.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak ušetřit na pojištění 

 13 května, 2024

sarka

5/5

Každého z nás mohou v životě potkat nepříjemné události, které mají negativní dopad na náš majetek, zdraví i blízké. Takové komplikace často přijdou zcela nečekaně a ve chvílích, kdy se to nejméně hodí. Úrazy, nehody, onemocnění, řádění živlů, útoky vandalů a zlodějů nebo třeba výpověď z práce se bohužel nevyhýbají nikomu z nás.

Abychom minimalizovali negativní důsledky podobných událostí, které nedokážeme předvídat a zamezit jim přijetím preventivních opatření, nabízí se možnost uzavření různých typů pojištění. Díky nim se ani v případě závažnějších havárií a neštěstí nestane, že bychom zůstali bez střechy na hlavou, dostali se do existenčních potíží nebo nebyli schopni splácet své dluhy. 

Pojištění znamená závazek pojistitele (pojišťovny) zmírnit pojištěnému (což může být fyzická i právnická osoba) negativní dopad nepříznivé události, a to na základě pojistné smlouvy, uzavřené zpravidla v písemné podobě.

Pojištěný platí pojišťovně jednorázové či pravidelné pojistné, pojišťovna vyplácí v případě výskytu škodních událostí pojištěnému pojistné plnění. Kromě toho poskytuje v souladu se smlouvou také poradenské, právní či asistenční služby (např. odtah automobilu, odemknutí zabouchnutých dveří zámečníkem, pomoc s péčí o děti v případě nemoci apod.).

Povinnost sjednat si některá pojištění nám ukládá zákon (např. tzv. povinné ručení, zdravotní pojištění, pojištění profesní odpovědnosti aj.), ale je zřejmé, že pokud si chceme ušetřit značné množství peněz, starostí i času, je více než vhodné uzavřít i některá dobrovolná pojištění nad rámec zákonných. Vždy je třeba vycházet z vlastní osobní, rodinné a finanční situace, zhodnotit svůj životní styl, koníčky, zdravotní stav apod., a na základě této analýzy vyhodnotit rizika, která jsou pro nás relevantní, a snažit se jejich možné dopady minimalizovat.

Za poskytnutí pojistné ochrany pochopitelně musíme pojišťovně zaplatit dohodnutou cenu, buď jednorázově nebo v pravidelných splátkách. V porovnání s částkami, které obdržíme na pojistném plnění v případě vzniku škodních událostí, se ale jedná často o téměř zanedbatelné sumy. Pokud si navíc dáme trochu práce se sběrem informací, porovnáním nabídky pojišťoven a jejich produktů, vhodným zkombinováním pojistek a oceněním majetku, můžeme na pojistném ušetřit nemalé částky, často i v řádu tisíců korun. A v dnešní době neustále se zvyšujících cen se jistě každá uspořená koruna hodí. Několik užitečných tipů, jak úspor dosáhnout, naleznete v textu níže. 

Základní druhy pojištění 

Nabídka pojistných produktů na současném trhu je opravdu široká a pojistit si můžeme prakticky cokoliv od vlastního života a zdraví, přes automobily a další movitý i nemovitý majetek, až po domácí mazlíčky nebo schopnost plnit své závazky. V případě, že potřebujeme pojistit atypické aktivity nebo majetek, nabízí řada pojišťoven také možnost individuální pojistky na míru (v takovém případě je pochopitelně nutno počítat s vyšším pojistným).

Mezi základní pojistné produkty, které tvoří součást nabídky všech velkých a mnoha menších pojišťoven patří: 

 • povinné ručení
 • havarijní pojištění
 • cestovní pojištění
 • životní pojištění
 • pojištění majetku (nemovitosti + domácnosti)

Povinné ručení

Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, lidově běžně nazývané jako povinné ručení. Musí jej mít sjednané každé vozidlo zapsané v registru, a to i v případě, kdy stojí zaparkované v garáži a nevyjíždíme s ním. Povinnost pojištění se netýká pouze několika výjimek uvedených v zákoně, např. vozidel složek integrovaného záchranného systému.

Povinné ručení nám poskytuje ochranu pro případy, kdy způsobíme provozem svého vozidla škodu třetí osobě, konkrétně se vztahuje na:

 • škody na zdraví nebo životě
 • majetkové škody
 • škody mající povahu ušlého zisku
 • náklady na právní zastoupení při uplatňování nároků z povinného ručení

Povinné ručení v základní podobě nepokrývá škody na našem vlastním vozidle (způsobené kolizemi, vandaly nebo třeba srážkou se zvěří), pro tyto účely je nutno sjednat si doplňkové připojištění nebo havarijní ručení. 

Pokud provozujeme vozidlo bez sjednaného povinného ručení, tedy v rozporu se zákonem, hrozí nám postih ze strany České kanceláře pojistitelů (ve formě příspěvku do garančního fondu) a správních orgánů a policie ČR (pokuty příkazem na místě nebo ve správním řízení). Způsobíme-li s nepojištěným vozidlem nehodu, musíme navíc počítat s nutností sáhnout pro pokrytí způsobených škod dost hluboko do vlastní kapsy.  

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je pojistka, na jejímž základě pojišťovna uhradí řidiči škody způsobené na vozidle v důsledku působení živlů (např. bouří a krupobití), vandalismu, havárií, odcizení či neoprávněného užití vozu. K tomuto základnímu pojištění je vždy  možné sjednat ještě pojištění doplňková, nejčastěji pojištění čelního skla (popř. i všech ostatních skel), pojištění zavazadel uvnitř vozu, asistenční služby, úrazové pojištění osob jedoucích ve vozidle apod. Většina pojišťoven nabízí několik balíčků havarijního pojištění odstupňovaných podle škály pokrytých rizik. Nejkomplexnější pojištění, zahrnující ochranu před všemi pojistnými nebezpečími, se označuje jako allrisk.

Havarijní pojištění rozhodně nelze považovat za náhradu povinného ručení, představuje spíše jeho vhodný doplněk. Uzavření havarijního pojištění neukládá řidičům (narozdíl právě od povinného ručení), žádná zákonná povinnost a směle tedy můžete vyjet na silnice i bez něj. Nicméně pak hrozí, že pokud způsobíte kolizi nebo se vaše zaparkované auto stane obětí vandalů, budete muset pro náhradu škod sáhnout hodně hluboko do vlastní kapsy.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění ve své základní podobě slouží k pokrytí léčebných výloh v případě zdravotních komplikací a úrazů na turistických i pracovních zahraničních cestách.V rámci Evropské unie má sice každý český občan s platným zdravotním pojištěním nárok na nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako obyvatelé daného státu, česká pojišťovna za svého klienta ale uhradí vždy pouze tolik, kolik by hradila za danou péči v ČR. Náklady na léčbu přitom v řadě zemí tuto cenu výrazně převyšují, uzavřít si před plánovanou cestou cestovní pojištění je tedy více než vhodné. Z pojištění mohou být v případě vzniku pojistné události hrazeny operační zákroky, akutní ošetření, zubní ošetření, nebo i převoz sanitkou či vrtulníkem.

Krom nákladů na léčbu pokrývá cestovní pojištění také riziko ztráty zavazadel nebo škody způsobené třetím osobám. Lze připojistit také spolucestující domácí mazlíčky, vypůjčený automobil nebo rizikové sporty. Cestovní pojištění v sobě zahrnuje vždy také asistenční služby

Životní pojištění

Životní pojištění je pojistný produkt určený výhradně fyzickým osobám, především pak těm ekonomicky aktivním. Slouží jako ochrana člověka a jeho rodiny proti finančním důsledkům závažných životních komplikací jako jsou nemoci, úrazy, trvalá invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobá hospitalizace a smrt.

V případě, že tyto události nastanou, vyplácí pojišťovna pojištěnému nebo smlouvou stanovené (tzv. obmyšlené) osobě finanční obnos, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách.

Prostředky získané díky životnímu pojištění mohou pokrýt dočasný výpadek příjmů po dobu nemoci, dorovnat rozdíl mezi nemocenskými dávkami či invalidním důchodem a obvyklou mzdou, mohou též posloužit pro vybudování bezbariérového bydlení v případě invalidity, pro uhrazení výloh spojených s pohřbem blízkého apod.

Přijde-li rodina o svého hlavního živitele, nehrozí díky pojistnému plnění jejím zbylým členům existenční starosti nebo ztráta bydlení v důsledku neschopnosti dostát svým finančním závazkům (splácet nájem či hypotéku)

Pojištění nemovitosti a domácnosti

Pojištění majetku je zaštiťující označení pro skupinu pojistek, které poskytují ochranu majetku pro případ jeho poškození, odcizení nebo zničení. 

V nabídce českých pojišťoven obvykle zahrnuje zpravidla tři základní složky:

 • pojištění nemovitosti (domu, bytu, rekreační stavby…)
 • pojištění domácnosti (osobního majetku)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném (občanském) životě

Kromě uzavření každé z výše uvedených pojistek samostatně bývá také možno sjednat výhodnější balíček kombinující dvě nebo tři z nich v jedné pojistné smlouvě. 

Pojištění nemovitostí slouží k ochraně samotné nemovitosti a jejích neoddělitelných stavebních součástí (např. stropů, stěn, podlahových krytin) před škodami způsobenými mj.:

 • vichřicí
 • úderem blesku
 • požárem
 • zemětřesením
 • pádem stromu
 • pádem letadla
 • tíhou sněhu
 • vandalismem
 • krádežemi

Typicky je pojištění uzavíráno pro byty a rodinné domy, ale lze jej sjednat třeba i pro garáže nebo chaty a chalupy.

Při pojištování rodinných domů pokrývá pojistná ochrana i stavby stojící samostatně na stejném pozemku, jako např. bazény, kůlny. 

Pojištění domácnosti chrání soubor movitého majetku osob, které nemovitost (dům nebo byt) užívají. Sjednat si jej pro svou domácnost mohou stejně tak vlastníci i pouzí nájemníci.

V případě pojištění domácnosti pojišťovaný majetek zahrnuje mimo jiné:

 • kuchyňskou linku
 • domácí spotřebiče (i vestavné)
 • nábytek
 • sportovní vybavení
 • jízdní kola
 • koloběžky
 • oblečení
 • knihy
 • hudební nástroje
 • kočárky
 • zahradní techniku
 • invalidní vozíky

Škála rizik pokrytých pojištěním domácnosti se liší v závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny, ale typicky pojistka poskytuje ochranu pro případy:

 • požáru
 • vandalismu
 • odcizení
 • vodovodních škod
 • přepětí v síti a zkratů
 • vichřice
 • úderu blesku

Kolik stojí pojištění?

Cena pojistky, tedy výše jednorázového nebo praidelnéh pojistného, je u většiny produktů stanovována individuálně a ovlivňuje ji celá řada faktorů. Hodnota majetku, stupeň rizika, u životního pojištění náš zdravotní stav, u cestovního pojištění délka cesty a cílová destinace, u povinného ručení technická charakteristika vozidla a řidičská historie provozovatele apod. Ačkoli je právě cena u českých zákazníků tradičně faktorem, který hraje při rozhodování nejdůležitější roli, rozhodně bychom se při výběru pojištění neměli omezit jen na ni. Vždy bychom měli brát ohled také na reputaci pojišťovny a zkušenosti jejích zákazníků, rozsah poskytovaných asistenčních služeb, rychlost vyřizování škodních událostí, dostupnost a úroveň zákaznického servisu, možnost sledovat průběh vyřizování škod online apod. 

Zorientovat se v rozsáhlé nabídce pojišťoven a porovnávání cen pojistek jednotlivě na jejich stránkách může být pro člověka obtížné a časově náročné, proto vznikly přehledné online kalkulátory, které umožňují získat pro dané pojištění komplexní přehled rychle a často prakticky na několik kliknutí.

Cena pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení)

Povinné ručení představuje nezbytný náklad každého provozovatele automobilu, neboť povinnost si ho sjednat je nám uložena zákonem. Výše pojistného je stanovena podle objemu motoru automobilu, řidičské historie provozovatele, lokality, kde je vozidlo provozováno, výše pojistného krytí, frekvence platby pojistného a dalších faktorů. Pokrytí povinného ručení pro osobní automobil znamená pro rodinný rozpočet zátěž ve výši několika tisíc korun ročně.  V cenové nabídce jednotlivých pojišťoven ovšem existují značné rozdíly a správným výběrem, ke kterému může dopomoci praktická online kalkulačka, lze ušetřit ročně i tisícové částky. 

Cena havarijního pojištění

Také případě havarijního pojištění hraje při určení výše pojistného roli řidičský profil majitele automobilu, dále pak technické charakteristiky a cena vozu (stáří, typ, značka), pak frekvence platby pojistného, stupeň pojistného krytí a míra spoluúčasti (čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné).

Cena cestovního pojištění

Cestovní pojištění, zvláště pak to určené pro jednorázové výjezdy, se jednoznačně řadí k méně nákladným pojistůným produktům. Jeho cena se stanovuje především podle cílové destinace, délky a případně typu pobytu, sportovních aktivit provozovaných v době jeho trvání a rozsahu poskytovaných asistenčních služeb. Lze ho pořídit již za cenu v řádu několika málo desítek korun za den. 

Cena životního pojištění

Životní pojištění patří mezi pojistnými produkty naopak k těm nákladnějším – za vynaložené výdaje ovšem také poskytuje vysokou protihodnotu. Cena životního pojištění se odvíjí od zvoleného typu pojistného produktu (zda se jedná o poištění pouze rizikové, nebo zahrnuje i spořící/investiční složku), výše pojistné částky, zdravotního stavu a rodinné anamnézy pojištěného, sportovních a dalších aktivit které provozuje i jeho zaměstnání (výše pojistného bude odlišná např. u úředníka a hasiče nebo policisty). Výše pojistného se obvykle pohybuje v řádu nižších jednotek tisíc měsíčně. 

Cena pojištění nemovitosti

Cena pojištění nemovitosti a domácnosti vychází zejména z hodnoty pojištovaného majetku (je klíčové majetek správně ocenit a hodnotu v pojistné smlouvě pravidelně aktualizovat), bezpečnostních systémů a dalších preventivních opatření k ochraně majetku, výše pojistné částky či rozsahu pokrytých rizik. Pojištění standardního rodinného domu vyjde zpravidla na několik tisíc korou ročně, garáž lze na stejnou dobu pojistit již za několik set korun. 

Jak ušetřit na pojištění – obecná doporučení 

Při rozhodování o tom, jaká pojištění vůbec uzavřít, a výběru konkrétní pojišťovny pro zvolené produkty je třeba vždy mít na paměti především zajištění dostatečné pojistné ochrany pro sebe, svůj majetek a své blízké. Musíme si uvědomit, že nehledáme za každou cenu pojištění s nejnižší cenou, ale optimální řešení odpovídající našim potřebám a finančním možnostem. Takové, které za přiměřenou cenu zajistí pokrytí všech relevantních rizik. Na pojistném trhu asi víc než kde jinde platí, že nejlevnější neznamená nutně nejlepší. Nicméně z variant, které zajistí dostatečnou pojistnou ochranu a asistenční služby se budeme přirozeně snažit najít tu nejvýhodnější a pokud se nabízí možnost pár korun ušetřit, není důvod ji nevyužít.

Prvním důležitým krokem k úsporám je vynakládat prostředky jen na ta pojištění, která opravdu potřebujeme a která jsou pro nás relevantní. Ještě před samotným uzavřením pojistné smlouvy bychom měli provést pečlivé zhodnocení vlastněného majetku, finančních rezerv, osobní a rodinné situace, provozovaných aktivit (adrenalinové sporty apod.), nebezpečí v okolí bydliště, zaměstnání (jinou rizikovost vykazuje povolání hasiče a jinou třeba úřednické). Na základě této analýzy vyhodnotíme, která rizika jsou pro nás relevantní, a můžeme přistoupit k výběru odpovídajících pojistných produktů. 

Nepostradatelným nástrojem, který nám pomůže vybrat nejvhodnější nabídku a ušetřit tak často i tisíce korun ročně, jsou online kalkulátory. Pojišťovny zpravidla nabízejí možnost předběžné kalkulace pojistného pro své vlastní produkty, pro celkové srovnání dostupných nabídek je snazší a přehlednější cestou využití univerzálních srovnávačů. Člověk díky nim získá ucelený přehled během pár minut a často také může zvolené pojištění rovnou online uzavřít.

Pokud už nějaké pojistné smlouvy uzavřené máme, je dobré se informovat u stávající pojišťovny, zda poskytuje slevy za věrnost popř. za uzavření více pojistek současně. Pro novopečené majitele nemovitostí se typicky nabízí slevy za pojištění domu nebo bytu i vybavení současně, řidiči pak mohou obvykle využít zvýhodněný balíček povinného ručení a havarijního pojištění.

U řady pojistek se nabízí možnost úspory také při uzavření pojistné smlouvy online. U pojištění nemovitosti nebo havarijního pojištění dosahuje sleva za online sjednání i 30 %, což představuje už poměrně zajímavou částku. Online vyřízení ovšem není dostupné pro všechny existující pojistné produkty, třeba pro sjednání životního pojištění je typicky nutná osobní návštěva pobočky pojišťovny.

Cenu celé řady pojistek ovlivňuje také zvolená frekvence platby pojistného. Do čím více splátek je rozděleno, tím je výsledná cena vyšší. Tam, kde je to možné (pojištění nemovitosti, havarijní pojištění, povinné ručení…) se vyplatí zvolit si roční frekvenci plateb. 

Jak ušetřit na povinném ručení?

Jak již sám název napovídá, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je pro každého provozovatele nezbytné, a jeho placení se tedy zcela vyhnout nelze (bez sjednaného povinného ručení je řidič vystaven nepříjemnému finančnímu postihu ze strany České kanceláře pojistitelů i Policie ČR a správních orgánů). Patří ale k těm pojištěním, kde lze správným nastavením pojistky a volbou pojišťovny dosáhnout poměrně značných úspor i při zachování rozsahu krytí a asistenčních služeb. Nabídka povinného ručení na českém trhu je široká a jednoznačně se vyplatí využít pro porovnání cen a bonusů online kalkulačku a prověřit, zda se nevyplatí opustit stávající pojišťovnu. U povinného ručení bývá typicky nabízena výrazná sleva za sjednání online a vyplatí se nastavit roční frekvenci platby, i když se třeba čtvrtletní splátky zdají na první pohled výhodnější – celková cena pojištění se ale rozdělením do více plateb navýší.

Většina pojišťoven nabízí výhodný balíček povinného ručení a havarijního pojištění, který zajistí řidičům na cestách komplexní ochranu. 

Jak ušetřit na havarijním pojištění?

Havarijní pojištění je nabízeno v mnoha variantách s různou šířkou pokrytých rizik a před jeho uzavřením se vyplatí dobře uvážit, která rizika pro nás má smysl pojišťovat a která nikoliv. Nejkomplexnější varianta pojištění bývá označována jako allrisk, rozhodně ale nemusí být optimální volbou pro každého. Bylo by zbytečné platit za pojištění rizik, která se nás vůbec nedotýkají.

Vyhodnotíme, v jakém prostředí se se svým autem obvykle pohybujeme (městská zástavba, venkov, místa výskytu zvěře apod.), kde ho parkujeme a jaké jsou naše řidičské zkušenosti. Důležité je správně nastavit spoluúčast (jakou částkou se na úhradě případných škod budeme podílet sami). Čím vyšší spoluúčast ve smlouvě určíme, tím platíme nižší pojistné, ale v případě havárií pak musíme sáhnout hlouběji do kapsy. 

Hodnota automobilu v průběhu času klesá, což by se také pochopitelně mělo odrazit v jeho ceně v pojistné smlouvě, abychom pojistku zbytečně nepřepláceli. Pojišťovna nám pojistné automaticky zlevňovat nebude, je na nás, abychom nezapomněli pojistnou smlouvu každý rok nebo dva revidovat a v případě potřeby aktualizovat. 

Pokud potřebujeme pojistit motorku, veterána nebo jiné vozidlo, které je aktivně v provozu pouze po dobu letní sezóny (nebo jiné části roku), vyplatí se nám porozhlédnout se po nabídce sezónního havarijního pojištění, abychom zbytečně neplatili pojistnou ochranu za dobu, na kterou ji nepotřebujeme. 

Jak ušetřit na pojištění nemovitosti a domácnosti?

Také při pojišťování domácnosti a nemovitosti se vyplatí důkladně vyhodnotit nebezpečí související s jejich lokalitou, stavebními charakteristikami či aktivitami a rodinnou situací majitelů a nepotřebná rizika vyloučit.

Pojišťovny v oblasti pojištění majetku nabízí mnoho balíčků s různým stupněm ochrany i možnost flexibilního přizpůsobení pojistky, ve spolupráci s nimi tedy není problém nastavit si pojistku přesně na míru tak, abychom zbytečně neplatili za ochranu před nebezpečími, která nám nehrozí, ale současně jsme získali dostatečné jištění.

Protože se každá z výše uvedených pojistek vztahuje k jiným objektům (pojištění nemovitosti k samotnému bytu nebo domu, zatímco pojištění domácnosti k osobnímu majetku jeho obyvatel) je vhodné pro docílení komplexní ochrany domova uzavřít obě, a to ideálně současně – díky tomu můžeme dosáhnout na zajímavé slevy. 

Jedním z faktorů, který zásadním způsobem ovlivňuje výši pojistného, je hodnota pojišťovaného majetku. Protože se, zvlášť v případě nemovitostí, jedná zpravidla o objekty vysoké hodnoty, je třeba nastavit a udržovat hodnotu majetku v pojistné smlouvě správně, abychom na pojistném neplatili zbytečně moc, nebo abychom se naopak zbytečně neochudili o část úhrady od pojišťovny v případě havárie. Pokud bychom nastavili ve smlouvě hodnotu majetku příliš vysoko (ve snaze obdržet vyšší plnění v případě škody, hovoří se o tzv. přepojištění), zaplatíme pravidelně na pojistném zbytečně vysokou částku – a ve finále stejně nic nevyděláme, protože pojišťovna nám škodu uhradí pouze podle skutečné hodnoty nemovitosti.

Jestliže bychom naopak cenu nemovitosti v pojistné smlouvě oproti skutečné ceně snížili, ušetříme sice na platbách pojistného, ale při škodní události obdržíme nedostatečné plnění (hovoříme o tzv. podpojištění). Hodnota nemovitostí se vlivem inflace, tržního vývoje i jejich rekonstrukcí a modernizací v čase poměrně výrazně mění, nesmíme proto zapomínat na pravidelnou aktualizaci pojistných smluv, aby v nich tyto změny byly zohledněny. Změna hodnoty může sice někdy ve svém důsledku znamenat i zvýšení pojistného, ale ve výsledku se rozhodně vyplatí. Stanovení správné hodnoty nemovitostí a dalšího majetku může být pro člověka, který není odborníkem v oboru, komplikované. Pojišťovny proto podávají svým klientům pomocnou ruku, především v podobně online kalkulátorů a poradenského servisu.

Některé pojišťovny nabízí pro pojištění nemovitosti a domácnosti zajímavé slevy za tzv. “bezpečný domov”  (instalované bezpečnostní systémy, okna, dveře, alarmy, požární hlásiče apod.). Věrným klientům pak poskytují finanční zvýhodnění za bezškodní průběh pojistky po několika letech (podobně jako bezproblémovým řidičům u povinného ručení). 

Jak ušetřit na cestovním pojištění?

Cestovní pojištění nejčastěji uzavíráme na dobu v řádu dní nebo několika málo týdnů, přičemž cena za pojistku na den se pohybuje v řádu desetkorun. Toto pojištění se tedy jednoznačně řadí mezi ta, která zatěžují rodinný rozpočet nejméně – a současně nabízí vysokou protihodnotu. Také pro srovnání cen cestovního pojištění lze využít online porovnávače a je důležité vybrat si z balíčků nabízených poišťovnami takový, který nejlépe odpovídá charakteru našeho zájezdu, abychom zbytečně nehradili pojištění rizik, která se nás netýkají. Vzhledem k nižší nákladnosti a zpravidla krátkodobému charakteru bychom se při výběru cestovního pojištění neměli orientovat primárně podle ceny, ale spíše podle podle stupně krytí a kvality a dostupnosti asistenčních služeb, které jsou pro bezproblémový průběh dovolené klíčové. U zvolené pojišťovny se nezapomeneme informovat na možnost slev, typicky bývají nabízeny za sjednání online, pro děti do 18 let a pro více členů rodiny. Některé pojišťovny také nabízí slevy nasoukromé cestovní pojištění zaměstnancům firem, které mají uzavřené cestovní pojištění firemní. 

Jak ušetřit na životním pojištění?

Životní pojištění se obecně řadí mezi finančně náročnější pojistky, na druhou stranu nám v případě výskytu nešťastných životních událostí přinese jistotu, že my nebo naši blízcí nezůstaneme bez prostředků, střechy nad hlavou a dokážeme třeba i v případě těžké nemoci splácet své dluhy. Nabízí se také několik účinných cest, jak finanční dopad životního pojištění na rodinný rozpočet zmírnit.

Podstatným faktorem, který ovlivňuje výši pojistného, je věk pojišťovaného v době uzavření smlouvy. Životní pojištění je svým charakterem dlouhodobý produkt a s jeho uzavřením se nevyplatí váhat. Čím dříve tak učiníme, tím pro nás bude pojistné levnější. Pro výběr nejvýhodnější životní pojistky, která vyhovuje našemu zdravotnímu stavu a osobní a rodinné situaci, opět můžeme využít praktické online kalkulačky. Levnější variantu představuje vždy životní pojištění rizikové, které narozdíl od kapitálového a dalších typů nezahrnuje investiční/spořící složku. V případě, že nedojde k pojistné události (úmrtí, nemoc, úraz apod.) pak ale neobdržíme od pojišťovny žádné prostředky (třeba jako přilepšení k důchodu) a na tento typ životního pojištění také nelze uplatnit daňová zvýhodnění od státu.

Protože je životní pojištění uzavíráno zpravidla na dobu v řádu mnoha let, je důležité mít na paměti nutnost aktualizace pojistné smlouvy v případě zásadních životních změn, jako je narození dítěte, rozvod a nové manželství apod. Zrušení a uzavírání nové pojistky je v případě životního pojištění vždy radno důkladně uvážit, protože novou bychom uzavírali už jako starší a třeba se změněným zdravotním stavem, a platili bychom tedy na pojistném více. Důležité je ohlídat také podmínky zrušení v pojistné smlouvě a případnou nutnost dodanit v minulosti uplatněná zvýhodnění.

Při uzavírání životního pojištění je dobré informovat se u pojišťovny na možnost slev. Tento typ pojištění nebývá obvykle možno uzavřít online, tato nejčastější sleva pro něj tedy není relevantní, ale pojišťovny často poskytují nižší pojistné klientům, kteří dbají na zdravý životní styl. Nekouří, pravidelně sportují, chodí poctivě na preventivní lékařské prohlídky apod. Některé pojišťovny nabízí slevy také klientům, kteří u nich už mají uzavřené povinné ručení. 

Z uhrazeného pojistného můžeme získat část zpět díky daňovému zvýhodnění tohoto produktu ze strany státu a příspěvkům od zaměstnavatele. 

Pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění si lze za určitých podmínek odečíst od daňového základu, a získat tak nezanedbatelnou úsporu na daních. Zaměstnanci mohou navíc na životní pojištění od zaměstnavatele obdržet ročně příspěvek až do výše 50 000 Kč (osvobozený od daně z příjmů a pojistných odvodů).

Uvedená zvýhodnění se nevztahují na všechny produkty životního pojištění, ale jen na ty, které splňují podmínky uvedené v zákoně o dani z příjmů:

 • životní pojištění je sjednáno minimálně do věku 60 let a nejde o pojištění čistě rizikové
 • pojištění je sjednáno alespoň na dobu 10 let (platí pro smlouvy uzavřené  od 1. 1. 2024) 
 • vytvořená finanční rezerva je vybrána až na konci životního pojištění (nikoli v jeho průběhu)

Při splnění uvedených podmínek lze daňový základ snížit o zaplacené pojistné až ve výši 48 000 Kč ročně. Celková suma odpočtu se ovšem nevztahuje jen na životní pojištění, ale platí kumulativně i pro další státem podporované produkty.

Závěr a shrnutí

Pojištění tvoří spolu se zodpovědným chováním, prevencí a tvorbou finančních rezerv nezbytnou součást ochrany majetku, zdraví a životní pohody každého z nás a našich blízkých lidí. Pokud máme vhodně nastavené pojistné krytí, nehrozí nám ani při výskytu závažných životních komplikací, jako jsou nemoci, útoky zlodějů a vandalů nebo havárie, že bychom se ocitli v existenční nouzi, zůstali bez auta, bez osobního majetku, bez střechy nad hlavou nebo bez asistence v zahraničí.

Uzavření některých pojištění nám ukládá zákonná povinnost (zdravotní pojištění, povinné ručení aj.), ale pro zajištění komplexní ochrany je dobré uzavřít ještě další pojistky nad rámec těch zákonných, typicky životní a havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nemovitosti a domácnosti, před odjezdem do zahraničí pak cestovní pojištění.  

Pojištění pro nás sice znamená nutnost vydat pravidelně z rodinného rozpočtu nějakou tu korunu, ale tyto částky se nám v případě nepříznivých událostí mnohonásobně vrátí a ušetří nám nepřeberné množství času a starostí. 

Když zvažujeme, které pojistky uzavřít, měli bychom vždy nejdříve pečlivě vyhodnotit svou osobní a rodinnou situaci (počet dětí, zda jsme živitelem rodiny apod.), zdravotní stav, majetek (automobily, nemovitosti, osobní cennosti), rizikovost povolání, provozované sportovní a jiné aktivity (adrenalinové sporty, vlastnictví zvířat, která mohou způsobit škody) a na základě této analýzy vybrat vhodné pojistné produkty na míru svým potřebám. 

Abychom vynaložili peníze na pojištění smysluplně a efektivně, volíme u každé pojistky tu variantu, která zajistí dostatečné krytí, ale zároveň pro nás neznamená vyšší výdaje, než je nezbytné. 

Pro nalezení optimální nabídky můžeme využít přehledné a intuitivní online srovnávače, které nám poskytnou komplexní srovnání během několika minut a umožňují zpravidla rovnou vybrané pojištění uzavřít. Jejich výsledky je třeba vyhodnocovat vždy s vědomím, že nejlevnější neznamená nutně nejlepší!

Kromě důkladného porovnání nabídek více pojišťoven se nabízí i další cesty, jak dosáhnout při pojištování úspor, především:

 • slevy za věrnost při uzavření více pojistek u jedné pojišťovny
 • výhodné balíčky kombinující v sobě několik pojistek (povinné ručení + havarijní pojištění, pojištění nemovitosti + domácnosti aj.)
 • slevy za sjednání pojistek online (pro povinné ručení, havarijní pojištění, cestovní pojištění aj.)
 • nastavení delší (roční) frekvence plateb pojistného
 • slevy pro rodinné příslušníky
 • slevy za preventivní bezpečnostní opatření na nemovitosti (alarmy, bezpečnostní systémy, bezpečnostní okna a dveře, hlásiče požáru apod.)
 • slevy za zdravý životní styl v případě životního pojištění (nekouření, sport, preventivní lékařské prohlídky)
 • správné ocenění majetku v pojistné smlouvě a pravidelná aktualizace jeho hodnoty
 • daňové zvýhodnění a příspěvky od zaměstnavatele u životního pojištění

Při správné volbě pojištovny a využití všech dostupných slev a pojištění můžeme ušetřit až několik tisíc korun ročně. Jedním z pojištění, kde je prostor pro úspory značný a současně přechod k nové pojišťovně není složitý, je povinné ručení. V jeho případě se tedy rozhodně vyplatí prověřit, zda pro nás neexistuje výhodnější nabídka. Na českém trhu si u něj můžete vybrat z nabídky více než 10 pojišťoven. Pro přehledné porovnání lze využít třeba tuto uživatelsky přívětivou kalkulačku.

Zdroje

Zákon č. 30/2024 Sb. – Zákon o odpovědnosti z provozu vozidla

Česká asociace pojišťoven. Povinné ručení [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-motorovych-vozidel/povinne-ruceni

Česká asociace pojišťoven. Rizikové životní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://www.cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-osob/rizikove-zivotni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Cestovní pojištění [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/cestovni-pojisteni

Česká asociace pojišťoven. Pojištění odpovědnosti [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-odpovednosti/obcane

Česká asociace pojišťoven. Pojištění nemovitosti [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-majetku/obcane/pojisteni-budov

Česká asociace pojišťoven. Pojištění domácnosti [online]. ©2024 [cit. 2024-05–09]. Dostupné z: https://cap.cz/vse-o-pojisteni/pojisteni-majetku/obcane/pojisteni-domacnosti

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}