.st0{fill:#FFFFFF;}

O čem je zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

 23 září, 2018

Jana Vochková

4.9/5

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla představuje klíčovou právní úpravu pro motoristy. Co vše je v ní stanoveno?

Historie právní úpravy

Zákon č. 168/1999 Sb. nabyl účinnosti dne 30. 7. 1999. Průlomovým se stal především z titulu toho, že umožnil vstup na trh i dalším poskytovatelům pojištění. Do této chvíle si majoritní postavení zachovávala pouze Česká státní pojišťovna, respektive Česká pojišťovna, a. s.

Trh však byl i nadále regulován Ministerstvem financí ČR, neboť ty pojišťovny, které chtěly povinné ručení poskytovat, musely od této instituce získat povolení.

K čemu slouží povinné ručení

Smyslem povinného ručení je ochrana majetku a zdraví třetích osob. Ty mohou být ohroženy škodou, hlavním cílem pojištění pak je způsobenou újmu tímto způsobem uhradit. Pakliže tedy pojistník způsobí nehodu, pojišťovna poškozenému škodu proplatí.

Ke sjednání povinného ručení dochází okamžikem uzavření smlouvy. Pokud si majitel vozidla povinné ručení nesjedná, musí odevzdat technický průkaz a státní poznávací značku příslušnému orgánu evidence vozidel.

Co je vozidlo

Zákon specifikuje pojem vozidlo, tzn. stanovuje, která vozidla mít povinné ručení musejí. Pod tímto pojmem se z definice zákona tedy rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. Dále zákon specifikuje, co vozidlo není, aby povinné ručení nemuseli mít uzavřeno například také cyklisté nebo osoby pohybující se na invalidním vozíku, jelikož i ti součástí silničního provozu jsou.

Výjimkami, které povinné ručení mít z titulu zákona nemusejí, jsou:

  • cizozemské vozidlo, pakliže je řidič držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu,
  • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do průběžně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje
  • Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Generální inspekce bezpečnostních sborů pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla útvarů Policie České republiky pověřenými vyšetřováním podle zvláštního právního předpisu, obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce a Ministerstvo financí pro vozidla provozovaná pověřenými celními orgány, které mají podle zvláštního právního předpisu postavení policejního orgánu.

Vozidlo tuzemské versus cizozemské

Z hlediska legislativy je také potřeba rozlišit české a zahraniční vozidlo. To české je u nás registrováno podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. To zahraniční bude mít zahraniční poznávací značku nebo ho bude vlastnit ten, kdo bydlí nebo má sídlo či místo podnikání mimo ČR.

Zúčastněné strany

Zákon stanovuje, kdo je pojistník. To je osoba, která uzavírá výše citovanou smlouvu. Dále vymezuje osobu pojistitele. Velmi zjednodušeně řečeno tedy zákon definuje vznikající smluvní vztah mezi vámi a pojišťovnou. Obě strany si tak uzavřou pojistnou smlouvu.

zákon o pojištění

Na jejím podkladě pak vzniká status pojištěného, kdy se jedná o osobu, na jejíž povinnost nahradit újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje. Laicky vysvětleno jste pojištěni, takže se z vašeho pojištění čerpají prostředky na uhrazení škody, kterou jste způsobili. Osobu, které jste onu škodu způsobili, zákon definuje termínem „poškozený“.

Pojistná smlouva

Jde o dokument, který specifikuje parametry pojištění, které si obě zúčastněné strany sjednají. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, pojistník dostane (tzn. vy dostanete od pojišťovny) zelenou kartu. Pojistnou smlouvu si může uzavřít majitel vozidla českého i zahraničního, které jsou definovány výše.

Limity pojistného plnění

Jde o nejvyšší možnou částku, kterou je pojišťovna schopna v daném případě uhradit. Zákon stanovuje minimální hranici, maximální hranici si každý poskytovatel stanovuje individuálně. Proto je potřeba si prostudovat pojistné podmínky. Minimální limit pojistného plnění činí 35 000 000 Kč, a to jak u škod na zdraví, tak i v případě škod na majetku.

Výše pojistného

Kolik budete platit za povinné ručení? Poskytovatel si částku musí stanovit, velmi prostě řečeno, tak aby se mu vůbec poskytování podobné služby vyplatilo. Tedy musí mít dostatečnou rezervu, aby podle stanovených podmínek mohl plnit tj. vyplatit poškozenému potřebnou sumu.

Nemůže ale na druhou stranu s cenou manipulovat úplně libovolně. Pojištěný má nárok na to, aby se mu do ceny propsal tzv. bonus. Pokud jezdí bez nehody, získá určitou slevu na povinné ručení podle počtu měsíců, kdy žádnou škodu nezpůsobil. Celý systém funguje i opačně – tzv. malus (záporný bonus) vám cenu může zdvihnout, pakliže nadměrně bouráte.

Co patří do pojistného

Z povinného ručení se platí újma, která vznikne zraněním nebo úmrtím, ušlý zisk, škody na majetku nebo náklady související s péčí o zvíře a náklady spojené s právním zastoupením. Hranicí pro plnění je pak výše zmíněný limit pojistného. Jinými slovy pojišťovna vám vyplatí při nehodě maximálně tolik peněz, kolik je zakotveno ve vaší smlouvě. Splatnost plnění je do 15 dnů.

Povinnost pojištěného

K povinnostem pojištěného patří především nahlášení pojistné události spolu s doložením požadovaných materiálů. Oznámit byste situaci pojišťovně měli co nejrychleji. Obdobnou povinnost má z hlediska zákona i pojistitel, to znamená, že by šetření celé události neměl zbytečně prodlužovat.

Povinnost poškozeného

Poškozený musí předložit společný záznam o dopravní nehodě, pakliže nejde o nehodu, která by se musela oznamovat na policii.

Kdy může pojistitel škodu zpětně vymáhat na pojištěné osobě:

  • úmyslně způsobená škoda
  • nesepsaný záznam o dopravní nehodě nebo neohlášená dopravní nehoda
  • pojištěný místo nehody opustil nebo znemožnil zjištění příčiny nehody
  • pojištěný neoprávněně použil vozidlo
  • pojistitel neměl adekvátně umožněno šetření
  • řidič se nepodrobil zkoušce na přítomnost alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo léčiv, kvůli nimž řídit vozidlo nesmí
  • řidič nemá řidičské oprávnění
  • řidič má zákaz řídit vozidlo

Kdy pojištění zaniká:

  • dnem, kdy se mění vlastník
  • dnem zániku vozidla
  • dnem, kdy je vozidlo vyřazeno z provozu
  • odcizením (krádeží) vozidla
  • dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného (tedy když uplyne vymezený čas pro zaplacení pojistky a tato zaplacena není)
  • výpovědí
  • dohodou
  • uplynutím dohodnutého období

Česká kancelář pojistitelů

Jedná se o profesní organizaci, která sdružuje všechny poskytovatele povinného ručení. Tento zákon rovněž upravuje vznik organizace. Ta vznikla jakožto právnická osoba. Stejný zákon pak vymezuje rozsah její činnosti. Kancelář vystupuje vůči poškozeným jakožto garant a poskytovatel plnění za škodu a od nepojištěných má povinnost vymáhat příspěvky.

Existuje totiž tzv. garanční fond. Z něj se čerpají prostředky pro případ, že by vás při nehodě poškodil někdo, kdo svoje vozidlo pojištěné nemá. Náhrada těchto částek se pak může vymáhat na vlastníkovi nebo provozovateli takového nepojištěného automobilu, ČKP má tím pádem i vztah k povinným, nejen k poškozeným.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}