.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak se vyhnout krácení plnění z havarijního pojištění 

 21 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Užívání automobilu se stalo standardní součástí běžného fungování lidí ve všech regionech v městské i venkovní zástavbě. Zatímco v minulosti byla hustota dopravy poměrně nízká, v současnosti se šplhá na velmi vysokou úroveň. Ta s sebou nese také zvýšená rizika spojená s poškozením zdraví nebo majetku. Z tohoto důvodu se také na automobil a jeho provoz vztahují speciální druhy pojišťovacích produktů. Ty jsou určeny k zajištění vhodné kompenzace nákladů při jeho poškození nutných na znovuzprovoznění a obnovení původní funkčnosti.

Jedná se o povinné ručení a havarijní pojištění. Smluvní podmínky obou těchto typů produktů jsou dány obecným i specifickým posuzováním pojistných událostí a ovlivňují výši plnění. To může být jejich aplikací velmi výrazně kráceno. Krácení plnění je možné se vyhnout různými způsoby, je však potřeba se zaměřit na vhodný typ produktu a případně si sjednat odpovídající připojištění. To zajistí, že při případné nehodě nebo poškození nebudete muset platit náklady z vlastní kapsy, jelikož nebudou pojišťovnou uznány za způsobilé.

Jak funguje havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojišťovací produkt, který si na rozdíl od povinného ručení řidiči či vlastníci vozidel sjednávají dobrovolně. To proto, aby měli dostatek finančních prostředků v případě, že k poškození či újmě na jejich majetku (v tomto případě automobilu) nedojde v důsledku nehody zaviněné jiným původcem. Základní havarijní pojištění se zpravidla sjednává na specifické typy pojistných událostí, kterými jsou především:

 • dopravní nehoda zaviněná řidičem pojištěného vozidla (pojištěným)
 • živelná pohroma (poškození vlivem požáru, povodní, mrazu, krupobití ale i pádu stromu apod.)
 • střet s divokou zvěří
 • vandalismus

Tyto čtyři události pokrývají obecně všechny produkty havarijního pojištění, ostatní složky bývají variabilní a mohou dodatečně zahrnovat navíc:

 • odcizení (celého vozidla, případně jeho části v rámci speciálního připojištění)
 • poškození hlodavci a jinou drobnou zvěří

Havarijní pojištění obsahuje standardně bonusové služby (především asistenční nebo zabezpečovací) a je možné si k němu přidat různé typy připojištění. To zahrnuje např. pojištění úrazové řidiče i spolucestujících, a to i pro zahraniční cesty, pojištění zavazadel, okenních skel, pneumatik nebo speciální GAP (garance ochrany majetku). To umožňuje doplnění výše pojistného plnění vždy na částku vyplývající nikoliv z tržní, nýbrž z nákupní ceny automobilu.

Kdy dochází ke krácení pojistného plnění

V případě, že dojde k události, na níž se vztahuje havarijní pojištění, pojišťovna zpravidla posuzuje pojistnou událost na základě způsobilosti k plnění dle smluvně sjednaných podmínek. Při likvidaci pojistné události může dojít k výraznému zkrácení plnění (tzn. není vyplacená celá předpokládaná částka snížená o spoluúčast). Krácení pojistného plnění je rozdílné v případě, že se jedná o běžnou nebo totální škodu.

Krácení plnění při běžné škodě

Standardní postup likvidace pojistné události havarijního pojištění při běžné škodě by mělo být řešeno následujícím způsobem:

 1. Automobil je poškozen některým z pojištěných faktorů (nehoda, působení živlů, vandalismus apod.) a je opravitelný.
 2. Majitel vozu na své náklady nechá provést opravy, které povedou ke znovuzprovoznění a obnovení funkčnosti.
 3. Společně s fakturou od servisu je podána žádost o likvidaci pojistné události na pojišťovnu.
 4. Pojišťovna proplatí částku zaplacenou za opravy sníženou o spoluúčast pojištěného.

Tento postup je obvyklý v případě, že jsou dodrženy všechny smluvní podmínky havarijního pojištění, nasávají však také případy, kdy je pojistné kráceno.

Jak se vyhnout krácení plnění z havarijního pojištění

Kdy pojišťovna nepřistoupí ke krácení

Standardně pojišťovna přistoupí ke krácení plnění, pokud shledá, že uvedené pojistné podmínky nebyly dodrženy, a to zejména:

 • došlo-li k pojistné události zaviněním pojištěného, jež byl pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • došlo-li k pojistné události zaviněním pojištěného z nedbalosti. Zde se může jednat například o případy, kdy nebyly včas vyměněny letní pneumatiky za zimní, nebo neměly dostatečný dezén, případně byla v době nehody již neplatná STK.

V takových případech je krácení považováno za opodstatněné a zpravidla se proti němu nedá bránit. To proto, že je zapříčiněno porušením smluvních podmínek. S krácením plnění se však můžete také setkat např., pokud pojišťovna posoudí příčiny běžné škody takto:

 • vznik škody je důsledkem válečného konfliktu nebo teroristického útoku (na něž se pojištění nevztahuje)
 • škodu si pojištěný způsobil úmyslně
 • ke škodě došlo při páchání jiného trestného činu
 • hodnota škody je nižší v důsledku amortizace

Zejména za okolností, kdy je pojistná událost vyhodnocena jako důsledek úmyslného poškození nebo je krácena v důsledku amortizace, je na místě se proti krácení bránit. U vyhodnocení jako úmyslného poškození je dobré mít sjednané pojištění právní ochrany nebo si najmout právníka. Ten bude krácení řešit soudní cestou. Problematika amortizace je trochu složitější – pokud jste totiž při obnově funkčnosti vozidla po nehodě nuceni nahradit staré neopravitelné díly za nové, pojišťovna je proplácí jako již použité (tedy snížené o amortizaci). Zde je rovněž vhodné řešit krácení soudní cestou, jelikož z legislativního hlediska nemá pojišťovna na krácení v tomto případě nárok.

Krácení při totální škodě

Zvláštním případem, kdy dochází ke krácení plnění, je totální škoda. Primárně se jedná o případy, kdy pojišťovna při likvidaci pojistné události usoudí, že škoda je tak rozsáhlá, že se stává neopravitelnou. Tedy náklady na opravu by přesáhly 80 % z obvyklé ceny automobilu. Při totální škodě postupuje pojišťovna tak, že stanoví cenu obvyklou (tržní), za níž by bylo možné automobil v daném časovém období a situaci na trhu prodat. A z ní pak dopočítá spoluúčast a následně odečte sumu za vrak, kterou získá nabídkou v aukci.

Pokud se rozhodnete takto zničený automobil nechat opravit, nebudou vám velmi pravděpodobně náklady na opravu vyplaceny v plné výši, pouze do výše tržní hodnoty vozidla stanovené srovnávací metodou. Ta spočívá ve vymezení základních aspektů vozidla (značka a typ, rok výroby, zátěž užití stav, výbava) a přepočítání ceny dle nastavených indexů na aktuální prodeje (bazarové, inzertní či v databázi pojišťovny). V zásadě tak nehraje roli, v jakém stavu byl vůz před nehodou, pojistné plnění vychází z uzavřených prodejů obdobného vozidla na trhu. Krácení u totální škody pak může být podmíněno také nedodržením smluvních podmínek havarijního pojištění nebo dalšími důvody. Ty byly popsány v předchozí části týkající se krácení plnění u běžné opravitelné škody.

Jak se vyhnout krácení plnění z havarijního pojištění

Chcete-li se vyhnout krácení plnění z havarijního pojištění, je primárně nutné dodržovat smluvní podmínky, tzn. neřídit pod vlivem omamných látek či alkoholu, kontrolovat pravidelně dezén pneumatik a letní pneumatiky včas měnit za zimní. A také pravidelně obnovovat osvědčení o technické prohlídce. Proti neoprávněnému krácení je možné se bránit několika způsoby v závislosti na tom, za jakých okolností bylo realizováno.

Právní ochrana a soudní spor

Dojde-li k neoprávněnému krácení pojistného plnění havarijního pojištění na základě zdůvodnění úmyslu či při uplatnění amortizace (odlišná cena použitých dílů), je vhodné si najmout právního zástupce, který daný případ prošetří a podá žalobu, která je řádně zdůvodněna. Stejným způsobem lze postupovat i v případě uplatnění tržní ceny na automobil, který byl ve stavu lepším, než je výpočtový stav vyplývající z tržní ceny stanovené srovnávací metodou.

Při amortizaci lze uplatnit legislativní rozhodnutí ústavního soudu, které jasně stanoví, že použitím nových dílů nedochází ke znehodnocení vozidla. A tudíž má pojištění nárok na proplacení plné částky za opravu. Při aplikaci tržní ceny je adekvátní nechat si zpracovat znalecký posudek, který definuje cenu poškozeného vozidla před nehodou mnohem přesněji, a tím může dojít k navýšení plnění na požadovanou hodnotu z rozhodnutí soudu. Výhodné je, pokud máte v rámci pojištění sjednanou také právní ochranu – případné soudní výlohy a právní poradenství je pak možné hradit přímo z pojištění.

Připojištění GAP

Krácení pojistného plnění, které je navázáno na tržní cenu, můžete předejít uzavřením připojištění typu GAP (Garance ochrany majetku). Prostřednictvím tohoto připojištění se sice zvýší částka pravidelné platby pojistného havarijního pojištění, budete však mít zaručeno, že se pojistné plnění vždy dopočte na částku, na kterou je sjednáno, tedy na uvedenou kupní cenu vozidla.

Při využití připojištění GAP tak v případě běžné i totální škody výpočet sice v prvním kroku vychází z tržní ceny vozidla, rozdíl v hodnotě plnění je však vždy doplácen z tohoto připojištění. Jeho hlavní výhodou je pokrytí vysokých nákladů za opravu nebo splátek leasingu u nových automobilů, u nichž tržní hodnota v prvních třech letech užívání výrazně klesá. Pojištění GAP nabízí řada poskytovatelů havarijního pojištění. Výběr správného pojišťovacího produktu pak závisí na celkových podmínkách pojistné smlouvy, které se mezi poskytovateli mohou velmi výrazně lišit. Chcete-li získat podrobný přehled o nabídce balíčků havarijního pojištění, můžete vyzkoušet například portál epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}