.st0{fill:#FFFFFF;}

Životní pojištění na rok 2025 

 12 února, 2024

sarka

4.7/5

Jedním ze základních předpokladů spokojeného lidského života je nepochybně dokonalé zdraví, tedy stav, kdy náš organismus dobře funguje, nesužují ho nemoci či poranění a naše výkonnost není nijak omezena následkem chorob nebo úrazů. 

Občas, zejména v mladším věku, máme tendenci brát dobré zdraví jako samozřejmost a nad tím, jak je ve skutečnosti křehké a lidský organismus zranitelný, vůbec nepřemýšlíme. Zdravotní komplikace však mohou bohužel kdykoli potkat každého z nás, i když se třeba ještě zdaleka neřadíme mezi seniory a o své tělo i duši svědomitě pečujeme. Jak se říká, nemoc a smrt si nevybírá.

Aby lidé a jejich blízcí v psychicky náročných časech, kdy je postihnou zdravotní potíže, zůstali ušetřeni alespoň finančních a existenčních starostí, vzniklo životní pojištění.

Životní pojištění je pojistný produkt určený výhradně fyzickým osobám, především pak těm ekonomicky aktivním. Slouží jako ochrana člověka a jeho rodiny proti finančním důsledkům závažných životních komplikací jako jsou nemoci, úrazy, trvalá invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobá hospitalizace a smrt.

V případě, že zmíněné události nastanou, vyplácí pojišťovna pojištěnému nebo smlouvou stanovené (tzv. obmyšlené) osobě finanční obnos, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách (dle konkrétní pojistky).

Prostředky získané díky životnímu pojištění mohou pokrýt dočasný výpadek příjmů po dobu nemoci, dorovnat rozdíl mezi nemocenskými dávkami  či invalidním důchodem a obvyklou mzdou, mohou též posloužit pro vybudování bezbariérového bydlení v případě invalidity, pro uhrazení výloh spojených s pohřbem blízkého apod.

Přijde-li rodina o svého hlavního živitele, nehrozí díky pojistnému plnění jejím zbylým členům existenční starosti nebo ztráta bydlení v důsledku neschopnosti dostát svým finančním závazkům (splácet nájem či hypotéku).

životní pojištění na rok 2025

Některé pojišťovny nabízejí v rámci životního pojištění i nadstandardní asistenční služby, které nám v těžkých časech výrazně usnadní život – pomoc v domácnosti, vyzvedávání dětí ze školy, dovoz jídla a léků, lékařské konzultace po telefonu apod. 

V České republice se v roce 2024 řadí životní pojištění mezi pojištění dobrovolná, tzn. jeho sjednání nám neukládá žádná zákonná povinnost, a změna se v tomto ohledu nepředpokládá ani pro rok následující.

Uzavření životního pojištění však může být podmínkou pro získání hypotečního úvěru (nebo lze díky němu dosáhnout na výhodnější úrokovou sazbu).

Pro koho je uzavření životního pojištění vhodné

Životní pojištění u českých pojišťoven nejčastěji uzavírají lidé v produktivním věku, typicky mezi 30 a 40 lety bezprostředně po založení rodiny. Škála osob, kterým se tato pojistka vyplatí, je ale mnohem širší.

Nad sjednáním životního pojištění by neměli váhat zejména:

 • veškeré osoby, na jejichž příjmu jsou závislí ostatní členové rodiny
 • lidé s vyššími finančními závazky vůči bankám či nebankovním věřitelům
 • osoby samostatně výdělečně činné (zejména pokud si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, neboť v takovém případě neobdrží při nemoci či úrazu od státu žádné prostředky a musí se finančně zabezpečit samy)
 • osoby, které ze svých příjmů zvládnout pokrýt jen běžné výdaje a nezbývají jim pak už žádné prostředky na tvorbu finančních rezerv

Uzavření životní pojistky může být výhodné  i pro ženy pečující o malé děti, protože pokud by v době jejich nemoci musel tuto péči převzít muž, také by to pro rodinu znamenalo ztrátu příjmů.

Pojistit lze pro případ úrazů a onemocnění i děti samotné, u některých pojišťoven již od narození. Prostředky z pojištění pak pomohou pokrýt dočasný výpadek příjmů i výdaje spojené s léčbou či rehabilitací.

Některé z českých pojišťoven pamatují v nabídce životního pojištění také na domácí mazlíčky a umožňují pojistit i jejich úrazy.

životní pojištění na rok 2025

Rozhodně není třeba se sjednáním pojistky vyčkávat až na narození potomků či dokonce na příchod prvních zdravotních komplikací souvisejících s věkem. Je třeba uvážit, že životní pojištění je koncipováno jako produkt dlouhodobého charakteru, nevyplatí se jej uzavírat na dobu v řádu měsíců nebo třeba jednoho roku. Mladí lidé platí navíc díky menšímu riziku zdravotních komplikací také nižší pojistné. 

Druhy životního pojištění

Podle toho, zda je účelem pojištění čistě ochrana pro případ zdravotních komplikací, nebo navíc i investování a spoření, rozlišujeme životní pojištění rizikové (nerezervotvorné) a rezervotvorné.

Rezervotvorné se dále dělí na:

 • kapitálové
 • flexibilní 
 • investiční
 • důchodové

Rizikové životní pojištění

Jediným smyslem rizikového životního pojištění je ochrana pro případ vzniku nepříznivých situací. Ze zaplaceného pojistného se žádná část neodkládá jako rezerva a nedochází zde k investování vložených prostředků. Toto pojištění se nevztahuje na případ dožití, pokud tedy nenastane pojistná údálost (nemoc, smrt, úraz atd.), neobdržíme my ani naše rodina od pojišťovny žádné plnění. Do jedné pojistné smlouvy je možné zahrnout více členů rodiny vč. dětí. Základním pojišťovaným rizikem bývá smrt, vhodné je ale doplnit i pojištění pro případ úrazu, nemoci, invalidity apod. Na čistě rizikové životní pojištění se nevztahují daňová zvýhodnění. 

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění narozdíl od rizikového kombinuje pojistnou ochranu ještě s tvorbou finanční rezervy. Část uhrazeného pojistného pokryje poplatky a pojištění rizik, zbývající část pojišťovna investuje podle strategie, kterou sama vybere. Nositelem investičního rizika je v tomto případě pojišťovna. 

Zaplacené pojistné
krytí pojistné ochrany + poplatky (nezhodnocuje se)rezerva (zhodnocuje se)

Kapitálové životní pojištění na českém trhu v současnosti ztrácí na popularitě, jeho místo zaujímá spíše pojištění investiční. Důvodem je především nízké zhodnocení vložených prostředků v porovnání s jinými investičními příležitostmi na kapitálovém trhu. 

Pojistné na kapitálové životní pojištění si lze při splnění podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů odečíst od základu daně.

Flexibilní životní pojištění 

Flexibilní životní pojištění představuje typ kapitálového pojištění, u kterého je možné v době trvání měnit poměr částek, které jsou určeny na krytí rizik a na spoření.

Upravit lze bez sankcí i výši pojistného, což ocení především osoby, u kterých dochází k dočasným změnám nebo výpadkům příjmů, např. ženy na rodičovské dovolené. 

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je svým charakterem velmi podobné kapitálovému. Rozdíl spočívá především v tom, že investiční strategii si zde volíme sami a na naší straně také spočívá investiční riziko. Vyšší riziko je kompenzováno také potenciálně vyšší výnosností. Zhodnocení našich vkladů u investičního pojištění však není garantováno. 

I v tomto případě je vynaložené pojistné při splnění zákonných podmínek daňově uznatelné. 

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění je sjednáváno především za účelem dožití a jeho hlavním smyslem je zhodnocení vložených prostředků a zvýšení životního standardu v důchodu.  Základní pojistku je ale možné rozšířit o další pojištění, např. úrazové.

Nutno zdůraznit, že soukromé důchodové životní pojištění není totožný produkt jako penzijní připojištění upravené zákonem o penzijním připojištění, na které můžeme získat příspěvek od státu. 

Pokud máme uzavřené důchodové životní pojištění a dožijeme se věku stanoveného ve smlouvě (obvykle v rozmezí 50 – 70 let), obdržíme výplatu od pojišťovny (vč. podílu na výnosech) – buď jednorázově, nebo postupně (v několika splátkách či doživotně). 

Pokud pojištěný zemře před dosažením určeného věku, pojišťovna vyplatí pozůstalým pouze úhrn vyplaceného pojistného. Minimální doporučená doba pojištění, která zajistí dostatečné zhodnocení prostředků, je 10 let. 

Pojistné na důchodové pojištění je možno si při splnění zákonných podmínek odečíst od základu daně z příjmů. 

Základní porovnání jednotlivých typů životního pojištění:

Typ pojištěníVýhodyNevýhodyDaňová uznatelnostSpořící složka
Rizikovénižší pojistné, flexibilitažádná úhrada od pojišťovny, v případě že nenastane pojistná událostNN
Kapitálovégarantovaný minimální výnosnizká flexibilita, nízké zhodnocení vložených prostředkůAA
Flexibilnígarantované zhodnocení, flexibilitanižší zhodnocení vložených prostředkůAA
Investičnímožnost zvolit si investiční strategii, potenciálně vyšší zhodnocenízhodnocení není garantováno, vyšší pojistnéAA
Důchodovégarantované zhodnocenínizká flexibilitaAA

Smlouva o životním pojištění 

Narozdíl třeba od povinného ručení nebo havarijního pojištění není u většiny českých pojišťoven možné sjednat životní pojištění online, ale je nutná osobní návštěva pobočky nebo alespoň telefonický kontakt. 

Pro volbu správného typu pojištění a optimální nastavení pojistky bychom měli předem pečlivě vyhodnotit svou osobní, rodinnou a finanční situaci a zdravotní stav svůj i příbuzných. Aby se nám pojištění vyplatilo, je třeba mít na paměti, že smlouva musí pokrýt všechna relevantní rizika související s naším zaměstnáním a koníčky.

Klíčovým krokem při nastavování pojistky je správné stanovení pojistné částky  (od ní se odvíjí plnění, které od pojišťovny obdržíme v případě vzniku pojistné události, např. smrti). Částka by měla být dostatečně vysoká na to, aby životní úroveň rodiny v důsledku úmrtí nebo zdravotních komplikací pojištěného výrazně nepoklesla. Pokud je pojištěný člověk v domácnosti hlavním živitelem, doporučuje se stanovit pojistnou částku pro případ úmrtí minimálně na trojnásobek (ideálně až pětinásobek) jeho ročního příjmu. 

Protože životní pojištění uzavíráme zpravidla na dobu v řádu mnoha let, může v našem životě v době trvání pojistné smlouvy dojít k mnoha zásadním změnám – k rozvodu, přijetí hypotečního úvěru, narození dítěte apod. Podobné události by měly být zohledněny v pojistné smlouvě, nesmíme proto zapomínat na její pravidelnou aktualizaci (např. zajistit, aby v případě rozvodu a nového manželství obdržela pojistné plnění správná osoba).

Stejně jako u každé pojistné smlouvy bez výjimky, i pro životní pojištění je třeba si ohlídat výluky, tedy rizika, na která se pojištění nevztahuje. Standardně bývá vyloučena smrt způsobená sebevraždou nebo následkem užití omamných látek, někdy ale základní pojistka nepokrývá třeba ani úmrtí v důsledku úrazu nebo autonehody, v takovém případě je třeba tato rizika připojistit.

Při uzavření pojistky může být pojišťovnou vyžadováno vyplnění podrobného zdravotního dotazníku zahrnujícího i rodinnou anamnézu. Záměrného zamlčení nebo zkreslení zdravotních údajů v něm pak může při vzniku pojistné události znamenat zkrácení pojistného plnění. 

Podmínky životního pojištění zpravidla obsahují tzv. čekací dobu. Jedná se o časový úsek po uzavření smlouvy, v jehož průběhu neobdržíme pojistné plnění, ani když pojistná událost nastane. Tato doba bývá zpravidla stanovena minimálně na tři měsíce a slouží především jako ochrana pojišťovny (třeba pro případy, kdy člověk tuší počínající zdravotní problém a rychle si zřídí pojištění, aby tyto potíže využil k získání peněz). 

V případě vzniku pojistné události je tuto skutečnost pojištěný (nebo jeho pozůstalí) povinen nahlásit pojišťovně – k výplatě pojistného plnění nedochází automaticky, a to ani v případě smrti pojištěného. Doba výplaty pojistného plnění se výrazně liší v závislosti na charakteru pojistné události a může být výrazně delší, než jsme zvyklí u jiných pojistných produktů.  Pokud se čeká na potvrzení komplikované diagnózy nebo schválení invalidního důchodu, může se pohybovat i v řádu měsíců.

Cena životního pojištění

Výše pojistného je stanovována vždy individuálně pro konkrétní pojistku a ovlivňuje ji celá řada faktorů, především pak:

 • typ pojistného produktu
 • šíře pokrytých rizik
 • výše pojistné částky
 • věk pojištěného (čím starší člověk, tím vyšší pojistné)
 • zdravotní stav pojištěného a jeho rodinná anamnéza (prodělané nemoci a úrazy, aktuální a chronické zdravotní obtíže apod.)
 • kategorie povolání (riziko zdravotních potíží je diametrálně odlišné třeba u úředníka a hasiče nebo policisty)
 • životní styl (body mass index, kuřák x nekuřák)
 • provozované sportovní a adrenalinové aktivity
 • frekvence platby pojistného (může být hrazeno měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, výhodnější je z hlediska výše pojistného delší interval)

Zajímavé slevy na pojistném nabízí pojišťovny klientům, kteří o své zdraví náležitě pečují, tj. sportují, nekouří, dochází poctivě na preventivní lékařské prohlídky apod. Ušetřit mohou také pravidelní dárci krve. 

životní pojištění na rok 2025

Procházet weby všech českých pojišťoven a porovnávat jejich cenové nabídky jednotlivě může být obtížné a časově velmi náročné. Při hledání nejvýhodnější pojistky odpovídající našim požadavkům lépe poslouží přehledné online kalkulačky, které nám umožní porovnat dostupné nabídky naráz a během chvilky.

Daňové zvýhodnění životního pojištění

Částky vynakládané na životní pojištění se nám možná mohou zdát na první pohled vysoké, ale naštěstí se nabízí možnost, jak tento nápor na rodinný rozpočet výrazně zmírnit – díky daňovým úlevám a příspěvkům od zaměstnavatele.

Stát se snaží své občany formou daňového zvýhodnění vybraných pojistných, spořicích a investičních produktů motivovat, aby se zavčasu zajistili na stáří a pro případ nemohoucnosti Mezi produkty, na které se tyto výhody vztahují, se řadí právě i životní pojištění.

Pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění si lze za určitých podmínek odečíst od daňového základu, a získat tak nezanedbatelnou úsporu na daních. Zaměstnanci mohou navíc na životní pojištění od zaměstnavatele obdržet ročně příspěvek až do výše 50 000 Kč (osvobozený od daně z příjmů a pojistných odvodů). Z pohledu zaměstnavatele představuje tento příspěvek při splnění zákonných podmínek daňově uznatelný náklad.

Uvedená zvýhodnění se nevztahují na všechny produkty životního pojištění, ale jen na ty, které splňují podmínky uvedené v zákoně o dani z příjmů:

 • životní pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let a nejde o pojištění čistě rizikové
 • pojištění je sjednáno alespoň na dobu 10 let (platí pro smlouvy uzavřené  od 1. 1. 2024) nebo na dobu 5 let (platí pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023).
 • vytvořená finanční rezerva je vybrána až na konci životního pojištění (nikoli v jeho průběhu)

Při splnění uvedených podmínek lze daňový základ snížit o zaplacené pojistné až ve výši 48 000 Kč ročně (do 31. 12. 2023 činil tento limit 24 000 Kč, navýšení platí i pro dříve uzavřené smlouvy). Celková suma odpočtu se ovšem nevztahuje jen na životní pojištění, ale platí kumulativně i pro další státem podporované produkty:

 • penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření / penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění
 • dlouhodobý investiční produkt
 • pojištění dlouhodobé péče

Záleží  čistě na našem rozhodnutí, pro který produkt nebo produkty podporu využijeme, ale souhrnná částka nesmí přesáhnout zmíněných 48 000 Kč (obdobně i u příspěvku od zaměstnavatele představuje suma 50 000 Kč souhrn pro všechny podporované produkty).

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Mezi produkty, jejichž prostřednictvím stát motivuje své občany, aby se finančně připravovali na stáří, přibyl od 1. 1. 2024 nově tzv. DIP – dlouhodobý investiční produkt. 

Jde o souhrnné označení pro investiční či spořící produkty, které představují alternativu k penzijnímu připojištění nebo důchodovému pojištění a jejichž účel spočívá především ve finančním zabezpečení pro důchodový věk. Při splnění zákonných podmínek nám pak mohou přinést také zajímavé daňové úlevy. 

DIP může být tvořen souborem různých produktů od více poskytovatelů, může se jednat třeba o spořící účty, termínované vklady nebo investice do podílových fondů, akcií a dluhopisů. 

Abychom dosáhli na daňové zvýhodnění, musí DIP splňovat následující podmínky:

 • investování do DIPu musí trvat minimálně 120 měsíců (10 let)
 • k ukončení dojde nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let

Pokud tyto dvě podmínky nedodržíme a DIP zrušíme, budeme muset vrátit veškeré daňové zvýhodnění, které jsme za dobu investování získali.

Podobně jako u životního pojištění, i v případě DIP si můžeme od základu daně odečíst ročně až 48 000 Kč a získat příspěvek od zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč. Jak jsem již zmínila, tento limit platí kumulativně pro všechny státem podporované produkty určené k zabezpečení na stáří a pro případ nemohoucnosti, nelze tedy snížit daňový základ např. o 48 000 Kč za životní pojištění a o dalších 48 000 Kč za DIP. 

DIP tak představuje zajímavou alternativu k důchodovému životnímu pojištění v oblasti investičních příležitostí, nejedná se však o pojistný produkt – narozdíl od produktů životního pojištění neposkytuje žádné krytí pro případ zdravotních komplikací. 

Sjednání DIP již nabízí na českém trhu např. Raiffeisenbanka a ČSOB, další velké banky a investiční společnosti se ho chystají zařadit do nabídky v průběhu roku 2024.

Shrnutí a závěr

Životní pojištění je pojistný produkt určený k ochraně člověka a jeho blízkých při závažných životních komplikacích jako jsou úrazy, nemoci, dlouhodobá hospitalizace, pracovní neschopnost či smrt. Lidem, kteří se v jejich důsledku octnou v nelehké situaci, poskytne pojišťovna prostředky potřebné pro zachování životního standardu, pokrytí dočasného výpadku příjmů, na výdaje související s léčbou, rehabilitací, pohřbem, úpravou bydlení na bezbariérové apod. Povinnost sjednat si životní pojištění v České republice v současnosti neukládá žádný zákon, může být ale podmínkou pro získání hypotečního úvěru. Tvoří již standardní součást produktového portfolia většiny českých pojišťoven. 

Uzavření životní pojistky je vhodné pro lidi všech věkových kategorií, některé pojišťovny nabízí i pojištění novorozených dětí nebo též domácích mazlíčků. Jedná se o dlouhodobý produkt, u kterého se předpokládá sjednání na dobu v řádu spíše desítek než jednotek let (nebo měsíců).

Životní pojištění lze rozdělit na dva základní typy – rizikové a rezervotvorné. Rizikové pojištění  slouží pouze jako pojistná ochrana pro případ úrazu, nemoci, úmrtí apod. Pokud pojistná událost nenastane, neobdržíme my ani naši blízcí od pojišťovny žádné plnění.

Rezervotvorné pojištění představuje kombinaci pojistné ochrany a investování/spoření. Úhrady od pojišťovny (buď jednorázové nebo rozdělené do několika splátek či pravidelných plateb) se v takovém případě dočkáme i v případě, kdy k pojistné události nedojde. V závislosti na konkrétním typu pojištění může investováním dojít ke zhodnocení vložených prostředků, to je ale zpravidla nižší než u alternativních investic na kapitálovém trhu.

Výši pojistného pro každého klienta stanovuje pojišťovna individuálně, zohledňuje přitom jeho zdravotní stav a rodinnou anamnézu, pokrytá rizika, šíři zahrnutých asistenčních služeb apod. Některé pojišťovny nabízí zajímavé slevy na pojistném pro klienty, kteří svědomitě pečují o své zdraví (nekouří, sportují, chodí pravidelně na preventivní prohlídky).

životní pojištění na rok 2025

Zjišťovat si orientační cenu pojištění na stránkách jednotlivých pojišťoven může být těžkopádné a časově velmi náročné, praktičtější cestou je využití přehledných online kalkulaček, díky kterým se v rozsáhlé nabídce pojistných produktů zorientujeme snadno a rychle.

Částka hrazená za životní pojištění se může zdát na první pohled vysoká, ale zajistí, že o nás a naše blízké bude v případě nečekaných životních komplikací dobře postaráno. Nesmrtelný a nezranitelný není bohužel není nikdo z nás, a s životním pojištěním můžeme být v nejtěžších životních chvílích ušetřeni alespoň finančních starostí. 

Díky podpoře ze strany státu můžeme navíc při splnění stanovených podmínek získat část uhrazeného pojistného zpět ve formě úspory na daních nebo příspěvku od zaměstnavatele. 

Zdroje 

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Česká asociace pojišťoven. Rizikové životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/rizikove-zivotni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Kapitálové životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/kapitalove-zivotni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Investiční životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/investicni-zivotni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Důchodové životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/investicni-zivotni-pojisteni

Ministerstvo finanční České republiky. Dlouhodobý investiční produkt a daňová podpora produktů spoření na stáří od 1.1.2024 [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/financni-trh/ochrana-spotrebitele/aktuality/2024/dlouhodoby-investicni-produkt-a-danova-podpora-pro-54732

Raiffeisenbank. Jak funguje Dlouhodobý investiční produkt [online]. ©2024 [cit. 2024-02–05]. Dostupné z: https://www.rb.cz/osobni/zhodnoceni-uspor/investice/dip

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}