.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od Ergo pojišťovny [recenze] 

 10 listopadu, 2022

Jana Vochková

5/5

Výběr pojištění je jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl člověk v rámci starosti o sebe sama i svoji rodinu věnovat maximální pozornost. Život se každému z nás může změnit doslova ve vteřině a nebezpečí, která na nás číhají na každé kroku, je třeba co nejvíce snížit. To, jestli nám na dům spadne meteorit, neovlivníme, to, že nám potom škodu někdo uhradí, si ale zajistit můžeme. A i když je tento příklad poněkud přitažený za vlasy, v obecnosti samozřejmě stoprocentně platí. Proto jsem se dal na zkoumání různých nabídek pojištění majetku a odpovědnosti. To, co jsem zjistil u ERGO pojišťovny, jsem potom sepsal do následujícího textu.

Proč mít pojištění majetku a odpovědnosti

Jak již bylo uvedeno v úvodu, nikdo z nás si nemůže být jistý dnem ani hodinou, kdy na nás ukáže prst nepřejícího osudu. Ani sebevětší a sebeupřímnější snaha o ochranu majetku nebo o to, abychom nikomu nešťastnou náhodou neprovedli nic zlého, nemusí znamenat, že se nestane pravý opak.

Jestliže na naši hlavu spadne nějaká životní katastrofa (anebo spadne na hlavu někomu jinému, ale naším neúmyslným přičiněním), způsobí nám to mnohé problémy. Jedním z nich bude nepochybně hašení finančních ztrát, které s tím budou spojené. Může se jednat o opravu zničené střechy, aby nám do bytu neteklo, stejně jako placení bolestného někomu, komu jsme nešťastnou náhodou zlomili nohu, když jsme mu na ní při sousedském grilování pustili cihlu.

Naštěstí jsou zde různá pojištění pokrývající široké spektrum životních situací. Z těch lze utkat padák, který nám může – přeneseně řečeno – zachránit krk, resp. bankovní účet. Mezi pojišťovnami, jejichž nabídky jsem v poslední době se zájmem procházel, patří i ERGO pojišťovna. Co svým klientům nabízí?

Ergo pojišťovna

Společnost ERGO pojišťovna, a. s. je v České republice aktivní od roku 1994, kdy zde byla založena. Více než 25 let působení na trhu i fakt, že se jedná o člena evropské, resp. německé skupiny ERGO Group AG, která patří k největším v Evropě, značí, že se jedná o stabilní společnost se silným zázemím. To je pro mě v případě finančních institucí, pojišťovny nevyjímaje, velmi důležitý parametr.

Ve své nabídce má ERGO pojišťovna celou řadu různých produktů pokrývajících různé životní situace. Našel jsem mezi nimi cestovní nebo úrazové pojištění, důchodové pojištění, pojištění vozidla a v neposlední řadě i pojištění majetku a odpovědnosti. Ty dvě poslední pojištění mě zajímaly nejvíce a v následujícím textu se je pokusím představit podle toho, co jsem se o nich dozvěděl.

Tou možná nejdůležitější informací je, že ERGO pojišťovna nabízí pojištění domácnosti i pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě v rámci jednoho produktu nazvaného „ERGO Bezpečný domov PLUS“. Konkrétní rozsahy a detaily jsou potom samozřejmě dány konkrétním nastavením pojistky.

Pojištění majetku od ERGO pojišťovny

Jako obvykle má pojištění majetku dělení na pojištění domácnosti, tj. movitého majetku a vybavení, a pojištění nemovitosti. Pro mě má samozřejmě cenu jedině pojištění, které obě kategorie spojuje dohromady, nedává příliš smysl pojišťovat jen jednu část.

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od Ergo pojišťovny: Recenze

Pojištění domácnosti od ERGO pojišťovny

ERGO pojišťovna nabízí pojištění domácnosti jak pro trvale obývané byty a domy, stejně jako pro rekreační objekty. Nejdůležitější je samozřejmě to, co pojištění pokrývá. V případě ERGO pojišťovny je to požár, výbuch i kouř, přímý a také nepřímý úder blesku, pád letadla nebo náraz vozidla, vichřice s krupobitím, poškození způsobené tíhou sněhu nebo námrazy, pád skály a sesuv půdy, stromů či stožárů, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny apod.

Velmi důležité je potom to, že pojištění pokrývá i vandalismus (a počítá se i graffiti) nebo rozbití skla z jakékoliv příčiny. Nechybí ani loupež nebo krádež vloupáním. Pokryty jsou též škody únikem vody z vodovodního nebo jiného vodního zařízení.

Připojištění je třeba na pokrytí rizik od povodní a záplav, zemětřesení nebo od srážkové vody. Pojištění platí i pro nebytové prostory a co je poměrně zajímavé – a co není úplně běžnou součástí pojištění domácnosti – i pro bydliště dětí studujících jinde v Evropě s plněním ve výši 80 000 Kč.

Pojištění trvale obývaného objektu a rekreační nemovitosti se liší především ve výši plnění u některých položek, typicky např. u rozbití skla, u kterého je u rekreačních objektů plnění omezeno na 10 000 Kč. Dalším rozdílem mezi pojištěním trvale obývané domácnosti a rekreačního objektu je to, že v druhém jmenovaném případě je hrazena časová hodnota poškozené věci.

Celkově jde v případě pojištění „ERGO Bezpečný domov PLUS“ o standardní rozsah toho, co lze do pojištění zahrnout s tím, že najít lze i některé zajímavé položky (typicky zmíněné pojištění bytu dětí na studiích v Evropě). Z mého pohledu nechybí nic, co by mělo standardní pojištění domácnosti obsahovat.

Všechny pojistné produkty lze u ERGO pojišťovny sjednat se spoluúčastí. Podle její výše potom čeká na klienta sleva. U pojištění domácnosti např. spoluúčast 5 000 Kč znamená slevu 15 %.

Pojištění nemovitosti od ERGO pojišťovny

K pojištění domácnosti patří samozřejmě také pojištění nemovitosti a jedno bez druhého zkrátka není kompletní. V rámci pojištění „ERGO Bezpečný domov PLUS“ je pojištění nemovitosti, které může zahrnovat rodinný dům (s max. 2 nadzemními podlažími a podkrovím, resp. 2 bytovými jednotkami), byt v osobním vlastnictví, ale také dům, který je teprve ve výstavbě.

Seznam základních rizik, které pojištění kryje je opět víceméně klasický a zahrnuje požár, výbuch, kouř, úder blesku, pád letadla nebo náraz vozidla, vichřici, krupobití, poškození způsobená tíhou sněhu nebo ledu, sesuvy zeminy a pády stromů či stožárů, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, poškození neoprávněnou třetí osobou, rozbití skla z jakékoliv příčiny.

Zahrnuta je též loupež a vloupání, v tomto případě nicméně závisí na stupni zabezpečení objektu (do maximální částky 100 000 Kč). Vandalismus je pokryt maximální částkou 50 000 Kč a zahrnuje i graffiti. Zajímavostí je 1 500 Kč na den pro zajištění náhradního ubytování v případě potřeby nebo částečné placení nákladů souvisejících se změny právních předpisů (samozřejmě pokud se objeví po počátku platnosti pojistné smlouvy).

I v případě pojištění nemovitosti je třeba příplatku pro pokrytí škod způsobených povodní nebo záplavou, případně srážkovou vodou nebo škod způsobených zvěří. Omezení se vztahují také na pojištění vedlejších staveb, jako jsou skleníky, kůlny, pergoly apod. To samé platí pro bazény, garáže jsou naopak brány jako součást hlavního objektu.

Pojištění odpovědnosti od ERGO pojišťovny

Pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě má v rámci pojištění „ERGO Bezpečný domov PLUS“ základní limit ve výši 1 000 000 Kč. Tento limit lze samozřejmě navýšit až na 10 000 000 Kč. V každém případě se pojištění odpovědnosti vztahuje i na další osoby, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Může jít o manžela/manželku nebo registrovaného partnera či druha a samozřejmě děti, jak vlastní, tak osvojené nebo svěřené do péče. To je jistě velmi příjemné pro každého, kdo má stejně jako já rodinu.

Po pojištění odpovědnosti požaduji, aby pokrývalo škody, které mohu způsobit jiné osobě ve smyslu majetkové újmy, i újmy zdravotní. To pojištění „ERGO Bezpečný domov PLUS“ samozřejmě splňuje. Pokud tak nechtěně způsobím cizí osobě zranění nebo dokonce smrt, pojištění pokryje náklady, které mi s tím logicky a správně vzniknou, a které budu povinen uhradit. To samé platí pro škody, které způsobím na majetku další osoby.

Pojištění odpovědnosti zahrnuje i pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. V tomto případě se může jednat o nemovitost vlastněnou i v pronájmu. Základním limitem plnění je opět 1 000 000 Kč, může být ale stejně jako v případě pojištění nemovitosti zvýšen na plných 10 000 000 Kč. Zajímavé je, že pojištění se vztahuje i na ty osoby, které pojistník pověřil správou nemovitosti, její údržbou apod.

V případě pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti platí logicky omezení spočívající např. v tom, že se pojištění nemůže vztahovat na neudržované budovy, stavby v havarijním stavu apod. Stejně tak nelze pojištění vztáhnout na budovy, u nichž je nadpoloviční plocha využívána k podnikání, anebo takové, které jsou jakkoliv využívány k podnikatelské činnosti výrobního charakteru. Sem mohou spadat sklady, ale i bary, herny apod. To není můj případ, ale je důležité to zmínit.

Jak vybírat to nejvýhodnější pojištění?

Při výběru pojištění mi vždy pomáhají srovnávače pojištění jako je epojisteni.cz. Jedná se o nástroje, díky kterým je možné při sjednávání pojištění majetku i odpovědnosti významně ušetřit. Tyto uchráněné zajímavé částky potom investovat do něčeho dalšího.

Závěrem

Pojištění domácnosti a odpovědnosti od Ergo pojišťovny je kvalitním produktem, který naplňuje požadavky, které na pojištění tohoto typu mám. Některé konkrétní položky nejsou jinde zcela obvyklé a mohou být motivací pro pořízení pojištění. Cena pojištění závisí na konkrétní kombinaci dílčích prvků a řadě dalších parametrů. Celková kvalita pojištění ale rozhodně naznačuje, že o pojištění od ERGO pojišťovny se vyplatí uvažovat. A v mém případě to tak určitě bude.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}