.st0{fill:#FFFFFF;}

Zákon o povinném ručení podrobně 

 1 května, 2019

Jana Vochková

Ohodnotit

Každého z vlastníků a řidičů motorových vozidel v rámci evropského společenství, využívajících veřejně přístupné pozemní komunikace, se týká zákon o povinném ručení – č. 168/1999 sb.

Pojďme se s tímto zákonem poněkud blíže seznámit nebo si ho jen připomenout, projděme si některá naše práva a povinnosti, poznejme naši odpovědnost i výjimky z ní, stejně jako rozsah zodpovědností vyplývajících z povinného pojištění motorových vozidel.

Zákon o povinném ručení má 6 částí:

 • ČÁST PRVNÍ, § 1 – 29
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Úvodní ustanovení

 • Pojištění odpovědnosti

 • Kancelář

 • Společná a přechodná ustanovení

 • ČÁST DRUHÁ, § 30
 • Změna zákona č.185/1991 sb. o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů

 

 • ČÁST TŘETÍ, § 31
 • Změna zákona č. 12/1997 sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 

 • ČÁST ČTVRTÁ, § 32
 • Změna zákona č. 200/19990 sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů

 

 • ČÁST PÁTÁ, § 33
 • zrušena

 

 • ČÁST ŠESTÁ, § 34

zákon o povinném ručení

Účinnost

 

Příloha k zákonu č. 168/1999 sb., § 24c, odst. 2

Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely § 24c, odst. 2

ČÁST PRVNÍ, § 1 – 29

Vysvětlení nejdůležitějších pojmů :

Kdy naše povinnost vzniká?

 • při koupi motorového vozidla

  • jeho evidenci – registraci silničních vozidel

 • při řízení cizozemského motorového vozidla (označené cizí státní poznávací značkou nebo vozidlo cizího státního příslušníka)

 • I když ponecháme vozidlo pouze stát na pozemní komunikaci, přesto musíme splnit povinnost pojištění odpovědnosti za provoz vozidla

 • na základě uzavření pojistné smlouvy

Proč vzniká naše povinnost pojistit odpovědnost za provoz vozidla?

 • pro likvidaci škody způsobené provozem motorového vozidla

 • nejen škody na majetku, ale i újmy na zdraví třetích osob, kterým byla způsobena újma nebo škoda provozem našeho vozidla

Dokladem o vzniku smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu je mezinárodní osvědčení -„Zelená karta“:

 • je platná ve všech zemích EU + ve státech uvedených ve vyhlášce ministerstva financí. Pokud pojedeme do zemí, kde zelená karta neplatí, musíme si zaplatit hraniční pojištění

 • při vydání zelené karty obdržíme originál a duplikát, při jízdě po našem státě musíme mít u sebe pouze originál, u zahraničních výjezdů obě karty

 • na kartě musí být uvedeny údaje o vozidle, datum platnosti karty, údaj, pro který stát je vydána, informace o asistenční službě, limit pojistného plnění, výše pojistného

Pojištěný, pojistník :

 • může být jedna a tatáž osoba

 • i osoby dvě

  • pojištěný – ten, kdo je odpovědný za škodu

  • pojistník – ten, kdo uzavřel smlouvu s pojistitelem, to je s pojišťovnou, která je oprávněna uzavírat tyto smlouvy a je uvedená v České kanceláři pojistitelů

  • při dopravních nehodách jsou z tohoto pojištění hrazeny škody, které zapříčinil pojistník, pojišťovna tedy hradí škodu poškozenému, který svůj nárok uplatnil a prokázal (oprava jeho vozidla, náklady na léčbu poškozeného a jeho ušlý zisk, odcizení či ztrátu věci, kterou poškozený díky svému stavu nebyl schopen zajistit, případně i náklady na právníka) ne však škodu tomu, kdo nehodu zavinil (na to se vztahuje havarijní pojištění)

 • výše pojistného se odvíjí od vícero činitelů: o jaký typ vozidla se jedná, o jeho objem a výkon motoru, jak dlouho má pojistník řidičské oprávnění a jaké měl předchozí škodné události, stáří vozidla, dále rozhoduje limit zvolený pro výši pojistného plnění, bydliště a věk pojistníka

 • platnost pojištění na území cizích států : pojištění se musí uzavřít tak, aby platilo na všech územích členských států i států, které stanoví vyhláška ministerstva – tato skutečnost musí být zaznačena v zelené kartě

  • v případě nehody na území členského státu se rozsah pojištění řídí danými předpisy tohoto státu

  • pokud se nehoda stala na území, které nepatří pod kanceláře národních pojistitelů, pak se řídí předpisy státu, ve kterém má své trvalé stanoviště

Kdo nemá povinnost sjednat povinné ručení:

 • řidič zahraničního vozidla, který už má sjednané povinné ručení ve své zemi a může to doložit platnou zelenou kartou

 • Bezpečnostní informační služba (kontrarozvědka)

 • Generální inspekce bezpečnostních sborů

 • Ministerstvo obrany

 • Policie České republiky

 • složka integrovaného záchranného systému (hasiči)
 • Ministerstvo vnitra

 • Ministerstvo financí pro celní orgány s pravomocemi policejních orgánů

Co dělat v případě dopravní nehody:

 • oznámit, že došlo k havárii a udat co nejpřesnější popis události

 • předložit doklady vážící se k pojistné události a postupovat podle pokynů pojišťovny, která nás pojistila, tedy podle pokynů pojistitele

Limity pojistného plnění:

 • pod pojmem limit rozumíme nejvyšší částku, kterou pojišťovna uhradí při jedné havárii, tedy pojistné události. Tento limit musí být vždy uveden v pojistné smlouvě

 • nejméně 35 000 000,-Kč každému

  • podle § 6, odstavec 2, písmeno a) – škodu na zdraví nebo usmrcení

  • podle § 6, odstavec 2, písmeno b) a c) – poškození, odcizení ztráta věci, ušlý zisk, převyšuje-li celkový součet limit pojistného plnění, dělí se poměrně podle nároků mezi všechny poškozené

Rozsah pojištění odpovědnosti:

 • pojištění se vztahuje na všechny osoby, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě

 • škoda se hradí v penězích do výše sjednaného limitu

Co pojišťovna, tedy pojistitel nehradí – především:

 • škodu řidiči, který nehodu zapříčinil – ani materiální, ani zdravotní

 • škodu na přípojném vozidle, pokud nebylo přímo poškozené provozem jiného vozidla

 • škodu vzniklou díky účasti na motoristické soutěži nebo závodu, třebaže organizovanému, pokud řidič nedodržoval veškerá pravidla silničního provozu

Povinnosti pojištěného:

 • co nejdříve nahlásit pojišťovně písemně škodnou událost, tedy dopravní nehodu a dále pak postupovat přesně podle pokynů pojišťovny

  • výši náhrady škody, zda bylo vzneseno proti němu trestní řízení a s jakým výsledkem

  • zda bylo uplatněno právo poškozeného na náhradu škody u soudu

  • předložit veškeré nezbytné doklady vztahující se k škodné události (např. jméno a adresu poškozeného, jeho státní poznávací značku atd.)

  • i když nezasahuje policie, musí předložit společný záznam o dopravní nehodě, pokud však pojišťovna požaduje oznámení na Policii České republiky, pak musí náklady s tím spojené uhradit pojištěnému

Pojistné plnění:

 • u pojišťovny (pojistitele) nebo u Kanceláře

 • pojišťovna zaplatí do 15 dnů po ukončení šetření nebo po obdržení pravomocného rozhodnutí soudu

 • pojišťovna je povinna provést šetření bez průtahů a do 3 měsíců po uplatnění nároků ukončit šetření pojistné události a vyčíslit částku, kterou zaplatí poškozenému, případně podat vysvětlení poškozenému, proč zamítla proplacení jeho nároku

 • pokud pojišťovna svou povinnost nesplní ve stanovené lhůtě (3 měsíce), zaplatí navíc úrok z prodlení

Zánik pojištění z odpovědnosti za provoz vozidla:

 • při změně vlastníka vozidla

 • při zániku vozidla (sešrotování, likvidace)

 • vyřazením vozidla z evidence vozidel

 • odcizením vozidla

 • nezaplacením dlužného pojistného po upomínce ve lhůtě, která je delší než 1 měsíc

 • dohodou

 • uplynutím sjednané doby pojištění

 • výpovědí podle § 800 občanského zákoníku
 • pojištěný (pojistník) je povinen co nejdříve oznámit změnu vztahující se k pojištěnému vozidlu a odevzdat zelenou kartu
 • pojišťovna do 15 dnů od oznámení změny musí vydat potvrzení o celkové délce trvání pojištění
 • pokud pojištění zanikne před ukončením trvání platnosti zelené karty, pak vrátí zbývající část (pokud ovšem nemá povinnost plnit škodnou událost)

To nejdůležitější z Evidence pojištění odpovědnosti:

 • pojišťovna podle vyhlášky ministerstva informuje Kancelář o vzniku, přerušení nebo ukončení trvání pojištění
 • ty údaje, které podléhají evidenci vozidel, sděluje Kancelář Ministerstvu dopravy (Centrální registr vozidel)
 • pokud pojištění skončilo a v době 14 dní nebyla uzavřena nová smlouva na totéž vozidlo, pak je povinností vlastníka odevzdat poznávací značku, osvědčení o registraci a technický průkaz
 • všechny pojišťovny jsou povinny sdělovat Kanceláři údaje o pojistných událostech (v souvislostech s povinným ručením)

Přestupky:

 1. provoz nebo stání vozidla na pozemních komunikacích bez uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti
 2. neodevzdání značky, osvědčení o registraci při zániku vozidla
 3. nepředložení zelené karty nebo dokladu o hraničním pojištění při kontrole či nehodě

Za přestupky nám hrozí pokuta:

  • v případě a) : od 5 000 – 40 000,-Kč
  • v případě b) : od 2 500 – 20 000,-Kč
  • v případě c) : od 1 500 – 3 000,-Kč

V blokovém řízení (na místě) lze udělit pokutu do 1500,- Kč, v příkazním řízení (zkrácené přestupkové řízení) až 5000,-Kč.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}