.st0{fill:#FFFFFF;}

Proražená pneumatika: kryje ji havarijní pojištění? 

 23 října, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění se v dnešní době stává u řady řidičů standardem, jelikož představuje velmi výhodnou prevenci případných škod. Ty na automobilu způsobí řidič v případě zavinění dopravní nehody, nebo jsou výsledkem působení neočekávaných či nepředvídatelných jevů. Havarijní pojištění se vztahuje na celý automobil, spadá do něj tedy i defekt na pneumatice – tato pojistná událost má však svá vyhraněná specifika a plnění v případě jejího výskytu může být podstatně zkomplikováno. Zejména s ohledem na typ poškození. Kdy je tedy možné požadovat pojistné plnění na píchlou či proraženou pneumatiku?

Podmínky havarijního pojištění

Pojišťovnické produkty vztažené k provozu automobilu se aktuálně dělí do dvou základních kategorií, a to na povinné a dobrovolné. Povinným pojištěním je povinné ručení, které hradí téměř výhradně škody způsobené na cizím vozidle při zavinění dopravní nehody. Pokud není rozšířeno o další doplňková pojištění a připojištění, jež umožňují požadovat pojistné plnění také v rámci doprovodných jevů a rizik. Mezi volitelná pojištění se pak řadí především pojištění havarijní, jež může být pořízeno ve větším balíčku rovněž s dalšími doplňujícími typy pojištění, nebo samostatné produkty vztahující se k některým částem automobilu (okenní skla apod.).

K čemu slouží havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k náhradě nákladů na opravu škody na vozidle, která byla způsobena:

  • při dopravní nehodě zaviněné majitelem vozidla
  • krádeží či vandalismem
  • působením živlů (požár, krupobití apod.)
  • střetem nebo činností divoké zvěře

Škody vzniklé jako důsledek uvedených událostí jsou v rámci havarijního pojištění posuzovány jako pojistné události. Oprávněnému (pojištěnci) vzniká na jejich základě nárok na náhradu škody buď ve formě náhrady nákladů opravy, nebo zničení majetku s ohledem na podmínky sjednané v uzavřené smlouvě. Vedle uvedeného je možné prostřednictvím havarijního pojištění dosáhnout také na další doplňková pojištění. Těmi lze zajistit vhodné řešení dalších nepříjemností. Klasickou součástí havarijního pojištění jsou základní, rozšířené nebo pokročilé asistenční služby, případně dodatečná připojištění na jednotlivé části automobilu s omezenou životností. Nebo také speciální pojištění GAP (Garance ochrany majetku) při totální škodě.

Faktory ovlivňující platby pojistného

Při sjednávání havarijního pojištění je zohledňováno několik faktorů, které mají přímý vliv na výši pravidelných plateb i pojistného plnění. Pokud chcete pro svůj, ať už soukromý nebo firemní vůz sjednat havarijní pojištění, bude od vás požadováno uvedení základních parametrů týkajících se vozidla (stáří, výkon, předpokládaná zátěž používání apod.), vašich řidičských schopností (věk, míra nehodovosti apod.) a následně výše plnění při konkrétních událostech – zejména pak výše spoluúčasti (tzn., jakou část z nákladů škody jste ochotni splatit sami). Kromě těchto základních faktorů je pak výše pojistného úměrně zvyšována s ohledem na doplňková pojištění. Ta si k vybranému balíčku havarijního pojištění sjednáte.

Uplatňování havarijního pojištění

Pojistné plnění z havarijního pojištění je vyplaceno v případě, že je žádost o náhradu škody posouzena jako oprávněná a byly splněny veškeré smluvně stanovené pojistky. Výhody havarijního pojištění můžete primárně využívat ve formě asistenčních služeb. Ty jsou často vztaženy nejen na Českou republiku, ale i zahraničí (obvykle po celé Evropské unii). Pokud dojde k pojistné události, která odpovídá charakteristice těch, jež jsou havarijním pojištěním kryty, pak je plnění vypláceno buď na základě výše nákladů oprav snížené o spoluúčast, nebo jako náhrada škody (v případě totální škody či odcizení) s ohledem na běžnou tržní cenu poškozeného automobilu v daném čase a za dané situace na trhu s ojetinami snížená o spoluúčast.

Havarijní pojištění a poškození pneumatik

Poškození pneumatik je v rámci havarijního pojištění řešeno několika způsoby zejména s ohledem na vznik škody. Jelikož se na rozdíl od jiných součástí automobilu jedná o relativně snadno poškoditelný prvek s omezenou životností, je poškození pneumatik zkoumáno a posuzováno likvidátory pojistných událostí velmi pečlivě. Nárok na pojistné plnění při poškození pneumatik v rámci havarijního pojištění vzniká pouze ve vymezených případech.

Náhrada poškození pneumatik z havarijního pojištění

Poškození pneumatik je obvykle v rámci havarijního pojištění uznáváno, dojde-li k němu při pojistné události vyššího řádu. Tzn. při zaviněné dopravní nehodě nebo vlivem živelné pohromy, srážky se zvířetem nebo odcizení celého vozidla. Vandalismus je zpravidla uznáván, pouze pokud je kromě pneumatiky poškozena větší část automobilu. Tzn., není poškozena pouze pneumatika, ale i nosná konstrukce. Pokud například najedete na výtluk a kolo automobilu utrhnete, lze tuto škodu považovat za působení živlů. Zpravidla je pak havarijním pojištěním hrazena, není to však vždy pravidlem. Nárok na plnění se ovšem nevztahuje na případy, kdy:

  • k nehodě došlo zaviněním řidiče, který byl pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  • bylo vozidlo řízeno řidičem bez potřebného oprávnění
  • byly pneumatiky odcizeny
  • k poškození nedošlo na běžné komunikaci nebo během závodu (automobil byl používán v rozporu se smluvními podmínkami)

Havarijní pojištění se rovněž nevztahuje na ojeté pneumatiky, pouze na poškozené. Pokud není poškození pneumatik součástí větší pojistné události, například najedete-li na silnici na ostrý předmět nebo se stanete obětí vandalismu, můžete havarijní pojištění využít k asistenčním službám. Náklady na novou pneumatiku však toto pojištění nepokrývá.

Doplňující pojištění pneumatik

Chcete-li mít jistotu, že při defektu nebo náročnějších problémech s pneumatikami dostanete plnou náhradu škody, je vhodné si sjednat připojištění nebo samostatné pojištění pneumatik. To pokrývá všechny typy jejich poškození včetně nosných a ovládacích prvků. Toto pojištění je výhodné především pro takové případy, kdy najedete na výmol a dojde k utržení kola automobilu, poškození ráfků, tlumičů apod. Vztahuje se také na poškození vandalismem.

Pojištění pneumatik se platí v pravidelných ročních intervalech obvykle v nízké procentuální hodnotě celkové ceny všech pneumatik (zimních i letních). Při posuzování pojistných událostí v rámci tohoto pojištění je však vždy zohledňována míra opotřebení (stanoví se hloubkou dezénu). Pokud míra opotřebení dosáhne stanovenou limitní hodnotu, není obvykle nárok na pojistné plnění uznán (tento aspekt je ochranou pojišťovny proti vlastnímu poškození pneumatiky s blížícím se koncem její životnosti).

U pojištění pneumatik je nutné sledovat vlastní parametry. Rozhodnete-li se si toto samostatné pojištění sjednat, dobře si prostudujte jeho podmínky, mělo by totiž obsahovat všechny důležité typy defektů. Těmi jsou kromě proražení běhounu také poškození bočnice, či proražení pneumatiky

Produkty havarijního pojištění s připojištěním pro poškození pneumatik

Havarijní pojištění si v současné době můžete sjednat u několika poskytovatelů, jejich obsah a možnosti připojištění se však mezi sebou v menší míře liší. Připojištění navázané na poškození pneumatik, ke kterému nedošlo v rámci pojistné události vyšší kategorie, je dostupné u těchto subjektů:

  • Kooperativa – nabízí v rámci havarijního pojištění připojištění typu Výmol, které hradí všechny škody způsobené při najetí na výmol
  • Uniqa – má v obsahu havarijního pojištění připojištění ráfků a pneumatik, které zajistí výměnu za nové v případě nefunkčnosti

Uvedená připojištění se tedy vztahují převážně na větší škody, které jsou způsobeny přímo nájezdem na výmol nebo poškozením při nevhodných povrchových vlastnostech vozovky.

Jak vybrat pojištění pro pneumatiky

Havarijní pojištění pokrývá pouze některé problémy, které mohou s pneumatikou nastat. Pokud se vám přihodí defekt pneumatiky, který není možné běžnými prostředky odstranit, a je potřeba výměna celé pneumatiky, havarijní pojištění jej zpravidla nepokrývá. Je ale možné se připojistit pro případ poškození při najetí na překážku či výmol na vozovce.

Pokud chcete toto pojištění platit v rámci havarijního pojištění, je potřeba vybírat takové poskytovatele, kteří mají možnost tohoto připojištění v nabídce. Další možností, jak se pojistit, že vlivem špatného stavu vozovky nebudete muset na vlastní náklady nakupovat neustále nové, je sjednat si samostatné pojištění pneumatik. To poskytuje řada komerčních subjektů, kteří nabízí různé varianty zahrnující celé spektrum různých defektů, s nimiž se můžete setkat.

Rozhodnete-li se pro tento typ pojištění, je potřeba se ovšem důkladně informovat o tom, co vše je v pojištění zahrnuto. Jaké typy defektů, rozsah asistenčních služeb apod. Samostatné pojištění využijete zejména v případě, že jezdíte opravdu často a po nedostatečně upravených silnicích v běžném provozu. Chcete-li problematiku proražené pneumatiky řešit pouze v rámci havarijního pojištění, lze si všechny dostupné nabídky včetně typů připojištění srovnat prostřednictvím různých srovnávačů, např. epojisteni.cz.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}