.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak dlouho může být auto bez povinného ručení? 

 19 února, 2024

sarka

4.7/5

Na českých silnicích se každoročně odehraje bezmála sto tisíc dopravních nehod, při kterých dochází ke zranění  desetitisíců osob a vznikají škody v miliardových částkách. Vzhledem k četnosti a společenské i ekonomické závažnosti havárií nenechává stát ochranu před jejich nepříznivými dopady čistě na dobrovolnosti řidičů. Povinnost uzavřít pojištění, které pomáhá negativní důsledky nehod minimalizovat, byla zakotvena do zákona.

Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově běžně nazývané jako povinné ručení. Musí jej mít sjednané každé vozidlo zapsané v registru, a to i v případě, kdy stojí zaparkované v garáži a nevyjíždíme s ním. (Pokud v takovém případě pojištění platit nechceme, je nutno vozidlo vyřadit z evidence – uložit SPZ do tzv. depozitu a vůz zaparkovat na soukromém pozemku.) Povinnost pojištění se netýká pouze několika výjimek uvedených v zákoně, např. vozidel složek integrovaného záchranného systému.

Povinné ručení nám poskytuje ochranu pro případy, kdy způsobíme provozem svého vozidla škodu třetí osobě, konkrétně se vztahuje na:

 • škody na zdraví nebo životě
 • majetkové škody
 • škody mající povahu ušlého zisku
 • náklady na právní zastoupení při uplatňování nároků z povinného ručení

Povinné ručení v základní podobě nepokrývá škody na našem vlastním vozidle (způsobené kolizemi, vandaly nebo třeba srážkou se zvěří), pro tyto účely je nutno sjednat si doplňková připojištění nebo pojištění havarijní (to ovšem ze zákona povinné není).

Dokladem o tom, že máme sjednané a zaplacené povinné ručení je mezinárodní automobilová pojišťovací karta, tzv. zelená karta (označení vzniklo podle barvy papíru, na který se dříve tiskla, nyní už vůbec zelenou barvu mít nemusí). Kartu není nutno vydávat ve fyzické podobě, při kontrole policejní hlídkou stačí předložit elektronickou (uloženou třeba v mobilním telefonu). Od podzimu  odpadne v České republice povinnost prokazovat se touto kartou úplně, policie bude moci příslušnou kontrolu provádět v online evidenci. Pro zahraniční cesty ovšem kartu nadále potřebovat budeme.

V České republice upravuje od letošního roku povinné ručení Zákon č. 30/2024 Sb. – Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (účinný od 1. 4. 2024). Tato novela přináší pro řidiče několik významných změn, především navýšení minimálních pojistných limitů, rozšíření okruhu vozidel, pro která je nutno povinné ručení sjednat, zrušení povinnosti vozit u sebe zelenou kartu, přesunutí odpovědnosti za sjednání pojištění z majitele na provozovatele vozidla aj. 

Pro uzavření povinného ručení si u nás můžeme vybrat jednu z více než 10 pojišťoven. Standardem se již stala možnost sjednat pojistku online bez nutnosti osobní návštěvy pobočky. Pojišťovny v takovém případě navíc obvykle nabízí zajímavé slevy.  

Sjednání povinného ručení bychom měli vnímat jako nedílnou a samozřejmou součást vlastnictví automobilů, nejen pro splnění zákonné povinnosti, ale také proto, že nás v případě nehody ochrání před nutností vydávat závratné částky na náhradu škod z vlastní kapsy. Díky povinnému ručení můžeme navíc při kolizích využívat užitečné asistenční služby jako příjezd technika a opravu poškozeného vozidla na místě, odtah, poskytnutí náhradního vozidla apod.

Kdo platí povinné ručení? Vlastník, nebo provozovatel? 

Za sjednání povinného ručení pro vozidlo byl dosud zodpovědný majitel vozu, od roku 2024 přechází s novelou zákona tato povinnost na jeho provozovatele. Koho si pod pojmem provozovatel představit? Jedná se stručně řečeno o osobu, která má možnost právní i faktické dispozice s vozidlem. V praxi bývá nejčastěji provozovatelem vozidla jeho majitel, ale může se jednat i o dvě rozdílné osoby – třeba v případě, kdy poskytneme vozidlo k užívání svému potomkovi nebo u aut pořízených na leasing. Za sjednání a úhradu povinného ručení je v takových případech zodpovědný řidič, který auto skutečně používá. 

jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Vlastníkovi vozidla se pak nezapočítávají bezškodná léta provozovatele vozidla do slevy na pojistném. 

Provozovatel musí mít od majitele k provozování vozidla souhlas, ideálně v písemné/smluvní podobě. Provozováním vozidla se rozumí jeho užívání v dlouhodobém horizontu, pokud např. své auto potomkům jen dočasně vypůjčíme, provozovateli se nestávají a povinnost uzavřít povinné ručení na ně nepřechází.

Co potřebuji k uzavření povinného ručení?

Povinné ručení je třeba mít uzavřené už ve chvíli, kdy chcete s autem poprvé vyrazit na cestu. Naštěstí lze pojištění sjednat snadno a rychle z pohodlí domova bez nutnosti navštěvovat pojišťovnu.

Než zasedneme k počítači a ponoříme se do nabídky pojištění na českém trhu, je dobré připravit si k ruce údaje o vozidle (velký technický průkaz, informace o registrační značce) a také své vlastní osobní doklady a bankovní údaje.

Abychom nemuseli porovnáváním produktů jednotlivých pojišťoven trávit dlouhé hodiny, můžeme využít praktické online srovnávače, díky kterým získáme komplexní přehled během chvilky. 

Ačkoli při rozhodování českých řidičů hraje tradičně nejdůležitější roli cena, neměli bychom se orientovat výhradně podle ní. Nejlevnější v případě povinného ručení rozhodně nemusí znamenat nejlepší. Kromě výše pojistného bychom se při výběru měli zaměřit také na úroveň poradenských a servisních služeb, pojistné limity, stupeň krytí rizika, dostupná doplňková pojištění, nabízené slevy, reputaci pojišťovny aj.

Když si z dostupných nabídek vybereme tu, která nejlépe odpovídá našim potřebám a finančním možnostem, můžeme okamžitě přikročit ke sjednání pojistky online. Fyzický podpis není v takovém případě potřeba, pojištění vznikne zaplacením stanoveného pojistného (lze provést kartou nebo klasickým bankovním převodem). Související dokumenty (pojistnou smlouvou a zelenou kartou, předtištěný formulář záznamu o nehodě, formulář hlášení pojistné události, pokyny, jak a v jakém rozsahu používat asistenční služby apod.) obdržíme od pojišťovny e-mailem. Stále je samozřejmě dostupná i možnost uzavřít pojistnou smlouvu osobně při návštěvě pobočky.

Smlouvu ve vlastním zájmu nezapomínáme pravidelně revidovat a aktualizovat, především se zohledněním postupného znehodnocování vozu.

Jak dlouho může být vůz bez povinného ručení a co se stane, pokud ho nemá?

V současné složité době, kdy ceny výrobků a služeb neustále rostou, mnoho lidí přemýšlí, kde by se dalo pár korun ušetřit. Vyhnout se placení povinného ručení se může zdát na první pohled jako skvělá cesta. Částky vydávané na pojistné jsou poměrně vysoké (v řádu několika tisíc za rok) a pravděpodobnost policejní kontroly nebo účasti na nehodě je statisticky relativně malá, zvlášť pokud s autem vyjíždíme jen sporadicky. 

Skutečnost ovšem tak jednoduchá není a domnívat se, že nám žádný postih nehrozí, dokud nás nezastaví policejní hlídka nebo se svým autem nenabouráme, by bylo krajně naivní. Pokud nemáme povinné ručení sjednané, riskujeme za každý jeden den bez pojištění hned několik typů sankcí, a to i v případě, že auto stojí delší čas zaparkované v garáži. Nerozhoduje přitom, zda jsme si pojištění nesjednali záměrně nebo šlo o pouhé opomenutí. 

jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Vystavujeme se navíc zcela zbytečně také riziku, že při nehodě budeme muset hradit škody v řádu třeba i stovek tisíc z vlastní kapsy. (Nezachrání nás v takovém případě ani havarijní pojištění, to pokrývá pouze škody na našem vlastním vozidle, nikoli ty, které způsobíme třetí straně).

Pokud provozujeme vozidlo bez sjednaného povinného ručení, hrozí nám postih ze strany:

 • České kanceláře pojistitelů (příspěvek do garančního fondu, v případě nehody náhrada způsobené škody)
 • Policie České republiky a správních orgánů (pokuty)

Příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP)

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven majících oprávnění poskytovat povinné ručení. Do náplně její činnosti spadá kromě jiného i správa garančního fondu, ze kterého jsou hrazeny škody způsobené při nehodách nepojištěnými vozidly. Tedy takové škody, které nemůže uhradit žádná pojišťovna.

Prostředky do tohoto fondu jsou získávány právě od neplatičů povinného ručení, částečně pak i z dalších zdrojů, třeba z příspěvků zapojených pojišťoven.

ČKP porovnává data z centrálního registru vozidel s údaji z databáze vozidel pojištěných, a identifikuje tak vozidla, která nemají povinné ručení sjednané. 

Postup po zjištění nepojištěného vozidla je následující:

 • určení období, po které vozidlo nebylo pojištěno
 • výpočet příspěvku (jeho denní sazbu stanovuje vyhláška ministerstva financí, odvíjí se od typu vozidla a zdvihového objemu válců motoru)
 • písemná výzva k úhradě příspěvku (v praxi bývá odeslána i několik měsíců po vzniku povinnost zřídit povinné ručení)
 • upomínka, pokud během 30 dnů nedojde k uhrazení příspěvku nebo doložení skutečnosti, že k rozporu se zákonem nedošlo
 • v případě ignorování upomínek vymáhání pohledávky, následně žaloba a v konečném důsledku exekuce (dlužná částka se poté navyšuje o náklady řízení)

Příspěvek do garančního fondu hradí majitelé nepojištěných aut za každý den, na který mělo být povinné ručení sjednáno, ale nebylo. Pro běžný osobní automobil tato částka už po pár měsících výrazně převýší sumu, kterou bychom zaplatili za povinné ručení na celý rok. ČKP si navíc k dlužné částce přičítá dalších 300 Kč jako náklad spojený s uplatňováním příspěvku.

Nutno zdůraznit, že zaplacení příspěvku do garančního fondu v žádném případě nenahrazuje pojištění vozidla a neznamená, že nám nemůže být udělena správními orgány a Policií ČR pokuta za provozování auta bez povinného ručení! 

Co když způsobím nehodu a nemám uzavřené povinné ručení?

Pokud máme řádně sjednané a zaplacené povinné ručení, nemusíme se v případě nehody bát fatálních finančních následků. Škody, které způsobíme ostatním účastníkům na majetku nebo zdraví, budou pokryty pojišťovnou. Zaviněná nehoda pro nás tak bude pravděpodobně do budoucna znamenat navýšení pojistného, ale rozhodně ne okamžité statisícové výdaje.

Pokud však z jakéhokoliv důvodu platné povinné ručení nemáme, žádná možnost obrátit se s žádostí o úhradu škody na pojišťovnu se nám nenabízí. (Případné havarijní pojištění pokryje pouze škody na našem vlastním vozidle, nikoli ty, které způsobíme třetí straně.)

jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Poškozenému sice škodu v první fázi uhradí  Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, který je zřízen právě pro tyto případy, následně ji ale bude vymáhat na nás coby na viníkovi nehody. V minulosti musel majitel nepojištěného vozu hradit způsobenou škodu v plné výši, od roku 2018 ale došlo k zavedení tzv. solidárního principu financování škod. Česká kancelář pojistitelů nyní vymáhá po nepojištěném řidiči, který způsobí nehodu, částku jen do maximální výše 300 000 Kč. Smysl tohoto opatření spočívá především ve snaze zmírnit sociální dopady havárií.

Pokud škodu České kanceláři pojistitelů neuhradíme a nedohodneme si s ní splátkový kalendář, předá kancelář vymáhání pohledávky specializovaným společnostem. V případě, že se nepodaří řešení ani touto cestou, dojde k zahájení soudního řízení a v krajním případě i k exekuci. Dlužná částka se v takovém případě samozřejmě navýší o náklady související s vymáháním. 

Těchto zbytečných výdajů a starostí můžeme zůstat jednoduše ušetřeni – pokud splníme svou zákonnou povinnost a sjednáme si včas povinné ručení.

Pokuty za jízdu bez povinného ručení

Podle ustanovení zákona o povinném ručení se dopouštíme přestupku

 • provozováním vozidla bez povinného ručení 
 • nepředložením zelené karty při silniční kontrole (s účinností novely zákona dojde v ČR ke zrušení povinnosti vozit a předkládat hlídce zelenou kartu, policie bude moci kontrolu provést v online evidenci, tedy i bez zastavení vozidla. Systém by měl takto fungovat po uplynutí půlročního přechodného období, pravděpodobně od října 2024.) 

Řešení těchto přestupků spadá do kompetence správních orgánů (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností resp. úřadů městských částí a Policie ČR), které také udělují případné pokuty. Jejich výši shrnuje níže uvedená tabulka (vč. výše pokut dle nového zákona o povinném ručení, který nabyde účinnosti k 1. 4. 2024):

PřestupekPokuta příkazem na místě Pokuta ve správním řízení Pokuta příkazem od roku 2024Pokuta ve správním řízení od roku 2024
Provozování vozidla bez povinného ručeníx5 000 – 40 000 Kčaž 10 000 Kčaž 50 000 Kč
Nepředložení zelené kartyaž 1 500 Kčaž 3 000 Kčxx

Nezaplacené pokuty uložené policií na místě vymáhá příslušný správce daně. Pokud policie zjistí, že provozovatel vozidla nemá platné povinné ručení, informuje bez odkladu také Českou kanceláři pojistitelů.

Kdy zaplatit povinné ručení? 

Datum platby pojistného nalezneme v pojistné smlouvě. Při uzavírání nové pojistky je zpravidla nutné platbu provést do 7 dnů od sjednání, nejsnazší je nepochybně uhradit pojištění okamžitě online prostřednictvím platební karty.

Platba může probíhat jednou za čtvrt roku, za půl roku nebo za rok – roční frekvence plateb je v praxi nejčastější a pro pojištěného také nejvýhodnější. 

Pojišťovny před koncem pojistného období zpravidla zasílají e-mail nebo dopis s výzvou k platbě a případně též informaci o změně výše pojistného.

Pokud si nejsme jisti, zda máme pojištění řádně zaplaceno, nejsnazší cestou, jak situaci prověřit, je telefonický nebo e-mailový dotaz u pojišťovny, kde máme pojistku sjednanou. Můžeme též zkontrolovat platnost pojištění na zelené kartě nebo využít formulář na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Co se stane, když nezaplatím povinné ručení?

Příčinou neuhrazení povinného ručení bývá často pouhé administrativní pochybení, přehlednutí e-mailu od pojišťovny, opomenutí při změně majitele vozu (při zdědení nebo prodeji apod.). Na platbu povinného ručení nesmíme zapomenout ani v případě, kdy autem vůbec nevyjíždíme, ale nedošlo k jeho vyřazení z evidence. I v takovém případě povinnost platit pojištění trvá!

jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Pokud pojistné na povinné ručení z jakéhokoli důvodu včas neuhradíme, začne nám naše pojišťovna zasílat upomínky. První zpravidla bezplatně, další už jsou spojené s dodatečnými poplatky a úroky z prodlení. Pokud úhradu provedeme se zpožděním v řádu několika málo dní nebo na základě první upomínky, pravděpodobně unikneme jakýmkoli sankcím za prodlení. Neobdrží-li pojištovna platbu ani po dodatečných upomínkách ve lhůtě, kterou nám stanoví (zpravidla 2 nebo 3 měsíce), pojištění zanikne a nelze ho již dodatečnou platbou reaktivovat.

Zaniká však pouze samotné pojištění, nikoli neuhrazený dluh! Pokud jej neuhradíme, přikročí pojišťovna k vymáhacímu řízení, které může v krajním případě vyústit v řízení soudní a exekuční. 

I po zániku pojištění z důvodu neuhrazení pojistného trvá povinnost mít pro vozidlo povinné ručení sjednané. Pokud tedy nedojde k vyřazení automobilu z evidence, musíme uzavřít pojistku novou. 

Jak problémům s nezaplaceným povinným ručením předcházet?

Abychom minimalizovali riziko zpoždění platby pojistného a vyhnuli se případným sankcím, je vhodné:

 • nastavit si roční frekvenci platby pojistného (čím častější platba, tím vyšší nebezpečí opomenutí)
 • nastavit si v kalendáři upomínku na termín platby
 • kontrolovat pravidelně fyzickou i elektronickou poštu
 • nastavit si trvalý příkaz k úhradě v bankovní aplikaci
 • pokud se (třeba z důvodu dlouhodobé nemoci nebo ztráty zaměstnání) dostaneme do finanční tísně, kontaktovat pojišťovnu a dohodnout si splátkový kalendář

Nezaplacené povinné ručení a promlčecí lhůta

Problematiku promlčení dluhu upravuje občanský zákoník. V případě nezaplaceného povinného ručení činí promlčecí lhůta standardně tři roky ode dne, kdy se mohl věřitel poprvé obrátit na soud a uplatnit své právo (v praxi se promlčecí lhůta počítá ode dne následujícího po splatnosti pojistného).

Promlčecí lhůta se ovšem zastaví, pokud věřitel během ní uplatní své právo u soudu nebo orgánu veřejné moci. 

Spoléhat na to, že nastane promlčení dluhu z povinného ručení by tedy bylo opravdu bláhové. Došlo by k tomu pouze v případě, že by dlužníka tři roky nikdo nekontaktoval a dluh nevymáhal, což se v praxi určitě nestane. 

Pokud by se věřitel obrátil na soud až po uplynutí promlčecí lhůty, může dlužník vznést námitku o promlčení dluhu, které soud musí vyhovět. 

Zánik povinného ručení

Povinné ručení se sjednává vždy na dobu neurčitou a délka pojistného období je jeden rok. Pokud nedojde ke zrušení povinného ručení ze strany klienta, tak se po uplynutí této doby pojistná smlouva automaticky prodlužuje.

Během pojistného období nemůžeme pojistku kdykoli bez sankcí zrušit, i když nás třeba z důvodu výhodnější nabídky láká přechod k jiné pojišťovně.

Pojistku lze ukončit pouze za podmínek stanovených zákonem o povinném ručení a občanským zákoníkem, konkrétně v těchto případech:

 • na konci pojistného období (výpověd nutno zaslat 6 týdnů před koncem)
 • do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy (popř. odstoupit od smlouvy do 14 dnů při uzavření na dálku)
 • při změně smluvních podmínek, např. zdražení pojistného (na ukončení máme 1 měsíc po oznámení změny)
 • při prodeji nebo darování auta (lze ukončit vpodstatě ihned)
 • při odcizení vozidla (prakticky ihned po nahlášení)
 • po pojistné události (3 měsíce po události, kterou jsme způsobili – třeba pokud nejsme spokojeni s jejím vyřízením)
 • při vyřazení vozidla z evidence (lze ukončit ihned)

Pojištění zaniká také z důvodu neplacení pojistného, ať už k němu došlo záměrně nebo kvůli opomenutí. Zákon umožňuje rovněž ukončení pojistky dohodou obou stran, v praxi se tento způsob ovšem příliš často nepouživá. 

Na webových stránkách pojišťoven zpravidla nalezneme formuláře pro výpověď povinného ručení, lze využít také generátory výpovědí dostupné na webech zabývajících se pojistnou problematikou. 

Výpověď zasíláme pojišťovně ideálně formou doporučeného dopisu a před ukončením smlouvy si nezapomeneme vyžádat potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění, abychom se při uzavření nové pojistky neochudili o bonus. 

Závěr a shrnutí

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je pojištění, které poskytuje řidičům ochranu pro případy, kdy způsobí provozem vozidla třetí straně škodu na majetku či zdraví. Povinnost sjednat si toto pojištění je v České republice uložena zákonem pro všechna vozidla evidovaná v registru (bez ohledu na to, zda s nimi skutečně jezdíme, nebo jen stojí zaparkovaná v garáži).

S novelou zákona o povinném ručení přechází povinnost uzavřít povinné ručení od letošního roku z majitele vozidla na jeho provozovatele. Může se jednat o tutéž osobu, ale třeba v případě auta pořízeného na leasing je za povinné ručení zodpovědný skutečný uživatel, nikoli majitel (leasingová společnost).

Uzavření povinného ručení je v našem nejlepší zájmu nejen proto, abychom splnili svou zákonnou povinnost a vyhnuli se postihu za jeho neplacení, ale především proto, abychom získali pojistnou ochranu pro případ havárií. Když zaviníme nehodu, ušetříme díky uzavřenému povinnému ručení mnohonásobně více, než kolik zaplatíme každý rok na pojistném. Způsobenou škodu totiž pokryje pojišťovna, u které máme povinné ručení sjednané. Kromě toho můžeme využít asistenčních služeb zahrnutých do pojistky (oprava vozidla na místě, odtah apod.).

Pro získání komplexní ochrany je vhodné zkombinovat povinné ručení ještě s havarijním pojištěním, které kryje škody způsobené živly, haváriemi, zvěří a vandaly na našem vlastním vozidle. Pojišťovny navíc obvykle nabízejí při uzavření obou pojistek současně zajímavé slevy. 

Pokud provozujeme vozidlo bez sjednaného povinného ručení, tedy v rozporu se zákonem, hrozí nám postih ze strany České kanceláře pojistitelů (ve formě příspěvku do garančního fondu) a správních orgánů a policie ČR (pokuty příkazem na místě nebo ve správním řízení). 

Česká kancelář pojistitelů identifikuje nepojištěná vozidla v pravidelných intervalech a finanční sankce, které ukládá neplatičům, mnohonásobně převyšují standardní výši pojistného. Rozhodně se tedy nevyplatí jezdit bez povinného ručení a spoléhat na to, že nám žádný postih nehrozí, dokud nenabouráme nebo nás nezastaví silniční hlídka.

jak dlouho může být auto bez povinného ručení

Pokud coby nepojištěný řidič zaviníme nehodu a způsobíme škodu třetí straně, uhradí ji za nás v první fázi Česká kancelář pojistitelů, částku po nás ale následně bude vymáhat (do maximální výše 300 000 Kč).

V současnosti stále ještě platí povinnost prokázat se při policejní kontrole zelenou kartou, buď v listinné nebo digitální podobě (např. v mobilním telefonu). Poté, co nabyde účinnosti novela zákona o povinném ručení, a po uplynutí šestiměsíční přechodné lhůty (tedy od podzimu 2024) už ji u sebe řidiči vozit muset nebudou. Policie bude poté kontrolu provádět v online evidenci (i bez zastavení vozidla).

Pojišťovny však budou tento doklad vydávat i nadále, neboť pro cesty za hranice ČR jej stále potřebovat budeme. Minimálně do konce roku 2024 musíme kartu při zahraničních výjezdech vozit ještě v listinné podobě, do budoucna by pak měla postačovat karta digitální.

Postih nám hrozí také v případě, kdy máme povinné ručení řádně sjednáno, ale pojistné včas neuhradíme, byť se třeba nejedná o záměr, ale o pouhé opomenutí. Pokud si nejsme jisti, zda nám nevznikl v souvislosti s povinným ručením dluh, můžeme se jednoduše obrátit na svou pojišťovnu, zkontrolovat platnost pojištění na zelené kartě nebo využít formulář na stránce České kanceláře pojistitelů. 

Jestliže dlužné pojistné ani po opakovaných upomínkách ve stanovené dodatečné lhůtě nezaplatíme, pojistka zanikne. Ukončení pojištění nás ale v žádném případě nezbavuje povinnosti uhradit dluh.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že nemá smysl obcházet zákon a vyrazit na cesty s automobilem, který nemá platné povinné ručení. Šance vyhnout se postihu jsou mizivé a výše sankcí mnohonásobně převyšuje částku ročního pojistného.

Vhodnější cestou k úsporám je nalezení nejvýhodnější pojistky odpovídající našim potřebám a požadavkům.

V České republice disponuje licencí pro poskytování povinného ručení více než 10 pojišťoven. Pro rychlé a přehledné porovnání jejich nabídky můžeme využít praktické online kalkulátory, které také umožňují pojistku rovnou sjednat. Pojistnou smlouvu lze uzavřít kompletně online, osobní návštěva pojišťovny ani fyzický podpis smlouvy nejsou nutné. Všechny potřebné doklady vč. zelené karty obdržíme v takovém případě e-mailem.

Pokud se rozhodneme pro změnu pojišťovny, nezapomeneme si od té původní vyžádat potvrzení o průběhu pojistné smlouvy bez škodní události, abychom se při uzavření nové pojistky nepřipravili o bonus. 

Zdroje

Zákon č. 30/2024 Sb. – Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 168/1999 Sb. – Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Vyhláška č. 205/1999 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Česká asociace pojišťoven. Povinné ručení [online]. ©2024 [cit. 2024-02–15]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-motorovych-vozidel/povinne-ruceni

Česká kancelář pojistitelů. Co je povinné ručení [online]. ©2024 [cit. 2024-02–15]. Dostupné z: https://www.ckp.cz/o-povinnem-ruceni/co-je-povinne-ruceni

Česká kancelář pojistitelů. O ČKP [online]. ©2024 [cit. 2024-02–15]. Dostupné z: https://www.ckp.cz/o-nas/o-ckp

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}