.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku na rok 2023 

 16 března, 2022

Jana Vochková

Ohodnotit

Majetek mohou tvořit různé kategorie věcí, kterých je člověk majitelem nebo je má v dlouhodobém držení. Většinu těchto položek lze pojistit konkrétním produktem, který bývá upraven tak, aby odpovídal charakteru věci a poskytoval v případě ztráty nebo poškození optimální kompenzaci. Z pojišťovnického hlediska tak můžeme majetek dělit na nemovitosti a movité věci, přičemž v obou těchto základních skupinách pak lze hovořit ještě o kategoriích specifických – orientovaných na pojištění speciálních typů majetku, jako je například automobil či rozestavěná nemovitost.

V současné době trendy vývoje pojištění v jednotlivých kategoriích především na celkové charakteristiky konkrétních pojištěných předmětů, případně na životní situaci – nejvíce se rozvíjejí produkty šité pojištěným na míru, ty jsou však nadále ještě v plenkách.

Pojištění majetku – typy produktů

Jak již bylo uvedeno, produkty zaměřené na pojištění majetku lze rozdělit do dvou základních kategorií, a to na:

  • pojištění nemovitostí
  • pojištění movitého majetku

Pojištění nemovitosti zpravidla pokrývá škod, ke kterým může dojít na domě, bytě či rekreačním nebo užitném stavebním objektu (např. samostatně stojící garáž) apod. Produkt, který je pro tyto účely nabízen, je přímo označován jako pojištění majetku, a často zahrnuje také pojištění věcí movitých, které se v daném objektu nachází, jako jednu ze svých složek. Pojištění movitého majetku pak může zahrnovat více různých produktů a sjednáváno může být jednotlivě nebo v rámci vyššího celku.

Pojištění nemovitosti

Tento typ pojištění se orientuje na kompenzaci škod při pojistné události, jejímž důsledkem jsou zhoršené podmínky užívání objektu – jedná se především o poručení konstrukcí či jejich částí, případně vybavení, které je konstrukčně či technicky s nemovitostí propojeno (například otopná tělesa či kotel). Pojištění nemovitosti se vztahuje především na její poškození, ke kterému může dojít působením živlů (požár, povodně, krupobití apod.), přepětí v rozvodech vzniklé zkratem elektrických spotřebičů, ale také třeba vandalismem.

Pojištění nemovitosti lze sjednávat jak pro užívaný dům či byt, tak pro nedokončenou stavbu – v takovém případě se pojišťovnický produkt liší především svým rozsahem a zahrnuje obvykle také pojištění proti krádeži (zde může jít buď o stavební materiál, nebo právě o technologické vybavení, které bývá na konstrukce přímo navázáno). K pojištění nemovitosti, pokud se jedná o dokončenou stavbu, se v rámci jednoho produktu sjednává také pojištění domácnosti spadající však již do kategorie pojištění movitého majetku.

Pojištění movitého majetku

V rámci této kategorie lze nalézt větší množství pojišťovnických produktů navázaných na konkrétní typ majetku. Vedle již míněného pojištění domácnosti sem patří také pojištění jednotlivých věcí (například sportovního náčiní), případně autopojištění. Největší pokrytí mívá u produktů pojištění movitého majetku právě zmíněné pojištění domácnosti – to zahrnuje prakticky všechny cenné položky, které se ve stavebním objektu nachází a k jejichž ztrátě či poškození může dojít právě v důsledku pojistné události zahrnující živelní pohromu, případně krádež nebo vandalismus.

Standardně se tak pojištění domácnosti kryje škody (poškození nebo odcizení) na věcech, které jsou standardně v domácnosti, ale je možné je odnést (jsou to zpravidla věci, které se s vámi stěhují). Do této kategorie tak lze zahrnout nejen spotřebiče, ale také nábytek či dekorativní prvky (obrazy, sochy), šperky nebo sportovní vybavení (kolo, golfové hole), případně náročnější zdravotní pomůcky. Do pojištění domácnosti se (přestože se nejedná o majetek v pravém slova smyslu) přidává také pojištění domácích mazlíčků (pro případ úrazu nebo nemoci).

Pokud dojde k poškození nebo zničení během pojistné události, lze hodnotu těchto věcí započítat do náhrady škody. Některé cenné předměty lze ovšem pojistit i samostatně – jedná se zejména o přenosnou elektroniku (mobilní telefon, notebook apod.) nebo již zmíněné sportovní vybavení, k jehož poškození či odcizení může dojít nejčastěji mimo domov. Pojištění domácnosti se obvykle sjednává s limitní sazbou s ohledem na typ vybavení (standardní – nadstandardní), pojištění konkrétního majetku pak bývá do úrovně jeho ceny, případně tržní hodnoty.

Pojištění automobilu a další pojištění majetku

Do kategorie pojištění movitých věcí patří také pojištění automobilu – autopojištění je však často vnímáno jako samostatná kategorie, už jen z toho důvodu, že se jedná o specificky zaměřené produkty s vlastními pravidly pro specifikaci rozsahu a výše pojistného plnění. Klasickým konceptem pojištění majetku je v této oblasti havarijní pojištění. To pokrývá škody způsobené na vlastním voze a zaviněné buď jinou osobou, nebo vyšší mocí.

Havarijní pojištění si lidé nejčastěji sjednávají u vozidel nových nebo koupených na leasing, aby se jim vykompenzovala případná ztráta nebo poškození neznámým pachatelem či živelní pohromou. Výše pojistného plnění se odvíjí především od ceny vozidla (nestanovují se limity pojistného plnění), která je závislá na aktuálních tržních podmínkách. Jednoduše řečeno, v případě, že dojde k poškození automobilu například při pádu stromu, stanoví se pojistné plnění na základě tržní ceny – tedy s ohledem na to, za jakou částku by bylo možné nepoškozený automobil v daném čase prodat na běžném trhu.

Tržní cena bývá zpravidla nižší než skutečná hodnota automobilu, čímž se snižuje i předpokládaná výše pojistného plnění. Pro případ, že chcete mít jistotu, že náhrada škody bude odpovídající, je vhodné si sjednat společně s havarijním pojištěním také pojištění garance ochrany majetku, díky kterému se pojistné plnění doplňuje vždy na hodnotu vypočtenou ze sjednané částky (obvykle kupní cena).

Vedle havarijního pojištění pak automobil musí disponovat povinným ručením, které je v podstatě pojištěním škody způsobené jeho provozováním na majetku cizím. Obdobou povinného ručení je v oblasti běžného majetkového pojištění tzv. pojištění odpovědnosti – tedy pojištění případné škody, kterou způsobíte vlastním jednáním na cizím majetku.

Pojištění majetku na rok 2023

Trendy v pojištění majetku pro následující roky

Roky 2020 a 2021 přinesly poměrně velké zmírnění ekonomického růstu, což se podepsalo také na způsobu, jakým lidé přistupují k pojišťovnickým produktům, jelikož pro mnohé byla pandemie spojena především s nutností reorganizace profesního života. Dalším faktorem, který se podepisuje na pojišťovnictví, je také narůstající inflace, jež celkově zvyšuje ceny všech produktů a služeb, což trh pojišťovnictví ještě zpomaluje.

Obecně lze říct, že pandemie měla velký vliv především na uzavírání nových smluv životního pojištění. U majetkového pojištění se jednalo především o uzavírání smluv pojištění nemovitosti navazující na události spojené s tornádem na Jižní Moravě. Celkový trend pojištění majetku v tomto i následujícím roce bude velmi pravděpodobně stejný, tzn. setrvalý stav nebo pokles v uzavírání smluv.

Příčinou je především vysoký inflace, která omezí možnosti kupujících v pořizování drahých předmětů, ale také nedostatek nových automobilů, na něž se nejčastěji uzavírá havarijní pojištění (kvůli výpadku v dodávce výrobních komponent), a pak také v oblasti pojištění domácnosti či nemovitostí, jelikož ceny nemovitostí a úrokové sazby hypoték neustále rostou, takže je stále méně lidí schopno je splácet, a tudíž se neuzavírají především smlouvy na pojištění nedostavěné nemovitosti. Na druhou stranu, velký zájem se předpokládá o nové typy pojišťovnických produktů v oblasti pojištění majetku, které budou vytvářeny přesně na míru pojištěnému, případně které budou nabízet určité výhody či bonusy.

Jak vybrat vhodné pojištění majetku

Uvažujte-li o sjednání některého z uvedených typů pojištění majetku, je vhodné se nejdříve informovat o možnostech, jaké jednotlivé pojišťovny nabízejí. I přes setrvalý růst cen, který se promítá i do výše pojistného, se řada produktů více než vyplatí. Především u pojištění domácnosti či nemovitosti lze narazit na velmi zajímavé nabídky poskytovatelů právě kvůli úbytku obecného zájmu o tento typ pojištění.

Pokud již ovšem nemovitost vlastníte, její cena bude zřejmě nadále stoupat a v případě, že dojde k jejímu poškození, bude dražší i stavební materiál nutný pro její opravu. Právě tento trend by měl být určujícím při rozhodování o nutnosti uzavřít pojistnou smlouvu. Chcete-li mít jistotu, že vyberete opravdu nejvýhodnější produkt, můžete se buď zaměřit na všechny poskytovatele a vyžádat si předběžnou kalkulaci pro vaši konkrétní nemovitost či movitou věc, nebo využít služeb online srovnávačů, které nabízí všechny potřebné informace na jednom místě.

Jedním z takových srovnávačů je i portál epojisteni.cz nabízející možnost srovnání produktů v různých kategoriích, ale také návaznou konzultaci se zkušenými poradci disponujícími aktuálními informacemi od jednotlivých pojistitelů. Na stránkách srovnávače stačí vybrat odpovídající produkt a vyplnit jednoduchý formulář, poradce vás následně již sám kontaktuje s předběžnou nabídkou, kterou je možné doplňovat, rozšiřovat či jinak iterovat k požadovanému cíli.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}