.st0{fill:#FFFFFF;}

Záruka a autorizovaný servis auta: jak ušetřit 

 16 června, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Obdobně jako u převážné většiny spotřebního zboží, které nepodléhá rychlé zkáze, i u automobilu platí legislativní požadavky na dodržování záruční lhůty. Mnoho lidí si ovšem neuvědomuje, jaké podmínky je nutné pro uznání záruky splnit. Mnoho z nich má pak záruční dobu spojenou s nutnými prohlídkami stavu vozidla (garanční kontrola) v autorizovaném servisu, který by měl provádět stanovené zásahy preventivní údržby a případné opravy.

Dle tzv. blokové výjimky však tyto úkony může provádět i nezávislý servis, dodrží-li veškeré požadavky výrobce, které jsou se zárukou spojeny. Za každou garanční kontrolu u autorizovaného servisu musí majitel vozidla zaplatit nemalou částku, u nezávislého subjektu bývají tyto částky nižší, tudíž většina lidí stojí před otázkou, zda se jim vyplatí záruku řešit a jezdit pravidelně k prodejcem určenému subjektu, nebo si automobil nechat jednoduše kontrolovat u soukromníka a riskovat tak její zrušení nebo neuznání případné reklamace.

Záruka automobilu

Každý produkt a služba, které jsou v tuzemsku prodávány nebo poskytovány, podléhají určité záruce. Ta zajišťuje, že v případě, že se daný produkt (nebo služba) ve stanovené lhůtě ukáže jako vadný, má zákazník právo požadovat adekvátní náhradu za způsobenou škodu. Stejná pravidla platí i pro nákup automobilu, a to ať už se jedná o nový vůz nebo ojetinu. Záruka na automobil může mít dvě podoby, přičemž pak hovoříme o záruce:

  • zákonné – tedy takové, kterou stanoví legislativa a jejíž lhůta činí 2 roky (24 měsíců)
  • smluvní – sjednaná při koupi automobilu mezi prodejcem a kupujícím na stanovenou dobu

Rozdíly mezi oběma typy záruky lze vysledovat především v podmínkách, za jakých je možné uplatnit požadavky na opravu případných vad. Zatímco v zákonné záruce je prodejce nucen zajistit stanovené úkony a nápravu vad v zákonné lhůtě a v odpovídající kvalitě včetně poskytnutí náhradních dílů, po jejím uplynutí se obvykle podmínky smluvní záruky (která je se zákonnou zárukou zpravidla nakombinována) rozvolňují a může se stát, že i na jednoduché opravy bude nutné čekat poměrně dlouhou dobu. Prodloužená smluvní záruka může pro majitele vozidla představovat řadu výhod především v podobě

Podmínky zákonné a smluvní záruky

Zákonná záruka je zakotvena v platné legislativě a výrazně zvýhodňuje zákazníka. Ten má právo v případě, že se na zakoupeném produktu (tedy automobilu) projeví závada na základě reklamace dosáhnout na její bezplatné odstranění, náhradu nebo kompenzaci. Jelikož veškeré podmínky vztažené k tomuto typu záruky navazují na platné znění občanského zákoníku a nelze je upravovat smluvně. Právě v době zákonné záruky je jednodušší uplatňovat reklamace i na opravy, které jsou prováděny neautorizovaným servisem, vystavujete se však často jejímu neuznání z důvodu možného poškození dalších integrovaných dílů.

Při smluvní záruce ovšem platí jiné podmínky – taková záruka vzniká na základě smluvního ujednání mezi klientem a prodejcem a může se jevit jako velmi výhodná, jelikož zajišťuje možnost reklamace vad po delší dobu. V rámci smluvní záruky však již prodejce může požadovat dodatečné podmínky, které mohou mít vliv na její uplatnění. Mezi ty nejčastější patří nutnost pravidelných garančních kontrol buď přímo u prodejce, nebo u vybraného poskytovatele, což se může prodražit jak z hlediska servisních zásahů, tak náhradních dílů, u nichž může být současně předepsán schválený originální výrobce.

Záruka u ojetých vozů

U ojetého vozu je uplatňování záruky o něco složitější než u nových vozů, jelikož již mají za sebou určitý provoz a předpokládá se, že některé součásti bude nutné měnit. Nicméně i kupující ojetého vozu má ze zákona nárok na záruku, ta se ovšem vztahuje pouze na skryté vady. Tento termín označuje závady, u nichž lze dokázat, že na automobilu již v době prodeje byly, ale nebylo možné, je kupujícím odhalit.

Záruka je tak vázaná spíše na vlastnosti, jež prodejce garantuje kupujícímu při prodeji, a které se později projeví jako zamlčené. Obvykle dochází například k zjištění, že ojetý automobil již byl bourán a prodejce tuto skutečnost kupujícímu nesdělil. Na závady uvedené v kupní smlouvě nebo zjistitelné běžnou prohlídkou se záruka nevztahuje. Záruka u ojetých vozů je navíc odlišná v případě, že je uplatňována vůči běžnému obchodníkovi nebo soukromé osobě:

  • ojetý vůz z autobazaru – zakoupenému automobilu běží záruka automaticky ode dne koupě na dva roky na všechny skryté vady
  • ojetý vůz od soukromé osoby – v případě odkupu ojetého vozu od osoby, která se tímto způsobem neživý, trvá záruční doba pouze půl roku (6 měsíců) a rovněž se vztahuje pouze na skryté vady

Odhalení skryté vady

Pokud skrytou vadu u ojetého vozu během užívání odhalíte, je možné reklamaci uplatnit pouze v případě, že je možné dokázat, že se o skrytou vadu jedná. Postup v tomto případě zahrnuje ověření, že záruka stále trvá (zejména u soukromého prodejce je nutné si pohlídat, že ještě od koupě neuplynulo 6 měsíců). Trvá-li záruka, je nutné informovat prodávajícího písemně o záměru uplatnit reklamaci.

Záruka a autorizovaný servis auta - jak ušetřit

Závada nesmí být před posouzením opravena. Prokáže-li se skrytá vada na automobilu do půl roku od koupě, musí její neexistenci v době prodeje prokazovat prodávající, po uplynutí této doby pozbývá v případě nákupu od soukromé osoby kupující záruku a v případě nákupu v autobazaru je nucen případné odhalené skryté vady prokazovat sám. Není-li v rámci reklamace nárok uznán, je možné dále požadovat náhradu soudní cestou.

Garanční prohlídky jako součást záruky

Nově zakoupené vozy (tedy nikoliv ojetiny) v klasické záruce je nutné podrobovat pravidelným garančním prohlídkám. Jejich rozsah a intervaly určuje výrobce, resp. prodejce vozu a představují jednu ze základních podmínek pro uznání záruky. Interval garančních prohlídek bývá stanoven buď počtem provozních let automobilu, nebo počtem ujetých kilometrů (u moderních vozů bývá interval naprogramován přímo v řídicím softwaru a upozornění na nutnost návštěvy servisu se zobrazuje automaticky).

Požadovaný rozsah garanční prohlídky včetně úkonů preventivní údržby je zaznamenán v servisní knížce vozu a musí být pro potřeby uplatnění záruky striktně dodržován. Obvykle se jedná o kontrolu funkčnosti a opotřebení důležitých technologických částí automobilu, jako jsou brzdný systém, tlumiče, náprava apod., v rámci kontroly je často řešena také pravidelná údržba (výměna oleje, brzdných destiček apod.).

Garanční prohlídka v autorizovaném servisu

Garanční prohlídka nemusí být provedena v autorizovaném servisu především v případě, že se jedná o prohlídku v zákonné záruce, pokud využíváte rozšířenou smluvní záruku, může v tomto případě prodejce požadovat (a zasmluvnit), aby veškeré úkony, které budou na voze realizovány, byly prováděny autorizovaným servisem. Z tohoto důvodu je nutné si pohlídat podmínky uvedené ve smlouvě, které se k záruce vztahuje, abyste o ni nepřišli.

Garanční prohlídka v zákonné záruce

Uplatňujete-li na nově zakoupený vůz pouze zákonnou záruku (tedy 2 roky při podmínkách uvedených v legislativě), můžete k realizaci garančních prohlídek využívat jakéhokoliv servisu (nemusí být autorizovaný), pokud zajistíte, že budou při prohlídce provedeny všechny úkony, které prodejce požaduje, tzn., jež jsou uvedeny v servisní knize a ve stanoveném rozsahu. Záznam o garanční prohlídce pak musí mít předepsanou podobu a obsahovat všechny náležitosti. V případě dodržení této podmínky je prodejce povinen záruku v případě závady uznat. Je-li ve smlouvě uvedeno, že je nutné garanční prohlídky absolvovat pouze u autorizovaného servisu, nejsou v tomto případě validní, jelikož je jim nadřazena bloková výjimka.

Garanční prohlídka ve smluvní záruce

V případě smluvní záruky je nutné dodržovat podmínky uvedené ve smlouvě. Pokud tedy prodejce ve smlouvě požaduje realizaci garančních prohlídek u autorizovaného servisu, pak je nutné tento požadavek dodržovat a jeho porušením je záruka automaticky zrušena.

Výhody rozšířené záruky – komu se vyplatí

Smluvní rozšířená záruka s sebou nese řadu výhod i nevýhod a nevyplatí se každému. Přestože se delší záruční doba jeví často jako benefit, mohou s ní být spojeny právě vyšší výdaje za garanční prohlídky nebo opravy. Vyplatí se především lidem, kteří automobil nakupují na firmu či na leasing, nebo jej plánují po kratší době užívaní prodat, jelikož trvající záruka obvykle zvyšuje cenu vozu. V případě, že si kupujete automobil pro soukromé účely a chcete na jeho opravách či údržbě ušetřit, je výhodnější spoléhat se pouze na zákonnou záruku, která v prvních dvou letech neomezí provoz vozu dlouhými čekacími lhůtami na díl a jednodušeji se řeší reklamace i v případě nevyužívání služeb autorizovaného servisu.

Větší opravy jsou po uplynutí záruční doby obvykle spojeny především s riziky vyplývajícími z užívání, tzn. silniční provoz, živly apod. Případné vady zapříčiněny těmito faktory velmi dobře pokrývá havarijní pojištění, které si můžete sjednat v různých variantách. Chcete-li získat veškeré informace o možných pojišťovacích produktech od různých subjektů souhrnně, můžete ke srovnání využít srovnávacího portálu, např. epojisteni.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}