Česká pojišťovna v současné době nabízí životní pojištění Můj život. V rámci produktu jde pojistit celá rodina, resp. až 10 osob, na jedné smlouvě a předkládá bohatou paletu různých připojištění a programů.

Produkt Můj život

Pojišťovna produkt nabízí ve dvou formách: jako pojištění rizikové či investiční (kapitálové). Zatímco rizikové je klasickým pojištěním, kdy zákazník na smlouvě kromě jeho platby neplatí nic navíc a jeho zrušením žádný uložený kapitál neztrácí, investiční pomocí tzv. investiční složky na smlouvě nakládá s prostředky, vynaloženými nad rámec ceny samotného pojištění. Tyto prostředky přímo pojišťovna za pojištěného investuje na základě zvolené strategie. Můj životv této formě nabízí možnost kdykoliv volně upravovat výši pojistného, volně určeného k investování. Po skončení smlouvy je klientovi tato „naspořená“ částka vyplacena, nelze ji však vybrat dříve.

UŠETŘETE NA ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zcela nezávazná kalkulace. Výplata do 48 hodin. Až 30 % z ceny zpět.

K smlouvě, ať již rizikové nebo investiční, si můžete vybrat ze široké nabídky připojištění, jako jsou pojištění:

 • pracovní neschopnosti
 • doby nezbytného léčení úrazu
 • závažných onemocnění
 • závažných poranění
 • invalidity
 • trvalých následků úrazu
 • následků závažného úrazu
 • hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
 • smrti
 • dětí
 • splátek úvěru při ztrátě příjmu
 • asistence
 • asistované reprodukce
 • neplánovaného adrenalinového zážitku.

Pojištění pracovní neschopnosti se vztahuje jak na úraz, tak na nemoc a uzavírá se pro snížení propadu příjmů, vzniklé těmito nenadálými událostmi. Můžete si sami zvolit, od jakého dne chcete sjednanou částku vyplácet: Česká pojišťovna nabízí varianty od 15., 29. a 57. dne trvání pracovní neschopnosti. Kromě toho nabízí i možnost pojištění platby pojistného právě v době, kdy nemůžete vykonávat své zaměstnání. Tato varianta vám sice nevyrovná samotný příjem, ale díky ní nemusíte smlouvu vypovídat či na ni vynakládat finance, které v době úrazu či nemoci můžete vynaložit na jiné účely.

Pojištění doby nezbytného léčení úrazu běží od prvního dne léčení a má tři formy: od 8 dní trvání, 30 dní a MAX. Pojišťovna tak vyplácí peníze podle skutečné délky léčení, nicméně pouze do limitů, které jsou v její rozsáhlé tabulce stanoveny jako maximální doba léčení daného úrazu. I toto připojištění má napomoci vyrovnání snížení příjmu v době, kdy nemůžete pracovat či pomoci s náklady na léčbu.

Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu se uzavírá ve variantách 3, 6, 9 či 12 měsíců plnění a má napomoci v neočekávané životní situaci, jakou je ztráta zaměstnání či ukončení podnikání. V případě sjednání tohoto připojištění si tedy nemusíte lámat hlavu s tím, jak bez příjmu dostát svým závazkům (hypotéka, leasing…) a můžete se plně soustředit na hledání zaměstnání jiného.

Česká pojišťovna

Pojištění hospitalizace se dělí do dvou variant: následkem úrazu či hospitalizací ve zdravotnickém zařízení. Úraz pojišťovna platí pouze na max. rok v průběhu dvou let, následujících po úrazu, přičemž se vztahuje jak k rehabilitaci, tak k nejrůznějším potřebným úpravám doma co se omezení po úrazu týče. U druhé varianty se pojistné krytí vztahuje na hospitalizaci na většině území Evropy, co se akutní lůžkové péče týče, na území ČR zahrnuje poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelské péče a paliativní péče. Vyjma zmíněné hospitalizace jsou ostatní pojistná krytí vyplácena, pokud je zdravotní péče poskytnuta v ČR. Lázně a ozdravovny vyplácí na max. 28 dní v roce, léčebny rehabilitační ústavy, LDN a hospice na max. 90 dní v roce. Peníze se dají např. využít na nadstandardní pokoj, nákup léků apod., pokud se toto připojištění vztahuje na dítě, tak slouží jako doplněk ztráty příjmu v případě, že s ním potřebujete být v nemocnici a nemůžete pracovat.

Pro zajištění co nejlepší léčby a zdravotní a sociální péče slouží pojištění závažných onemocnění. To má dvě verze, základní a rozšířenou, přičemž do každé z těchto kategorií spadají různé nemoci. Zatímco základní má ve výčtu např. transplantaci životně důležitých orgánů, rozšířená zahrnuje např. Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu. Obě v sobě zahrnují rakovinu, mrtvici, krvácení do mozku a infarkt, přičemž základní varianta obsahuje jen těžší formu těchto nemocí, zatímco rozšířená i lehčí formu. Je důležité upozornit na to, že toto připojištění se nevztahuje v žádné z variant na cukrovku, kterou pojišťovna považuje jen za rizikový faktor, který může vést k tomu, že se nějaké ze základních či rozšířených tabulkových onemocnění objeví.

Pojištění invalidity lze sjednat pro I., II. a III. stupeň, přiznaný Českou správou sociálního zabezpečení. Pojištěný si může vybírat z variant s pevnou či klesající pojistnou částkou (I. a III. stupeň), se sjednanou měsíční rentou (všechny tři stupně) či se zproštěním od placení pojistného až do samotného konce pojištění (pouze III. stupeň). Toto připojištění se hodí pro případ, že vás postihne nějaké zdravotní omezení, spadající do kategorizace invalidity jako kompenzace snížení příjmu či vyrovnání nákladů, které ve spojení s omezením nastanou (např. koupě vozíčku apod.).

Pojištění trvalých následků úrazu mají již od 0,01% % poškození, přičemž procento poškození těla se určuje podle tabulky, vyhotovené pojišťovnou. Dá se sjednat s tzv. progresí: pokud ji máte sjednanou, můžete se dle závažnosti dostat až na 600% plnění. Tabulku mají i na následky závažného úrazu: toto připojištění je na úrazy, které dosáhnou alespoň 50 % právě dle tabulkového ocenění pojišťovny.

Co se týče pojištění smrti, pokud osoba, pojištěná na smlouvě, zemře, je částka, na kterou byla pojištěna, rozdělena obmyšleným (ve smlouvě vypsaným) osobám. Pokud je zemřelou osobou 1. pojištěný, celé pojištění zaniká a v případě, že je smlouva uzavřená jako investiční, dostanou obmyšlené osoby vyplaceny i aktuální výši kapitálové hodnoty.

V rámci Můj život můžete pojistit i své děti: můžete zvolit připojištění ošetřovného, závažných onemocnění, závažných poranění, hospitalizace a nezbytného léčení úrazu.

V neposlední řadě se do smlouvy dá zařadit i asistence, ve které je např. lékař na telefonu či proplacení lehké sádry – vše závisí na balíčku, který si vyberete. Jsou celkem čtyři: Poradenství, Služby, Rekonvalescence a Rozšířená péče o dítě. Mimo toto se dá uzavřít i balíček asistence vyřízení pozůstalosti, kdy vám asistent pomůže vyřídit po úmrtí blízké osoby vše potřebné, včetně případné psychologické pomoci.

Mimo tato připojištění Česká pojišťovna jako jedna z mála umožňuje i připojištění asistované reprodukce, která se vztahuje na metodu IVF a pojišťovna hradí první cyklus umělého oplodnění, který vám již neuhradí veřejná zdravotní pojišťovna.

A pokud vyrazíte na dovolenou a nečekaně dostanete chuť na vyzkoušení nějakého extrémního sportu, nemusíte věšet hlavu, když na to nejste pojištění: jednou ročně si můžete pomocí SMS zprávy toto pojistné krytí aktivovat na 21 dní.

Kromě připojištění můžete dosáhnout na čtyři programy, a sice Zdravý život, Program proti rakovině, Lady a Návrat do života – každý z těchto programů funguje jako benefit při uzavření konkrétních připojištění v určité výši. Např. Lady je programem pro boj s rakovinou ženských orgánů.

Shrnutí

Pojištění Můj život by mohlo být zcela obyčejným, nekonkurenceschopným produktem, kdyby několika svými body nezasahovalo do oblastí, která patří mezi spíše výjimečná připojištění. Mám tím na mysli unikátní pojištění asistované reprodukce, asistence vyřízení pozůstalosti a neplánovaný adrenalin, včetně podpory léčby rakovin ženských a mužských programů v rámci jejich bonusových programů. Česká pojišťovna také nemá stanovený limit, co se týče hospitalizace kvůli těhotenství a porodu. Klient si svá připojištění dále sám vybírá, nemusí se tedy pojišťovat i na případy, u kterých je to podle něj zbytečné či o které nemá zájem. Oceňovací tabulky nemocí a úrazů jsou poměrně přehledné i pro naprostého laika, klient tak dopředu ví, kolik za které onemocnění dostane, v rámci pojištění závažných poranění navíc tato pojišťovna jako jediná vyplácí jednorázové pojistné. Další výhodou je již zmíněná možnost změn investiční složky v průběhu let, či to, že umožňuje pojištění na invaliditu všech tří stupňů.

Nevýhodou pojištění je, že nepovažuje cukrovku za onemocnění, a že má stále ve výlukách riziko terorismu, i když omezené: výluka platí pro oblasti, kam ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje vycestování a v tento seznam může pojišťovna kdykoliv měnit, i v průběhu vašeho pobytu.

Navzdory těmto několika nevýhodám patří Můj život svou nabídkou mezi nejzajímavější produkty na našem trhu a rozhodně byste jej měli při svém rozhodování, u jaké pojišťovny se pojistit, vzít přinejmenším v potaz, či jej rovnou zařadit do nejužšího výběru.

Recenze: životní pojištění České pojištovny

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na