.st0{fill:#FFFFFF;}

Standard, Dominant, Premiant. Které povinné ručení od ČSOB vybrat? 

 16 dubna, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

Bezpečnost: Povinné ručení mi poskytuje bezpečnost a ochranu při nehodě. Pokud způsobím nehodu, musím nahradit škodu, kterou jsem způsobil. Povinné ručení tuto finanční zátěž snižuje a umožňuje mi se soustředit na to, abych se dostal zpět na cestu.

Legální požadavek: Povinné ručení je zákonný požadavek, což znamená, že pokud chci řídit auto, musím ho mít. Tato povinnost mě nutí být odpovědnější a zodpovědnější za své jednání na silnici.

Finanční zabezpečení: Pokud jsem obětí nehody, povinné ručení mi umožňuje získat finanční kompenzaci za škody, které mi byly způsobeny. To může zahrnovat náklady na opravy auta, léčbu zranění a další výdaje spojené s nehodou.

Pokrytí škod: Povinné ručení pokrývá škody způsobené jiným řidičem, pokud způsobím nehodu. To znamená, že pokud nemám dostatečné úspory na to, abych nahradil škody, můžu se spolehnout na povinné ručení.

Přístup k jiným službám: Některé pojišťovny poskytují s povinným ručením další služby jako například asistenční službu, která mi pomůže v případě poruchy vozidla na cestě. To znamená, že můžu mít větší jistotu, že mě někdo zachrání v případě problému.

Co mi může nabídnout ČSOB

ČSOB pojišťovna má v nabídce tři druhy povinného ručení: Standard se základními limity pojistného plnění, Dominant s vyššími limity a Premiant s nejvyššími limity pojistného plnění. Výběr závisí na tom, jaké limity pojistného plnění jsou pro mě dostačující.

Kromě výběru z různých limitů pojistného plnění nabízí ČSOB pojišťovna svým klientům i další výhody, jako je úrazové pojištění řidiče, asistenční služby, krytí škod na věcech řidiče a další. Celkově lze říci, že ČSOB pojišťovna nabízí povinné ručení s komplexním zajištěním a různými možnostmi volby.

Standard

Ve variantě pojištění odpovědnosti Standard: 50 milionů Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného a 50 milionů Kč pro újmu na věci a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených. Cenově nejvýhodnější produkt. Součástí balíčku je i úrazové pojištění řidiče ve výši 100 000 Kč a pojištění osobních věcí do 5 000 Kč.

Dominant

Ve variantě pojištění odpovědnosti Dominant: 100 milionů Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného a 100 milionů Kč pro újmu na věci a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených. Součástí této varianty je i úrazové pojištění řidiče s plněním do 200 000 Kč a pojištění osobních věcí do výše 10 000 Kč.

Premiant

Ve variantě pojištění odpovědnosti Premiant: 200 milionů Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného a 200 milionů Kč pro újmu na věci a ušlém zisku bez ohledu na počet poškozených. Variantu Premiant lze sjednat pouze pro vozidla s celkovou hmotností do 3 500 kg a pro osobní automobily na elektrický pohon.

Srovnání jednotlivých variant

Standard Dominant Premiant
Újma na majetku 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Újma na zdraví 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Asistenční služby Automaticky Automaticky Automaticky
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě 10 000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazu 10 000 Kč

Srovnání variant pojištění pro osobní vozidlo Opel Astra

Kalkulace ceny pro osobní vozidlo Opel Astra combi Standard Dominant Premiant
Maximální plnění
Rizika
Zaviněné škody na majetku a věcech 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Zaviněné škody na zdraví 20 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč
Úrazové pojištění řidiče 100 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč
Pojištění osobních věcí v případě nehody 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
Asistenční služby Ano Ano Ano
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě Ne Ne 10 000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při zaviněné nehodě Ne Ne 10 000 Kč
Standard za rok Dominant za rok Premiant za rok
6 511 Kč 6 836 Kč 7 552 Kč

Srovnání cen u různých pojišťoven

Srovnání cen povinného ručení různých pojišťoven pro osobní vozidlo Opel Astra combi
Direct pojišťovna Povinné ručení
Nižší

Limit povinného ručení 50 mil. Kč / 50 mil. Kč

Zdarma navíc: asistenční služby, průvodce škodou na zdraví
3 111 Kč
2 070 Kč

Pillow Povinné ručení
Povinné ručení 35

Limit povinného ručení 35 mil. Kč / 35 mil. Kč

Zdarma navíc: asistenční služby

Váš roční nájezd je do 5 500 km. Cena pojištění odpovídá uvedenému rozsahu kilometrů, cena za 1 kilometr mimo interval je 0.20 Kč.
2 712 Kč

Slavia pojišťovna Povinné ručení
Základ s platností ČR

Limit povinného ručení 50 mil. Kč / 50 mil. Kč

6267 Kč

ČSOB pojišťovna Povinné ručení
Standard
zobrazit více informací
Limit povinného ručení 50 mil. Kč / 50 mil. Kč

Zdarma navíc: asistenční služby, škoda na osobních věcech do 5 000 Kč

Úraz řidiče (limit SÚ: 100 000 Kč / TN: 100 000 Kč, spoluúčast 0 Kč)
2 283 Kč
7 643 Kč

Hasičská vzájemná pojišťovna Povinné ručení
Standard

Limit povinného ručení 35 mil. Kč / 35 mil. Kč

Zdarma navíc: asistenční služby

Úraz posádky (limit SÚ: 100 000 Kč / TN: 200 000 Kč, spoluúčast 0 Kč)
2 311 Kč
8 457 Kč

Slavia pojišťovna Povinné ručení
Základ
zobrazit více informací
Limit povinného ručení 50 mil. Kč / 50 mil. Kč

Zdarma navíc: asistenční služby
5 462 Kč

Uniqa Povinné ručení
Standard 35/35

Limit povinného ručení 35 mil. Kč / 35 mil. Kč

Zdarma navíc: Asistenční služby včetně technické asistence s neomezeným odtahem po dopravní nehodě v rámci ČR a SK.
Pojištění pneumatik s limitem 3 000 Kč.

Pojištění právní ochrany (limit 10 000 Kč, spoluúčast 0 Kč)
6 121 Kč

Povinné ručení je povinnost

Povinné ručení, také nazývané jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, je zákonné pojištění, které musí mít každý majitel vozidla. Jeho účelem je krytí škod, které může majitel vozidla způsobit při jeho provozu na zdraví nebo majetku třetích osob.

Přestože se může každému stát, že způsobí škodu při provozu vozidla, majitelé vozidel s povinným ručením nemusí mít obavy z toho, že budou muset náklady na opravu nebo léčbu hradit sami. Pokud mají uzavřeno povinné ručení s pojišťovnou, ta uhradí náklady za ně z pojistného plnění.

Povinné ručení u ČSOB

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, takzvané „povinné ručení“, kryje odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě na zdraví, majetku nebo ušlém zisku. Kromě toho zahrnuje i účelně vynaložené náklady poškozeného na právní zastoupení při uplatňování nároků z povinného ručení. Pojištění také zahrnuje povinnost pojištěného hradit náklady spojené se zdravotní péčí poškozeného v příčinné souvislosti se škodnou událostí, a to z veřejného zdravotního pojištění. Dále kryje náklady, které vzniknou orgánům sociálního zabezpečení v případě, že budou muset poskytnout nemocenské pojištění. Pojištění povinného ručení zahrnuje také náklady hasičského záchranného sboru nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, které vynaloží v příčinné souvislosti se škodnou událostí.

Kromě povinného ručení ČSOB pojišťovna nabízí i další produkty. Pojištění vozidla typu Kasko kryje škody na vozidle, které vzniknou jakoukoliv nahodilou událostí a nejsou vyloučeny ve smlouvě. Pokud dojde k pohřešování pojištěného vozidla nebo jeho části v příčinné souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií, kasko pojištění také kryje tuto situaci.

Kromě toho nabízí ČSOB pojišťovna i další volitelná pojištění, jako například pojištění škod na vlastním vozidle a nákladů na půjčovné, pojištění odcizení vozidla, pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí, úrazové pojištění přepravovaných osob, úrazové pojištění řidiče s doživotní rentou, pojištění okenních skel vozidla, živelní pojištění vozidla, pojištění střetu vozidla se zvěří, pojištění právní ochrany a nadstandardních asistenčních služeb.

Standard, Dominant, Premiant. Které povinné ručení od ČSOB vybrat?

Pojištění nezaplatí

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla se nevztahuje na situace stanovené zákonem jako výluky z pojištění. Ostatní pojištění se nevztahují na škodné události, které jsou způsobené úmyslně osobou, která uplatňuje právo na pojistné plnění, nebo z jejího podnětu osobou třetí, pokud pojistná smlouva nebo zákon nestanoví jinak.

Dále se nevztahují na škodné události, při kterých uvede oprávněná osoba vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí. Výluky z pojištění jsou uvedeny buď ve Všeobecných podmínkách pojištění konkrétního pojišťovny, nebo v pojistné smlouvě.

Výluky z pojištění

V některých případech může být omezeno nebo sníženo pojistné plnění. Tyto situace jsou upraveny ve VPP KPV 2022 v článcích týkajících se výluk z pojištění a omezení pojistného plnění, nebo jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla může pojišťovna odmítnout celé pojistné plnění, pokud oprávněná osoba poskytne při uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události, nebo podstatné údaje týkající se této pojistné události zamlčí.

Kromě toho existují také další výluky v pojistném plnění pro ostatní pojištění, než je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Například v případě pojištění odcizení vozidla nebo jeho části, musí být splněny minimální podmínky zabezpečení vozidla specifikované ve VPP KPV 2022, aby vzniklo právo na pojistné plnění.

V případě pojištění okenních skel bude sjednána spoluúčast na pojistném plnění za pojistnou událost, která nastane do tří měsíců od počátku pojištění, ve výši 50 %.

Jaké mám povinnosti

Při sjednávání pojištění uvést všechny informace pravdivě a úplně. Během trvání pojištění jsem povinen písemně oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny ve skutečnostech, na které byl tázán při sjednávání pojištění nebo které jsou obsahem pojistné smlouvy.

Počínat si při veškerém svém jednání tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmím porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí a také nesmím trpět porušováním těchto povinností ze strany třetích osob.

Pokud již nastala škodná událost, jsem povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala. Dále jsem povinen neměnit stav škodnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené hodnoty pojistného zájmu pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty. To však neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby následky škodné události byly zmírněny; v těchto případech jsem povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události, zejména uchováním poškozených předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo filmovým materiálem, videozáznamem a svědectvím třetích osob.

Jsem také povinen oznámit bez zbytečného odkladu vznik škodné události pojistiteli a příslušnému orgánu veřejné moci, pokud je v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku. Jsem povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků této události a předložit k tomu potřebné doklady.

Musím také platit sjednané pojistné řádně a včas.

Možná připojištění

Při sjednávání povinného ručení můžete zvolit základní balíčky, které zahrnují asistenční služby, ale jejich rozsah je obvykle omezený. Je důležité si při sjednávání smlouvy upřesnit konkrétní podobu asistenčních služeb, které jsou v rámci balíčku k dispozici. Většina pojišťoven nabízí například opravu na místě do určitého finančního nebo časového limitu, odtah vozidla do nejbližšího servisu, výměnu pneumatiky a nadstandardní služby, jako je například zapůjčení náhradního vozidla, dražší opravy nebo repatriace vozidla.

Kromě základních balíčků můžete ke svému povinnému ručení připojit různá doplňková pojištění, jako je například pojištění předního skla, pojištění střetu se zvěří, úrazové pojištění řidiče a posádky nebo pojištění zavazadel. V případě mini havarijního pojištění je vhodné zvážit, jakým způsobem a kde je vozidlo provozováno, a která rizika mohou na cestách nastat.

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně sjednání povinného ručení, naši specialisté jsou vám k dispozici. Rádi vám zdarma spočítají cenu pojistného a pomohou vám vybrat produkt na míru vašim potřebám.

Sjednání povinného ručení

Sjednání pojištění je snadné a rychlé. Stačí použít naši online kalkulačku, která vám umožní zadat potřebné údaje a srovnat nabídky různých pojišťoven. Vyberte si tu nejlepší nabídku a odešlete poptávku. Celý proces můžete dokončit s naší pomocí, kdy vám naši specialisté pomohou vyřešit případné nejasnosti. Po dokončení sjednání pojištění vám budou potřebné dokumenty ihned doručeny na e-mail.

Pro nárok na pojistnou ochranu v datu uvedeném na smlouvě je důležité zaplatit cenu pojištění v řádném termínu. Tím získáte plnou pojistnou ochranu a zabezpečíte se proti nečekaným událostem.

Přizpůsobíme pojištění vašim potřebám, pomůžeme vám získat lepší nabídku od vaší současné nebo jiné pojišťovny. Ptáme se pouze na nutné údaje a vaše osobní data jsou u nás v bezpečí. Naše služby vám poskytnou všechny potřebné informace na jednom místě a s garancí nejnižší nabídky. Pokud najdete výhodnější nabídku, rádi ji pro vás dorovnáme. Naše nabídky jsou vždy nejaktuálnější, přímo od pojišťoven, a navíc nabízíme akční slevy a speciální online akce, které najdete pouze u nás.

www.epojisteni.cz

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}