.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění majetku a odpovědnosti Domov Variant od Uniqa – recenze 

 1 září, 2023

Jana Vochková

5/5

Začátek mého pátrání po vhodném pojištění domácnosti byl plný otázek a nejistoty. Přestože jsem měl jistotu, že chci chránit svůj domov a majetek, byl ten pocit nejistoty umocněn nedávnými zprávami o nepředvídatelných živelných událostech, které mohou vážně narušit stabilitu a bezpečnost mého útočiště. Sousedé, známí a rodina mě často upozorňovali na důležitost pojištění, avšak až do nedávna jsem si nikdy nepřipustil, že bych se mohl ocitnout v situaci, kdy budu potřebovat využít jeho benefity.

Náhle jsem byl konfrontován s komplexností pojistných termínů, parametrů a podmínek, které mi byly zcela cizí. Pojmy jako „franšíza,“ „odpovědnost vlastníka nemovitosti“ a „rozšířené riziko“ mi zněly jako cizí jazyk. Přestože jsem měl chuť rychle vyřešit tuto záležitost a získat klidný spánek, uvědomil jsem si, že nespěchám nikam. Pojištění domácnosti je krok, který si vyžaduje pečlivé zvážení a důkladné porovnání možností.

Rozhodl jsem se pustit se do hlubšího průzkumu. Prvním krokem bylo seznámit se s tím, co vlastně pojištění domácnosti chrání a co naopak nechrání. Na internetu jsem narazil na podrobné informace od různých pojišťovacích společností, které mi pomohly lépe pochopit, jaký druh ochrany mi může takové pojištění poskytnout. Zjistil jsem, že standardní pojištění domácnosti zahrnuje ochranu proti požárům, krádežím, povodním a jiným živelním událostem. Nicméně každá pojišťovna může mít jiné doplňkové balíčky a možnosti rozšíření ochrany, které je důležité pečlivě zvážit.

Abych mohl udělat co nejvíce informované rozhodnutí, rozhodl jsem se provést porovnání nabídek od různých pojišťovacích společností. Kromě samotných pojistných podmínek jsem se zaměřil i na ceny a přidanou hodnotu, kterou jednotlivé společnosti nabízejí. A právě zde jsem narazil na další nástroj, který mi výrazně usnadnil tuto fázi procesu – kalkulátor pojištění od epojisteni.cz. Kalkulátor mi pomohl vybrat jedno pojištění, které bych Vám rád zrecenzoval.

O jaký druh pojištění se jedná?

Jedná se o Pojištění Domov Variant, které s sebou nese nejen ochranu pro budovu či bytovou jednotku, ale i pro celou domácnost. Toto komplexní pojištění zahrnuje široký rozsah pojistných krytí, včetně možnosti volitelných rozšíření, a to vše je spojeno do jedné pojistné smlouvy. Jeho cílem je poskytnout ochranu vašemu majetku před živelnými pohromami a nečekanými situacemi, které by mohly ohrozit stabilitu a bezpečnost vašeho domova.

Tímto pojištěním jsou zahrnuty nejen nepříznivé události jako požáry, krádeže nebo povodně, ale také mnohé další nebezpečí, která by mohla vzniknout v důsledku neočekávaných situací. To zahrnuje i rizika spojená s odpovědností, úrazy a asistenčními službami. V praxi to znamená, že pokud se něco stane, budete mít finanční oporu a pomoc, kterou potřebujete.

Důležité je si uvědomit, že Pojištění Domov Variant není jen jedním druhem pojištění, ale spíše komplexním balíčkem, který zahrnuje několik klíčových aspektů ochrany. To může být pro mnoho lidí výhodné, protože nemusí uzavírat oddělená pojištění na jednotlivá rizika, ale mají možnost mít všechno pohromadě v jedné smlouvě.

Info: Co je předmětem pojištění?

Před začátkem mého průzkumu jsem měl jistotu, že chci chránit nejen svou nemovitost, ale i veškerý majetek v domácnosti. Avšak jakmile jsem začal prozkoumávat detaily toho, co přesně pojištění pokrývá, byl jsem překvapen rozsahem možností, které měly zajišťovat kompletní bezpečnost mého domova a majetku. Pojďme se podívat na to, co vše může být předmětem tohoto komplexního pojištění:

Pojištění budov: Zde máme široký záběr, pokrývající různé typy nemovitostí, jako jsou rodinné domy, byty, družstevní byty, rekreační chaty a chalupy, samostatné garáže a další volitelné vedlejší stavební objekty. Tohle pojištění lze uzavřít proti základním rizikům, jako je požár, ale také proti různým živelním škodám, přírodním katastrofám, vodovodním škodám, odcizení a dalším nebezpečím. Ty mohou zahrnovat i neočekávané situace jako náraz vozidla, rozbití skla nebo sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, poškození fasády živočichy, či dokonce poškození plotu zvěří nebo technické poruchy.

Pojištění domácnosti: Tento aspekt pojištění se zaměřuje na samotný vybavený interiér vaší domácnosti, a to nezávisle na tom, zda se jedná o rodinný dům, bytový dům či rekreační objekt. Tohle pojištění zahrnuje ochranu proti požárům a dalším nebezpečím, stejně jako možnost rozšíření na živelné škody, přírodní katastrofy, vodovodní škody, odcizení a další rizika. V případě této kategorie můžete narazit na události jako je náraz vozidla, rozbití skla nebo sanitárního zařízení, přepětí, podpětí, porucha chladícího zařízení a dokonce i únik vody z akvária.

Pojištění odpovědnosti: Toto pojištění vám poskytuje ochranu proti finančním následkům, které by mohly vzniknout v případě, že způsobíte škodu na věci nebo újmu na zdraví jiné osoby. To může nastat prostřednictvím provozu domácnosti nebo činností v běžném občanském životě. Rovněž pokrývá i odpovědnost vyplývající z vlastnictví budovy. V rámci tohoto pojištění můžete připojistit i různé volitelné prvky, jako je odpovědnost pronajímatele, držitele hospodářských zvířat nebo vlastníka přechodně obydlené budovy.

Pojištění úrazu „Kutil“: Jako součást této komplexní nabídky můžete uzavřít i pojištění trvalých následků úrazu. Toto pojištění vám poskytne finanční podporu v případě trvalých následků úrazu, a to s progresivním plněním až do výše 1 000 000 Kč.

Pojištění asistenčních služeb: Tato část nabídky vám zajišťuje různé druhy asistenčních služeb. Sem patří technická asistence, která zahrnuje opravy domácích spotřebičů, právní asistence, IT asistence a další služby. Můžete si tak připojistit celou škálu servisních a poradenských možností, které vám mohou v případě potřeby velmi pomoci.

Při pohledu na tuto širokou škálu možností jsem si uvědomil, jak je důležité důkladně porozumět všem parametrům a možnostem tohoto pojištění. Každá z těchto složek může mít klíčový význam pro zajištění vašeho majetku a klidu duše.

Info: Co NENÍ předmětem pojištění? Na co se pojištění nevztahuje?

Během mého pátrání po optimálním pojištění domácnosti jsem se setkal s jasnými hranicemi toho, co pojištění nezahrnuje. Pochopit, na co se pojištění nevztahuje, je stejně důležité jako pochopit, na co ano. Zde je podrobný přehled toho, na co se toto komplexní pojištění nevztahuje:

Škody před počátkem nebo po konci pojištění: Pojištění nezahrnuje škody, které vznikly před datem uzavření pojištění nebo které nastaly až po jeho ukončení. To znamená, že pokud se nějaká událost stane mimo období platnosti vaší pojistné smlouvy, nebudou tyto škody kryty.

Známé škody: Pojištění také neplatí pro škody, o kterých jste věděli, že nastanou, již v době, kdy jste uzavírali pojištění. To znamená, že nemůžete uzavřít pojištění a poté nahlásit škodu, která byla již v plánu nebo očekávána.

Válečné události a jiné: Mezi další výluky patří škody vzniklé v důsledku válečných konfliktů, stávek, občanských nepokojů, teroristických útoků, záření způsobeného jadernou energií nebo radioaktivním zářením. To zahrnuje škody v období těchto událostí, ať už jde o fyzické škody na majetku nebo finanční ztráty.

Škody na poškozených budovách: Pojištění rovněž nekryje škody na budovách a vedlejších stavbách, které se nenacházejí v dobrém stavu. Pokud jsou tyto struktury již poškozené, neudržované nebo nejsou využívány ke svému původnímu účelu, nemůžete očekávat, že pojištění tyto škody pokryje.

Zařízení starší 10 let: Další výjimkou jsou škody na zařízeních starších 10 let. Pokud dochází k poškození takových zařízení, například v rámci pojištění zkratu a přepětí nebo technických poruch, nemůžete očekávat plné krytí. Toto omezení se týká zařízení, která jsou již ve věku, kdy je pravděpodobné, že by mohla být náchylná k poruchám.

Vozidla, lodě, letadla: Pojištění se většinou nevztahuje na škody na vozidlech, lodích, letadlech a dalších dopravních prostředcích. Toto omezení se týká jak motorových, tak nemotorových vozidel. Například škody na plavidlech, lodních motorech a letadlech nebudou kryty. Výjimku tvoří menší plavidla do určité délky, plachetní plochy nebo výkonu motoru, což závisí na specifických pravidlech.

Úmyslné škody a hrubá nedbalost: Pojištění také neplatí pro škody, které byly způsobeny úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pokud byste se sami záměrně pokusili způsobit škodu, nebo byste jednali s extrémní nedbalostí, nebudete moci očekávat finanční kompenzaci od pojišťovny.

Konflikty mezi pojištěnými a příbuznými: Škody, které by byly způsobeny konfliktem mezi jednotlivými pojištěnými osobami nebo mezi příbuznými v řadě přímé, nejsou zahrnuty do rozsahu krytí. Toto omezení zajišťuje, že konflikty uvnitř domácnosti nebudou motivovány požadavkem na pojištění.

Škody na cizích věcech: Dalším omezením jsou škody způsobené na cizích věcech, které jste si zapůjčili nebo pronajali. To zahrnuje škody na věcech, které vám nepatří, ale které jste měli dočasně k dispozici. Tato výjimka zabezpečuje, že pojištění není využíváno pro škody, které vznikly mimo váš vlastní majetek.

Škody pod vlivem alkoholu: Poslední výjimkou je, že pojištění se také nevztahuje na škody, které byly způsobeny pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. To znamená, že pokud dojde k incidentu, při kterém byla vaše schopnost rozhodování ovlivněna alkoholem, pojištění nebude poskytovat krytí.

Zmíněné výluky jsou klíčovým aspektem pojištění domácnosti. Aby byla vaše očekávání realistická a vaše rozhodnutí informovaná, je nezbytné pečlivě prostudovat všechny výluky uvedené ve smlouvě a souvisejících dokumentech.

Omezení v pojistném krytí:

Během mého pátrání po správném pojištění domácnosti jsem narazil na různá omezení, která ovlivňují rozsah pojistného krytí. Je důležité mít na paměti, že i přes komplexní pokrytí existují situace, kdy pojišťovna nemusí plnění poskytnout nebo ho může omezit. Zde jsou některá z těchto omezení:

Nepravdivé nebo zkreslené údaje: Pojistník nebo pojištěná osoba jsou povinni poskytnout přesné a pravdivé informace při uzavírání pojištění. Uvede-li někdo z nich úmyslně nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, může to mít významné následky. Pojišťovna má právo na základě tohoto jednání snížit plnění nebo dokonce plnění zcela odmítnout. To platí zejména v případech, kdy byla poskytnuta zkreslená data, která mohla ovlivnit rozhodnutí pojišťovny o poskytnutí pojistného krytí.

Porušení povinností: Pojištění může být ovlivněno také porušením povinností ze strany pojistníka nebo pojištěné osoby. Pokud někdo z nich nedodrží své povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, může pojišťovna snížit pojistné plnění v přiměřené výši. Příkladem může být nedostatečná ochrana domácnosti, nedodržení bezpečnostních opatření nebo nespolupráce s pojišťovnou při šetření škody.

Spoluúčast: Spoluúčast je částka, kterou si pojištěný hradí sám při vzniku škody. Tato částka je sjednávána při uzavírání pojištění a je významným prvkem rozsahu pojistného krytí. Pojišťovna hradí škodu až tehdy, když převýší sjednanou částku spoluúčasti. To znamená, že menší škody budou hrazeny pojištěným samotným, aniž by bylo nutné žádat o plnění od pojišťovny. Spoluúčast slouží k omezení drobných nároků a udržení systému efektivního.

Je důležité si uvědomit, že i přes komplexní pokrytí tohoto pojištění existují určitá pravidla a omezení, která je třeba dodržovat. Důsledné plnění povinností a poskytnutí pravdivých informací jsou klíčové pro zajištění toho, že pojištění bude v případě potřeby poskytnuto plným rozsahem.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Během mého průzkumu jsem objevil důležité informace ohledně toho, kde přesně je pojistné krytí platné. Rozsah pokrytí má svá vymezení, která určují, kde a na co se pojistné krytí vztahuje:

Pojištění budovy a vedlejších staveb: Při pojištění budovy či vedlejších staveb je místo pojištění specifikováno adresou. U bytů je dále identifikováno číslem bytové jednotky. V případě nemovitých objektů bez čísla popisného se územní platnost určuje katastrálním územím a číslem parcely. Toto vymezení je klíčové pro stanovení, kde se budova nachází a kde je pojistné krytí platné.

Pojištění domácnosti: U pojištění domácnosti je místo pojištění spojeno s adresou, a u bytů též s číslem bytové jednotky. Kromě toho je za místo pojištění považováno také příslušenství domácnosti a společné prostory. Věci krátkodobě odložené nebo uložené v zavazadlovém prostoru vozidla jsou pojištěny po celé Evropě, s výjimkou některých států jako Rusko, Ukrajina, Bělorusko a další.

Pojištění odpovědnosti: Pojištění odpovědnosti má svou geografickou platnost. V Evropě je pojistné krytí vztahováno na škodné události. V mimoevropských přímořských státech ve Středozemí a na Kanárských ostrovech je taktéž platné. To znamená, že pojistné krytí se týká škodných událostí, které nastanou na těchto územích.

Asistence a pojištění úrazu: Asistence a pojištění úrazu platí na adrese, která je spojena s pojištěním budovy nebo domácnosti. To zajišťuje, že v případě potřeby jsou asistenční služby dostupné na místě, kde žijete.

Jaké mám povinnosti?

Při uzavírání a udržování pojistné smlouvy existují určité povinnosti, které musí být dodržovány:

Povinnosti pojistníka: Pojišťovna očekává, že pojistník bude platit pojistné včas a ve sjednané výši. Dále je důležité poskytovat pravdivé informace během sjednávání pojištění a při změně pojistné smlouvy. V případě změn údajů je povinností pojistníka informovat pojišťovnu. Pokud dojde k výpovědi pojistné smlouvy, musí být provedena písemně s vlastnoručním podpisem.

Povinnosti pojištěného: Pojištěný je povinen okamžitě nahlásit pojišťovně pojistnou událost. Kromě toho má za povinnost přijmout opatření, která by mohla zmírnit rozsah škody nebo zabránit jejímu zvětšení. Je důležité poskytnout pravdivé informace o příčinách a rozsahu škody a umožnit pojišťovně provést šetření a dokumentovat událost.

Tato povinnostní vytvářejí základ pro vzájemnou spolupráci mezi pojišťovnou a pojištěným a zajišťují, že proces řešení pojistných událostí probíhá co nejefektivněji.

Kdy a jak provádět platby?

Při platbách je třeba dodržovat určitá pravidla:

První platbu pojistného je nutné uhradit do 14 dnů od data uzavření pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Periodicita placení pojistného (jednorázově, čtvrtletně, pololetně, ročně) je uvedena v samotné pojistné smlouvě. Způsob platby pojistného může být například inkasem z účtu, SIPO, trvalým příkazem nebo poštovní poukázkou.

Kdy začíná a končí pojistné krytí?

Důležité je také znát časové omezení pojistného krytí:

Pojištění začíná dnem, který je sjednán jako počátek pojistného krytí, a končí dnem, který je sjednán jako konec pojistného krytí. Tato data jsou klíčová pro stanovení doby, během které je pojistné krytí platné.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Vypovídání pojistné smlouvy má svá pravidla:

Výpověď pojistné smlouvy může být provedena písemně do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Výpovědní doba je 8 dní, po kterých smlouva zaniká. Dále je možné vypovědět smlouvu ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena do pojišťovny nejpozději 6 týdnů před koncem tohoto období. Existuje i možnost vypovědět smlouvu do 3 měsíců ode dne nahlášení pojistné události, kde výpovědní doba je 1 měsíc.

Důležité je znát i možnost písemného odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena na dálku (například přes internet).

Toto jsou klíčové aspekty ohledně platnosti pojistného krytí, povinností a vypovídání pojistné smlouvy. Vědomě dodržování těchto pravidel zajišťuje, že vaše pojištění bude efektivní a plně odpovídající vašim potřebám.

Pokud hledáte cestu ke komplexní ochraně vaší domácnosti a majetku, srovnávač ePojisteni.cz vám může posloužit jako cenný průvodce. Jeho snadno použitelný kalkulátor pojištění vám umožní rychle a efektivně porovnat nabídky od různých pojišťoven a najít tak optimální pojištění na míru vašim potřebám a finančnímu plánu. Ušetřete čas, úsilí a peníze díky této moderní online platformě, která vám přináší jasné a srozumitelné informace, na základě kterých můžete udělat informovaná rozhodnutí ohledně vašeho pojištění. Pro vytvoření nabídek pojišťoven můžete využít epojisteni.cz a získat tak důvěryhodný partner pro vaše pojišťovací potřeby.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}