.st0{fill:#FFFFFF;}

Co kryje povinné ručení 

 2 listopadu, 2018

Jana Vochková

5/5

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je povinné pro všechny, kdo chtějí provozovat vozidla na pozemních komunikacích, tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ale také ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Přestože je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla označováno jako povinné ručení, není toto značení správné a není jej používáno ani v legislativě. Povinné ručení kryje škody způsobené provozem vozidla třetím osobám a chrání ty účastníky provozu, kteří nehodu nezavinili.

povinné ručení krytí

Povinné ručení je jedním z tzv. neživotních pojištění a je řazeno do skupiny pojištění motorových vozidel. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu vyplývá ze zákona. Volba pojistitele a rovněž i nebezpečí, na která se má pojištění vztahovat je však volná.

Povinné ručení obecně kryje taková rizika, která souvisí s možností způsobení škody jinému na životě, zdraví majetku aj. Za pojistnou událost je třeba považovat vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu. Povinné ručení je pojištěním dlouhodobého charakteru a zpravidla bývá uzavíráno na dobu jednoho roku a déle.

Smyslem povinného ručení je, aby v případě, že vznikne škoda, byla pojištěná osoba chráněna pře finančními dopady spočívajícími zejména ve finančních nárocích poškozený, kdy výše finančního nároku může dosahovat značné výše. Nepřímo jsou tímto tedy chráněni rovněž poškození, přestože nejsou účastníky smluvního vztahu s pojistitelem, a nejsou díky existenci povinného ručení závislé na ekonomické situaci pojištěného, který škodu zavinil. Tímto v zásadě odpadá rovněž riziko vymáhání vzniklé škody, které je zdlouhavé a vznikají při něm další výdaje související zpravidla s výkonem rozhodnutí formou exekučního řízení. Tím, že má pojištěný sjednáno povinné ručení, jsou případné nároky poškozených uspokojeny řádně a včas pojistitelem.

Důsledky povinného ručení je tedy třeba chápat jako pozitivní, a to jak pro pojištěného, tak i pro poškozenou stranu. Výše popsané skutečnosti jsou také důvodem, proč je toto pojištění povinné.

Co povinné ručení kryje?

Rozsah povinného ručení byl již nastíněn, ale jak z hlediska právní, tak i ekonomické jistoty je třeba, aby bylo zcela jednoznačně vymezeno, které nároky jsou poškozeným kryty z povinného ručení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, vyplývá rozsah krytí přímo ze zákona a nelze jej změnit smluvně, domluvou ani autoritativním rozhodnutím soudu.

Povinné ručení se vztahuje na každého, kdo odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nevyplývá-li ze zákona opak, pak má pojistitel povinnost uhradit prokázané či přiznané nároky na náhradu škody:

 • vzniklé na zdraví nebo usmrcením;
 • vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škody vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoby schopnost ji opatrovat;
 • které mají povahu ušlého zisku;
 • pojistitel má povinnost uhradit příslušné zdravotní pojišťovně uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, jestliže zdravotní pojišťovna vynaložila tyto náklady na zdravotní péči poskytnutou poškozenému, pokud ke škodné události, ze které tato újma vznikla a kterou je pojištěný povinen nahradit, došlo v době trvání pojištění odpovědnosti, s výjimkou doby jeho přerušení. To platí obdobně i v případě regresní náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona upravujícího nemocenské pojištění a v případě úhrady nákladů hasičského záchranného sboru nebo jednotek sborů dobrovolných hasičů obce;
 • dále také účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle výše uvedených bodů.

a to tehdy, pakliže ke škodě, za kterou pojištěný odpovídá, došlo za doby trvání povinného ručení.

V souvislosti s tím, co povinné ručení kryje je důležité také vědět maximální hranici pojistného plnění, které pojistitel při vzniku škody hradí. Tato maximální hranice plnění musí být uvedena v pojistné smlouvě, člení se podle zákona. Aby nebyla funkce povinného ručení oslabována tím, že budou smlouvou sjednány příliš nízké limity maximálního plnění ze strany pojistitele, je ze zákona stanovena minimální výše plnění, které je možné mezi pojistitelem a pojištěným sjednat musí být při škodách na zdraví minimálně 35.000.000,- Kč na každého zraněného nebo usmrceného člověka a minimálně 18.000.0000,- Kč bez ohledu na počet poškozených při škodách vzniklých poškozením, zničením nebo ztrátou věci, při škodách vzniklých odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost tyto věci opatrovat a při škodách, které mají povahu ušlého zisku.

Výluky z pojištění

Tak jako je zákonem stanoveno, jaké škody jsou povinným ručením kryty, tak zákon upravuje také případy, kdy škoda není pojistitelem kryta. Jedná se o tzv. výluky z pojištění. Smyslem výluk z pojištění je především ochrana pojistitele. Pojistitel tedy dle smlouvy o povinném ručení neodpovídá za:

 • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
 • škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c), kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou škody podle § 6 odst. 2 písm. c), jestliže tato škoda souvisí s újmou podle § 6 odst. 2 písm. a),
 • škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit,
 • škodu podle § 6 odst. 2 písm. b) a c) vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla,
 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena,
 • újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Jak sjednat vhodné povinné ručení?

Je samozřejmé možné navštívit jednotlivé pobočky pojišťoven a porovnat si jednotlivé nabídky povinného ručení, s ohledem na širokou škálu je toto však časově velice náročné a nepraktické. Z hlediska časové, a i finanční úspory, je mnohem výhodnější využít internetové srovnávače nabídek pojišťoven. Kupříkladu na stránkách ePojištění.cz. Tato stránka avizuje možnost sjednání povinného ručení do dvou minut, úsporu až 70% a zaslání zelené karty na e-mail. Pokud je z jednotlivých nabídek pojištění vybráno právě pojistné ručení, je ze strany aplikace vyžadována řada informací povinných i nepovinných.

Zpočátku se jedná o údaje o vozidle – o jaké vozidlo se jedná, jeho užití, tovární značka, modelová řada a motorizace. Nepovinnými údaji jsou pak registrační značka vozidla či státní poznávací značka, rok výroby vozidla a orientační cena vozidla. Dalšími povinnými údaji jsou údaje o vlastníkovi, tedy zda je o fyzickou osobu, fyzickou osobu podnikající či právnickou osobu, jméno a příjmení vlastníka a jeho věk, poštovní směrovací číslo, město, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud není vlastník shodný s pojistníkem, pak je třeba vyplnit údaje o pojistníkovi stejně tak i v případě, že je odlišný vlastník a provozovatel vozidla.

Aplikace ePojištění rovněž vyžaduje informaci, jak dlouho trvalo předchozí pojištění a počet pojistných událostí. Pokud tyto informace pojistník neví přesně, aplikace zcela prozřetelně nabízí volbu „Nejsem si jistý“. Výhodou při vyplňování formuláře je možnost vybrat si údaje ze spravovaných formulářů, čímž je skutečně možné sjednat pojištění v horizontu cca dvou minut. Dále po zadaní „spočítat“ je třeba vyplnit údaje o využití vozidla, tedy kam je vozidlem jezděno, kde je parkováno a je-li zapůjčováno. Následně je třeba volit, zda mají být nabídky řazeny dle vhodnosti či dle ceny. Z uvedených nabídek pak dále stačí jednu vybrat, vyplnit volbu platby (ročně, pololetně, čtvrtletně), rodné číslo a registrační značku (státní poznávací značku) pokud nebyla vyplněna už dříve. Výběr povinného ručení, ať již podle vhodnosti nebo podle ceny je v této aplikaci rychlý a přehledný a především lze tedy on-line sjednat nejlevnější povinné ručení pro konkrétní vůz bez nutnosti dalšího vyplňování pojistných smluv.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}