.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak pojistit přívěsný vozík 

 20 dubna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Přívěsný vozík nebo přívěs jsou speciální součástí automobilu (přípojným vozidlem), která má svou specifickou funkci a je relativně jednoduše oddělitelná. Jedná se vždy o tzv. tažné zařízení, které je určeno k přepravě těžších nákladů do definované hmotnosti. Také proto se pojištění používaného přívěsného vozíku zajišťuje samostatně a podle konkrétních podmínek, které jsou definovány nejen legislativou, ale také poskytovatelem pojištění, vždy však platí, že jako u jiných vozidel, jež se využívají pro přepravu, i u přívěsných vozíků je nutné mít sjednané povinné ručení, které pokryje škody způsobené právě tímto typem vozidla na jiném voze. Obdobně lze pro přívěsné vozíky sjednat havarijní pojištění, které se ovšem obvykle vztahuje pouze na některé druhy pojistných událostí. Pokud se tedy chystáte pořídit si některý z typů přívěsného vozíku, je dobré se informovat, jaké možnosti pojištění k němu lze sjednat a jaké jsou jejich výhody.

Druhy přívěsných vozíků

Přívěsný vozík, který je pro účely zákona považován za motorové vozidlo, jež se pohybuje na silnici, a vyžaduje tak vlastní povinné ručení, je každý přívěsný vozík, přívěs nebo návěs, které mají vlastní registrační značku. Existují tedy výjimky, u nichž povinné ručení sjednávat nemusíte, přestože získávají hybnou sílu po připojení k jinému motorovému vozidlu (např. motocyklu). Pokud však přívěsný vozík vyžaduje registraci, povinné ručení je nutné sjednat. Jeho výše pak závisí na několika parametrech, přičemž jedním ze základních je velikost, resp. nosnost. Podle tohoto kritéria se přívěsné vozíky dělí do tří kategorií, a to na:

 • vozíky lehké – do 750 kg
 • vozíky těžké – nad 750 kg
 • nákladní návěsy (velmi těžké)

Kromě tohoto členění lze pak rozlišovat typy vozíků dle jejich technologického provedení, které udávají především jízdní vlastnosti (způsob brzdění, náročnější konstrukce). V tomto případě jsou rozeznávány přívěsné vozíky:

 • jednoosé nebrzděné – spadají do kategorie lehké
 • jednoosé brzděné – kategorie nižší těžké hmotnosti
 • dvojosé brzděné – kategorie vyšší těžké hmotnosti
 • speciální – s úpravou pro přepravu konkrétního typu nákladu, jako jsou zvířata, automobily, lodě apod.

Jak probíhá přihlášení přívěsného vozíku

Po pořízení přívěsného vozíku, který se svými vlastnostmi řadí do skupiny motorových vozidel, je nutné jej přihlásit – tedy provést kompletní registraci. Vozík dostává vlastní státní poznávací značku (SPZ) a vyžaduje sjednání povinného ručení. Přihlášení přívěsného vozíku se provádí na oboru dopravy místně příslušném trvalému bydlišti osoby, jíž bude vozík registrován, a to na základě žádosti, kterou tato osoba podává po zakoupení vozíku společně s následujícími doklady:

 • dokladem totožnosti (případně výpisem z obchodního rejstříku, je-li vozík registrován na právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu)
 • čistopisem velkého technického průkazu (je vystaven při nabytí vozidla)
 • dokladem o nabytí vozidla (tedy zaplacenou fakturou vystavenou na osobu registrující vozidlo)
 • dokladem o sjednaném pojištění odpovědnosti (povinném ručení)
 • zaplaceným poplatkem za podání žádosti (cena poplatku závisí především na kategorii vozíku, standardně se pohybuje do 1000 Kč)

Povinné ručení pro přívěsný vozík je tedy nutné sjednat ještě před zahájením registrace. Po splnění všech požadavků je pak vozidlo na oboru dopravy zaregistrováno a je mu přidělena vlastní SPZ.

Povinnosti vyplývající z provozování přívěsného vozíku

Jakmile je přívěsný vozík zaregistrovaný, vyplývají z jeho užívání majiteli povinnosti stejného charakteru jako u běžného automobilu, tzn. pravidelné návštěvy STK, které jsou předepsány podle typu vozíku:

 • lehký přívěsný vozík (nebrzděný, jednoosý do 750 kg) – první kontrola do 6 let, následně každé 4 roky
 • ostatní kategorie – první kontrola do 4 let a následně každé 2 roky

Pojištění přívěsného vozíku

Přívěsný vozík je možné stejně jako automobil pojistit prostřednictvím dvou základních produktů, a to povinného ručení a havarijního pojištění. Zatímco povinné ručení jako pojištění zodpovědnosti vyplývající z provozování motorového vozidla je vyžadováno legislativně a je nutné jej sjednat před registrací vozidla, havarijní pojištění je dobrovolné a pokrývá vybrané pojistné události.

Povinné ručení přívěsného vozíku

Jak již bylo řečeno, registrovaný přívěsný vozík musí mít sjednáno povinné ručení. Klasické povinné ručení pokrývá obvykle pojistné události zahrnující škody na cizím majetku či náhradu způsobené újmy. Povinné ručení obvykle řádově dosahuje ročních plateb pouze do několika stovek korun s relativně vysokým limitem pro plnění, které bývá doplněno o asistenční služby případně poradenství a je možné ho zpravidla rozšířit o různá připojištění. Při sjednávání povinného ručení jsou základními kritérii:

 • typ přívěsného vozíku
 • věk řidiče
 • místo bydliště (resp. regionální charakteristika udávající místní nehodovost)
 • počet měsíců, na které je pojištění sjednáváno
 • historie nehod u řidiče

Chcete-li ušetřit na platbách, je možné vozík provozovat pouze sezónně, tedy v měsících, po které vozík skutečně využijete. K tomuto účelu se využívá institutu dočasného vyřazení z registru vozidel.

Jak pojistit přívěsný vozík

Havarijní pojištění přívěsného vozíku

Na rozdíl od povinného ručení, které je určeno především k pokrývání škod na cizím majetku, slouží havarijní pojištění především k pokrytí škod, které vzniknou vlastním zaviněním nebo takovými vlivy, které nebylo možné předvídat (počasí), případně, pokud je jejich původcem neznámá osoba. Obvykle se jedná o následující typy pojistných událostí:

 • zaviněná havárie
 • krádež
 • působení živlů
 • vandalismus

Pojistné produkty nabízené pro přívěsné vozíky v oblasti havarijního pojištění bývají obvykle jednodušší než u automobilů a nabízí výběr kombinace pojistných událostí, u nichž klient (pojištěný) předpokládá, že je vysoká pravděpodobnost, že se v jeho podmínkách vyskytnou. To je dáno také skutečností, že některé z pojistných událostí pokrývaných havarijním pojištěním (například pojištění proti krádeži) je možné sjednat ve formě připojištění k povinnému ručení.

Cena pojištění přívěsného vozíku

Výše ceny pojištění přívěsného vozíku se odvíjí primárně od základních podmínek pro sjednání povinného ručení, resp. havarijního pojištění, a dále také od nastavených limitů pro pojistné plnění a doplňujících připojištění. Primárním kritériem výše ceny pojištění je kategorie vozíku – tzn. jeho hmotnost a konstrukční řešení. Standardně lehké a těžké vozíky se pohybují cenově přibližně na stejné úrovni, pojištění u nákladních návěsů se tak šplhá do hodnot několikanásobně vyšších. U nákladních návěsů se již ale jedná o přípojná zařízení s vyšším rizikem jak v oblasti škody způsobené, tak výše náhrady v případě poškozený neznámým pachatelem či živlem, právě z toho důvodu dosahuje výše pojistného u povinného ručení i havarijní pojištění až několika tisíc ročně. Běžná hodnota pojistného za povinné ručení u běžných přívěsných vozíků se pohybuje kolem:

 • 100-200 Kč u přívěsných vozíků lehkých (do 750 kg)
 • 200-300 Kč u přívěsných vozíků těžkých (nad 750 kg)

Tyto hodnoty jsou obvyklé pro základní povinné ručení, které zahrnuje zodpovědnost za škodu na cizím majetku či náhradu újmy do stanovené hodnoty limitů. Cena pojistného se může dále zvýšit při pořízení připojištění, které se může vztahovat například na likvidaci poškozeného vozu nebo proti krádeži. Obvyklá cena se však zvyšuje v relativně nízkém rozmezí.

Uplatnění pojištění u přívěsného vozíku

V případě, že dojde k zavinění dopravní nehody či poškození cizího majetku automobilem s tažným zařízením, rozeznává se několik situací, podle nichž je pojistná událost posuzována. Jedná se o to, zda byla nehoda či újma způsobena:

 • přímo automobilem s tažným zařízením
 • tažným zařízením během pohybu automobilu
 • tažným zařízením při ruční manipulaci (zapojování, vypojování apod.)

Pojistná událost je pokrývána z povinného ručení přívěsného vozíku pouze ve druhém z uvedených případů, tedy pokud ke škodě dojde při ruční manipulaci s přívěsným vozíkem. V dalších uvedených případech je za viníka nehody považováno buď pouze vozidlo, nebo jsou vozík a vozidlo brány jako celek, a tudíž je škoda hrazena z obou povinných ručení.

Jak vybrat pojištění pro přívěsný vozík

Pokud jste se rozhodli pro koupi přívěsného vozíku, před jeho registrací musíte vždy sjednat samostatné povinné ručení, které může být velmi flexibilní zejména z hlediska sezónního užívání tažného zařízení. Při výběru povinného ručení se vždy orientujte podle výše stanovených limitů, a také případných bonusů, které můžete získat za řidičskou historii bez nehod. Výhodné je také sjednat si připojištění proti běžným rizikům (krádež, poškození živly), pokud je daný poskytovatel nabízí. V případě, že daný druh připojištění pojišťovna nenabízí, můžete si sjednat samostatné havarijní pojištění, které tato rizika pokryje. Chcete-li mít jistotu, že vyberete pojistný produkt odpovídajícího potřebnému rozsahu a s optimální výší pojistného, ideálním způsobem výběru je využít srovnávacího portálu, např. epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}