.st0{fill:#FFFFFF;}

Životní pojištění v roce 2022 

 17 února, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Životní pojištění je poměrně variabilní pojišťovnický produkt, který slouží především k zajištění dostatečných finančních prostředků pro osoby v nenadálých životních situacích. Přestože se může jevit jako velmi specifický produkt, je rozlišováno několik jeho typů s ohledem na to, jakým způsobem je podmíněno vyplácení pojistného plnění, a také, zda je současně ze splaceného pojištění vytvářena rezerva (spoření), jejíž vyplacení je spojeno s překonáním některého důležitého životního cíle. Životní pojištění je poměrně oblíbený produkt a v případě existence rezervotvorné složky podporované státem možností odpočtu zaplaceného pojistného od daňového základu. S letošním, a tedy i následujícím rokem se však předpokládá, že se uvedené podmínky budou měnit.

Co je životní pojištění

O uzavření životního pojištění by měly přemýšlet především osoby, jejichž příjem z větší části zajišťuje rodinu či chod domácnosti a jeho případný výpadek způsobený především zdravotními obtížemi by mohl být pro všechny členy domácnosti likvidační. Nejedná se primárně o produkt se spořící složkou, pokud přímo není nastaven jako rezervotvorný, ale primárně je určen k pokrytí nenadálých výdajů spojených s nutnými platbami při ošetřování, ale také běžných potřeb v případě nevýdělečného období.

Typy produktů životního pojištění

Standardně jsou rozlišovány dva základní druhy životního pojištění – s rezervotvornou složkou nebo bez rezervotvorné složky. Druhou zmíněnou kategorii zastupuje téměř výhradně rizikové životní pojištění. Produktů s rezervotvornou složkou je obecně více a dělí se dle toho, způsobem je ke tvorbě rezervy přistupováno.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění představuje jednoduchý pojišťovací produkt, který nenese žádnou spořící složku. Jeho hlavním cílem je poskytnout krytí zvolené osobě v případě úmrtí pojištěného. Alternativně může být uzavřeno také pro případy neschopnosti plnit potřebné pracovní povinnosti, jako jsou především invalidita či trvalé následky úrazu. Tento typ životního pojištění je obvykle možné rozšířit o další připojištění, které obecně zahrnují trvalou práceneschopnost či ztrátu zaměstnání. Pojištění je uzavíráno na dobu určitou (obvykle končí dosažením věku 75 let) a na fixní částku, která bude v případě splnění podmínek pojistného plnění vyplácena dle podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Kromě plnění nemá pojištěný nárok na jakoukoliv jinou formu výplaty, jelikož během trvání pojištění není realizováno žádné spoření. Tento typ produktu je vhodný především pro osoby, které chtějí zajistit splácení schopnost u velkých půjček v případě nenadálých problémů. Nebo naopak pro osoby, které provozují rizikové adrenalinové sporty.

Životní pojištění s rezervotvornou složkou

Mezi životní pojištění s rezervotvornou složkou se řadí obvykle dva nejžádanější produkty, kterými jsou:

  • investiční životní pojištění
  • kapitálové životní pojištění

Kromě těchto dvou lze u hlavních typů některých poskytovatelů narazit také na další typy životního pojištění s rezervotvornou složkou. Mezi ta patří důchodové pojištění, vkladové pojištění, univerzální pojištění nebo speciální pojištění s uvedeným subjektem vyplacení pojistného plnění. Tyto produkty nejsou primárně vedeny jako životní pojištění, ale ve své struktuře pojištění typově odpovídají podmínkám životního pojištění nesou.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění se uzavírá v základní podobě také na dobu určitou (tzv. dožití). Tou je zpravidla věková hranice 75 let. Rozdíl v porovnání s rizikovým životním pojištěním spočívá ve vytváření finanční rezervy investiční strategií, která je nastavena individuálně. Investice jsou prováděny prostřednictvím investičního fondu, do něhož je odváděno celé pojistné nebo jeho část podle daného poměru. Pokud jsou investice realizovány pouze z části pojistného, slouží tato ke zvyšování hodnoty produktu.

Životní pojištění v roce 2022

Neinvestované pojistné zajišťuje krytí garantovanou částkou pro případ úmrtí, ke které se připočítá výnos investic (včetně jejich hodnoty). Při dožití je pak vyplácena pouze hodnota investic včetně jejich výnosů. Velkou výhodou investičního životního pojištění je možnost manipulace s investovanými prostředky, dílčí výběry či změny v poměru pevné a investiční části pojistného a také investiční strategie. Tento typ životního pojištění je vhodný především pro takové osoby, jejichž primárním cílem sice je zajištění rodiny či partnera, ale také vlastního příjmu v případě náhlé ztráty výdělečné schopnosti, ale také se nebojí rizikového zhodnocování vynaložených prostředků. U investičního životního pojištění se obvykle předpokládá vyšší hodnota v případě dožití. Je však rizikovější především při náhlém úmrtí.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je kombinací životního pojištění a spoření. U tohoto typu životního pojištění je výrazně nižší flexibilita než u životního pojištění investičního. Kapitálové životní pojištění v podstatě funguje jako spořící účet, z něhož ovšem není možné peníze vybírat. Pojistné je zhodnocováno výnosy, které jsou pojištěnému vyplaceny v případě dožití. Tedy po dosažení věku, do kterého je životní pojištění uzavřeno.

V případě úmrtí je naopak obmyšlenému (tedy určené osobě, která je ve smlouvě uvedena jako příjemce pojištění) vyplacena garantovaná částka bez výnosů spoření. Tento typ životního pojištění je velmi vhodný pro osoby, které nemají rádi rizikové produkty. Nevýhodou investičního životního pojištění je kolísavost vyplácené garantované částky v případě úmrtí či invalidity během trvání smlouvy. Pokud dojde k neočekávané události právě v době, kdy investiční fond prochází ztrátou, je vyplacená částka velmi nízká. U kapitálového životního pojištění toto riziko nehrozí, výnosy v době dožití jsou však neměnné, a tudíž méně výhodné.

Nabídka životního pojištění na českém trhu

Na českém trhu v současné době působí poměrně veliké množství subjektů nabízejících různé formy životního pojištění nebo flexibilních pojišťovnických produktů, které tuto složku zahrnují. Nejvýhodnější produkty je obvykle možné získat od předních matadorů se širokou klientskou základnou a s řadou bonusů. Pro uzavření životního pojištění je nutné zpravidla splnit základní podmínky. Ty obvykle zahrnují:

  • minimální věk pojištěného (zpravidla 15 let ale může být i nižší podle poskytovatele)
  • stanovení minimální výše ročního nebo měsíčního pojistného
  • stanovení hranice dožití (věku, po kterém smlouva zaniká)
  • doložení aktuálního zdravotního stavu

Po uzavření smlouvy životního pojištění následně řada poskytovatelů umožňuje čerpání bonusů v případě dlouhotrvajícího pojištění. Uzavření smlouvy je obecně závislé na posouzení podmínek a z velké části realizováno v kamenných pobočkách pojišťoven.

Aktuální trendy v životním pojištění pro rok 2021 a 2022

Zájem o životní pojištění vykazuje stoupající trend bez ohledu na aktuální pandemickou situaci, či právě kvůli ní. Počet uzavřených smluv u jednotlivých pojišťoven v roce 2020 rostl a v navazujících letech se předpokládá stejný trend, který by měl být podpořen především dostupností produktů také přes online platformy. V současné době tuto možnost nabízí pouze zlomek pojišťoven, čímž se velmi často připravují o možné rychlé a jednoduché sjednání. Na rozdíl od jiných pojišťovnických produktů, sjednání životního pojištění je u převážné většiny subjektů podmíněno osobním sjednáním.

Fúze pojišťoven a jejich vliv na smluvní podmínky

V následujících měsících dojde k jedné z velikých fúzí, kdy se sloučí společnost UNIQA s poskytovatelem pojištění AXA. Oznámení o fúzi mělo výrazný vliv především na zájem o produkty této společnosti, který výrazně vzrostl. Po sloučení zaručují obě společnosti svým klientům zachování veškerých smluvních podmínek a lze předpokládat, že bude možné sjednávat výhodnější produkty, které budou kombinovat záměry obou subjektů.

Online uzavírání životního pojištění

Vývoj situace na trhu s životním pojištěním pro následující období ukazuje výrazné investice do možností uzavírání smluv prostřednictvím virtuálních platforem. Jak ukazují výsledky posledních let, tato strategie se velmi dobře uplatňuje u pojištění majetku, a i přes překážky, které jsou spojeny s uzavíráním životního pojištění, se jeví jako velmi žádaná možnost. Společně s online uzavíráním smluv, které by mělo být možné v následujících měsících realizovat prakticky u všech velkých poskytovatelů, se začne uplatňovat také akceptace zaplacením, tedy zahájení platnosti smlouvy po připsání prvního pojistného na účet pojišťovny.

Srovnávače nabídek

Obdobně jako online uzavírání smluv se v dané oblasti rozvíjí také využívání internetových srovnávačů, jejichž nabídka tuto oblast dosud pokrývala pouze velmi okrajově. Ve srovnávači je možné získat přehled o výhodách jednotlivých produktů po zadání stejných parametrů, ale také vybrat ideální typ pro vaše potřeby. Jednou z takových platforem je i epojisteni.cz, jež dlouhodobě spolupracuje s předními dodavateli pojišťovnických produktů a do srovnávání zahrnuje také smluvní podmínky, jež obvykle nejsou propagované prostřednictvím webů pojišťoven.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}