.st0{fill:#FFFFFF;}

Recenze: Penzijní připojištění České pojišťovny 

 21 října, 2018

lucie.jenickova

5/5

Penzijní připojištění, nebo-li důchodové připojištění je jedním ze způsobů spoření financí na stáří. Principy a systém penzijního připojištění jsem vám již popsala ve starších článcích a už tedy víte, k čemu takové připojištění vlastně existuje, kde ho zařídit, na jak dlouho, kolik do něj lze vložit, jaké benefity čerpat, nebo kdy z něj můžete peníze vybrat. V tomto článku se zaměřím konkrétně na penzijní připojištění České spořitelny, které již není v nabídce aktuálních produktů, ale stále se s ním na trhu můžete setkat.

Penzijní připojištění České spořitelny

Česká spořitelna se řídí u penzijního připojištění třemi základními hesly:

 • O své peníze nepřijdete – Peníze jsme převedli do transformovaného fondu, který zachovává vaše nároky.
 • Vše zůstane při starém – I nadále můžete spořit podle původních podmínek, na které jste zvyklí. Zůstává i státní příspěvek a možnost příspěvků od zaměstnavatele.
 • Výše příspěvků je na vás – Stále můžete provádět změny, tak jako dříve. Příspěvky můžete zvýšit, snížit, změnit frekvenci úhrady nebo udělat jinou změnu.

Aktuálně již tento produkt Česká spořitelna neuzavírá. Místo něj nabízí doplňkové penzijní připojištění, které odpovídá platnému zákonu o důchodovém pojištění.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem obecně představuje dobrovolný doplňkový systém vytvořený na občanském individuálním principu, fondově financovaný, příspěvkově definovaný, především regulovaný a podporovaný státem. Ze systému penzijního připojištění je možné předčasně vystoupit, avšak nárok na státní příspěvek a daňové úlevy je podmíněný setrváním do stanovené doby.

penzijní pojištění česká spořitelna

Platba příspěvku na penzijní připojištění

Příspěvky je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně, případně je předplatit jednorázově a to formou bezhotovostní (jednorázový či trvalý příkaz ze svého účtu), prostřednictvím zaměstnavatele (srážkou ze mzdy), poštovní poukázkou nebo výjimečně vkladem hotovosti na pobočce České spořitelny s pokladnou.

Pokud příspěvek nezaplatíte, můžete bez komplikací pokračovat v placení na další období. Doplatit nezaplacené příspěvky zpětně je možné pouze při odložení placení příspěvků.

Pokud víte, že z jakéhokoliv důvodu nebudete po určitou dobu pokračovat v placení příspěvku, můžete požádat písemně o odklad placení příspěvku či přerušit penzijní připojištění. Do 6 měsíců po ukončení odkladu plateb je možné příspěvky doplatit a dobu odkladu tak zahrnout do pojištěné doby. Ve všech případech však za dobu neplacení příspěvků či dobu přerušení penzijního připojištění nenáleží státní příspěvky.

Nárok na snížení daňového základu můžete uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání. Pro uplatnění odpočtu prostřednictvím zaměstnavatele je třeba do 15. února daného roku předložit potvrzení, které vám bude zasláno penzijní společností, a smlouvu o penzijním připojištění.

Je vám divné, že nemáte na účtu žádné státní příspěvky? Pozor na nedorozumění. Státní příspěvek nenáleží pro příspěvek placený zaměstnavatelem. Pokud platíte příspěvek, je možné, že tento příspěvek není smluvně sjednaný a proto se hromadí jako předplatné. Pokud je placeno i sjednáno, je možné, že jsou na vaší smlouvě chyby, které mohou bránit zavedení na Ministerstvo financí ČR (duplicitní smlouva, špatné rodné číslo atd.).

Zajímá-li vás zůstatek na penzijním připojištění, penzijní společnost vám 1x ročně zašle výpis z účtu, kde je uveden stav účtu penzijního připojištění. Zůstatek je možné zjistit i prostřednictvím aplikace internetového bankovnictví nebo na všech pobočkách České spořitelny a v síti externích poradců.

Zrušení připojištění

Penzijní připojištění České spořitelny můžete ukončit nejdříve po 12 měsících spoření. Při předčasném ukončení zaniká nárok na státní příspěvky a na výnosy ze státních příspěvků a předčasné ukončení smlouvy do 5 let od zahájení spoření je zpoplatněno u České spořitelny dle jejich sazebníku.

Pokud si chcete zachovat výhody původního penzijního připojištění, je lepší zůstat u současné penzijní společnosti. Můžete změnit výši příspěvku, sjednávat či rušit příspěvky pokud chcete přejít k jiné penzijní společnosti, musíte své naspořené prostředky převést z penzijního připojištění (tedy z transformovaného fondu) do doplňkového penzijního spoření, tedy do některého z nových účastnických fondů, které vaše penzijní společnost vytvořila. Z účastnického fondu můžete případně přejít do účastnického fondu jiné penzijní společnosti. Z doplňkového penzijního spoření (účastnického fondu) však již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění (transformovaného fondu) zaměstnavatele apod., ale přechod se sjednaným penzijním připojištěním k jinému fondu byl možný jen do února 2012.

Při výplatě formou doživotní penze prostředky dani z příjmů nepodléhají. Při výplatě penze na dobu určitou se daní výnosy 15% srážkovou daní. V případě vyplacení formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání jsou zdaněny výnosy a příspěvky zaměstnavatele, a to 15% srážkovou daní.

Výplata dávky a jak o ni požádat

Veškeré žádosti o výplatu naspořených peněz adresované penzijní společnosti musí být písemně. Nejen při žádosti o dávku, ale také při podání výpovědi je nutné ověřit vaši totožnost, ať už jste účastník, oprávněná osoba nebo dědic. Ověření totožnosti provádí notář, obecní úřad nebo osoba k tomu zmocněná penzijní společností. Žádost o výplatu dávky i výpověď můžete také podat na kterékoli pobočce České spořitelny, kde je ověření totožnosti provedeno bezplatně. Konkrétně k žádosti o výplatu starobní penze musí být – je-li žadatel mladší 60 let – připojena úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění, nebo oznámení příslušného orgánu o zvýšení důchodu, nebo potvrzení pošty o výplatě důchodu za podmínky, že je uveden druh důchodu.

Žádost o výplatu musí obsahovat:

 • identifikační údaje účastníka (jméno, příjmení, rodné číslo nebo jiný stanovený identifikační údaj, adresu, číslo smlouvy), případně identifikační údaje a adresu oprávněné osoby
 • označení druhu dávky, která má být vyplacena, v případě penze a jednorázového vyrovnání určení kalendářního měsíce, od kterého má být dávka přiznána (toto datum nemůže předcházet dni doručení žádosti penzijní společnosti)

K žádosti o výplatu invalidní penze musí být připojena úředně ověřená kopie výměru invalidního důchodu 3. stupně (v případě penzijního plánu č. 2 invalidního důchodu 2. stupně či 3. stupně) z důchodového pojištění, a to včetně data přiznání.
K žádosti o výplatu pozůstalostní penze nebo odbytného po zemřelém účastníkovi musí být připojena úředně ověřená kopie úmrtního listu zemřelého účastníka. V případě, kdy žádost podává dědic, je nutné doložit úředně ověřenou kopii usnesení o dědictví.

Jménem nezletilých osob, popřípadě osob nezpůsobilých k právním úkonům, podává žádost jejich zákonný zástupce nebo zástupce ustanovený soudem. U zástupců ustanovených soudem je nutné přiložit úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu, u zákonných zástupců úředně ověřenou kopii rodného listu nezletilé osoby. Na žádosti je vždy jako žadatel uváděna zastupovaná osoba.

Podává-li žádost současně více oprávněných osob/dědiců, stačí, když úředně ověřené kopie dokumentů budou připojeny k žádosti podávané jednou z nich, ovšem o dávku žádá každá z oprávněných osob/dědiců samostatně. Před podáním žádosti o dávku/výpovědi je možné si nárok na výplatu ověřit na informační lince České spořitelny 800 207 207.

Česká spořitelna vyplácí dávky v pravidelných lhůtách, které jsou stanoveny jednotlivými penzijními plány a typem požadované dávky. Obecně však platí, že výplatní termín pro výplatu penzí u České spořitelny je stanoven na poslední týden v měsíci. Dávky jsou vypláceny těmito způsoby:

 • převodem s uvedením čísla účtu, včetně specifického a variabilního symbolu,
 • zaslání na adresu,
 • výplata na přepážce České spořitelny,
 • ověření totožnosti žadatele.

Doplňkové penzijní spoření jako alternativa k penzijnímu připojištění

Alternativou penzijního připojištění České spořitelny je aktuální produkt a to doplňkové penzijní spoření. Na webových stránkách České spořitelny si můžete mimo jiné spočítat díky jednoduché kalkulačce, jakou sumu si uspoříte vzhledem ke svému věku a výši pravidelného vkladu.

Nový produkt vám nabídne státní příspěvky i využití daňových úlev:

 • Díky státním příspěvkům se můžete těšit na vysoké zhodnocení vkladů. Ročně můžete získat až 2 760 Kč při vkladu min. 1 000 Kč/měsíčně.
 • Česká spořitelna ručí za to, že v době řádného ukončení spoření dostanete zpět minimálně své vklady do Konzervativního nebo Vyváženého účastnického fondu.
 • Každý rok si můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč. Ročně tak můžete ušetřit až 3 600 Kč na dani z příjmů.

Osobně oceňuji velkou výhodu sjednání online pouze díky pár minutám u počítače, nebo nabídku České spořitelny na zanechání kontaktu, kdy se obratem ve své pracovní době ozvou a na všem potřebném se domluvíte.

Pro zopakování a lepší orientaci ve financích přidávám také tabulku výše státního příspěvku v závislosti na výši pravidelného měsíčního vkladu, kterou už jsem vám ukazovala u článku s popisem penzijního připojištění:

Doplňkové penzijní spoření funguje:

 • Flexibilně – Celou naspořenou částku si můžete při splnění podmínek vybrat najednou, určit si pravidelnou penzi nebo kombinovat obě možnosti. Smlouvu můžete kdykoliv ukončit a dostat své příspěvky zpět.
 • Férově – Sami určíte, kdo v případě vašeho úmrtí získá vaše úspory. O naspořené peníze se nemusíte bát, ani pokud žádnou osobu neurčíte – po celou dobu spoření jsou součástí případného dědictví.
 • Vyváženě – Strategii spoření můžete libovolně měnit a nastavovat si optimální poměr mezi výnosem a jeho stabilitou.

Recenze a názory klientů

 • Zkušenost se zrušením a výběrem naspořených financí: „Já rušila penzijko v lednu, spořila jsem taky u PF České spořitelny. Dostala jsem celou částku, co jsem tam sama vložila + úroky z mé částky. Odečetli mi státní příspěvky a úroky z těchto st. příspěvků. Nedanili mi to, teda nikde o dani nebylo nic psané. Spořila jsem 200/měs., takže jsem si daňové úlevy neuplatňovala.“
 • Další podobná zkušenost: „Tak dnes jsem penzijní připojištění České spořitelny zrušila. Přijdou mi všechny mé vklady kromě státních příspěvků a úroků z nich. Výpovědní lhůta je 3 měsíce, ale paní říkala, že do 2 měsíců mám peníze na účtě, jsem spokojená.“
 • „Také jsem si ho před lety založila z důvodu, že máme příspěvek zaměstnavatele. A státní podpora také není k zahození. Jestli bude k něčemu, až půjdu do důchodu, to je otázka. Ukládám si 1000 Kč měsíčně, takže nečekám žádný zázrak při vyplacení.“
 • „Já penzijní připojištění považuju za jedno z málo poměrně „jistých“ finančních produktů. Jednak do toho přispívá stát a jednak vzhledem k vývoji veřejných financí si myslím, že stát žádný fond padnout nenechá (jednoduše, i kdyby to měl sám zacálovat, pořád ho to vyjde „levněji“, než když bude muset garantovat nějakou úroveň státního důchodu).“

Závěrem vám určitě doporučím tento srovnávač, který je jedním ze skvělých řešení pro porovnání jednotlivých nabídek konkrétních pojišťoven mezi sebou. Pomůže vám se lépe zorientovat mezi vybranými produkty.

Máte i vy zkušenosti s penzijním připojištěním České spořitelny nebo jeho alternativou doplňkového penzijního připojištění? Ačkoliv již není v nabízených produktech, stále existují klienti, kteří se s ním setkali.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}