Změna vlastníka vozidla podpisem kupní smlouvy nekončí. Následují další, převáženě administrativní povinnosti, které vyvrcholí provedením změny zápisu vlastníka v registru silničních vozidel. To sice nemá přímý vliv na fyzický přechod vlastnických práv, řádné zapsání změny je nutné. Co ale dělat, pokud k tomu nedojde? Mně se to stalo.

Prodej proběhl hladce

Prodal jsem auto s tím, že přepis provede kupující. Dostal ode mě ověřenou plnou moc a v dobrém jsme se rozešli. Po týdnu jsem ho zkontaktoval s dotazem, zda přepis proběhl v pořádku. Tvrdil mi, že se k tomu ještě nedostal a že to plánuje v horizontu několika dní. Začal jsem jej kontrolovat každý den, ale pořád jen samé výmluvy. Pak mi došla pokuta za jeho špatné parkování. U auta, které už nebylo moje. Volám opět novému majiteli a ten je nedostupný. Přestal zcela komunikovat. Co teď s tím?

Přepis je možný provést kdekoli

Podle mého jsem vše udělal správně. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích uvádí, že zápis změny vlastníka vozidla v registru provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, pokud jde o různé osoby. Na změnu je celkem deset dní, jinak hrozí sankce.

Ušetřete na povinném ručení

Úspora až 75 %. Srovnejte nabídky pojišťoven.

Dříve platilo, že změna se zapisuje dle místní příslušnosti úřadů dle bydliště stran. Nyní tomu tak již není a můj kupující tak měl možnost provést přepis na jakémkoli úřadě kdekoli v ČR. Žádost tedy byla podána společně s tím, že samotný přepis provede na základě mé plné moci on sám.

výměna auta: nový majitel

K přepisu je nutné mít:

  • velký a malý technický průkaz
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
  • zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (v mém případě tedy kupní smlouva)
  • platný doklad totožnosti
  • případně plnou moc s úředně ověřeným podpisem za předpokladu, že některý z účastníků (prodávající či kupující) bude při podání žádosti zastoupen
  • doklad o zaplacení správního poplatku, v některých případech i ekologické daně

Tímto vším byl tedy kupující vybaven a měl přepis provést. Přestal však zcela reagovat a na mé jméno zůstalo napsané vozidlo, ke kterému jsem neměl již žádná práva, ani pojistku a ani jsem nevěděl, kde se aktuálně vyskytuje.

Co dělat?

Naštěstí současně s úpravou možnosti přepisu vozidla i na místech, které nespadají pod trvalé bydliště, došlo v roce 2017 k aktualizaci zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích i v jiných směrech. To mi tedy na jednom takovém úřadě řekli. Zákon nově pamatuje i na situaci, kdy jedna ze stran nespolupracuje, a to doslovně v § 8a:

Došlo-li ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní nebo nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel ve lhůtě podle § 8 odst. 2, provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního nebo nového vlastníka.“

Už k autu nemám žádné doklady

Pro mě tím svitla naděje, že vše hladce vyřeším. Doklady pro zápis jsou i tak potřebné a je nutné je doložit, s tou výjimkou, že k „žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici.“

Zákon dále řeší tuto situaci s doložením technického průkazu tak, že sám úřad obce s rozšířenou působností při podání žádosti o přepis vozidla dle tohoto paragrafu vyrozumí nového vlastníka vozidla, který žádost nepodal, a umožní mu se k žádosti vyjádřit, a zároveň ho vyzve k předložení technického průkazu v určité přiměřené lhůtě. Tedy já do toho již nezasahuji.

Zákon chrání poctivé

Nedá se předpokládat, že by nový majitel vyhověl i této výzvě a proto není v takové situaci nepředložení technického průkazu až takovou překážkou. Rozhodně tedy nebrání k přepisu. To se stalo i v mém případě. Úředník mi oznámil, že nový majitel na výzvu nijak nereagoval, ale k přepisu v zákonné lhůtě dojde. Naštěstí jsem měl od všech dokumentů kopie, což mi situaci značně ulehčilo.

Jaké hrozí postihy?

Ne tak ovšem novému majiteli. Spolupráce při zápisu je velmi důležitá pro obě strany. Pro mě, abych nemusel řešit další věci kolem svého nyní již bývalého auta a pro druhou stranu kvůli sankcím a dalším rizikům, které z nepřepsání plynou. Pátral jsem po nich a jsou to:

Přestupek

– který vznikne tím, že se nedodrží předepsaná lhůta na přepis, která činí oněch deset dní od podpisu kupní smlouvy. Za to hrozí pokuta až 50 000 Kč.

 Přestupek provozovatele, pokud je rozdílný od majitele

– pokud k zápisu změny vlastníka (provozovatele) nedojde, pak nastává situace, že prodávající sice již prakticky silniční vozidlo ve fyzické dispozici nemá, ale nadále může být veden jako provozovatel takového vozidla. Pak mu hrozí, že dle § 125f zákona „Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem“. Tato odpovědnost provozovatele je přitom daná, nikdo nic jiného nezkoumá.

 Povinné ručení

– to je velmi podstatná věc. Toto tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž zaniká dnem, kdy pojistník nebo nový majitel oznámí pojišťovně, že došlo ke změně majitele. Do té doby pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nadále trvá, a je zcela jedno, že pojistitel již vlastníkem vozidla není.

 Zrušení pojištění

Já jsem to řešil tak, že jsem pojištění zrušil dva dny po prodeji. Domluvil jsem se tak s kupujícím, protože si pro auto přijel bez nové pojistky (o prodeji jsme se domluvili až na místě, takže nemělo smysl, aby si nějaké pojištění sjednával předem). A bez tohoto pojištění by nemohl auto využívat. Pojistka tak z mé strany zanikla. V tomto případě je to jednodušší, než zařídit přepis bez spolupráce druhé strany. Zákon o pojištění odpovědnosti toto pojištění vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě – jedná se o tzv. osobní rozsah pojištění. Pojištění je tak závislé na označení vozidla ve smlouvě a pokrývá odpovědnost každé osoby za škodu, která může vzniknout jeho provozem. Zde už je jedno, jde o provozovatele vozidla nebo někoho jiného, je to osoba, která zkrátka vozidlo v době dopravní nehody řídila a za škodu tak samozřejmě odpovídá.

Takže vlastně kdybych změnu neohlásil a s autem se stala nějaká nehoda, pak by se škoda kryla z mé pojistky. To by mi znepříjemnilo život, protože jsem dlouholetý řidič bez nehod a zároveň jsem vlastník několika dalších vozidel a mám tak díky tomu u pojišťoven nárok na různé bonusy a slevy. Schválně používám množné číslo, protože na různé stroje mám pojistku u různých pojišťoven. Pro každý si vybírám zvlášť z toho, co je zrovna na trhu nabízeno. Používám na to online srovnávače pojištění, třeba ePojištění.cz, protože chci porovnat všechny pojišťovny a obvykle rychle. Já jsem člověk, který si klidně zařídí pojistku i v místě koupě nového auta, protože přes internet je to za pár minut vyřízené a je možné s tím autem hned odjet.

Co dělat, když nový majitel nepřepíše auto na sebe

Štítky:

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na