.st0{fill:#FFFFFF;}

Na co vše se lze pojistit 

 29 března, 2024

sarka

Ohodnotit

Náš život, zdraví a hmotný i nehmotný majetek jsou neustále vystaveny řadě hrozeb. Nepříjemné komplikace jako dopravní nehody, onemocnění, havárie v domácnosti, útoky zlodějů a vandalů, živelní pohromy, ztráta pracovního místa nebo úrazy se bohužel nevyhýbají nikomu z nás. 

Aby podobné události příliš nenarušovaly naši spokojenost a pohodu, snažíme se vše, co je pro nás v životě důležité co nejlépe ochránit. V první řadě přijímáme celou řadu preventivních opatření – žijeme v souladu se zásadami zdravého životního stylu, dbáme o údržbu svých domů a instalujeme do nich zabezpečovací systémy, chováme se zodpovědně při výkonu povolání, za volantem nebo třeba při sportu. Řadě nepříznivých událostí a situací však při nejlepší snaze zabránit nedokážeme a jejic příchod nelze často vůbec předvídat – a právě pro takové případy se zajišťujeme uzavřením vhodného typu pojištění. Díky němu získáme jistotu, že nás a naše blízké podobné incidenty nepřivedou do existenčních potíží nebo třeba do situace, kdy zůstaneme bez auta, střechy nad hlavou či nebudeme schopni splácet své dluhy.

Kromě pojistek je vhodné se na případné krize připravovat také v podobě tvorby úspor a finančních rezerv. Oba způsoby lze v praxi snadno zkombinovat, neboť některé druhy pojištění zahrnují kromě pojistné ochrany také spořící či investiční složku (např. životní pojištění). 

Co vlastně pojištění je a proč si ho sjednat?

Pojištění znamená závazek pojistitele (pojišťovny) zmírnit pojištěnému (což může být fyzická i právnická osoba) negativní dopad nepříznivé události, a to na základě pojistné smlouvy, uzavřené zpravidla v písemné podobě.

Pojištěný platí pojišťovně jednorázové či pravidelné pojistné, pojišťovna vyplácí v případě výskytu škodních událostí pojištěnému pojistné plnění. Kromě toho poskytuje v souladu se smlouvou také poradenské, právní či asistenční služby (např. odtah automobilu, odemknutí zabouchnutých dveří zámečníkem, pomoc s péčí o děti v případě nemoci apod.).

na co vše se lze pojistit

Pojištění tak představuje v řadě nelehkých životních situací nedocenitelnou finanční i praktickou pomoc.

Uzavření některých pojištění nám ukládá zákonná povinnost, jedná se především o:

 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově nazývané povinné ručení) – musí být sjednáno pro každé vozidlo evidované v registru (i když s ním třeba vůbec nevyjíždíme na silnice), poskytuje ochranu pro případy, kdy způsobíme vozidlem škodu třetí osobě
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – pro zaměstnavatele, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance, slouží pro náhradu škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • zdravotní pojištění – slouží pro úhradu zdravotní péče, v ČR povinné již pro děti od narození
 • zákonné sociální pojištění – hradí zaměstnanci a zaměstnavatelé za své zaměstnance, součástí je nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • pojištění profesní odpovědnosti – ochrana pro případ chyb, které mohou mít dopad na lidské zdraví, způsobit hmotné škody a finanční ztráty, týká se výkonu profesí lékařů, advokátů, soudních znalců, veterinářů apod.

Ostatní pojištění z široké nabídky českých pojišťoven jsou sjednávána čistě na dobrovolné bázi a záleží jen na nás, která z nich se rozhodneme uzavřít. Při volbě pojištění nad rámec zákonných bychom měli vzít v úvahu zejména:

 • vlastní zdravotní stav
 • životní a rodinnou situaci
 • zaměstnání (jiné riziko přináší např. práce policisty nebo hasiče a jiné pozice úředníka)
 • provozované sporty a adrenalinové aktivity
 • lokalitu bydliště (hustá zástavba x venkov x povodňová oblast apod.)
 • řidičskou aktivitu
 • klimatické podmínky
 • hypotéky, úvěry a další finanční závazky (uzavření životního pojištění a pojištění nemovitosti může být podmínkou pro získání hypotéky)
 • vlastnictví nemovitostí a dalšího majetku
 • vyživované osoby

Nabídka pojištění na českém trhu je opravdu komplexní. Pamatuje na osoby všech věkových kategorií i zvířata a pokrývá nepřeberné množství událostí vztahujících se k našemu zdraví, životu, aktivitám a movitému i nemovitému majetku. Mezi standardně nabízené pojistné produkty určené fyzickým osobám patří především:

 • pojištění osob – životní a úrazové (rizikové, investiční, kapitálové, důchodové, flexibilní)
 • pojištění majetku – pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě
 • pojištění vozidel – havarijní pojištění a povinné ručení
 • pojištění schopnosti splácet
 • pojištění právní ochrany 
 • cestovní pojištění
 • pojištění mazlíčků

Specifickou kategorii tvoří pojistky určené podnikatelům. Pro ně pojišťovny nabízí buď předpřipravené komplexní pojistky, nebo nebo sestavení pojistného balíčku na míru podle konkrétních podmínek, majetku, oboru podnikání aj. 

Pojištění osob – životní a úrazové

Životní pojištění je pojistný produkt určený výhradně fyzickým osobám, především pak těm ekonomicky aktivním. Slouží jako ochrana člověka a jeho rodiny proti finančním důsledkům závažných životních komplikací jako jsou nemoci, úrazy, trvalá invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobá hospitalizace a smrt.

V případě, že tyto události nastanou, vyplácí pojišťovna pojištěnému nebo smlouvou stanovené (tzv. obmyšlené) osobě finanční obnos, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách.

na co vše se lze pojistit

Prostředky získané díky životnímu pojištění mohou pokrýt dočasný výpadek příjmů po dobu nemoci, dorovnat rozdíl mezi nemocenskými dávkami či invalidním důchodem a obvyklou mzdou, mohou též posloužit pro vybudování bezbariérového bydlení v případě invalidity, pro uhrazení výloh spojených s pohřbem blízkého apod.

Přijde-li rodina o svého hlavního živitele, nehrozí díky pojistnému plnění jejím zbylým členům existenční starosti nebo ztráta bydlení v důsledku neschopnosti dostát svým finančním závazkům (splácet nájem či hypotéku).

Pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění si lze při splěnění zákonných podmínek odečíst od daňového základu až do výše 48 000 Kč. Zaměstnanci mohou navíc na životní pojištění od zaměstnavatele obdržet ročně příspěvek až do výše 50 000 Kč (osvobozený od daně z příjmů a pojistných odvodů).

Druhy životního pojištění

Podle toho, zda je účelem pojištění čistě ochrana pro případ zdravotních komplikací, nebo navíc i investování a spoření, rozlišujeme životní pojištění rizikové (nerezervotvorné) a rezervotvorné. Rizikové je uzavíráno pro případ nepříznivých životních událostí jako nemoc, úraz, dlouhodobá hospitalizace, úmrtí. Nezahrnuje spořící složku a nevztahují se na něj daňová zvýhodnění. 

Rezervotvorné se dále dělí na:

 • kapitálové – kombinuje pojistnou ochranu s tvorbou finanční rezervy (pojišťovna část vložených prostředků investuje za účelem jejich zhodnocení)
 • flexibilní – u tohoto typu kapitálového pojištění je možné v době trvání měnit poměr částek, které jsou určeny na krytí rizik a na spoření
 • investiční – podobné jako kapitálové, ale investiční strategii si volíme my sami, nikoli pojišťovna, pojí se s vyšším výnosem a současně vyšším rizikem
 • důchodové – je sjednáváno především za účelem dožití a jeho hlavním smyslem je zhodnocení vložených prostředků a zvýšení životního standardu v důchodu

Pojištění majetku 

Kromě hodnot jako jsou psychické a duševní zdraví, svoboda a dobré mezilidské vztahy potřebujeme ke spokojenému životu i celou řadu movitého a nemovitého majetku. Abychom se vyhnuli existenčním problémů a zbytečným starostem v případě, že dojde k poničení, odcizení nebo likvidaci našich osobních cenností či třeba domu, ve kterém žijeme, můžeme uzavřít pojištění majetku.

na co vše se lze pojistit

Pojištění majetku je zaštiťující označení pro skupinu pojistek, které poskytují ochranu majetku pro případ jeho poškození, odcizení nebo zničení. 

V nabídce českých pojišťoven obvykle zahrnuje zpravidla tři základní složky:

 • pojištění nemovitosti (domu, bytu, rekreační stavby…)
 • pojištění domácnosti (osobního majetku)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném (občanském) životě

Kromě uzavření každé z výše uvedených pojistek samostatně bývá také možno sjednat výhodnější balíček kombinující dvě nebo tři z nich v jedné pojistné smlouvě. 

Pojištění nemovitostí 

Toto pojištění slouží k ochraně samotné nemovitosti a jejích neoddělitelných stavebních součástí (např. stropů, stěn, podlahových krytin) před škodami způsobenými mj.:

 • vichřicí
 • úderem blesku
 • požárem
 • zemětřesením
 • pádem stromu
 • pádem letadla
 • tíhou sněhu
 • vandalismem
 • krádežemi

Typicky je pojištění uzavíráno pro byty a rodinné domy, ale lze jej sjednat třeba i pro garáže nebo chaty a chalupy.

Při pojištování rodinných domů pokrývá pojistná ochrana i stavby stojící samostatně na stejném pozemku, jako např. bazény, kůlny. Pojištění není určeno jen lidi, kteří nemovitosti vlastní, ale také pro osoby žijící v pronájmu. 

Pojištění domácnosti

Lidé v běžném životě pojmy pojištění domácnosti a nemovitosti často zaměňují nebo se mylně domnívají, že pojištění domácnosti je určeno pro majitele bytových jednotek a pojištění nemovitosti pro vlastníky domů. Tak tomu samozřejmě není, každá z pojistek se vztahuje k jiným objektům a chrání proti jinému typu rizik. 

Pojištění nemovitosti se týká samotné stavby a jejích stavebních součástí, pojištění domácnosti chrání soubor movitého majetku osob, které nemovitost (dům nebo byt) užívají.

V případě pojištění domácnosti pojišťovaný majetek zahrnuje mimo jiné:

 • kuchyňskou linku
 • domácí spotřebiče (i vestavěné)
 • nábytek
 • sportovní vybavení
 • jízdní kola
 • koloběžky
 • oblečení
 • knihy
 • hudební nástroje
 • kočárky
 • zahradní techniku
 • invalidní vozíky

Věci mimořádné hodnoty, jako např. cenná umělecká díla se pojišťují vždy individuálně, popř. je na ně v rámci pojistky nastaven zvláštní limit.

na co vše se lze pojistit

Škála rizik pokrytých pojištěním domácnosti se liší v závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny, ale typicky pojistka poskytuje ochranu pro případy:

 • požáru
 • vandalismu
 • odcizení
 • vodovodních škod
 • přepětí v síti a zkratů
 • vichřice
 • úderu blesku

Pojištění domácnosti rozhodně není určeno výhradně lidem, kteří nemovitosti vlastní. Sjednat si jej pro svou domácnost mohou stejně tak i nájemníci.

V případě, že některá ze škodních událostí uvedených v pojistné smlouvě nastane, obdržíme od pojišťovny bez zbytečného prodlení prostředky na pořízení nového majetku a vybavení bytu. Některá pojištění domácnosti zahrnují i nadstadardní asistenční služby (např. okamžitou pomoc zámečníka, instalatéra, elektrikáře a cyklo asistenci při drobných nehodách a komplikacích na cestách) či proplacení náhradního ubytování pro případy, kdy se domácnost stane neobyvatelnou. 

Pojištění odpovědnosti za škodu

Společně s pojištěním domácnosti lze uzavřít také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v občanském (běžném) životě, známé též pod lidovým názvem  “pojistka na blbost”.

Toto pojištění se vztahuje na všechny členy žijící ve společné domácnosti (lze do něj zahrnout i domácí mazlíčky) a poskytuje nám ochranu pro situace, kdy kterýkoliv z nich způsobí neúmyslně škodu třetím osobám, typicky:

 • dítě rozbije zboží v obchodě nebo vybavení bytu na návštěvě
 • poškodíme neúmyslně hotelové vybavení
 • způsobíme škodu při nehodě na kole nebo koloběžce
 • vytopíme sousedy
 • náš pes poraní jiného psa nebo člověka

Pojištění majetku tvoří standardní součást nabídky českých pojišťoven a zorientovat se v takto rozsáhlé nabídce a kalkulovat si orientačně cenu pojistky u každé pojišťovny zvlášť může být těžkopádné a časově náročné. Pro snadnější a rychlejší porovnání lze využít přehledné online kalkulačky.

Pojištění motorových vozidel – povinné ručení a havarijní pojištění

Každý provozovatel vozidla je pro něj ze zákona povinen sjednat pojištění odpovědnosti z provozu, lidově běžně označované jako povinné ručení. Automobil musí mít platné povinné ručení i v případě, kdy stojí zaparkovaný v garáži a nevyjíždíme s ním. (Pokud v takovém případě pojištění platit nechceme, je nutno vozidlo vyřadit z evidence – uložit SPZ do tzv. depozitu a nechat vůz stát na soukromém pozemku.) 

na co vše se lze pojistit

Povinné ručení nám poskytuje ochranu pro případy, kdy způsobíme provozem svého vozidla škodu třetí osobě, konkrétně se vztahuje na:

 • škody na zdraví nebo životě
 • majetkové škody
 • škody mající povahu ušlého zisku
 • náklady na právní zastoupení při uplatňování nároků z povinného ručení

Díky povinnému ručení můžeme navíc při kolizích využívat užitečné asistenční služby jako příjezd technika a opravu poškozeného vozidla na místě, odtah, poskytnutí náhradního vozidla apod.

Povinné ručení v základní podobě nepokrývá škody na našem vlastním vozidle (způsobené kolizemi, vandaly nebo třeba srážkou se zvěří), pro tyto účely je nutno sjednat si doplňková připojištění nebo pojištění havarijní.

Pro uzavření povinného ručení si u nás můžeme vybrat jednu z více než 10 pojišťoven. Standardem se již stala možnost sjednat pojistku online bez nutnosti osobní návštěvy pobočky. Pojišťovny v takovém případě navíc obvykle nabízí zajímavé slevy. Správnou volbou pojistky můžeme ušetřit i několik tisíc korun ročně. Její hledání si můžeme usnadnit využitím přehledné online kalkulačky.  

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojistka, na jejímž základě pojišťovna uhradí řidiči škody způsobené na vozidle v důsledku působení živlů (např. bouří a krupobití), vandalismu, havárie, odcizení či neoprávněného užití vozu. K tomuto základnímu pojištění je vždy  možné sjednat ještě pojištění doplňková, nejčastěji pojištění čelního skla (popř. i všech ostatních skel), pojištění zavazadel uvnitř vozu, asistenční služby, úrazové pojištění osob jedoucích ve vozidle apod. Většina pojišťoven nabízí několik balíčků havarijního pojištění odstupňovaných podle škály pokrytých rizik. Nejkomplexnější pojištění, zahrnující ochranu před všemi pojistnými nebezpečími, se označuje jako allrisk.

V dnešní době se stala již standardem možnost sjednat havarijní pojištění online bez nutnosti fyzické kontroly vozidla pracovníkem pojišťovny.

Havarijní pojištění rozhodně nelze považovat za náhradu povinného ručení, představuje spíše jeho vhodný doplněk. Uzavření havarijního pojištění neukládá řidičům (narozdíl právě od povinného ručení), žádná zákonná povinnost a směle tedy můžete vyjet na silnice i bez něj. Nicméně pak hrozí, že pokud způsobíte kolizi nebo se vaše zaparkované auto stane obětí vandalů, budete muset pro náhradu škod sáhnout hodně hluboko do vlastní kapsy.

Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění ve své základní podobě slouží k pokrytí léčebných výloh v případě zdravotních komplikací a úrazů na turistických i pracovních zahraničních cestách.V rámci Evropské unie má sice každý český občan s platným zdravotním pojištěním nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako obyvatelé daného státu, česká pojišťovna za svého klienta ale uhradí vždy pouze tolik, kolik by hradila za danou péči v ČR. Náklady na léčbu přitom v řadě zemí tuto cenu výrazně převyšují, uzavřít si před plánovanou cestou cestovní pojištění je tedy více než vhodné. Z pojištění mohou být v případě vzniku pojistné události hrazeny operační zákroky, akutní ošetření, zubní ošetření, nebo i převoz sanitkou či vrtulníkem.

Krom nákladů na léčbu pokrývá cestovní pojištění také riziko ztráty zavazadel nebo škody způsobené třetím osobám. Lze připojistit také spolucestující domácí mazlíčky, vypůjčený automobil nebo rizikové sporty. Cestovní pojištění v sobě zahrnuje vždy také asistenční služby, které nám pomohou, když se v zahraničí ocitneme v nouzi, a jsou dostupné v českém jazyce 24 hodin denně (může se jednat třeba o lékaře na telefonu).

na co vše se lze pojistit

České pojišťovny nabízejí buď možnost uzavřít pojištění jednorázově, tedy na předem stanovenou dobu, po jejímž uplynutí pojistka zanikne, nebo na dobu neurčitou – taková pojistka je ideální pro opakované výjezdy. 

Cestovní pojištění je dostupné pro oosby všechy věkových kategorií, od dětí až po seniory, a  lze jej standardně sjednat online. U většiny pojišťoven je možno jej uzavřít doslova na poslední chvíli před odjezdem – pojištění je v takovém případě aktivováno jen pár hodin po provedení platby. 

Pojistné plnění obdržíme v případě vzniku pojistné události od pojištovny pouze v případě, že dodržíme stanovené smluvní podmínky, např. při vysokohorské turistice se pohybujeme pouze po vyznačených cestách. Pojištění se zpravidla nevztahuje na země, pro které vydá z důvodu zvýšeného rizika varování Miisterstvo zahraničnch věcí ČR.

Kromě standardního pojištění pro zahraniční cesty zařadily české pojišťovny do nabídky (s ohledem na rostoucí popularitu tuzemských dovolených) také cestovní pojištění pro tuzemskou turistiku. Pokrývá rizika nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, může zahrnovat pojištění zavazadel, úrazové pojištění, pojištění běžných nebo rizikových sportů, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu apod.

Pro případ úpadku poskytovatele zájezdu se v rámci příprav na dovolenou cestovní kanceláře pojišťovat nemusíme, tato povinnost je zákonem uložena cestovním kancelářím samotným. Hlavním smyslem pojištění pro případ úpadku je ochrana klientů cestovních kanceláří a zajištění jejich bezproblémového návratu do vlasti v případě, kdy cestovní kancelář:

 • nezajistí klientům dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR
 • nevrátí zaplacenou zálohu či cenu zájezdu, pokud se zájezd neuskutečnil
 • nevrátí klientovi rozdíl v ceně v případě, že se zájezd uskutečnil jen zčásti

Seznam pojišťoven, které toto pojištění poskytují, lze nalézt na stránkách Asociace cestovních kanceláří a agentur. Pokud cestovní kancelář, u které jsme zakoupili zájezd, zkrachuje ještě před naším odjezdem na dovolenou, obrátíme se na pojišťovnu, u které má daná CK uzavřené pojištění proti úpadku. Pokud se kancelář ocitne v problémech v době, kdy už pobýváme v zahraničí, postupujeme podle instrukcí na kartičce, kterou obdržíme spolu s cestovní smlouvou. 

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet uzavíráme proto, abychom se vyhnuli existenčním problémům či exekucím v případech, kdy nejsme schopni splácet své dluhy z důvodu:

 • úmrtí (v takovém případě pojišťovna vyplatí celý nesplacený zůstatek dluhu až do stanoveného limitu)
 • invalidity
 • pracovní neschopnosti delší než 30 dní
 • ošetřování člena rodiny po dobu delší než 30 dní
 • ztráty zaměstnání
 • hospitalizace
 • zrušení živnosti

Kromě pojistné ochrany, tj. splácení dluhu při výskytu výše uvedených skutečností nabízí pojišťovny v rámci tohoto pojištění také asistenční služby, třeba virtuální ordinaci lékaře, která je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Pojistka je typicky uzavírána v souvislosti s hypotečními úvěry, ale můžeme ji využít i při uzavření spotřebitelské půjčky nebo třeba pořízení auta na leasing. Pojišťovny standardně umožňují uzavřít toto pojištění online bez nutnosti návštěvy pobočky. 

Řada bank nabízí zajímavé slevy nebo snížení úrokové sazby, pokud pojištění uzavřeme současně s přijetím úvěru. Lze jej ale sjednat i v době trvání půjčky. 

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany přebírá soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Nese nebo zmírňuje tak náklady na obhajobu a je velkou pomocí při prosazování právních zájmů. Z pojištění právní ochrany je hrazen například honorář právního zástupce a náklady na soudní řízení.

Uzavíráme jej pro případy kdy musíme hájit své zájmy soudní cestou, např.:

 • stavební firma nechce opravit zjištěné vady na novém domě
 • neuznají neoprávněně reklamaci
 • jsme neoprávněně propuštěni z práce
 • známý nechce vrátit půjčené peníze
 • vedeme spory o dědictví
 • pojišťovna viníka dopravní nehody odmítá uhradit škodu
 • pokouše nás cizí pes
 • vedeme spory kvůli neoprávněnému parkování na pozemku
 • pronajímatel odmítá vrátit kauci z nájmu bytu apod. 

Náklady souvisejícími se soudním řízením (soudní poplatky odměny advokátům, znalecké posudky apod.) běžně šplhají do tisíců nebo i desítek tisíc. Všichni, kdo nehtějí v případě komplikací sahat tak hluboko do kapsy, ocení pojištění právní ochrany. Jehou součást tvoří obvykle také právní poradenství na telefonu, odborné posouzení smluv a další služby.

Pojištění mazlíčků

Ačkoli jsou Češi proslulí svou láskou k domácím zvířatům, a bývají dokonce označováni jako národ pejskařů, pojištění mazlíčků si svou pozici na českém trhu teprve buduje. Přitom pro každého majitele pejska či kočky má rozhodně opodstatnění. Poskytuje pojistnou ochranu pro případ úrazu, nemoci nebo úmrtí čtyřnohého kamaráda. Pojišťovna v takovém případě uhradí majiteli pojištěného zvířete náklady na léčení.

Pojištění zahrnuje také asistenční služby, např. nonstop veterinární pohotovost nebo pomoc při hledání ztraceného mazlíčka. Na českém trhu ho zatím nabízí menší počet pojištoven, třeba Generali České pojištovna nebo ČSOB. Je dostupné i pro zvířecí společníky bez průkazu původu, podmínkou je ale jejich označení pomocí mikročipu nebo tetování. 

na co vše se lze pojistit

Dostupné je v nabídce českých pojišťoven i pojištění zvířat hospodářských (pro případ nákazy, úhynu, živelních pohrom apod.), a to v rámci zemědělského pojištění. 

Pokud s námi mazlíček vyráží na zahraniční dovolenou, je možné uzavřít pro něj krátkodobou pojistku v rámci cestovního pojištění. 

Pojistit se můžeme i pro případ, že by náš zvířecí kamarád někomu způsobil škodu na majetku či zdraví – takové pojištění tvoří součást pojištění odpovědnosti v běžném životě. 

Jak vybírat pojišťovnu 

V rozhodování českých zákazníků hraje tradičně nejdůležitější roli cena. Při výběru té správné pojistky, ať už se jedná o pojištění životní, majetku, cestovní nebo jakékoli jiné, bychom se ale rozhodně neměli orientovat výhradně podle ní. Nejlevnější rozhodně vždy neznamená nejlepší a při volbě pojistky bychom měli vzít v úvahu také další faktory, především:

 • předchozí zkušenosti s pojišťovnou
 • reputaci pojišťovny, reference a recenze jejích zákazníků
 • rychlost vyřizování pojistných událostí
 • šíři pokrytých rizik
 • nabídku asistenčních služeb
 • dostupnost a úroveň zákaznického servisu a komunikace
 • možnost uzavřít pojistku online
 • možnost sledovat vyřizování pojistných událostí online
 • pojistky, které již máme uzavřené (můžeme získat slevu např. při uzavření havarijního pojištění u pojišťovny, kde již máme sjednané povinné ručení)
 • krytí specifických rizik (pojištění exotických zvířat, hodnotných uměleckých děl, rizikových sportů apod.)
 • dostupné slevy (pro děti, studenty, při uzavření pojistky online, za zdravý životní styl apod.)

Při výběru konkrétní pojistky je třeba mít na paměti, že neexistuje jeden pojistný produkt, který je univerzálně nejlepší. Každý z nás má jiné finanční možnosti, preference, životní styl, osobní a rodinnou situaci, majetek a čelí jiným rizikům. Vždy se proto snažíme najít takovou pojistku, která šetří naši peněženku, ale současně nejlépe odpovídá našim potřebám a pokrývá všechna rizika, která jsou relevantní právě pro nás. Užitečným pomocníkem při rozhodování se pro nás mohou stát praktické online kalkulačky, které umožňují během chvíle získat komplexní a přehledné porovnání nabídky českých pojišťoven. 

Závěr

Svůj život, zdraví i majetek chráníme v první řadě zodpovědným chováním a přijímáním preventivních opatření. Pro případy a události, které nedokážeme předpovídat nebo jim zabránit, a před kterými se žádnou prevencí ochránit nedokážeme, se nabízí ochrana v podobě rozmanitých typů pojištění.

Pojištění uzavíráme proto, abychom v případě nečekaných životních událostí, nemocí, havárií, živelných pohrom, nezodpovědného chování druhých lidí apod. nezůstali bez střechy nad hlavou, osobního majetku a byli schopni splácet své závazky. Kromě nás samotných chrání pojištění před zbytečnou finanční zátěží a starostmi také naše blízké. Třeba v případě, kdy rodina ztratí v důsledku úmrtí hlavního živitele, může jí životní pojištění umožnit zachování životního standardu, a ušetřit tak mnoho starostí v psychicky náročné době.

Kromě finanční pomoci zahrnuje většina pojistek také užitečné asistenční služby, které v nouzi jistě oceníme (pomoc s péčí o nemocné děti, odtah porouchaného vozidla, okamžitý příjezd řemeslníka v případě havárie apod.).

na co vše se lze pojistit

Uzavření některých pojištění je v České republice povinné ze zákona (jde např. o pojištění zdravotní, sociální, povinné ručení). České pojišťovny ale kromě toho nabízí širokou  škálu pojištění na dobrovolné bázi, ze kterých si každý může vybrat přesně takovou ochranu, jakou potřebuje vzhledem ke svým koníčkům, zaměstnání, rodinné situaci a majetku. 

Pojistit lze osoby (různé typy životního a úrazového pojištění), majetek (pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu v běžném životě), motorová vozidla (havarijní pojištění a povinné ručení), schopnost dostát svým finančním závazkům (pojištění schopnosti splácet), psy a kočky označené mikročipem nebo tetováním (pojištění mazlíčků).

Starosti na cestách nám v případě zdravotních komplikací nebo třeba ztráty zavazadel může ušetřit cestovní pojištění, pokud řešíme soudní cestou třeba sousedské spory nebo neuznanou reklamaci, náklady nám ušetří pojištění právní ochrany. 

Specifickou kategorii tvoří pojištění určená podnikatelům. Jim pojišťovny nabízí zpravidla komplexní balíčky nebo řešení na míru podle oboru podnikání, územní působnosti, relevantních rizik a majetku.

Cena je při výběru správné pojistky nepochybně klíčovým faktorem, neměla by však zůstat tím jediným. V úvahu bychom kromě ní měli vždy vzít mj. i reputaci pojišťovny, šíři pokrytých rizik a poskytovaných asistenčních služeb, dostupné slevy, úroven zákaznického servisu apod. Pro snazší orientaci v nabídce pojišťoven a rychlé a přehledné srovnání jejich produktů je možné využít praktické online srovnávače. Třeba díky využití intuitivní kalkulačky povinného ručení můžete ušetřit i několik tisíc korun ročně. 

Zdroje

Zákon č. 37/1993 Sb. – Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 589/1992 Sb. – Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákona č. 159/1999 Sb. – Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 111/2018 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 30/2024 Sb. – Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla

Česká asociace pojišťoven. Povinné ručení [online]. ©2024 [cit. 2024-03–27]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-motorovych-vozidel/povinne-ruceni

Česká asociace pojišťoven. Rizikové životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-03–27]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/rizikove-zivotni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Cestovní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-03–27]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/cestovni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Pojištění odpovědnosti [online]. ©2024 [cit. 2024-03–27]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-odpovednosti/obcane

Česká asociace pojišťoven. Pojištění právní ochrany [online]. ©2024 [cit. 2024-03–27]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-pravni-ochrany

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}