.st0{fill:#FFFFFF;}

Kdy vypovědět povinné ručení 

 15 srpna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Provozování automobilu ukládá jeho majiteli povinnost sjednání povinného ručení. Povinné ručení je pojišťovnickým produktem, který je vyžadován legislativou. Bez něj není možné vozidlo v běžném silničním provozu používat. Ve své podstatě je povinné ručení koncipováno jako pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které může být nastaveno na různé úrovně krytí nebo doplněno dalšími typy pojišťovnických produktů (havarijní pojištění, připojištění pro případ úrazu apod.). Také z tohoto důvodu se mezi sebou nabídky jednotlivých poskytovatelů liší. I přesto, že se jedná o pojištění povinné, je možné si vybírat optimální smluvní podmínky, výši pojistného či právě krytí. Povinné ručení musí být uzavřeno před zahájením provozu vozidla. Tak se často stává, že majitelé či provozovatelé automobilu narazí v průběhu jeho užívání na lepší nabídku a potřebují se ze starého povinného ručení vyvázat. Tento proces vyžaduje podání výpovědi z povinného ručení. Ta se řídí konkrétními pravidly zahrnujícími také dobu, kdy je výpověď nejlepší podat.

K čemu slouží povinné ručení a co obsahuje

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je určeno k pokrytí škod způsobených třetí osobě při zaviněné dopravní nehodě. Vztahuje se jednak na škody majetkové, jednak na případnou újmu na zdraví nebo ušlý zisk přímo zaviněné provozem vozidla. Základní povinné ručení může být dále rozšířeno doplňková pojištění a připojištění, s nimiž tvoří kompletní produkt.

Rozsah povinného ručení

K základnímu krytí, které zahrnuje škody na zdraví, majetku nebo ušlý zisk do stanoveného limitu (minimální krytí pro povinné ručení je 35 mil. Kč) při specifikovaných podmínkách spoluúčasti. Kromě krytí jsou dále obvykle v základní nabídce povinného ručení také asistenční služby a také případné právní poradenství. Primární nabídku lze následně rozšířit o doplňková pojištění zahrnující především:

 • připojištění specifických částí vozu (přední sklo, kabeláž apod.)
 • úrazové pojištění (vztažené pouze na řidiče, či i na spolucestující)
 • připojištění přepravovaného majetku
 • připojištění rozšířených asistenčních služeb nebo půjčení náhradního vozidla
 • doplňující havarijní pojištění s krytím všech rizik nebo jen vybraných typů

Výše pojistného u povinného ručení

Výši pojistného povinného ručení určují tři hlavní skupiny faktorů – jedná se o faktory dány typem automobilu, specifiky řidiče a samotného pojištění. Nastavení povinného ručení ovlivňuje výši pojistného především s ohledem na stanovené limity a rozsah, tzn. čím jsou limity nižší, spoluúčast vyšší a čím méně doplňkových pojištění a připojištění produkt obsahuje, tím nižší bude výše pojistného. Obdobně je tomu pak u automobilu, kde výši nákladů na pojištění ovlivňuje především kupní cena, délka užívání (zda se jedná o vůz nový nebo ojetý) a výbava. V tomto ohledu je pak možné dosáhnout na slevu v případě, že je automobil vybaven zabezpečovacím systémem nebo v dobrém technickém stavu, standardně je výše povinného ručení u ojetých vozů nižší než u nových. Charakter řidiče, resp. provozovatele automobilu ovlivňuje výši pojistného s ohledem na tyto parametry:

 • věk a zkušenosti řidiče – včetně řidičské historie, která umožňuje získání bonusů za beznehodovost
 • míra využití vozidla – zde se zohledňuje intenzita používání včetně skutečnosti, zda se jedná o vozidlo pro soukromé nebo firemní účely
 • region, v němž bude vůz používán

Optimálním rozvržením jednotlivých faktorů pak lze dosáhnout na ideální produkt, díky němuž získáte dobré podmínky pojištění při minimálních nákladech. Velmi často se stává, že majitelé vozidla uzavřou smlouvu na produkt, který není zcela optimalizován pro jejich potřeby, aby mohli auto začít rychle používat. V navazujícím období pak hledají vhodnějšího poskytovatele. Po výpovědi původní smlouvy pak mohou uzavřít novou – výhodnější.

Výpověď smlouvy povinného ručení

K výpovědi smlouvy povinného ručení se přistupuje v několika specifických případech. Vedle uvedeného výběru nového poskytovatele se jedná i o:

 • změnu vlastníka vozidla – v případě že automobil prodáte, smlouva o povinném ručení by měla být uzavřena s novým majitelem
 • vyřazení vozidla z evidence – pokud automobil přestanete používat nebo se stane nepojízdným, je nutné zajistit jeho vyřazení z evidence silničních vozidel a současně vypovědět smlouvu o povinném ručení
 • odcizení – pokud bylo vozidlo odcizeno, přestává platit povinnost plateb povinného ručení, jelikož za něj majitel v takovém případě neodpovídá

V případě, že chcete jednoduše pouze změnit poskytovatele povinného ručení, je nutné vyhovět podmínkám výpovědi povinného ručení prostřednictvím formuláře, který by měl obsahovat veškeré náležitosti.

Podmínky výpovědi povinného ručení

Povinné ručení je standardně sjednáno u poskytovatele na dobu neurčitou, a pokud nedojde k jeho výpovědi, je ukončeno událostí, která znemožňuje další používání vozidla. Pojistné období u povinného ručení běžně činí 1 rok, tzn. pojistné je vždy placeno na rok dopředu. Pro změnu poskytovatele se lidé často rozhodují nejen v případě, že chtějí dosáhnout na lepší produkt u jiné instituce. Zpravidla se tak povinné ručení vypovídá v následujícím způsobem:

 • dohodou – kdykoliv, přičemž pojištěnému je vrácena poměrná část zaplaceného pojistného (obvykle se takovéto výpovědi dosahuje velmi obtížně)
 • na konci pojistného období (nevyžaduje vrácení poměrné částky pojistného) – výpověď je nutné podat nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období
 • do dvou měsíců od uzavření povinného ručení – v tomto případě není vyžadováno udání důvodu výpovědi
 • do tří měsíců od pojistné události – k tomuto kroku přistupují především pojištění, kteří nejsou spokojeni se způsobem, jakým byla pojistná událost řešena, výpověď musí být podána do tří měsíců od nahlášení pojistné události a výpovědní lhůta jeden měsíc běží od podání výpovědi
 • úprava pojistných podmínek nebo navýšení pojistného – pokud poskytovatel změní pojistné podmínky či zvýší ceny pojistného, je možné podat výpověď s tímto odůvodněním do jednoho měsíce ode dne, kdy vám bude doručeno oznámení o změně pojistných podmínek nebo výši pojistného

Co by měla výpověď povinného ručení obsahovat

Jednou z hlavních podmínek výpovědi povinného ručení je žádost podaná v písemné formě. Ta by měla dodržet veškeré náležitosti, jež jsou standardně požadovány poskytovatelem pojištění. Obecně se jedná o následující:

 • číslo pojistné smlouvy
 • charakteristika pojištěného – zahrnující jméno nebo název provozovatele u právnických osob, identifikační údaje (rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, IČO), adresu a kontakt pro další komunikaci
 • charakteristiku vozidla – model (druh, značka), SPZ, VIN
 • odůvodnění výpovědi povinného ručení – vybírá se jeden z důvodů uvedených výše
 • datum a podpis pojištěného

Kompletní požadavky na vzhled a data uváděná ve formuláři zpravidla uvádí každá pojišťovna na místě, kde jsou veřejně dostupné (nejčastěji na webových stránkách). Bez uvedení požadovaných informací nebo podpisu je dokument považován vždy za neplatný. Formuláře nebo jejich vzory pro vyplnění žádosti je obvykle možné získat přímo na webových stránkách poskytovatele. Některé pojišťovny nabízí interaktivní formuláře, z nichž je možné finální dokument vygenerovat nebo i elektronicky podepsat. Obvyklým postupem je odeslání výpovědi poštou, poskytovatelé však umožňují i jednodušší elektronické podání – u pojišťoven AXA či ČPP stačí zaslat sken vytištěného a podepsaného dokumentu, u Generali naopak lze smlouvu ukončit pouze osobně nebo zasláním žádosti poštou.

Kdy vypovědět povinné ručení

Výpověď povinného ručení při prodeji automobilu

Pokud dojde k prodeji automobilu, bývá proces schvalování výpovědi z povinného ručení zjednodušený. K vlastní žádosti, v níž je uveden, jako odůvodnění prodej automobilu je vhodné přiložit doklady o prodeji. Ten bývá vyznačen minimálně v technickém průkazu, kde by měl být již uveden nový majitel – k výpovědi se tak obvykle přikládá jeho kopie.

Vrácení přeplatku pojistného

Výpověď je tak možné podat kdykoliv během pojistného období a pojištěnému bude vrácena poměrná částka zaplaceného pojistného, tzn. podle toho, po jakou dobu bylo povinné ručení v daném roce využíváno, se určí, jaká výše pojistného má být vrácena. Uplynulá doba se vztahuje standardně ke kalendářním měsícům. Vrácení přeplatku pojistného i s dokladem je pak realizováno ve lhůtě, která je obvykle dána přímo smluvními podmínkami.

Optimální podmínky povinného ručení

Máte-li pocit, že vaše povinné ručení neodpovídá vašim potřebám, je dobré si ověřit, jaké produkty jsou aktuálně dostupné na trhu. K tomuto účelu lze kromě vlastního oslovení poskytovatelů využít také srovnávacích platforem. Jednou z nich je i portál epojisteni.cz. prostřednictvím tohoto portálu získáte aktuální informace o produktech včetně prvotní kalkulace, jež se zakládá na komplexním posouzení veškerých faktorů, jež vstupují do výpočtu výše pojistného. Portál navíc nabízí možnost konzultace s odborníkem v této oblasti a poskytnutí podporu v průběhu celého procesu uzavírání smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}