.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak zjistit pokutu za parkování? 

 4 března, 2024

sarka

5/5

Parkování tvoří nedílnou součást každodenního života řidičů, rozhodně se však nejedná o jednoduchou disciplínu. Pro správné zaparkování nestačí jen nalezení vhodného místa a trocha řidičské zručnosti, člověk musí být vybaven také dobrou znalostí souvisejících zákonů a v neposlední řadě pevnými nervy. Souboj o volná místa se zvlášť pro obyvatele sídlišť a velkých měst stává občas doslova noční můrou, neboť počet aut na silnicích roste výrazně rychleji než počet parkovacích ploch.

Aby nevhodně umístěná auta nenarušovala bezpečnost a plynulost provozu, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů, předcházelo se poškození majetku apod., stanovil stát pravidla, která musí všichni řidiči při parkování dodržovat. V České republice jsou zakotvena především v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (zkráceně zákon o silniční provozu), v zákoně o pozemních komunikacích a zákoně o obecní policii. 

Za porušení těchto předpisů jsou řidičům udělovány sankce, především finanční, ale hříšníkům hrozí v některých případech i připsání bodů na konto řidiče. V zákonem stanovených případech může navíc dojít k opatření vozidla tzv. botičkou nebo jeho odtažení. V roce 2024 došlo s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích k výraznému zpřísnění sankcí a v případě nesprávného parkování tak můžeme být přinuceni sáhnout do kapsy pěkně hluboko – pokuty se mohou vyšplhat řádově i do desítek tisíc korun. Pokud bychom se vyhýbali uhrazení již uložené pokuty, dlužná částka se navíc navýší o náklady spojené s vymáháním a soudním řízením, které může v krajním případě skončit exekucí.

jak zjistit pokutu za parkování

Abychom se vyhnuli zbytečným výdajům, nepříjemným debatám s policisty nebo starostem s odtaženým autem, stačí parkovat ohleduplně a v souladu se zákonnými ustanoveními. 

Pro případy, kdy nám bezohledný řidič na parkovišti výrazněji odře auto a ujede, aniž by na sebe zanechal kontakt, se vyplatí mít sjednané havarijní pojištění. Škoda v takovém případě pochopitelně nemůže být pokryta z povinného ručení viníka, ale havarijní pojištění ji pokrývá. 

Kde se nesmí parkovat?

Pravidla upravující zastavení a stání jsou v České republice zakotvena především v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Ten mj. stanovuje, že řidič smí zastavit a stát:

 • vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji komunikaci (na obousměrné komunikaci pak vpravo i vlevo ve směru jízdy)
 • v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem komunikace
 • v obci i kolmo a šikmo nebo smí zastavit ve druhé řadě (pokud tím není ohrožena plynulost a bezpečnost provozu)

Při parkování musí být dodržena dle zákona rovněž tato pravidla:

 • při stání musí zůstat alespoň 1 pruh široký 3 m pro každý směr jízdy
 • při zastavení musí zůstat alespoň 1 pruh široký  3 m pro oba směry jízdy
 • při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady vozidel
 • při zastavení a stání vedle vozidla přepravujícího těžce pohybově postiženou osobu (s příslušným označením) musí řidič dodržet rozestup alespoň 1,2 m
 • řidič nesmí zastavit prudce a bez upozornění směrovými světly
jak zjistit pokutu za parkování

Řidič nesmí zastavit a stát:

 • v nepřehledné zatáčce
 • před nepřehledným vrcholem stoupání
 • na přechodu pro chodce/přejezdu pro cyklisty a 5 m před nimi
 • na křižovatce a ve vzdálenosti 5 m před ní a za ní
 • v připojovacím a odbočovacím pruhu
 • u zastávky tramvaje, autobusu
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a tunelu a 15 m před a za nimi
 • v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku, směrové šipky nebo nápis na vozovce
 • v jízdních pruzích mimo pravého
 • ve vyhrazeném jízdním pruhu/pruhu pro cyklisty
 • na mostě
 • v tunelu
 • před vjezdem na pozemní komunikaci z polní/lesní cesty nebo místa ležícího mimo komunikaci
 • na tramvajovém pásu
 • na silniční vegetaci
 • na dopravním okruhu je zakázáno stání
 • na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je zakázáno stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště
 • na vodorovné dopravní značce žlutá klikatá/souvislá/přerušovaná čára
 • tam, kde je stání zakázáno svislými dopravními značkami
jak zjistit pokutu za parkování

Zónové parkování

Především ve větších a hustě obydlených městech vznikají za účelem snížení počtu aut v ulicích a zajištění možnosti parkování pro občany, kteří v místě žijí nebo podnikají, zóny vyhrazeného parkování. Označují se příslušnou barvou přímo na vozovce a také svislou dopravní značkou vyhrazené parkoviště s dodatkovými tabulkami, které informují o barvě zóny a podmínkách parkování v ní. 

jak zjistit pokutu za parkování

Kromě registrovaných rezidentů a abonentů mohou ve vyhrazených zónách zaparkovat i návštěvníci, ovšem pouze krátkodobě a v souladu s pravidly uvedenými na příslušných dopravních značkách. 

Problematiku zónového parkování upravuje zákon o pozemních komunikacích.

Pokuty za špatné parkování

Pokud porušíme zákonem stanovená pravidla pro zastavení a stání, dopouštíme se přestupku. Prohřešky v souvislosti s parkováním jsou považovány za ty méně závažné, přesto se nám třeba zaparkování na trávě, chodníku nebo na přechodu pro chodce může pěkně prodražit. 

Sankce za špatné parkování udělují příslušníci státní i obecní/městské policie a správní orgány. Ve většině případů se jedná pouze o postih finančního charakteru bez připsání bodů na konto řidiče. Přestupek mohou policisté odhalit při běžné pochůzce nebo na základě udání. Mezi nejčastější hříchy českých řidičů v souvislosti s parkováním patří  nedodržení vzdálenosti 5 m od křižovatky, stání na přechodu pro chodce, v zákazu zastavení/stání nebo na trávě /vegetaci/ a parkování ve vyhrazených zónách bez příslušného oprávnění.

Výši pokut shrnuje následující tabulka: 

PřestupekPokuta příkazem na místě (Kč)Pokuta ve správním řízení (Kč)Body
Neoprávněné označení vozidla průkazem pro hendikepované osoby2 500 – 3 5004 000 – 10 0002
Způsobení překážky na pozemních komunikacích porušením zákazu zastavení/stání2 500 – 3 5004 000 – 10 000
Ostatní případy špatného parkovánído 1 5002 000 – 5 000

Sloučení pokut

Zákon o odpovědnosti za přestupky upravuje mimo jiné zvláštní druh řízení, nazývaný společné řízení (týká se přestupků obecně, nikoli pouze dopravních). To umožňuje sloučení více pokut za totožný nebodovaný přestupek (např. opakované zaparkování na špatném místě) do jedné – za podmínky, že přestupky řeší jeden odbor dopravy.

Zatímco v minulosti mohlo takové sloučení znamenat pro řidiče významnou úsporu, s novelou zákona o silničním provozu došlo k razantnímu zvýšení horní hranice postihu, a při sloučení nám může být nově uložena pokuta až ve výši 25 000 Kč, takže už se řidičům často tolik nevyplatí. 

Pokuty za parkování v zónách

V menších městech kontrolují oprávněnost parkování v zónách strážníci, v Praze a Brně jsou k tomuto účelu využívána speciální vozidla s kamerovými systémy. Tyto vozy fotí zaparkované automobily, pořízené snímky jsou následně porovnávány s databází osob, které mají k parkování oprávnění. Nelegálně parkujícím řidičům jsou na základě záznamů monitorovacích vozidel udělovány pokuty. Při spáchání přestupku tak vůbec neobdržíme dobře známý lísteček za stěrač. Nemůžeme tedy spoléhat na to, že když na autě nenalezneme tento “pozdrav od policie”, přestupek nám prošel a můžeme v zóně bez oprávnění parkovat vesele dál!

Výzvu k uhrazení pokuty obdržíme od správního orgánu do datové nebo poštovní schránky. Rychlost informování o spáchání přestupku záleží především na vytížení daného úřadu, obvykle se pohybuje v řádu několika týdnů, ale výjimkou není ani zpracování až za několik měsíců. 

Pokud jsme na stejném místě vyfoceni opakovaně, aniž by v mezičase došlo k přeparkování vozidla nebo nás příslušník policie zastihl osobně u vozu, nemůžeme být pokutováni vícekrát, jedná se pouze o jeden trvající přestupek. Pokud s námi vyřeší prohřešek policejní hlídka na místě, situace se ovšem mění a zaparkujeme-li po odjezdu policistů na stejném místě znovu, můžeme dostat další pokutu (klidně deset minut po uložení té původní).

Jak probíhá řešení přestupků při parkování?

Řešení parkovacích přestupků může proběhnout na místě nebo ve správním řízení. Konkrétní postup se odvíjí od toho, zda nás policista osobně zastihne u automobilu či nikoli, a zda s uložením pokuty souhlasíme. 

Pokud nás policista zastaví u nesprávně zaparkovaného automobilu osobně, nejrychlejší a nejefektivnější cestou je pro nás odsouhlasení přestupku. Policista ho v takovém případě může vyřešit na místě domluvou nebo uložením pokuty příkazem do 1 500 Kč. Pokud coby řidič vozidla se spácháním přestupku, jeho kvalifikací nebo výší pokuty nesouhlasíme, příkazový blok nepodepisujeme. Bez našeho souhlasu nelze pokutu uložit, přestupek bude v tomto případě předán k projednání ve správním řízení. Riskujeme ovšem, že ve výsledku zaplatíme pokutu výrazně vyšší a navíc ještě nemalé náklady řízení. Pro zvýšení šancí na úspěch můžeme využít služeb advokáta specializujícího se na dopravní právo. 

jak zjistit pokutu za parkování

Nezastihne-li nás policista při špatném parkování osobně, může nám za stěračem zanechat výzvu, abychom se dostavili k podání vysvětlení (nejedná se o pokutu!). Pokud to okolnosti vyžadují a jsou splněny zákonné podmínky, může hlídka také rozhodnout o odtahu vozidla nebo umístění tzv. botičky. 

Bylo by naivní se domnívat, že se na přestupek zapomene, pokud lísteček zanechaný policí za stěračem vyhodíme do nejbližšího koše, nebo ho třeba odfoukne vítr. V takovém případě policie předá záležitost správnímu orgánu, který prostřednictvím datové schránky nebo listovní zásilky kontaktuje provozovatele vozidla uvedeného v registru. 

(Podobně se postupuje v případě, kdy policisté špatně zaparkované auto pouze vyfotí tabletem, lístek za stěrač nutně umísťovat nemusí).

Na výzvě k podání vysvětlení je uvedeno, že jsme podezřelí ze spáchání přestupku a městská policie nás vyzývá k vysvětlení, a také místo, kam se máme dostavit a v jakém čase nebo časovém rozmezí. 

Na policejní služebně s námi přestupek projednají a pokud s ním souhlasíme, dojde k jeho vyřešení na místě domluvou nebo uložením pokuty příkazem. 

Pokud s odpovědností za přestupek nebo výší pokuty nesouhlasíme, je postoupen k vyřešení správním orgánům. 

Co dělat, když dostanu botičku?

Případy, kdy může strážník městské nebo obecní policie použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, lidově tzv. botičku, stanovuje zákon o obecní policii následovně:

 • vozidlo je ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení
 • vozidlo stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
 • vozidlo stojí na chodníku tam, kde to není povoleno
 • je vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

Pokud se policejní hlídka při zjištění uvedených prohřešků rozhodne umístit botičku, nasadí ji na levé přední kolo, tak aby ji řidič po příchodu k vozidlu určitě nepřehlédl. Na okno automobilu policista současně připevní informaci o zablokování vozidla se stručnými instrukcemi, jak postupovat. O odstranění botičky požádáme příslušníky policie na uvedených kontaktech. Přivolaná policejní hlídka nás identifikuje, projedná s námi přestupek a po jeho vyřešení botičku odstraní. Kromě pokuty musíme pochopitelně uhradit také náklady spojené s umístěním a odstraněním botičky. V praxi se v řadě měst od nasazování botiček vzhledem k vytížení městských a obecních policistů upouští a upřednostňuje se vyřešení přestupku pouze domluvou nebo uložením pokuty. 

Kdy můžou špatně zaparkované auto odtáhnout?

Že jsme špatně zaparkovali, ještě rozhodně neznamená, že automaticky dojde k odtahu vozidla. K němu policie přistoupí typicky pouze v případech, kdy auto tvoří překážku provozu (a není jako překážka řádně označeno) a brání zachování bezpečnosti a plynulosti provozu – např. blokuje průjezd vozidel záchranných sborů nebo městské hromadné dopravy, nebo pokud stojí na vyhrazeném místě. 

jak zjistit pokutu za parkování

Pokud se vrátíme ke svému zaparkovanému automobilu, ale nalezneme místo něj jen prázdné místo, obrátíme se telefonicky na policii (na lince 156 nebo 158)  nebo osobně zajdeme na nejbližší policejní služebnu. Příslušníci policie nám sdělí, zda došlo k odtahu auta, a seznámí nás s podmínkami pro jeho vyzvednutí. V Praze lze odtažení auta rychle ověřit také po zadání SPZ do formuláře na webu Správy služeb hlavního města Prahy. 

Pro vydání odtaženého vozidla budeme potřebovat osvědčení o registraci vozidla a osobní doklady. Kromě pokuty za nesprávné parkování jsme v takovém případě povinni uhradit také náklady související s odtahem popř. parkováním vozidla na odstavném parkovišti, jedná se zpravidla o několik tisíc korun.

Odtah auta při čištění ulic

Kromě důvodů uvedených v zákoně o silničním provozu je možno o odtahu vozidla rozhodnout také v souladu s ustanoveními zákona o pozemních komunikacích, typicky při čištění ulic. Vlastník komunikace je oprávněn, v případě kdy na ní dočasně zakázal stání dle zákonných podmínek, vozidlo odstranit, pokud je to nutné pro naplnění účelu zákazu (např. když není kvůli stojícímu automobilu možné provést čištění vozovky pod ním).

Vozidlo smí v takovém případě být zadrženo jen po dobu opravdu nutnou pro čištění, poté je musí správce komunikace vrátit zpět (tzn. zpětný odtah), popř. pokud to není možné, informovat vlastníka a policii o místě jeho uložení. 

Řidiči musí být o chystaném zákazu zastavení informováni prostřednictvím příslušných dopravních značek minimálně sedm dní předem. 

Jak zjistím nezaplacenou pokutu za parkování a kdy dojde k jejímu promlčení?

Pokud si nejsme jistí, zda máme v pořádku uhrazené všechny pokuty uložené v minulosti policií, nemusíme nutně ztrácet čas návštěvami nebo obvoláváním úřadů – případné dluhy můžeme bezplatně zkontrolovat z pohodlí domova na cPortálu Celní správy České republiky. Na tomto webu v sekci moje přeplatky a nedoplatky nalezneme mimo jiné i nedoplatky na pokutách za dopravní přestupky. Jsou evidované podle osoby řidiče/provozovatele vozidla, nikoli podle SPZ. Aktualizace databáze nedoplatků (CEPAN) probíhá každých 24 hodin. Potřebné informace můžeme získat také od kteréhokoli celního úřadu při osobní návštěvě nebo telefonicky.

jak zjistit pokutu za parkování

Z pokut uložených obcemi zahrnuje databáze pouze ty, které byly předány k vymáhání celní správě. Pro informaci ohledně těch, které si obce vymáhají samy, musíme kontaktovat příslušný úřad obce s rozšířenou působností.

Portál celní správy v žádném případě neslouží pro ověření, zda nám policie nechala za stěračem automobilu lísteček kvůli špatně zaparkovanému automobilu – tento lístek sám o sobě není pokutou, jen výzvou k podání vysvětlení! V databázi nedoplatků celní správy nalezneme pouze ty pokuty, které byly v minulosti již pravomocně uloženy a nedošlo k jejich úhradě na místě nebo ve stanovené lhůtě.

K promlčení pokuty dochází po šesti letech po roce, kdy byl nedoplatek splatný. Tato situace by nastala ovšem pouze tehdy, pokud by nebyl proveden žádný úkon vedoucí k vymáhání pokuty. V takových případech se promlčecí lhůta přerušuje a začíná běžet nová. 

Informace o přestupcích na portálu dopravy

Portál dopravy zaštítěný Ministerstvem dopravy ČR vznikl v rámci digitalizace veřejné správy a slouží řidičům a majitelům automibů, lodí a letadel pro snadnou a rychlou online komunikaci s úřady v oblasti dopravy. 

Můžeme si zde jednoduše třeba ověřit platnost řidičského průkazu a požádat o nový, zkontrolovat stav svého řidičského bodového konta, v neposlední řadě zde nalezneme také informace o spáchaných přestupcích a udělených sankcích. 

jak zjistit pokutu za parkování

Od 1. 1. 2024 je možné si na portálu také aktivovat bezplatné notifikace prostřednictvím e-mailu nebo SMS v případě, kdy dojde na našem řidičském kontě k připsání nebo umazání bodů. (Úřady obcí s rozšířenou působností jinak řidiče o změnách bodového konta průběžně neinformují, dopis zasílají až v případě, kdy dojde k tzv. vybodování). Tytéž informace je sice možné získat také na pobočkách Czechpoint nebo na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, ovšem za poplatek. 

Pokuty za parkování v zahraničí

Pravidla pro parkování se i v rámci jednotlivých zemí Evropské unie mohou docela výrazně lišit. Před vycestováním za prací nebo na dovolenou se tedy nesmíme zapomenout seznámit s předpisy platnými v cílové zemi, neboť ani v zahraničí neznalost zákona neomlouvá a na benevolenci strážníků vůči zahraničním turistům, neznalých místních podmínek a jazyka, se rozhodně spoléhat nedá. 

Pokuty za nesprávné parkování se v zemích Evropské unie pohybují v přepočtu v řádu několika set až nižších tisíců korun.

jak zjistit pokutu za parkování

Pokud se na mezinárodních cestách dopustíme při parkování přestupku a dojde k uložení sankce, Ministerstvo zahraničí ČR jednoznačně doporučuje nehrát mrtvého brouka a uhradit pokutu ihned na místě nebo ještě v zemi spáchání prohřešku. Tento způsob vyřešení přestupku nás vyjde nejlevněji a ušetří nám mnoho času stráveného cizojazyčnou komunikací se zahraničními úřady. 

Pokud výzvu k zaplacení pokuty obdržíme až poštou po návratu do ČR, provedeme úhradu dle uvedených instrukcí (správní orgány států EU mohou zjistit informace o provozovateli vozidla díky platformě Eucaris, která slouží pro výměnu informací z národních registrů vozidel). V případě chybějících údajů pro platbu (třeba mezinárodního bankovního spojení) je třeba se spojit s úřadem uvedeným na výzvě a požádat o doplnění. 

Nečinnost pokutovaného řidiče může vést v krajním případě k zahájení správního či soudního řízení, v jehož důsledku dojde často k mnohonásobnému navýšení dlužné částky. 

Obracet se v takovém případě s žádostí o pomoc na příslušný zastupitelský úřad v ČR nemá příliš smysl. Pokud se chceme pokutě právní cestou bránit, vhodnější cestou je najmutí advokáta. Reálnou naději na úspěch máme ovšem pouze v případě, kdy disponujeme dostatkem věrohodných důkazů. 

Závěr a shrnutí

Parkování bez poškození majetku, bezpečně a ohleduplně je poměrně náročná disciplína, která vyžaduje kromě řidičské zručnosti a pohotovosti také znalost souvisejících zákonných pravidel. Zákonná regulace parkování vznikla proto, aby kvůli nevhodně stojícím vozidlům nedocházelo k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, poškozování majetku a ohrožování lidského života a zdraví.

Pravidla pro zastavení a stání vozidel upravuje v České republice především zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o pozemních komunikacích a zákon o obecní policii. 

K nejčastějším prohřeškům českých řidičů v oblasti parkování patří stání na chodníku, na trávě, na žluté čáře, v zákazu zastavení, na přechodu pro chodce nebo neoprávněné stání ve vyhrazených zónách a na vyhrazených místech. 

Parkování v rozporu se zákonnými předpisy může vést k postihům – především ve formě finančních pokut, ale v případě neoprávněného parkování na místech pro vozidla přepravující hendikepované osoby může dojít i k připsání “trestných” bodů na bodové konto řidiče. Nepříjemně nás může překvapit také nasazení botičky na nesprávně zaparkované auto nebo jeho odtažení.

Projednávání přestupků a udělování příslušných sankcí spadá do kompetencí státní i městské policie a správních orgánů. 

Na špatně zaparkované auto může policejní hlídka narazit při náhodné pochůzce, nebo na základě informace od všímavých občanů. Kontrola parkování ve vyhrazených zónách probíhá ve velkých městech s využitím speciálních vozidel vybavených kamerovými systémy. 

Přestupek s námi může policejní hlídka vyřešit osobně na místě (domluvou nebo pokutou), pokud nás nezastihne, obdržíme výzvu, abychom se dostavili na policejní služebnu k podání vysvětlení.

Nesouhlasíme-li s kvalifikací přestupku nebo výší pokuty, proběhne projednání ve správním řízení, což může vést k výraznému navýšení pokuty a nutnosti uhradit navíc náklady tohoto řízení.

jak zjistit pokutu za parkování

Zda máme všechny v minulosti policií uložené pokuty řádně uhrazené, si můžeme rychle a snadno prověřit na cPortálu celní správy v sekci moje přeplatky a nedoplatky. Přehled všech spáchaných přestupků a stav bodového konta lze zkontrolovat na Portálu dopravy provozovaným Ministerstvem dopravy ČR.

Při zahraničních cestách je dobré se předem seznámit s pravidly pro parkování platnými v daném státě a při udělení pokuty ji uhradit na místě nebo ještě v zemi spáchání přestupku. Vyhneme se tak komplikované mezinárodní komunikaci a zbytečnému navýšení dlužné částky.

Abychom předešli nepříjemným dohadům s policisty, pokutám, “trestným” bodům nebo třeba starostem při odtažení vozidla, stačí parkovat ohleduplně, s rozvahou a v souladu se zákonnými předpisy. Pokud při neobratném parkování způsobíme neúmyslně škodu třetí straně, nemusíme mít strach z přílišné finanční zátěže, pokud máme řádně sjednané povinné ručení (jehož uzavření je pro všechny řidiče ze zákona povinné).

Zdroje

Zákon č. 361/2000 Sb. – Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 13/1997 Sb. – Zákon o pozemních komunikacích

Zákon č. 553/1991 Sb. – Zákon České národní rady o obecní policii

Vyhláška č. 294/2015 Sb. – Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Celní správa ČR. Nezaplacené pokuty za dopravní přestupky [online]. ©2024 [cit. 2024-02–22]. Dostupné z: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/nezaplacene_pokuty/Stranky/default.aspx

Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pokuta v silničním provozu v zahraničí  [online]. ©2024 [cit. 2024-02–28]. Dostupné z: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pokuta_v_silnicnim_provozu_v_zahranici.html

Ministerstvo dopravy ČR. Tisková zpráva: Novinky pro řidiče 2024 [online]. ©2024 [cit. 2024-02–28]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/PREHLEDNE-Novinky-v-doprave-pro-rok-2024/2024-NOVINKY-PRO-RIDICE.pdf.aspxl

Správa služeb hlavního města Prahy. Nucené odtahy vozidel [online]. ©2024 [cit. 2024-02–28]. Dostupné z: https://www.sshmp.cz/o-nas/odbor-odtahu-sshmp

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}