.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak změnit pojištění auta 

 9 února, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

K automobilu zkrátka patří autopojištění. Ne vždy je nutné zůstávat po celou dobu pouze u jedné pojišťovny. Je třeba si hlídat, kde se pojištění vyplatí a zda není jeho součástí více možností, než se zdá u pojištění stávajícího. Existuje několik aspektů, díky kterým je možné pojištění vozidla změnit. 

Kdy má smysl měnit pojištění auta?

Změnu pojišťovny má smysl vypovědět především z důvodu, že stávající smlouva již není výhodná. Většinou v tom hraje velkou roli cena, kterou za povinné ručení hradíte. Pojišťovny nabízejí velké množství variant, a pokud se vám nezamlouvají některé možnosti, které nabízí ta vaše, pak je čas na změnu. Co tedy nejčastěji vede ke změně pojištění auta?

Když se mění způsob využití

Povinné ručení má hned několik možností využití. Pokud se rozhodujete, zda své pojištění vyměníte za jiné, nejprve si zjistěte jeho způsob využití. Nejčastěji se jedná o tyto aspekty:

 • výkon a objem motoru vozidla,
 • hmotnost a velikost,
 • stáří a způsob využívání,
 • věk a bydliště,
 • bonusy a malusy,
 • frekvence splácení pojistného,
 • limity plnění.

Všechny tyto parametry ovlivňují výslednou cenu povinného ručení. Platí, že čím větší je objem motoru vozidla, tím vyšší je konečná cena povinného ručení. Kromě hmotnosti auta a jeho velikosti se také na ceně pojištění podílejí věk pojišťujícího a jeho bydliště. Například v Praze je daleko dražší autopojištění, než v malé obci mimo velkoměsto. Pak tedy ještě záleží na tom, jak dlouho využíváte pojištění vozu a zda jste někde nehavarovali.

Když chci ušetřit a hledám levnější pojišťovnu

Rozhodnete-li se pro změnu pojištění vašeho vozidla, marně byste hledali jeho ceník. Ten totiž nikde uvedený není, zkrátka neexistuje, protože je k výslednému výpočtu ceny potřeba uvést mnoho důležitých kritérií, na jejichž základě se pak konečná cena vypočítá. Na jejich výpočet lze využít online kalkulačky.

Změnit pojišťovnu je možné také při zdražení pojištění. Zde ale pozor na to, z jakého důvodu se cena pojistného navýšila. Pokud by ke zdražení došlo z důvodu nehody (malusu), pak není možné vypovědět smlouvu.

Když už se nevyplácí platit i havarijní pojištění

Víte, jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Zatímco povinné ručení musí mít sjednané každý majitel motorového vozidla a jeho plnění pokryje škodu způsobenou vaším vozidlem, plnění havarijního pojištění naopak v případě škody způsobené na vašem vozidle připadne vám. Do havarijního pojištění spadá nejen škoda způsobená jiným řidičem, ale také zvěří, přírodními živly, krádeží vozidla, nebo škoda způsobená neznámým pachatelem.

Stejně tak, jako se vyplácí si pravidelně kontrolovat pojistnou smlouvu povinného ručení, je třeba provádět kontrolu rovněž u havarijního pojištění, které mnohdy nevědomky přeplácíme.

Pro změnu pojištění je třeba podat výpověď

Abyste mohli přejít k jiné pojišťovně, je důležité podat výpověď, která se musí dát pojišťovně v písemné formě potvrzenou vlastnoručním podpisem. Dokument pak zašlete poštovní cestou na adresu pojišťovny, e-mailovou cestou jak sken v příloze, nebo můžete zajít na pobočku osobně. Pojišťovna se řídí Zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a Občanským zákonem, na vypovězení smlouvy má tedy zákonnou lhůtu 30 dní. Uplatnit pojistnou událost můžete kdykoliv, dokud neuplyne výpovědní lhůta vaší smlouvy. Smlouvu je možné vypovědět několika způsoby.

 • Dohodou mezi vámi a pojišťovnou,
 • výpovědí do 6 týdnů před výročím smlouvy,
 • výpovědí do 3 měsíců od začátku pojistné události,
 • výpovědí do 2 měsíců od uzavření smlouvy o pojištění.

Když vypovídám smlouvu dohodou

Smlouvu vypovíte dohodou v případě, že se domluvíte s pojišťovnou o tomto způsobu ukončení smluvního vztahu. S ní je také potřeba se domluvit na způsobu vyrovnání závazků. Dohoda musí obsahovat mimo jiné okamžik, ve kterém pojištění zaniká. Zákonnou povinností pojišťovny však není na vypovězení smlouvy dohodou přistoupit.

Když chci ukončit smlouvu výpovědí

Výpověď je možné podat buď 6 týdnů před koncem pojistného období, nebo v případě pojistné události do 3 měsíců od jejího oznámení. Dále také do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Pokud se rozhodnete pro první možnost, k ukončení smluvního vztahu dojde v den uplynutí ročního pojistného období. V druhém případě je výpovědní lhůta 1 měsíc. V případě ukončení smlouvy do 2 měsíců vám počne běžet výpovědní lhůta v délce trvání 8 dní. Ve všech případech je nutné podat výpověď písemně.

Jaké jsou lhůty pro změnu povinného ručení?

Rozhodnete-li se pro změnu povinného ručení, musíte dodržet lhůtu, na kterou bylo pojištění stanoveno. Vyhnete se tak možným sankcím, které za porušení této doby mohou být uloženy. Pokud tedy k výpovědi smlouvy dojde do šesti týdnů před výročím vaší smlouvy, pojišťovna nebude mít s odstoupením sebemenší problém a vy tak můžete pohodlně přejít k jiné pojišťovně. Pozor je třeba dávat na to, aby se datum ukončení povinného ručení u předešlého poskytovatele překlenoval s datem uzavření smlouvy u nové instituce.

Výpověď havarijního pojištění

S vypovězením havarijního pojištění je to podobné jako s ukončením povinného ručení. Při změně pojištění můžete vypovědět smlouvu hned několika způsoby.

 • Ke konci pojistného plnění (výročí vaší smlouvy),
 • do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy,
 • do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události,
 • ukončení smlouvy dohodou mezi vámi a pojišťovnou.

Výpověď havarijního pojištění ke konci plnění

Stejně jako u povinného ručení se havarijní pojištění v případě výpovědi ke konci plnění musí podat nejpozději 6 týdnů před uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, tedy 1 roku. Konec pojistného plnění si můžete ověřit na zelené kartě, nebo v pojistné smlouvě.

Výpověď havarijního pojištění dohodou

Aby bylo možné smlouvu vypovědět dohodou, bude nutné získat souhlas od pojišťovny u které máte sjednané havarijní pojištění. Pokud se chystáte změnit pojišťovnu, bude nutné počkat, až dá stávající pojišťovna souhlas s vypovězením smlouvy. Důvodem vypovězení pojistné smlouvy dohodou může být rovněž nespokojenost. I zde platí, že vám přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou na adresu, nebo na bankovní účet.

Další možnosti výpovědi havarijního pojištění

Pokud jste si sjednali pojištění dříve, než uplynuly 2 měsíce, pak stačí napsat výpověď a po měsíci bude smlouva ukončena. Další možností je vypovězení havarijního pojištění je v případě například nespokojenosti pojistného plnění do 3 měsíců od oznámení jeho vzniku. Výpovědní lhůta trvá 1 měsíc a vzniklý přeplatek pak vrátí buď na váš bankovní účet, nebo složenkou na adresu uvedenou ve smlouvě.

Jaké jsou lhůty pro změnu havarijního pojištění?

V případě změny havarijního pojištění je třeba se stejně jako u povinného ručení řídit tím, co máte uvedeno ve smlouvě. Je tedy třeba dodržet lhůtu, pro kterou je možné smlouvu vypovědět. Stejně jako u povinného ručení je lhůta pro vypovězení smlouvy šest týdnů před jejím výročím.

Výpověď havarijního pojištění musí obsahovat:

 • údaje pojišťovny, u které vypovídáte smlouvu (název a adresa),
 • vaše údaje (kdo smlouvu uzavíral),
 • číslo vaší pojistné smlouvy
 • důvod, proč smlouvu vypovídáte,
 • datum, podpis a místo podepsání.

Nejlepší způsob, jak napsat řádně výpověď je použít vzor, kde je již vše předvyplněné a nestane se tak, že byste na něco zapomněli.

Jak změnit pojištění auta

Vzor výpovědi pojistné smlouvy:

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistitel:

Název pojišťovny:

Ulice:

PSČ a obec:

Pojistník:

Jméno:

Ulice:

PSČ a obec:

Rodné číslo:

Telefon:

Věc: Výpověď pojistné smlouvy č. …………………………………. .

Vážení,

v souladu s VPP vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu ke konci pojistného období.

Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodného průběhu pojištění.

V…………………, dne…………………. .

S pozdravem

                                       ……………………………

                                                  Podpis

Výpověď smlouvy z jiných důvodů

Kromě výše uvedených možností výpovědi je možné jak havarijní pojištění, tak i povinné ručení vypovědět, když například prodáváme vozidlo, vyřazení automobilu z evidence vozidel a uložení registračních značek do depozita, změny pojistníka, odcizení vozidla, nebo v případě nezaplacení pojištění.

Výpověď z důvodu prodeje vozidla

Pokud se rozhodnete svůj vůz prodat, nebo přepsat na nového vlastníka, bude smlouva ukončena v den podání výpovědi. S výpovědí není dobré otálet, protože pojišťovna se řídí zákonem, kde je uvedeno, že smlouvu můžou vypovědět v den podání výpovědi, nikoliv v den, kdy bylo vozidlo přepsáno na nového vlastníka, nebo kdy byla podepsána kupní smlouva.

Pro vypovězení smlouvy z důvodu prodeje bude třeba doložit pojišťovně kopii kupní smlouvy, nebo velkého technického průkazu. Zákon však tuto skutečnost neuvádí a tudíž není povinností pojišťovny po vás tyto dokumenty vyžadovat a měla by stačit samotná výpověď pojistné smlouvy. Pro jednoduché vyřízení je lepší velký technický průkaz a kupní smlouvu pojišťovně doložit.

Výpověď z důvodu vyřazení z evidence vozidel

Vyřazení auta z evidence vozidel, známé také jako uložení registračních značek v depozitu se provádí poměrně často. Jednak to využívají takzvaní sváteční řidiči, někdy však takto někteří vlastníci vozů urychlují vypovězení pojistné smlouvy. Výpověď tímto způsobem můžete podat kdykoliv a u jakéhokoliv automobilu. Na dopravním inspektorátu jenom odhlásíte vaše auto, třeba jen na jeden den a pojišťovně zašlete výpověď, ke které vložíte také kopii velkého technického průkazu. Pojišťovna smlouvu ukončí ke dni, kdy bylo auto vyřazeno s evidence vozidel.

Výpověď z důvodu změny pojistníka

Někdy se stane, že vůz je napsaný na jiného majitele a povinné ručení či havarijní pojištění má sjednané někdo jiný. Většinou tuto možnost využívají mladí lidé, kteří mají čerstvý řidičský průkaz a nemají dostatek bonusů, aby mohli mít slevu. Takto se to řeší například v rodinách, kde třeba syn dostal auto k narozeninám a otec si přepíše povinné ručení na sebe, aby bylo výhodnější. Rizikem pak je, že pokud by syn zavinil nějakou nehodu, nebo byl obětí nehody, pak by vše musel vyřizovat jeho otec.

Změnit pojistníka však není jen o podání výpovědi, Je třeba vyčkat na výročí pojistné smlouvy, pak je teprve možné podat výpověď a pojistníka změnit.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Může se stát, že vám někdo ukradne automobil. V tomto případě je třeba jednat rychle a hned jak vyřídíte vše potřebné s Policií ČR, vypovězte pojistnou smlouvu jak na povinné ručení, tak na havarijní pojištění – pokud máte sjednané. V tomto případě si nezapomeňte připravit kopii protokolu o odcizení vozidla od PČR.

Výpověď z důvodu neplacení pojištění

Pokud si myslíte, že neuhrazením pojistného vám pojišťovna smlouvu vypoví a vy už nic řešit nemusíte, jste na velkém omylu. Pojišťovna po vás bude samozřejmě dlužnou částku za neuhrazené pojištění vymáhat a vy jej budete muset zaplatit tak, jako tak. Mimo jiné může také po vás pojišťovna vyžadovat další poplatky, které jsou spojené s vymáháním dlužné částky a úroky z prodlení. Jakmile obdržíte upomínku, pojištění zaniká po 30 dnech od jejího doručení.

O výpovědi z důvodu neplacení pojistného si můžete také přečíst v Zákoně o pojištění odpovědnosti provozu vozidla § 12 odst.1 e 168/1999 Sb.

Jak je to s bonusy?

Změnou pojišťovny se nemusíte bát, že byste přišli o své bonusy. Nové pojištění se pak vypočítá z bonusů nasbíraných z předchozích let a to se pak zohlední ve výsledné ceně nového pojištění. V případě, že vlastníte více než jen jedno vozidlo, můžete si bonusy převést pouze k jednomu z nich. Je však možnost si vybrat, na které vozidlo si přejete bonusy uplatnit. Stačí, když pojišťovně doložíte potvrzení o době trvání pojištění do dvou měsíců od vystavení nové smlouvy, budou v ní bonusy zohledněny. V případě, že potvrzení nedoložíte, pojišťovna přepočítá sjednávané pojištění a následně vám písemnou formou oznámí novou výslednou částku k úhradě vašeho povinného ručení.

Změnou pojištění můžete ročně ušetřit i několik stovek korun a po celou dobu trvání sjednaného pojištění pak i tisíce, což se rozhodně vyplatí. Nezapomeňte si proto své povinné ručení a havarijní pojištění kontrolovat nejlépe každé dva roky, abyste netratili a mohli využít výhody, která ta, nebo ona pojišťovna zrovna nabízí. Co pro vás před rokem mohlo být výhodné, už letos být nemusí.

Změna pojištění pro vás nenese žádná rizika, ale naopak. Změna pojištění netrvá věčnost, nepřijdete o bonusy a ještě můžete ušetřit. Ušetřit na autopojištění se dá různě. Nejjednodušším, osvědčeným a nejrychlejším způsobem, jak ušetřit je využití online kalkulátoru od epojištění.cz. Jedná se o snadnou cestu, jak porovnat nabídky pojišťoven.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}