.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zrušit pojištění domácnosti 

 12 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojištění nemovitého majetku je obvykle členěno do tří kategorií, které se vztahují na konkrétní částí jejich užívání. Základní pojištění nemovitosti pokrývá škody způsobené vnitřními i vnějšími příčinami na konstrukčním řešení a technologických systémech, jež jsou navázány přímo na provozní užívání budovy – dokončené stavby. Obdobou pojištění nemovitosti je speciální pojištění rozestavěné stavby, které se vztahuje na rizika spojená přímo s poškozením nedokončených konstrukční či stavebních úprav. Vedle pojištění nemovitosti a rozestavěné stavby pak stojí pojištění domácnosti, které lze chápat jako doplňkové a které je obvykle uzavíráno s cílem kompenzovat případné škody na majetku, který se nachází uvnitř obytného prostoru.

Co je pojištění domácnosti a k čemu slouží

Pojištění domácnosti pokrývá prakticky veškerý majetek, který se nachází v pojištěném objektu jako součást jeho běžného vybavení s výjimkou objektu samotného a jeho technologických součástí. Primární rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti spočívá právě v charakteristických součástech, které pod tato pojištění padají, přičemž u některých se jedná o poměrně diskutabilní položky. Při plnění pojistné události je tak nutné rozlišovat, zda poškozený majetek splňuje podmínky pojištění.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti (případně rozestavěné stavby), jak již bylo řečeno, pokrývá škody, které mohou vzniknout na nemovitém majetku (domě, bytě, garáži apod.) vlivem působení živlů, vandalismem, výbuchem, odcizením a dalších faktorů podle toho, co vše je v pojistce zahrnuto. Pojištění se typicky kromě vlastních konstrukcí a jejich součástí vztahuje také na technologické vybavení, jako jsou rozvody, radiátory, klimatizace, ale i podlahy, kuchyňská linka nebo zařizovací předměty v koupelně, zkrátka veškeré vybavení, které je pevně spjato s konstrukčními prvky. Část tohoto vybavení lze zahrnout také do pojištění domácnosti (což je výhodné zejména v případě, že pojišťujete domácnost, v níž jste v nájmu) – jedná se především o zmíněné zařizovací předměty kuchyně či koupelny – v rámci pojištění nemovitosti mají však obvykle výhodnější krytí.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti naopak slouží ke krytí škod, které mohou vzniknout na majetku, jež se v domácnosti aktuálně nachází. Jedná se nejen o běžný nábytek, ale také např. sportovní vybavení, šperky či dokonce hotovost. Do pojištění lze stejně jako u pojištění nemovitosti zahrnout také některé vybavení pevně spojené s konstrukcemi (např. kuchyňskou linku), plnění však v tomto případě nemusí dosáhnout celkové hodnoty (obvykle kvůli opotřebení). Pojištění domácnosti je výhodné jak u vlastních nemovitostí, tak u objektů v nájmu, jelikož v podstatě chrání vždy konkrétní majetek pojištěného, který se v daném prostoru nachází, a to i proti případnému odcizení, je-li zahrnuto v pojistné smlouvě.

Podmínky smlouvy o pojištění domácnosti

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o pojištění domácnosti, je pro výši pojistného rozhodující především výše plnění, na které je pojištění uzavíráno. Tento limit definuje nejvyšší možnou částku, kterou lze při uplatňování pojištění požadovat na konkrétní majetek, který se v domácnosti nachází. Kromě základního pojištění, které zahrnuje především působení živlů či nehody, se v rámci produktu lze pojistit také proti krádeži, či závadám na rozvodných sítích. Někteří poskytovatelé doplňují také možnost pokrytí nákladů na servis domácích spotřebičů. Konečná výše pojistného pak může být snížena v rámci slevy, či se snižovat postupně v případě, že po stanovený časový interval nedojde k pojistné události, která by měla být proplacena. Tímto intervalem je obvykle jeden rok – smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou, přičemž podmínky se vždy upravují výročně – tzn. pokud v období jednoho roku nedojde k pojistné události, v následujícím roce může být pojištění výhodnější. Hlavní faktory ovlivňující výši pojistného jsou tedy:

 • výše pojistné částky
 • míra opotřebení vybavení domácnosti
 • obytná plocha objektu
 • rozsah pojištění (rizika, která pojistka pokrývá)
 • sjednaná výše spoluúčasti
 • úroveň zabezpečení objektu
 • regionální a lokální podmínky (např. kriminalita)
 • historie pojištění

Zrušení smlouvy o pojištění domácnosti

Trh s nabídkami pojištění domácnosti je poměrně široký a konkurence mezi jednotlivými poskytovateli vysoká. Právě proto se vám může stát, že narazíte na nabídku pojištění, jež bude po všech stránkách výhodnější, tzn., za nižší pojistné dosáhnete stejného nebo lepšího krytí. V takovém případě je jistě výhodnější stávající smlouvu o pojištění domácnosti zrušit a sjednat nové pojištění s lepšími podmínkami. Zrušení pojistné smlouvy však vyžaduje specifické úkony, které je nutné realizovat v odpovídajícím čase.

Jak zrušit pojištění domácnosti

Kdy byste měli přistoupit k výpovědi ze smlouvy o pojištění domácnosti

Smlouvu o pojištění domácnosti nelze ukončit kdykoliv, resp. je možné požádat o ukončení smlouvy dohodou, ale takové žádosti nemusí být vždy kladně vyhověno. Standardně existuje 5 situací, kdy je vhodné požádat o ukončení smlouvy, a to:

 • ke konci pojistného období
 • do dvou měsíců od uzavření smlouvy
 • do tří měsíců od oznámení pojistné události
 • při změně vlastnictví nebo práva užívání
 • při změně pojistných podmínek

Ukončení smlouvy je realizováno zasláním písemné výpovědi. Jedná se v podstatě o písemnou žádost, do níž se uvádí důvod výpovědi nebo ukončení pojistné smlouvy (včetně jejího čísla) a případně žádost o vrácení přeplatku a způsobu platby, není-li smlouva ukončována k výročnímu dni (ke konci pojistného období). Vzory pro jednotlivé typy výpovědí jsou volně ke stažení na různých portálech.

Výpověď pojištění ke konci pojistného období

Pokud se rozhodnete vypovědět smlouvu o pojištění domácnosti ke konci pojistného období, resp. k výročnímu dni, je nutné žádost odeslat nejméně 6 týdnů před tímto dnem. Výroční den je výročím uzavření smlouvy, ukončením k tomuto dni tak nevzniká žádný přeplatek pojistného, není nutné o něj žádat. Podle podmínek stanovených ve smlouvě může být za výroční den považován také den splatnosti pojistného, i v takovém případě je však nutné dodržet 6týdenní lhůtu.

Ukončení pojištění ve lhůtě od uzavření smlouvy

Rozhodnete-li se, že uzavřená pojistná smlouva nevyhovuje vašim potřebám, nebo změní-li se vaše preference, je možné ji vypovědět do 2 měsíců od data jejího uzavření. V tomto případě není nutné výpověď smlouvy zdůvodňovat, je však potřeba požádat si o vrácení přeplatku, pokud již došlo k zaplacení pojistného. Smlouva je zrušena do 8 dnů od doručení žádosti o ukončení.

Ukončení smlouvy po pojistné události

Tento typ ukončení smlouvy můžete využít v případě, že došlo k pojistné události a plnění, které vám bylo přiznáno, neodpovídá vašim představám. Máte-li pochybnosti o správnosti postupu pojišťovnického subjektu při vyplacení náhrady za škodu, můžete žádost o zrušení smlouvy podat do 3 měsíců od nahlášení pojistné události. Smlouva je následně ukončena ve lhůtě 1 měsíce, přičemž máte nárok na vrácení přeplatku pojistného.

Ukončení pojištění při změně vlastnictví nebo práva užívání

Zvláštním důvodem pro ukončení pojištění domácnosti jsou stěhování nebo prodej nemovitosti. V takovém případě je vždy žádosti vyhověno okamžitě a ke zrušení smlouvy dochází ihned po doručení oznámení. Společně s oznámením je nutné předložit smlouvu o prodeji nebo ukončení nájemní smlouvy. I v tomto případě může vyplývat ze zrušení smlouvy nárok na vrácení přeplatku pojistného.

Ukončení pojištění kvůli změně podmínek pojištění

Obvykle se jedná o problematiku nestandardního navýšení pojistného, s nímž pojištěný nesouhlasí. Výše pojistného se obvykle mění k výročnímu dni, ale obvykle dochází spíše k jejímu snižování s ohledem na historii plnění. Pokud pojišťovna pojistné navýší a vy s částkou nesouhlasíte, můžete požádat o zrušení smlouvy, a to do 1 měsíce od obdržení oznámení o navýšení pojistného. Smlouva pak končí k datu výročního dne.

Zrušení smlouvy o pojištění nemovitosti a životní pojištění vztahující se také na majetek

Pro výpověď smlouvy o pojištění nemovitosti platí stejné podmínky jako u pojištění domácnosti, tzn. lze ji zrušit jenom ve stanovených lhůtách, které odpovídají lhůtám pro pojištění domácnosti. Obdobnými podmínkami je zatíženo také životní pojištění, které je sjednáno pouze jako rizikové (bez spořicí složky) a jež lze použít také na krytí rizik plynoucích z poškození majetku. U všech těchto typů pojištění je vždy vyžadováno, aby byla jejich výpověď realizována písemně a s odůvodněním, zejména pokud je nutné ze strany pojišťovny vracet přeplatek.

Jak vybrat vhodné pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se často sjednává společně s hypotékou, před jeho uzavřením je však dobré si srovnat nabídky všech poskytovatelů, kterých je na trhu relativně hodně. Rozdíly mezi rozsahem pojištění a výší pojistného mohou být markantní také s ohledem na probíhající akce nebo bonusové programy, proto je vždy dobré věnovat pozornost všem aktuálním nabídkám. Chcete-li získat veškeré informace o možných pojišťovacích produktech od různých subjektů souhrnně, můžete ke srovnání využít srovnávacího portálu, např. epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}