.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak vybrat povinné ručení 

 10 května, 2022

Jana Vochková

5/5

Pořízení nového nebo ojetého automobilu s sebou nese několik administrativních povinností, jež musí majitel vozidla splnit, aby byl oprávněn jej používat. Mezi hlavní úkony pak patří registrace vozidla opravňující k provozu vozidla na silnicích, při níž je automobilu přidělena unikátní poznávací značka, a pak sjednání povinného ručení. Povinné ručení, resp. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem automobilu (což je oficiální název produktu) je pojištění vyžadované legislativně a jednou z podmínek, které musí pro úspěšnou registraci majitel či provozovatel automobilu splnit. Přestože se jedná o požadavek legislativní, má pojištěný právo si sjednat produkt dle svého uvážení, všechny nabízené typy splňují základní rozsah, který je dán zákonem.

Co je povinné ručení a jak se stanoví jeho výše

Pojišťovnické produkty jsou kategorizovány podle toho, na jaký objekt nebo osobu se vztahuje. Standardně jsou rozlišovány pojišťovnické produkty zaměřené na pojištění osob, jež mají buď zajistit plnění v případě zdravotních problémů, nebo schopnost splácet dluhy při výpadku příjmů apod., a produkty zaměřené na pojištění majetku, případně škodu způsobenou jiné osobě. Povinné ručení lze zařadit do kategorie pojištění movitého majetku a škody způsobené jiné osobě, obecně se jedná o kategorii autopojištění, jej obsahuje několik specifických produktů, které se vztahuje na pojištění rizik spojených s provozem automobilu.

Jaká jsou rozeznávána autopojištění

Jako autopojištění jsou označovány pojišťovnické produkty, jež určitým způsobem souvisí s provozem automobilu. Tuto kategorii reprezentují dva hlavní produkty, a to povinné ručení a havarijní pojištění. Tyto dva produkty dohromady pokrývají prakticky veškerá rizika spojená s provozem automobilu, každé ovšem z jiného pohledu, lze je ovšem možné kombinovat a doplnit dalšími drobnými produkty, které je možné sjednávat i samostatně. Klíčové rozdíly mezi povinným ručením a havarijním pojištěním spočívají v předmětu krytí – zatímco havarijní pojištění se vztahuje výhradně na majetek pojištěného a škody, které na něm mohou být způsobené bez jeho zavinění (případně se ještě doplňuje úrazovým pojištěním řidiče či spolujezdce, nebo klasickým pojištěním některých částí vozidla a převáženého majetku, případně pojištěním ochrany majetku GAP). Havarijní pojištění je navíc zcela dobrovolné a obvykle se uzavírá pro automobily nové a výše pojistného plnění je zpravidla omezena hodnotou automobilu, ať už tržní, nebo sjednanou. Povinné ručení je naproti tomu legislativně vyžadováno a vztahuje se především na majetek či újmu na zdraví dalších osob, která jim bude způsobena právě zaviněním majitele automobilu při jeho provozu. Výše krytí u tohoto pojištění musí být omezena shora. Povinné ručení se obvykle kombinuje s některými prvky havarijního pojištění, jejichž riziko je v daném provozu vyšší a alternuje tak nutnost uzavírání dvou produktů k jednomu vozu.

Rozsah povinného ručení

Pojištění odpovědnosti způsobené provozem je obvykle možné uzavírat v několika variantách. Ty se mezi sebou liší rozsahem, jenž následně určuje výši pojistného. Pojistné z povinného ručení je možné platit v různých intervalech – jedná se o platby měsíční, čtvrtletní nebo roční, zpravidla jsou však preferovány platby roční, s jejichž úhradou majitel či provozovatel vozidla zároveň obdrží tzv. zelenou kartu. Rozsah povinného ručení pak závisí především na typu a výši krytí. Většina poskytovatelů umožňuje výběr z několika variant, přičemž základní varianta obsahuje vždy minimálně hlavní složky, a to:

  • pojištění újmy na zdraví jiných osob včetně rizika usmrcení
  • pojištění škody na majetku
  • pojištění ušlého zisku

K uvedenému se často připojují asistenční služby či právní poradenství. Tato základní pojištění mají rovněž zákonem stanovený minimální limit činící 35 milionů Kč, limit však může být nastaven dle potřeb pojištěného. Smyslem dispozice povinným ručením je zajistit, že v případě zavinění nehody nebo způsobení škody na cizím majetku při provozování vozidla, bude poškozenému poskytnuta adekvátní náhrada škody, která je alespoň z části pokrytá právě z pojistného plnění. Osobami, které mohou náhradu škody požadovat, pak nemusí být pouze majitelé poškozeného majetku nebo účastníci zaviněné nehody v jiném automobilu, ale také například spolujezdci či převážený majetek jiných osob, případně ušlý zisk z neschopnosti vykonávat zaměstnání vlivem zdravotních potíží či překážek, a to i s ohledem na výdělek předpokládaný (například u dětí). Kromě základního rozsahu pak může být povinné ručení rozšířeno o pojištění některých částí automobilu (skel, kabeláže), úrazové pojištění řidiče, či vybranou část havarijního pojištění (například pojištění proti odcizení, vandalismu nebo živelní pohromě), a také nadstandardní asistenční služby (s případným přesahem pro cestování do zahraničí).

Výpočet povinného ručení

Výpočet povinného ručení, resp. pojistného z povinného ručení závisí na několika faktorech. Vedle již zmíněného rozsahu pojištění, který určí základní výši pojistného, do výpočtu dále vstupují parametry navazující na pravidelnost a periodicitu plateb, a následně pak na charakteristiky spojené s vlastnostmi a provozem vozidla, a dále schopnostmi řidiče. Veškeré tyto aspekty pak výši pojistného buď navyšují, nebo snižují, a to následujícím způsobem:

  • rozsah pojištění – zde funguje přímá úměr, tzn., čím více toho pojistíte, tím vyšší pojistné bude, pokud si tedy vyberete základní variantu povinného ručení, lze předpokládat, že zaplatíte méně než při variantě rozšířené, to ovšem platí pouze pro výchozí pozici výpočtu
  • limity a spoluúčast – výše pojistného se může dále výrazně zvýšit či snížit s ohledem na nastavené limity či sjednanou spoluúčast, u stejného produktu tak může základní cena pojistného narůst, rozhodnete-li se pro vysoký limit pojistného plnění (v případě, že bude vyžadována náhrada škody, bude nižší podíl platby na pojištěném) nebo pro nízkou variantu spoluúčasti (poměrná částka, kterou musí z vypočteného pojistného plnění zaplatit pojištěný, může se také jednat o fixní částku v případě, že je pojistné plnění nízké)
  • charakteristiky řidiče – výši pojistného ovlivňují také věk a zkušenosti řidiče, jejichž impakt vychází především z řidičské historie, výše pojistného tak bude nižší u řidičů s delším obdobím beznehodovosti, jež se promítá do tzv. bonusu
  • provoz a užití vozidla – velmi důležitým faktorem, který se promítá do ceny pojistného, je zátěž vozidla specifikující jednak rychlost opotřebení, jednak celkové riziko vzniku pojistné události (jež je například mnohem větší u vozidla používaného k firemním účelům, v němž se střídají řidiči, nebo u vozidla sloužícího k výuce v autoškole, než u soukromého automobilu)
  • charakteristiky automobilu – zahrnující typ, značku, model, motorizaci, výbavu, a také stáří či počet ujetých kilometrů, standardně se se zvyšujícím stářím zvyšuje také pojistné, snižuje jej zase lepší výbava či zabezpečení
  • místo užívání – regionální aspekty ovlivňují především složku havarijního pojištění, nicméně i základní rozsah povinného ručení jím může být ovlivněn – standardně se předpokládá, že v oblasti s vyšší nehodovostí nebo u automobilů, které budou využívány k delším cestám, je riziko zavinění dopravní nehody vyšší, proto hrají také specifika a statistiky v daném regionu při stanovení výše pojistného velmi důležitou roli
  • slevy a akce – řada pojišťovnických subjektů na své produkty velmi často poskytuje slevy nebo akce ve speciálních limitovaných nabídkách

Do výpočtu pojistného vstupují všechny uvedené faktory a na základě jejich zvážení s ohledem na konkrétní vliv (jež jim přidělí specifický index) je následně stanovena cena pojistného. Tu je možné upravit pohybem mezi faktory rozsahu, limitů a spoluúčasti, faktory navázané na charakteristiky provozu, řidiče, vozidla či regionu jsou fixní.

Jak vybrat povinné ručení

Založení povinného ručení

Uzavření smlouvy o povinném ručení je nezbytný krok, který je nutné provést při koupi či zahájení provozu automobilu. Jízda v automobilu, který nemá sjednané povinné ručení, je zatížena poměrně vysokou pokutou, přičemž pokud doba nepojištění trvá déle než 14 dnů, dochází k automatickému vyřazení vozidla z databáze registrovaných automobilů, řidič je povinen v takovém případě odevzdat značky a nesmí vozidlo používat. Založení povinného ručení přitom není významně složité a řada poskytovatelů v dnešní době umožňuje jeho uzavření online – dokonce je tento krok často podporován slevou. Ať už se rozhodnete pro uzavření na pobočce nebo prostřednictvím online formuláře, je obvykle vyžadováno několik administrativních kroků zahrnujících sdělení a doložení osobních údajů, výběr variant pojištění a uvedení charakteristik vozu a jeho provozu. Zatímco na pobočce dostanete při sjednání varianty k porovnání, v online prostředí lze využít různých kalkulaček, které vrátí odpovídající výstup.

Výběr povinného ručení

Před vlastním výběrem konkrétního produktu je dobré se informovat na aktuální možnosti na trhu s povinným ručením. Jednotlivé produkt mohou být výhodnější pro určité typy vozidel nebo životních situací, pro jiné jsou zase velmi nevýhodné. Při rozhodování je tak klíčové mít všechny dostupné informace, aby bylo možné vybrat produkt, který bude optimální jak cenově, tak s ohledem na rozsah a kryti.

Jaké je nejlepší povinné ručení

Obecně je za nejlepší povinné ručení možné považovat taková produkt, který bude krýt maximum rizik a současně bude zaplacené pojistné nízké, nebo se průběžně (meziročně) snižovat či alespoň zůstávat stabilní. Nejlepší povinné ručení ovšem nemusí být pro všechny typy automobilů stejné – nové vozy lépe uplatní povinné ručení s havarijní složkou, u starších nebo ojetých vozů je zase lepší se zaměřovat na vyšší limity a nižší spoluúčast, případně si sjednávat dodatečné připojištění především pro vlastní ochranu, u automobilů pořizovaných na leasing zase oceníte havarijní složku s připojištěním GAP. Při rozhodování o konkrétním produktu je tak dobré si primárně stanovit priority a očekávání od konkrétního pojištění, podle nichž si nastavíte rozsah, a až následně zvažovat cenové aspekty.

Nejlevnější povinné ručení

Přestože je hlavním cílem dosažení minimální částky pojistného, není dobré jeho rozsah podceňovat zejména u nových vozů. Nejlevnější varianty povinného ručení jsou vhodné především pro starší vozidla, jelikož u nichž však hrozí vyšší riziko vzniku škody, navyšuje se u těchto produktů adekvátně cena pojistného. Paradoxně tak může být povinné ručení levnější u vozu s mnohem vyšší hodnotou, který disponuje pokročilými bezpečnostními prvky než u vozu ojetého s minimálními náklady na pořízení. Chcete-li dosáhnout na produkt v optimálním rozsahu a v cenové hladině, která vám bude vyhovovat, je nejlepším prvním krokem využití online srovnávací platformy. Jednou z takových platforem je i portál epojisteni.cz s jednoduchým formulářem, po jehož vyplnění získáte přehled o aktuálních nabídkách na trhu.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vilda
Vilda
3.6.2022 15:46

Co tady nevidím a je určitě za mě nejdůležitější, hlavně vybrat pojiš´tovnu kde jsou v ceně i odtahovka a základní havarijko, když přijde problém tak máte hotové peníze na ruku!!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}