.st0{fill:#FFFFFF;}

Havarijní pojištění a DPH 

 24 října, 2020

Jana Vochková

5/5

Pojistné události, které jsou pokrývány havarijním pojištěním, mohou být vyplaceny v případě podnikajících fyzických či právnických osob dvěma způsoby. A to s ohledem na to, zda pojištěný je nebo není plátce DPH. U soukromých osob je tento aspekt vynecháván, jelikož si vůz zpravidla pořizují pro soukromé účely, a tím pádem tvoří v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci poslední článek. Ten nemá možnost si zaplacenou daň z přidané hodnoty ze svých daní odečítat. U podnikatelů je však situace trochu jiná, zejména jedná-li se o osoby/subjekty, které jsou k placení DPH na základě zákonem stanovených požadavků přihlášeni. A zda automobil využívají v rámci své podnikatelské činnosti (jako firemní automobil). Jak to tedy je s platbou DPH při pojistném plnění z havarijního pojištění?

Co je DPH a k čemu slouží

Daně představují základní zdroj příjmů státu a vztahují se prakticky na každý ekonomický úkon, který soukromé i podnikající osoby vykonávají. Daň se vyměřuje z pracovní činnosti, a pak z činnosti podnikatelské. Zatímco soukromé osoby zpravidla platí pouze daně z příjmu a z vlastnictví majetku specifického charakteru, u podnikatelské činnosti se daní prakticky veškeré oblasti. Daň z přidané hodnoty, zkráceně DPH, pak stojí samostatně jako daň odváděná při obchodním styku. Navazuje na výnosy z prodeje nebo poskytování služeb. Plátcem DPH jsou pouze podnikající soby (ať už fyzické nebo právnické), které splňují legislativně stanovené podmínky.

Kdo je plátcem DPH

Dle platné legislativy je plátcem DPH každý podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), jehož příjmy v posledním roce (počítá se vždy 12 uplynulých kalendářních měsíců, nikoliv zdaňovací období) přesáhly limitní minimální hodnotu 1 000 000 Kč. V tomto směru je nutné rozlišovat institut příjmů a výnosů, jelikož jsou často zaměňovány. Příjmy představují celkovou sumu přijatých faktur, výnosy lze dopočítat odečtením nákladů. Celkové příjmy představují tzv. obrat subjektu. Ten zahrnuje finance plynoucí z prodeje, pronájmu, poskytnutí služby, převodu nemovitosti apod. Jak už bylo řečeno, lze podnikatelské subjekty rozdělit na dvě kategorie:

  • neplátce DPH (s obratem nižším než 1 000 000 Kč za posledních 12 měsíců)
  • plátce DPH (s vyšším obratem nebo dobrovolně k účasti na DPH přihlášeným)

Princip DPH

Platba DPH může v řadě případů u podnikatelských subjektů představovat výhodu, jelikož si pak v ročním zúčtování mohou od celkové daně odečíst vysoké částky DPH. To bylo zaplaceného jiným subjektům (například pokud nakupují firemní elektroniku či automobil), jelikož by v daném případě docházelo prakticky ke dvojímu zdanění jednoho produktu. Celý princip uplatňování DPH tak vlastně spočívá v dosažení odvodu daně státu vždy u posledního článku prodejního řetězce. Tzn. na celém procesu přetvoření suroviny ke konečnému produktu je státu v každém prodejním bodě odváděno DPH. To si však jednotlivé subjekty, které poloprodukt či produkt posouvají dále po řetězci až ke konečnému odběrateli, postupně DPH odečítají z vlastních prodejů.

Havarijní pojištění a DPH

Havarijní pojištění podnikatelských subjektů

DPH vstupuje do problematiky havarijního pojištění až v případě, že dojde k poškození vozidla a pojištěnému (oprávněné osobě) je vypláceno plnění. Problém s odečítáním DPH řeší pouze plátci DPH, tzn. podnikatelské subjekty. Ty musí splňovat dané podmínky (vysoký obrat překračující 1 000 000 Kč za posledních 12 měsíců). Nebo ti, kteří se k němu dobrovolně přihlásili i v případě, že daný limit nepřekračují, a využívají vozidlo ke své podnikatelské činnosti. Vyplacení pojistného plnění s nebo bez DPH je zpravidla uvedeno v pojistné smlouvě. Kdy je tedy potřeba si jej sjednat?

Kdy je nutné zohledňovat DPH ve smlouvě o havarijním pojištění

DPH se ve smlouvě o havarijním pojištění a implicitně následně v pojistném plnění zohledňuje pouze v případě, že je uzavřeno na firemním automobilu. Tedy na takový vůz, který byl registrován v rámci vlastnictví subjektu. Pokud využíváte k podnikatelské činnosti soukromý vůz, který jako firemní není přihlášený, problematika vrácení DPH se na něj nevztahuje. Využívání vozu jako firemního automobilu je spojeno s několika úkony. Ty zahrnují jednak přihlášení do RSV (Registru silničních vozidel) na základě požadované dokumentace (živnostenské oprávnění apod.), jednak pravidelné placení silniční daně v návaznosti na využívání vozidla.

Sjednání havarijního pojištění s ohledem na DPH

Pokud sjednáváte havarijní pojištění pro firemní vůz, měli byste počítat s tím, že bude o něco dražší než běžné smluvní pojištění vztažené na vozidla soukromých osob. A to proto, že se předpokládá vyšší stupeň užívání. To se při uzavírání smlouvy obvykle zohledňuje jako jeden ze základních parametrů pro kalkulaci pravidelných plateb pojistného. Smluvní podmínky pro uzavření havarijního pojištění firemního vozu obvykle již standardně problematiku DPH zohledňují. Tzn., ve všeobecných podmínkách bývá uvedeno, že se pojistné plnění vyplácí bez DPH v případě, že pojištěná osoba je plátcem. Před uzavřením smlouvy si tento aspekt zkontrolujte, protože podle něj pak případnou pojistnou událost musíte řešit. Není-li ve smluvních podmínkách problematika DPH vyjasněna, optimálně se na ni doptejte ještě před uzavřením smlouvy. To abyste předešli případným problémům. Hodnota DPH je u poskytovaných servisních služeb poměrně vysoká a mohli byste být nuceni ji vyplatit ze svého bez možnosti odečtu v případě, že plátcem DPH nejste.

Náklady na havarijní pojištění a DPH

Náklady na havarijní pojištění, které představují pravidelné platby pojistného, u podnikatelských subjektů spadají mezi zaplacené pojistné. To se odečítá od základu daně při ročním zúčtování. Pojišťovací činnost je dle příslušné legislativy plně osvobozená od daně a neumožňuje tak její odpočet. Platby pojistného tak pro pojišťovnu nepředstavují příjmy, které by byly zatíženy platbou DPH. Není tedy možné si je z vlastních plateb DPH odečítat.

Jak správně řešit pojistnou událost, jste-li plátcem DPH

Dojde-li k pojistné události, která je kryta havarijním pojištěním sjednaným pro dané firemní vozidlo, je důležité postupovat v souladu s požadavky vyplacení plnění.

Kdy se uplatňuje havarijní pojištění

Havarijní pojištění pokrývá (dle sjednaných podmínek a konkrétního pojistného produktu) škody, resp. náklady na opravu, které zaviní řidič (vlastník vozidla) v rámci dopravní nehody. Případně jsou výsledkem působení jevů bez známého původce, jakými jsou například živelné pohromy (pád stromu, krupobití), střet s divokou zvěří, případně poškození některé části či funkčnosti vozidla zvěří (například prokousání kabelů drobnými hlodavci), krádež či vandalismus. Pokud dojde k některé z těchto událostí a sjednané havarijní pojištění danou škodu pokrývá, je možné jej v rámci náhrady škody aplikovat. Havarijní pojištění není určeno k pokrytí škod způsobených při nezaviněné dopravní nehodě. Toto plnění je pokryto z povinného ručení, které jde mimo režii pojištění poškozeného.

Jak správně uplatnit havarijní pojištění, pokud jste plátcem DPH

Fyzické či právnické podnikající osoby, které splní podmínky pro vyplacení pojistného plnění v rámci havarijního pojištění, by měly dodržovat specifický postup. Ten jim umožní vyřídit vše bez větších problémů. Pokud dojde k poškození automobilu a žádost o vyplacení její náhrady bude pojišťovnou uznána jako oprávněná, aby fakturace opravy, jež slouží k vyčíslení plnění, byla provedena přímo na vlastníka (majitele) vozu. V případě podnikatelského subjektu musí být splněno několik základních podmínek uznání pojistné události v rámci havarijního pojištění, a to:

  • ke škodě došlo buď působením neovlivnitelných jevů, nebo neznámou osobou,
  • škodu způsobil zaměstnanec v rámci plnění pracovních úkolů nebo na základě smlouvy o soukromém užívání firemního vozu

Pojistné plnění je pak vyplaceno v takové výši, která odpovídá nákladům na opravu škody vyčísleným dle dodané faktury s DPH v případě neplátců nebo bez DPH v případě plátců. Náhrada škody, tedy pojistné plnění, jsou z hlediska účetního na rozdíl od pojistného vnímány jako příjem. Spadají tedy pod režim placení daně z přidané hodnoty. Pokud je oprávněný plátcem DPH, dle pojistné smlouvy mu bude vyplacena pouze náhrada nákladů za opravy bez DPH (dle dodané faktury ze servisu), náklady na DPH pak může získat zpět prostřednictvím klasického odečtu. Zejména z tohoto důvodu je potřeba dbát na správné znění faktury, jež má být vystavena na daný podnikatelský subjekt a obsahuje výši DPH.

Odečet DPH při totální škodě

Z legislativního hlediska je pojistné plnění náhradou škody ve dvou variantách, a to:

  • náhradou za znehodnocení majetku, který již nelze opravit a znovuzprovoznit
  • náhradou nákladů za opravu

Odečet DPH je možné provést pouze v případě, že máme k dispozici fakturu za opravu. Tedy že nám byla poskytnuta služba, jejímž prostřednictvím byl automobil uveden do původního stavu. V takovém případě se pojistné plnění stává zdanitelným příjmem a je možné odpočet DPH uplatnit. Pokud ovšem automobil není možné uvést do funkčního stavu, je pojistné plnění vyplaceno v režimu náhrady škody, která zdanitelným plněním není. Nebyla nám poskytnuta žádná služba, která by vedla k odstranění závady. Tudíž se z něj DPH neodvádí.

Jak vybrat havarijní pojištění firemního automobilu

Havarijní pojištění by u firemního automobilu mělo být standardem zejména, pokud jej využívá více zaměstnanců s různou úrovní řidičských schopností. Při výběru vodného produktu se můžete orientovat podle ceny, pokud jste však plátcem DPH, měli byste si také ověřit, že ve smluvních podmínkách standardně tuto problematiku daný subjekt řeší. Srovnání můžete provést například prostřednictvím portálu epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}