.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak na obnovení pojistné smlouvy 

 5 února, 2023

Jana Vochková

Ohodnotit

K obnově pojištění se lze dostat dvěma způsoby, jedním je obnova po uplynutí doby, na kterou je pojištění sjednáno, druhý způsob je její zrušení, ke kterému vede hned několik různých cest, a následná snaha o obnovení. Důležité je však vědět také to, jaké pojištění sjednat, co vše si při případném sjednávání pohlídat a situace, kdy je možné vypovědět pojištění ihned či kdy se obnova smlouvy vytváří automaticky.

Pojistný zájem, pojistitel, pojistník

Pro začátek je třeba vymezit si některé důležité pojmy, které se v případě sjednávání pojištění hojně vyskytují. Pojistný zájem je potřeba ochrany před následky vzniklé nahodilou událostí, jež byla vyvolána pojistným nebezpečím. Lidským jazykem řečeno jedná se o důvod pojištění, tedy osoba má pojistný zájem například na svém životě, zdraví či například majetku. Pojistitelem se rozumí právnická osoba s oprávněním k provozu pojišťovací činnosti a pojistníkem se rozumí fyzická osoba uzavírající smlouvu s pojistitelem. Tyto dvě strany mezi sebou uzavírají smlouvu a případné další osoby jsou započítávány v případě, že jim uzavřením této smlouvy vzniká právo či povinnost. Smlouva je uzavřena na pojistnou dobu, platí se pojistné, které může být jednorázové, například v případě krátké cesty do zahraničí, či běžné, které je stanovené na určité období.

Pojistitel má vždy možnost omezit shora či naopak zdola své plnění, jelikož při škodovém pojištění nemůže dojít k obohacení. Horní hranice majetku by měla být stanovená na základě hodnoty dané věci. Hranice se vztahuje na jedinou událost, avšak pokud vznikne během této události více pojistných událostí, hranice nesmí být překročena. Zvláštní zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla může v určitých případech stanovit jinak.

V případě, že nelze určit hodnotu dané věci, což se týká například pojištění odpovědnosti, právní ochrany či finanční ztráty, lze využít limit pojistného plnění a pojistitel tak musí plnit obsah smlouvy do výše skutečných škod až do daného limitu.

Kromě smluv uzavíraných mezi dvěma stranami lze využít spoluúčasti, kdy se oprávněná osoba bude podílet na případných úhradách škod. Další možností je také množné pojištění, což je pojištění více osob na stejné období. Existuje několik forem, například spolupojištění, které vzniká mezi jednou osobou a více pojistiteli s určeným vedoucím pojistitelem. Je nutné dohodnout výši podílu a na základě poměru je přerozdělováno pojistné.

Souběžné pojištění je sjednáváno taktéž mezi pojistníkem a více pojistiteli a jedná se o totéž riziko. Výše podílů nesmí přesáhnout limit pojistného plnění či pojistnou částku. Vícenásobné pojištění se pak nazývá situace, kdy je sjednáno pojištění u více pojistitelů na stejné riziko, avšak souhrn pojistných částek přesahuje hodnotu dané věci. Jednotliví pojistitelé mají následně za povinnost se vypořádat v poměru dle horní hranice pojistného plnění. O vzniku vícenásobného pojištění je nutné informovat každého pojistitele ve chvíli, kdy je o tomto faktu pojistník obeznámen. Pojistitel získává právo na zrušení smlouvy, pokud vede pojistná událost k znevýhodnění ostatních pojistitelů.

Jelikož zájmem každého je předejít vzniku škod, existují zachraňovací náklady, což jsou vynaložené prostředky využité pro odvrácení vzniku bezprostředně hrozící události či k jejímu zmírnění, případně nezbytné náklady pro odklízení poškozeného majetku či jeho části související s hygienou, bezpečím či ekologickými důvody. Tato částka nesmí být nižší než 30 % z pojistné částky či limitu pojistného plnění. Zachraňovací náklady se neplatí osobám či institucím, které mají povinnost dané náklady vynaložit v souladu s právním předpisem, kterým se řídí. Do této kategorie spadají především hasiči, armáda, záchranná služba či policie.

Druhy pojištění

Pojištění jako takové je finanční služba s cílem tlumit finanční dopad důsledků událostí. Dojde k rozložení výdajů na případnou úhradu těchto důsledku, například havárie či živelná pohroma, do splátek zabraňujících případným finančním potížím.

Typy pojištění lze rozdělit dle několika hledisek. Dle obsahu pojištění, dle účasti či dle pojišťoven, které se dělí na soukromoprávní a veřejnoprávní.

Dle účasti lze rozdělit pojištění na dobrovolné a povinné. V České republice existuje 5 zákonných pojištění, některé z nich jsou dány za určitých podmínek, jiné jsou stanoveny povinně pro každého. Jedním z nich je například zdravotní pojištění vzniklé narozením či dnem získání povolení k trvalému pobytu a končící smrtí fyzické osoby. Bez povolení k trvalému pobytu může vzniknout také zaměstnáním u zaměstnavatele se sídlem v ČR. Osoba tak získává právo k základní zdravotní péči a výše je stanovená na 13.5 % z vyměřovacího základu a pojistné hradí buď zaměstnavatel za své zaměstnance, OSVČ či zaměstnanec v pracovním poměru, případně stát v případě určitých skupin jako rodiče na mateřské či studenti.

Stejně tak je povinné sociální pojištění, jehož součástí je pojistné na nemocenské, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit má zaměstnanec i zaměstnavatel.

Pro zaměstnavatele s výjimkou státního orgánů pak platí povinnost platit pojištění odpovědnosti. Platí tak pro každého zaměstnavatele s alespoň jedním zaměstnancem včetně těch se smlouvou DPČ či DPP. Z těchto pojištění jsou hrazeny výdaje při zraněních a dalších újmách zaměstnanců v práci či na služebních cestách.

Pojištěními povinnými za daných podmínek jsou například povinné ručení, které se vztahuje na každého vlastníka automobilu. Prokazuje se zelenou kartou a bez něj nemůže auto do běžného provozu. Posledním pojištěním je profesní odpovědnost, která přichází vhod při spáchání profesní chyby. Je tak důležitá pro odborné profese jako lékaři, notáři, advokáti, projektanti a další, kteří touto chybou mohou mít dopad na lidské zdraví či způsobit velké finanční ztráty.

Pojištění dle obsahu

Druhů pojištění, obzvlášť na základě obsahu, je mnoho. Pojištění osob kromě zdravotního a sociálního pojištění obsahuje také pojištění na dožití, úrazové pojištění a cestovní pojištění. Úrazové pojištění hradí případné výdaji při přechodných, ale také trvalých tělesných poškození či dokonce smrti pojištěné osoby. Pojištění na dožití funguje jako výplata plnění, když osoba dosáhne věku stanoveného ve smlouvě.

V případě odjezdu do zahraničí funguje cestovní pojištění pro úhradu případných výloh z důvodu úrazu či nemoci. Lze si sjednat smlouvu pro cestování na delší období, ale také v případě krátkých, například dvoudenních cest.

Kromě osob lze pojistit také majetek, v takovém případě je možné využít havarijního pojištění, živelní pojištění či proti odcizení. Do poslední kategorie, a sice pojištění zájmu, spadají již výše zmíněné povinné ručení a pojištění odpovědnosti.

Jak na obnovení pojistné smlouvy

Zánik pojištění

Při neplacení pojistného zaniká pojištění v den po uplynutí lhůty stanovené pojistitelem. Datum je uvedeno v upomínce k zaplacení celého či části pojistného, která musí také obsahovat upozornění o zániku pojistného v případě nezaplacení nedoplatku. Lhůta musí být stanovena na dobu nejméně jednoho měsíce a lze ji dohodou prodloužit. V některých případech je možnost přestat platit pojistné při vytvoření dostatečné rezervy, v takovém případě je pojištění zajištěno a není třeba se o něj dále starat.

Dalším způsobem zrušení pojistného je výpověď. Vypovědět smlouvu mohou obě strany, tedy jak pojistník, tak pojistitel. Jak již bylo výše zmíněno, výpověď je možné podat do 6 týdnu od konce platnosti smlouvy, do dvou měsíců od samotného sjednání s osmidenní výpovědní lhůtou či do tří měsíců počínaje dnem oznámení o vzniku pojistné události. Poslední způsob nelze využít v případě životního pojištění a výpovědní doba se v tomto případě prodlužuje na dobu jednoho měsíce.

Pojistník může navíc vypovědět smlouvu s osmidenní lhůtou do dvou měsíců ode dne, kdy zjistil, že určená výše pojistného byla stanovena na základě národnostního, rasového či etnického hlediska. Dále lze výpověď podat do jednoho měsíce od doby, kdy bylo doručeno sdělení o převodu pojistného kmene či změně pojistitele. V případě odnětí povolení pojišťovací společnosti k provozu činnosti lze taktéž využít výpovědi ve lhůtě jednoho měsíce.

Tímto však možnosti ke zrušení pojištění nekončí. Můžete tak učinit také dohodou, kde je nutné vyjádření obou stran. Musí být ujednán způsob vyrovnání všech závazků a okamžik zániku. V jiném případě je pojištění zrušeno v den nabytí účinnosti dohody.

Nárok na odstoupení od smlouvy mají jak pojistník, tak pojistitel. V takovém případě dojde ke zrušení smlouvy od počátku, tedy případné zaplacené pojistné musí být do 30 dnů navráceno s odečtením nákladů, které pojistník plnil během dané doby. Pojistitel tak může učinit v případě, že pojistník zodpoví účelně neúplně či nepravdivě tak, aby mohl uzavřít smlouvu. Od smlouvy lze odstoupit do dvou měsíců od zjištění této události.

Pojistník má nárok na odstoupení v případě neúplných či nepravdivých odpovědí na dotazy ohledně sjednávaného pojištění, taktéž do dvou měsíců od zjištění, v opačném případě právo zaniká. Bez udání důvodu lze odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy či sdělení podmínek smlouvy v případě jejího uzavření na dálku ve formě obchodu. V případě životních pojištění kromě cestovních sjednaných na méně než 1 měsíc se tato lhůta prodlužuje až na 30 dní.

Odmítnutí pojistného plnění nastane v případě vyskytnutí události, která nemohla být zjištěna při sjednávání a smlouva by nebyla v takovém případě uzavřena. Případně lze odmítnout plnění v případě, že při vzniku práva na něj byly uvedeny nepravdivé podstatné údaje. Pojištění zaniká dnem doručení oznámení a odmítnutí plnění.

Dalšími důvody mohou být zánik pojistného rizika, pojištěné věci či majetkové hodnoty, případně smrti fyzické osoby či rušení právnické osoby bez nástupce.

Obnova pojištění

Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak či nenastane jedna z výše uvedených situací, má každé pojištění určitou konečnou dobu trvání. Ať už se jedná o pojištění auta či osob, vždy je možné smlouvu ukončit dříve, nebo naopak prodloužit po uplynutí lhůty.

Ve smlouvě může být dohodnuto, že její platnost bude automaticky obnovena, pokud klient do 42 dní od skončení neoznámí jinak. Pokud bude smlouva prolongována, učiní se tak na stejnou dobu, na jakou byla smluvena ta předchozí, se stejnými podmínkami. To vše pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

To vše musí být uvedeno při podepisování smlouvy. V takovém případě se klient nemusí o nic starat a vše proběhne automaticky. V opačném případě bude potřeba zajistit její obnovení, tedy kontaktovat pojišťovnu a požádat o prodloužení, v mnoha případech se daná instituce ozve sama.

Vzor výpovědi pojistné smlouvy

K výpovědi pojistné smlouvy je třeba vyplnit formulář obsahující několik podstatných informací. V první řadě je třeba zvolit, zda žádáte o výpověď ke dni ukončení pojistného období či k určitému datu, které je nutné specifikovat. Případně je třeba doplnit, zda se jedná o výpověď v dané lhůtě.

Samozřejmostí je důvod, ať už změna vlastníka majetku, výše zmíněné zásadní porušení během sjednávání či ke konci období nejste spokojeni s výší pojistného vyměřené na následující pojistné období.

Další částí je způsob vyplacení nevyčerpaného pojistného. Můžete si nechat částku poslat na bankovní účet převodem či složenkou na danou adresu. Případně může obsahovat adresu, na kterou druhá strana odešle potvrzení o bezeškodním průběhu.

Výpověď lze také doplnit o případné přílohy. Nesmí chybět číslo pojistné smlouvy a údaje o pojistníkovy, tedy jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. Výpověď musí být podepsána a doplněna o název pojistitele se dnem a datem vyplnění výpovědi.

Jedním ze způsobů, jak ušetřit na pojištění, je nechat si vypočítat pomocí kalkulátoru výši pojištění a srovnat jednotlivé pojišťovny. K tomu poslouží například portál epojisteni.cz, který poskytuje porovnání včetně online kalkulace jednotlivá pojištění od povinných ručení po hypotéky a cestovní pojištění. Umožňuje specificky volit společnosti dle typu majetku, například pokud vlastníte byt či chatu, zároveň obsahuje podrobné vysvětlivky, co vše dané pojištění zahrnuje a co vše si můžete nechat pojistit.

Nabízí také telefonické poradenství a vše lze sjednat online po podrobném výběru ideální společnosti.

Pokud vás zajímají konkrétnější otázky vztahující se na to, co vše lze pojistit spolu s bytem či jiným majetkem, epojisteni poskytuje velmi obsáhlý seznam nejčastějších otázek, formulář s podmínkami a případně také stránku se zákony, které mohou přijít vhod. S jednotlivými pojišťovnami má portál uzavřený smluvní vztah, díky čemuž mohou klientům zprostředkovávat zvýhodněné služby online.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}