.st0{fill:#FFFFFF;}

Pojištění auta a DPH 

 24 ledna, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

U pojištění je nutné brát v potaz také daně. Konkrétně DPH může některým majitelům automobilů poněkud zkomplikovat život. Jaký vliv má DPH na vyplácení pojistného plnění u povinného ručení a havarijního pojištění?

Co je DPH

DPH řadíme k tzv. nepřímým daním. Pro státní rozpočet má stěžejní význam, neboť se významnou měrou podílí na generování příjmů do státního rozpočtu.

V principu se jedná o jednu z nejsložitějších daní. Platí se z většiny zboží a služeb. Proto bývá také někdy nazývána daní univerzální nebo všestrannou daní.

V Česku se tato daň vybírá od roku 1993, konkrétně od 1. ledna. V minulosti v tuzemsku byla využívána místo DPH tzv. daň z obratu. Ta byla stanovena jakožto rozdíl mezi koncovou cenou zboží a penězi použitými na její výrobu.

Základní charakteristikou daně z přidané hodnoty je to, že určen je pouze plátce daně, tedy osoba, která daň odvede státu. Poplatníka však jednoznačně stanovit nelze.

V Česku existují aktuálně dvě sazby daně, a to daň základní a snížená. Základní sazba činí 21 %, snížená pak 15 %. Aktuálně navíc v tuzemsku je uplatňována rovněž druhá snížená sazba daně, a to ve výši 10 %.

Daň se odvádí z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, jde tedy o částku, o kterou se zvýší hodnota zboží. Jinými slovy, o hodnotu, která je k ní přidána. A odtud právě název této daně.

Co je předmětem DPH

Jako předmět DPH se rozumí (dle § 2 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.):

  • dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
  • poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku,
  • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“) za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, nepovinnou k dani (která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání), nebo pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani,
  • dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Kdo je plátcem DPH

Plátcem se stává osoba povinná k dani, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Osvobození od daně

V základu je nutné vědět, že citovaný zákon č. 235/2004 Sb. Taktéž stanovuje, že jsou pojišťovací činnosti osvobozeny od DPH. Jinými slovy, klient tedy za tyto služby platit DPH nemusí. Pod těmito činnostmi se v souladu s § 55 dotyčného zákona konkrétně rozumí:

  • poskytování pojištění,
  • poskytování zajištění,
  • služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.

Dle finanční správy se poskytováním pojištění rozumí (citujeme): „Poskytování služeb

takového charakteru, kdy se pojistitel na základě předchozí úhrady pojistného zavazuje zajistit

pojištěnému v případě, že dojde k pokrytému riziku, plnění dohodnuté při uzavření smlouvy.“

Pod pojmem zajištění dle obdobné definice chápeme: „Služby spočívající v tom, že za úplatu a v mezích stanovených zajišťovací smlouvou cesionář (retrocesionář) převezme závazky, které cedentovi (retrocedentovi) vznikly ze závazků z jím uzavřených pojistných (zajišťovacích) smluv.“

Pojištění auta a DPH

Plátce DPH a pojistné plnění z povinného ručení

Někteří majitelé automobilů jsou při vzniku pojistné události nemile překvapeni: Pojišťovna jim sice plnění vyplatí, avšak právě bez DPH. Náhrada škody se totiž nepovažuje za zdanitelné plnění.

U povinného ručení je možné si DPH do odečtu dát, pokud jste plátcem DPH, ovšem za předpokladu, že se pojistná událost nahlásí správně. Problematika je nicméně poměrně málo známá, řada spotřebitelů tak netuší, jakým způsobem si počínat.

A to i navzdory tomu, že ve Všeobecných pojistných podmínkách je možné se dočíst informaci o vyplácení plnění plátcům DPH bez DPH. Uživatelé se však zpravidla jejich zevrubným studiem nezdržují, nejsou si proto nakonec jisti řešením situace.

Pojistné i s DPH může být sice vyplaceno, avšak pouze těm spotřebitelům, kteří si nemohou odpočet daně uplatnit z důvodu, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.

Jak postupovat správně při řešení škody u plátce

Klíčové je si při řešení škody objednat opravu na své vlastní jméno a nechat si na tyto údaje vystavit i fakturu.

Právě ta je zásadním podkladem, který odpočet DPH umožňuje. Faktura tedy jednoznačně nesmí být vystavena na jméno viníka, který způsobil škodu. Pojišťovna bude v souvislosti s DPH právě počítat pojistné plnění. Pro plátce DPH vypočítá sumu s daní, pro neplátce, jednoduše řečeno, bez ní. Servis však požaduje částku s daní.

Vyústění podobného scénáře je veskrze logické: Jednoduše si nemůžete uplatnit žádný odpočet, neboť jste nic neplatili. Faktura tedy musí být napsaná správně na vás a přímo vy sami byste si ji měli převzít a předat ji pojišťovně.

Pokud už se do podobné situace dostanete, má samozřejmě stále řešení. Nejjednodušeji lze z tohoto případu vyjít následovně: Sumu může uhradit uhradit poškozený na podkladě faktury, ve které bude vneseno, že je dotyčný odběratelem. V případě, že fakturu proplatila pojišťovna a poškozený v roli odběratele není, už je nutné se spojit s pojišťovnou a pokusit se situaci vyřešit jinak.

Nejjednodušší tak je snažit se problémům předejít a v okamžiku, kdy řešíte škodu, nahlásit pojišťovně, servisu i protistraně, že jste plátcem DPH. Pak by mělo vše být bez problémů.

Pojistné plnění z havarijního pojištění ve vztahu k DPH

Opět platí, že by problematika měla být podrobně vysvětlena ve smluvních podmínkách u konkrétního produktu dotyčné pojišťovny, jednoznačně si je proto důkladně přečtěte. Platí zde stejná zásada jako u čehokoli jiného: Neměli byste podepisovat nic, s čím nejste důkladně srozuměni. Pakliže čemukoli nerozumíte, neváhejte se ptát.

Jak správně postupovat při uplatnění škody z havarijního pojištění

Analogicky podobný postup se uplatňuje u havarijního pojištění. Znamená to, že oprávněné osobě bude vyplacena z pojistného plnění částka bez DPH. Částku DPH si však může zpět nárokovat obdobně klasickým odpočtem.

Klíčové je opět prioritně správné znění faktury. V té musí být uvedeno jméno dotčeného subjektu, jinak si opět nebude možné odečet uplatnit.

V praxi se spotřebitelé setkávají s podobně komplikovanou situací nejen u pojištění vozidel, ale i u jiných typů pojištění, například u pojištění odpovědnosti. Řešení situace je obdobné například u pojištění odpovědnosti, tj. musí se vystavit faktura vždy na jméno poškozeného.

Jak na odpočet DPH

Lhůty pro odpočet DPH jsou uvedeny v zákonu o DPH. Platí, že nárok na odpočet daně si můžete uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, nebo byla přijata platba.

Nejpozději tak můžete učinit v řádném daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém mohl být nárok uplatněn.

DPH a totální škoda

Při pojistném plnění může dojít ke dvěma rozdílným situacím. Dosud byla řeč pouze výhradně o poškození, u něhož je možné jej řešit opravou. Terminologicky se tato škoda nazývá správně parciální.

Druhý případ však nastává, pakliže dojde k tzv. totální škodě. U té se vychází vždy z ceny vozu bez DPH.

Dále je nutné si uvědomit, kdo je vlastníkem vozidla. Jestliže je vůz přímo v majetku pojištěného, vyplácí se pojistné plnění bez DPH, pakliže je možné uplatnit odpočet DPH. Jestliže vozidlo vlastní leasingová společnost, a bylo pořízeno na finanční nebo operativní leasing, mohou nastat dva odlišné scénáře.

Pojistné plnění může být vyplaceno včetně DPH, a to za následujících podmínek: Jestliže došlo k odcizení vozidla, případně bylo vozidlo havárií zničeno a vyřazeno z evidence DI, vozidlo bylo poškozeno tak, že náklady na opravu přesáhnou obvyklou cenu, ale nedošlo vyřazení z evidence.

Pojistné plnění může být taktéž vyplaceno bez DPH. A to v okamžiku, kdy je leasingová společnost osobou pojištěnou a příjemcem pojistného plnění, případně se totální škoda týká vozidla, u kterého je možno uplatnit odpočet DPH.

Když jsem neplátce DPH

Pakliže by nastala situace, že vám jakožto neplátci DPH bylo vyplaceno plnění rovněž bez DPH, můžete tuto skutečnost reklamovat a doplatek požadovat. Obraťte se ohledně řešení této záležitosti na svou pojišťovnu.

Chci vhodné pojištění

Při výběru vhodného pojištění, ať již se jedná o povinné ručení nebo o havarijní pojištění, je nutné zohlednit celou řadu faktorů.

Řada uživatelů však hledí primárně na cenu. To nemusí být úplně vhodné rozhodnutí vzhledem k tomu, že nízká cena může znamenat i nízké krytí a nedostačující rozsah služeb. Je tak spíše vhodné se zaměřit na optimální poměr ceny a určité užitné hodnoty.

Jak najít vhodné pojištění? Jen málokdo si může dovolit obejít veškeré pojišťovny a nechat si nabídky konkrétně vyčíslit. Modelové příklady dostupné na internetu však nezohlední vaše konkrétní požadavky. Je proto možné využít internetové srovnávače.

Tyto virtuální kalkulačky mají vlastní postupy pro výpočet a lze do nich zadat konkrétní údaje. Výsledek proto je pro uživatele relevantní. Snadno si tak můžete porovnat jednotlivé nabídky. Jedním z nejoblíbenějších portálů je v této sféře i web ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}