.st0{fill:#FFFFFF;}

Úrazové pojištění u VZP – recenze a zkušenosti 

 28 dubna, 2019

lucie.jenickova

Ohodnotit

Úrazové pojištění je určeno všem, kteří jsou zodpovědní a snaží si určitým způsobem chránit kvalitu svého života před možným úrazem a tím spojenou i možnou finanční ztrátou. Při sjednání úrazového pojištění jsou nejen finančně zabezpečení pro případ úrazu, ale také díky tomu finančně zabezpečí osoby, které jsou závislé na jeho příjmech (ideálním příkladem je rodič od dětí, pracující otec jehož partnerka je na mateřské dovolené nebo například dospělá osoba pečující o hendikepované nebo starší a imobilní rodinné příslušníky). Výhodou je, že se úrazové pojištění vztahuje také na pracovní úrazy nebo náročné a extrémní sporty. Pojistná ochrana platí nejen na území České republiky, ale po celém světě, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Navíc si můžete sestavit pojištění přesně podle svých představ i pokud jste profesionální sportovec.

Kdo je VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění už více než 25 let a pyšnit se může s téměř 6 miliony klinetů. V roce 2019 má pro své klienty připravený rozpočet 186,1 miliardy Kč, což je průměrně 31 000 Kč na péči o jednoho klienta. Jak sami uvádí na svých webových stránkách, mezi nejnákladnější skupinu pacientů patří nejmenší děti a senioři. Jejím cílem je vybírat pojistné na zdravotní pojištění a na druhé straně hradit zdravotní služby, které byly klientům poskytnuty smluvními poskytovateli zdravotních služeb. Velkou výhodou VZP je, že spolupracují s širokou sítí poskytovatelů zdravotních služeb (tj. cca 96 % praktických lékařů a 40 tisíc zdravotnických zařízení) včetně poskytovatelů lázeňských léčebně rehabilitačních služeb nebo komplexními onkologickými centry.

Při sjednání úrazového pojištění u VZP získáte hned několik výhod:

 • 1 měsíc zdarma při roční frekvenci platby pojistného,
 • 10% sleva pro pojištěnce VZP ČR,
 • skupinové slevy – pojištění sjednané již od 2 osob v rámci jedné pojistné smlouvy,
 • nebo třeba věrnostní slevy při uzavření pojistné smlouvy navazující na předchozí pojistnou smlouvu pro děti.

V případě vzniku pojistné události poskytne pojišťovna pojištěné osobě jednorázové pojistné plnění ve sjednané výši. Předmětem úrazového pojištění jako takového je život nebo zdraví. Úrazové pojištění se sjednává jako obnosové, což znamená, že v případě pojistné události máte nárok na finanční částku, na které se při sjednávání pojistné smlouvy s pojišťovnou domlouváte.

VZP pojišťovna
VZP pojišťovna

K dispozici je i mnoho výhod

VZP nabízí svý klientům finační příspěvky na všemožné preventivní aktivity, které zákon neumožňuje hradit z veřejného zdravotního pojištění. Také nabízí rozsáhlé výhody a slevy u partnerů Klubu pevného zdraví.

Jak si úrazové pojištění u VZP zařídit

Úrazové pojištění si můžete sjednat z pohodlí domova přes on-line formulář a na pobočkách pojišťovny VZP.

Prostřednictvím on-line formuláře. Po vložení základních údajů, jako je věk, povolání, kontaktní údaje a vaše nároky na úrazové pojištění, si můžete nechat spočítat zdarma nezávaznou cenovou nabídku . Během několika sekund po vyplnění požadovaných údajů uvidíte nabídku pojištění včetně rozpočtu na měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční splátku odhadovaného pojistného. Po výběru splátky, která vám nejvíce vyhovuje, budete přesměrováni k formuláři pro vyplnění údajů nutných k sestavení pojistné smlouvy. Pojištění můžete uhradit okamžitě on-line kartou a zároveň je vám stále umožněn náhled Všeobecných pojistných podmínek. Pokud by bylo cokoliv nesrozumitelného, on-line formulář vás bude nabádat ke kontaktování zákaznické linky VZP na telefonním čísle 225 354 990 nebo kontaktním e-mailu: uraz@pvzponline.cz, kde jsou vám pracovníci VZP nápomocni každý všední den od 9:00 do 17:00 hodin. Úrazové pojištění sjednáte během pár minut z pohodlí domova.

Po celé České republice najdete více než 200 kamenných poboček VZP, které jsou zpravidla v každém větším městě. Na pobočce vám proškolení pracovníci vždy rádi pomohou vybrat to nejlepší úrazové pojištění na míru vašim potřebám. Většina poboček je bezbariérových a navíc ve více jak 80 z nich je i dětský koutek. Kvůli komfortu klientů také přibývá poboček, kde si můžete předem sjednat schůzku na konkrétní den a hodinu.

Druhy a rozsah úrazového pojištění VZP

Věkové omezení pro úrazové pojištění je ohraničeno jen maximální hranicí věku a to 70 let. Obecně může být úrazové pojištění sjednáno dětem ve věku 0-15 let (pro ty je dostupné úrazové Pojištění Medvídek) a dospělým ve věku 15-70 let. Pojištění se vztahuje i na úrazy pracovní, kdy povolání pojištěného má vliv na výši pojistného. Přesný rozsah sjednaného pojištění a sjednané pojistné částky naleznete v konkrétní pojistné smlouvě.

Vždy je nutné mít sjednáno buď pojištění smrti úrazem nebo pojištění trvalých následků úrazu od 1 % trvalého tělesného poškození. K těmto druhům pojištění jsou pak další volitelná.

 • Pojištění smrti úrazem – Maximální pojistnou částku lze zvolit až do 3 000 000 Kč, pro děti do 15 let až ve výši 30 000 Kč.
 • Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle – Maximální pojistnou částku lze zvolit ve výši 3 000 000 Kč, pro deti do 15 let věku až ve výši 30 000 Kč. Je možné jej sjednat pouze společně s pojištěním smrti úrazem.
 • Pojištění trvalých následků úrazu od 1 % trvalého tělesného poškození – Maximální pojistná částka je 1 000 000 Kč. Pojistné plnění se stanoví dle oceňovacích tabulek ve výši daného procenta z pojistné částky. Můžete si vybrat i variantu bez progrese, případně s progresí (tj. navýšením pojistného plnění s ohledem na závažnost trvalých následků). V případě sjednaného progresivního plnění může být navýšení pojistného plnění až čtyřnásobné.
 • Pojištění invalidity následkem úrazu – Maximální pojistná částka činí 1 000 000 Kč. Pojistné plnění se stanoví, pokud úraz zanechá trvalé následky úrazu nejméně v rozsahu 70 % tělesného poškození. Je možné jej sjednat pouze zároveň s pojištěním trvalých následků úrazu.
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazemMaximální pojistnou částku lze zvolit do výše 300 000 Kč. Pojistné plnění se stanoví dle oceňovacích tabulek ve výši daného procenta z pojistné částky. Nelze sjednat spolu s pojištěním denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu.
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu – Odškodnění se počítá za každý den nezbytného léčení prodělaného úrazu s tím, že minimální doba léčení musí být alespoň 14 dnů. Pojistné plnění je následně vyplaceno zpětně od 1. dne léčení. Maximální denní dávku si můžete zvolit až 500 Kč za jeden den léčení a maximální doba léčení je uvedena v oceňovacích tabulkách. Také si můžete vybrat variantu bez progrese nebo s progresí (tzn. s navýšením pojistného plnění s ohledem na dobu léčení úrazu). Pokud máte sjednané progresivní plnění, může být navýšení pojistného až trojnásobné. Pozor, nelze však sjednat spolu s pojištěním tělesného poškození způsobeného úrazem.
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu – Odškodnění se počítá za každý den pobytu v nemocnici v důsledku léčení úrazu, tzn. v trvání 24 hodin. Maximální denní dávku lze zvolit až do výše 500 Kč za jeden den léčení.

Dětské úrazové pojištění Medvídek

Většině rizikových situací je možné předejít díky důrazu na prevenci dětských úrazů, především díky používání ochranných pomůcek při sportu. I při sebevětší snaze se však úrazům u dětí vyhnout nelze, proto VZP doporučuje sjednat úrazové pojištění i dětem už od útlého věku s progresivním plněním, kdyby náhodou došlo shodou nešťastných náhod k tomu nejhoršímu.

Úrazové pojištění Medvídek můžete sjednat dětem ve věku 0-15 let bez potvrzení lékaře nebo nutnosti absolvovat lékařskou prohlídku. Pojištění platí nejen v České republice, ale po celém světě a zahrnuje i rekreační sporty s možností připojištění i extrémních sportů (to se hodí, má-li vaše dítě akčnější koníček).

Dětské pojištění VZP
Dětské pojištění VZP

Omezení v pojistném krytí

Úplné znění všech omezení je lepší si pozorně přečíst v pojistných podmínkách sjednaného pojištění. Nejčastějšími omezení v pojistném krytí jsou často tyto případy:

 • Pokud pojistník nebo pojištěný uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslení údaje – pojišťovna může pojistěné plnění odmítnout.
 • Pokud pojistník nebo pojištěný poruší své povinnosti, může pojišťovna v přiměřené výši snížit pojistné plnění.
 • Pokud dojde k pojistné události následkem požití alkoholu nebo návykové látky, potom může pojišťovna snížit pojistné plnění až o polovinu.
 • Pojišťovna může snížit pojistné plnění, pokud pojištěný měl být zařazen, vzhledem ke svému povolání, do vyšší rizikové skupiny.
 • Pojišťovna má také právo odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného.

Na co se úrazové pojištění nevztahuje

Mohou nastat situace, kdy bude váš požadavek týkající se úrazu vůči pojišťovně neuznán. Úplné znění výluk z pojištění je uvedeno, v pojistných podmínkách, případně v konkrétní pojistné smlouvě. Konkrétně se úrazové pojištění nevztahuje na:

 • úrazy, které vznikly před sjednáním nebo po ukončení pojištění,
 • úrazy, o kterých pojištěný věděl, že nastanou, už ve chvíli, kdy pojištění uzavíral,
 • úrazy, které jsou způsobené úmyslně a to i včetně sebevraždy nebo pokusu o ní,
 • úrazy, které vznikly při provozování aktivit a sportů, pro které nebylo odpovídající pojištění sjednáno  – viz tabulka Seznam činností a sportů, nebo které jsou ve zmíněné tabulce uvedeny jako nepojistitelné,
 • na úrazy vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s účinky uvolněné jaderné energie, chemických nebo biologických zbraní, válečnými událostmi a občanskou válkou, akty násilí vč. občanských nepokojů a teroristické činnosti, na nichž se pojištěný aktivně podílel,
 • nebo třeba na škody, kdy se pojištěný nedostavil na lékařské ošetření nebo kontrolu v termínu určeném ošetřujícím lékařem nebo se neřídil pokyny ošetřujícího lékaře.

Seznam činností a sportů, které VZP pojistí

Výhodou úrazového pojištění VZP je, že si můžete nechat připojistit i nebezpečné a extrémní sporty, popřípadě profesionální sporty. Jedná se o dokument, který VZP zřídila s platností od 1. 1. 2015 jako přílohu k úrazovému pojištění. V tomto dokumentu můžete najít seznam činností a sportů:

 • u kterých není nutné připojištění (aerobik, basketball a další míčové sporty, běh, in-line bruslení, jízda na koni, plavání, snowboarding, sportovní šerm, tenis aj.),
 • u kterých je nutné připojištění – dále se rozdělují jako nebezpečné (závodní cyklistika, hasičský sport, lední hokej, ragby aj.)  a extrémní (akrobatické lyžování, bungee jumping, kickbox, motokros a autokros, tandemový seskok aj.),
 • a které jsou evidovány jako nepojistitelné (horolezectví, kaskadérská činnost, alpinismus, potápění pod ledem, sky surfing a mnoho dalších).

Zmíněný dokument si je možné stáhnout přímo na webových stránkách VZP v sekci dokumentů ke stažení.

Vybrané sporty
Vybrané sporty

Jak úrazové pojištění zaplatit

Je potřeba, abyste první platbu pojistného uhradili v den sjednání smlouvy. Platbu pro další pojistné období je třeba uhradit nejpozději k 1. dni pojistného období, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Pojistné období může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Někdy může být pojištění sjednáno jako krátkodobé. V takovém případě je často hrazeno jednorázovou platbou. Nejčastější a nejpohodlnější úhrada pojistného probíhá převodem na účet pojišťovny například trvalým příkazem, nebo potom složenkou, kterou donesete na poštu, kde v hotovosti výši pojistného uhradíte. Za uhrazené se pojistné považuje v den, kdy jsou finance připsány na bankovní účet pojišťovny nebo jsou pojišťovnou inkasovány hotově.

Začátek a konec pojištění

Pojištění se sjednává na dobu určitou. Začíná v 00:00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve dne bezprostředně následujícího po dni uzavření smlouvy. Končí ve 23:59 hodin dne sjednaného jako konec pojištění, kterým je zpravidla den konce pojistného období, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, kdy pojištěný dovrší věku 16 let při pojištění dětí, nebo 85 let. Skutečná doba trvání pojistného může být i kratší, pokud pojištění zanikne např. dohodou, výpovědí nebo odstoupením.

Povinnosti pojistníka

Pojistník je  osoba, která s pojistitelem (právnická osoba oprávněný provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona, tj. v tomto případě VZP) uzavřela pojistnou smlouvu. Jeho povinnostmi jsou především:

 • platit pojistné včas a v domluvené výši,
 • zodpovědět úplně a pravdivě dotazy pojišťovny při sjednání pojištění a při změně pojistné smlouvy,
 • informovat pojišťovnu o změnách, ke kterým dojde během trvání pojištění, tj. změna údajů uvedených v pojistné smlouvě,
 • doručit do pojišťovny výpověď písemně s vlastnoručním podpisem v případě výpovědi pojistné smlouvy,
 • vrátit pojistné plnění od počátku v případě odstoupení od smlouvy, pokud bylo v nějaké souvislosti s nahlášenou pojistnou událostí vyplaceno,
 • seznámit s podmínkami pojištění i další osobu, pokud se na ní vztahuje dané úrazové pojištění.

Povinnosti pojištěného

Pojištěný, nebo také pojištěná osoba, je ten, na jehož zdraví nebo život se pojištění vztahuje. Mezi jeho hlavní povinnosti spadá:

 • vyhledání lékařského ošetření bezprostředně po úrazu,
 • nahlášení pojišťovně škodnou událost bez zbytečného odkladu, a to telefonicky, písemně nebo e-mailem a doložit dokumentaci požadovanou pojistitelem,
 • provést taková opatření, která v případě pojistné události povedou ze zmírnění škody nebo alespoň ebudou škodu dále zvětšovat,
 • popsat pravdivě příčiny vzniku škody a prokazatelně doložit rozsah škody,
 • umožnit pojišťovně prošetřit a zdokumentovat pojistnou událost,
 • léčit se podle pokynů lékaře, dodržovat jim doporučený léčebný režim a v  případě potřeby se nechat vyšetřit lékařem, které určí pojišťovna.

Vypovězení a zánik úrazového pojištění

Úrazové pojištění může zaniknout dnem smrtí pojištěného, dnem odmítnutí pojistného plnění, nezaplacením pojistného, odstoupením nebo dohodou. Mimo to lze smlouvy také vypovědět písemnou výpovědí a to:

 • do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy (výpovědní doba je 8 dní, následně smlouva zaniká),
 • do 3 měsíců ode dne, kdy byla nahlášena pojistná událost (výpovědní doba je 1 měsíc, následně smlouva zaniká),
 • ke konci pojistného období, kdy musí být výpověď doručena do pojišťovna nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.

Recenze a zkušenosti klientů s pojišťovnou VZP

 • Hodnotím rychlou reakci na můj dotaz, vstřícné jednání a zdvořilost. Jana
 • S VZP jsem spokojená, nemám důvod přecházet k jiné pojišťovně. Trpím lupenkou, která mě trápí skoro celý život a tato pojišťovna mi umožňuje léčit se i v lázních. Karla
 • Zatím si nemohu na tuto pojišťovnu stěžovat. Zatím je vše v nejlepším pořádku. Manžel je na vozíku, potřebuje různé zdravotní pomůcky, které byly vždy touto pojišťovnou schváleny. Takže velmi spokojen. Pepa
 • Osobně s VZP mám dobré zkušenosti. Už několikrát jsem upozorňoval na nekalé praktiky lékařů v našem městě, kteří si obzvláště připisují výkony, které nikdy nepraktikovali a vždy s 100% VZP zasáhla k mé spokojenosti. Jiří
 • S VZP úrazovým pojištěním jsem moc spokojená. Byla jsem hospitalizována pár dní v nemocnici kvůli zraněnému kotníku, a vše mi bylo proplaceno do poslední koruny. Marie
 • VZP, jedině VZP! 2x prodělaná operace, jednou výlet na Srí Lanku, podruhé do Indonésie a vše naprosto ok. Žofie

Zdarma, jednoduše, na míru vašim potřebám a z pohodlí domova

Úrazové pojištění vám na míru si můžete nechat spočítat v kalkulačce pojištění k tomu určené – pokud si stále nejste jisti, jaké je pro vás to nejlepší, stačí jen vyplnit jednoduchý formulář, kde je potřeba zadat vaše osobní údaje včetně e-mailového a telefonního kontaktu a ozve se vám specialista na úrazové pojištění, se vším potřebným poradí a pomůže zařídit úrazové pojištění na míru vašim potřebám. Vše je zdarma, jednoduše a z pohodlí domova, aniž byste museli běžet na pobočku osobně.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}