.st0{fill:#FFFFFF;}

Leasing a plnění havarijního pojištění 

 25 listopadu, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění se v dnešní době uplatňuje čím dál častěji. Vyplatí se zejména při koupi nového automobilu, u kterého byť jen nepatrná poškození mohou značně ztížit finanční situaci majitele. Následující text bude pojednávat o konkrétních jeho náležitostech, výhodách a možnostech plnění při koupi automobilu na leasing.

Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Před samotnou definicí toho, co je havarijní pojištění a co všechno obnáší, je vhodné vymezit rozdíl mezi ním a povinným ručením. Přestože by rozdíly měly být všem vlastníkům a provozovatelům motorových vozidel známé, lze se s nemalou četností setkat s případy, kdy se pojmy povinné ručení a havarijní pojištění zaměňují. Čím se tedy tyto dva instituty liší?

Povinné ručení, přesněji pojištění odpovědnosti o provozu vozidla, je upraveno zákonem o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Jak již ze samotného názvu vyplývá, je povinné. To znamená, že každý vlastník automobilu, který je zaregistrován na území České republiky, jím musí disponovat. Výjimku tvoří vozidla Integrovaného záchranného systému, zpravodajských služeb apod. Povinné ručení mi zajistí ochranu pro případ, že vlastním vozidlem nebo vozidlem, které provozuji, způsobím jiné osobě újmu na zdraví či majetku. Finanční prostředky z něj vynaložené tedy nejsou určené mně jako vlastníkovi, ale osobě, které svou vinou způsobím škodu. Pro jasnější představu lze uvést modelový příklad.

Modelový příklad

Jako každé ráno odjíždím do práce vlastním autem, které také sám řídím. Cestou nabírám svého kolegu. Zapředeme se společně do hovoru a má nepozornost zapříčiní dopravní nehodu, kdy jsem nedal přednost na křižovatce jinému automobilu. Ten řídila matka s dětmi. V tomto momentě se stávám viníkem nehody, ale protože mám uzavřené povinné ručení, nemusím platit škody poškozené ženy z vlastních prostředků. Využiji toho, že si platím pojištění o odpovědnosti provozu vozidla. Všechny opravy automobilu, náklady na léčbu ženy a jejích dětí včetně kolegy jsou uhrazeny z mého povinného ručení. Co se týče mých škod, na ně se již povinné ručení nevztahuje a já si je musím uhradit sám. A právě úhrady škod na vlastním vozidle řeší havarijní pojištění, kdy chráním sám sebe, resp. svůj majetek, a to bez ohledu na to, kdo je viníkem.

Shrnutí je tedy následovné. Povinné ručení je povinné a uplatňuje se na škody, které vlastní vinou způsobím třetím osobám. Havarijní pojištění je věcí dobrovolnou a užije se na úhradu škod při vlastním vozidle.

Havarijní pojištění – jeho náležitosti, podoba a působnost

Havarijní pojištění je snahou minimalizovat následky různých nepříznivých situací, které mohou nastat a tím poškodit mé vozidlo. Smysl má zejména u novějších a hodnotnějších automobilů, kde je pravděpodobnější, že se ceny oprav vyšplhají velmi vysoko. Méně často se týká automobilů starších ročníků výroby, které slouží tzv. „na doježdění.” Zkrátka u automobilu, který za rok půjde sešrotovat, se až tolik nevyplatí havarijně jej pojistit. Výše opravy mnohdy přesahuje reálnou hodnotu automobilu z doby, kdy ještě nebyl poškozen.

Z výše uvedeného vyplývá, že smlouva může mít široké spektrum podob a zahrnovat různé náležitosti. Záleží tak na konkrétních nabídkách poskytovatelů či na individuální schopnosti vyjednat si lepší podmínky a obsáhnout tak vše důležité, co od pojištění potřebuji. Jistě např. ten, kdo parkuje vozidlo v garáži, nebude se stejnou mírou vyhledávat ochranu výhledových skel jako jiný, jenž parkuje na veřejném parkovišti a navíc mimo domov. To je častý případ větších měst, která zkrátka nedisponují potřebnou kapacitou parkovacích míst na to, aby dokázala uspokojit všechny občany. Tento problém se víceméně prohlubuje, neboť v dnešní době není nic neobvyklého, pokud každý člen rodiny užívá vlastní automobil.

Co zahrnuje každé havarijní pojištění

I přes značnou možnost individualizace a široké spektrum nabídek lze zobecnit alespoň některé prvky, které víceméně zahrnují všechny nabídky havarijního pojištění a je dobré je při výběru zohlednit a vědět, co přesně v sobě zahrnují. Jsou to hlavně:

  • havárie
  • zásah vyšší moci
  • odcizení
  • vandalismus

Havárie

Havárií se rozumí střet s jiným vozidlem, náraz do nějaké překážky, ale zahrnuje např. i pád vozidla – pod tím si lze představit třeba situaci, kdy řádně nezatáhnu ruční brzdu, auto mi samovolně sjede a poškodí se. Jak už z názvu vyplývá, je to základní prvek havarijního pojištění, od kterého se odvozuje celý jeho smysl. Zde není definice problematická a pojem není třeba dále definovat. Jak však vyložit pojem „vyšší moc?”

Vyšší moc

Zásah vyšší moci je právnický obrat a Nový občanský zákoník jej definuje jako zvláštní právní skutečnost, která spočívá v mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události, jež způsobí škodu. Odpovědnost však obvykle nikdo nenese, neboť za škodu nemůže být nikdo odpovědný. Proto je součástí havarijního pojištění. V tomto rámci se zásahem vyšší moci rozumí hlavně živelné pohromy. Jejich taxativní výčet je uveden vždy v konkrétní smlouvě, zmínit lze ale např. krupobití, bouřky a údery blesku, s nimi spojené vichřice, pád stromu, sesuvy půdy nebo povodně.

Odcizení

Co se týče odcizení, obvykle se plnění vztahuje na vozidlo jako celek nebo i na jeho část. Zatímco položku vandalismu ocení zejména ti, kdo nechávají v noci automobil bez dozoru na veřejném místě, lidé žijící na venkově se spíše dotazují na náležitost srážky se zvěří, která se rovněž velmi často objevuje po boku nejčastějších náležitostí zmíněných výše.

K tomuto „základnímu balíčku” je k dispozici řada specifických připojištění, jež si každý klient může zvolit na míru. Poukázat lze na již jmenovanou ochranu skel, zavazadel, dále právní ochranu nebo schopnost splácet, kdy v případě nenadálé a tíživé finanční situace společnost pomůže s měsíční platbou. Rovněž se uzavírá tzv. úrazové připojištění vztahující se jak na řidiče, tak na celou posádku.

Závěrem k náležitostem je třeba doplnit ještě institut tzv. spoluúčasti. Zde si klient sjedná s protistranou, kolika procenty je ochoten se podílet na škodě. Čím vyšší spoluúčast, tím nižší splátky

Výjimky v plnění

U každé podepsané smlouvy se vyplatí řádné přečtení jejích podmínek. Výjimku v tomto směru nepředstavuje ani smlouva o havarijním pojištění. V jejích podmínkách se lze dočíst o výlukách z plnění, kdy i přesto, že je můj majetek poškozen, je odmítnuto požadovanou částku nebo její část vyplatit. Hovoříme hlavně o situacích, kdy je řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou či léky neslučitelnými s řízením motorových prostředků. Poskytovatelé se také musí chránit proti pojišťovacím podvodům – rovněž se tedy výplata nevztahuje na úmyslné poškození vozidla. Dále jsou při posuzování zohledňovány faktory jako únava materiálu, průnik vody do motoru nebo různé vady, přítomné ještě před pojistnou událostí.

Proto je třeba mít na paměti, že ne poskytovatel služeb, ale já jako žadatel o peníze musím předložit relevantní důkazy týkající se stavu vozidla před nehodou a dostatečně přesvědčivě doložit skutkovou podstatu pojistné události tak, abych si mohl nárokovat prostředky na opravu. Mít havarijní pojištění tedy automaticky neznamená jistotu peněžních prostředků na opravu automobilu v situacích, kdy bude poškozen.

Leasing a plnění havarijního pojištění

Amortizace

Amortizaci lze definovat jako snížení hodnoty věci jejím opotřebením. Při havarijním pojištění může hrát poměrně zásadní roli. Jak známo, cena nového automobilu každý rok znatelně klesá. S tím je třeba počítat i při správě mé smlouvy. Některé společnosti totiž mohou operovat se dvěma rozdílnými částkami. První vychází z hodnoty automobilu v době, kdy jsem pojistku uzavřel. Druhá z hodnoty automobilu v době, kdy došlo k jeho poškození a částka je tedy ovlivněna amortizací. Blíže lze tuto matematiku vysvětlit na příkladu.

Modelový příklad amortizace

Pro snadnější počty si určíme, že amortizace činí 10 % za rok a pořizovací cena nového automobilu je milion korun. Po jeho koupi v lednu 2019 ihned uzavřu havarijní pojištění, kdy hodnota vozu ve smlouvě je určena na 1 000 000 Kč. V lednu roku 2020 se však mou chybou stane autonehoda a je konstatována totální škoda – auto jde tedy sešrotovat. Není mi však vyplacen onen milion, ale pouze 900 000 Kč, argumentujíc tím, že automobil byl poznamenán amortizací.

Jak se proti těmto postupům bránit? Předně je třeba říci, že ne všichni poskytovatelé využívají podobné praktiky. Nicméně přesto je vhodné každý rok smlouvu obnovovat a pojistnou částku přizpůsobovat amortizaci nebo si sjednat tzv. GAP (Guaranteed Auto Protection), tedy pojištění hodnoty vozu.

Vozidla na leasing a havarijní pojištění

U aut zakoupených na leasing se v souvislosti s havarijním pojištěním nabízí otázka, zda využít nabízenou pojistku od poskytovatele leasingu nebo ji uzavřít na vlastní pěst. Předně je třeba si vyjasnit otázku, kdo je vlastně majitelem vozidla. Je třeba si uvědomit, že tím je až po poslední splátku, v případě operativního leasingu po celou dobu, pokud auto později neodkoupím, leasingová společnost. Je přirozeně v jejím zájmu chránit svůj hmotný majetek, a tak je naprostým standardem, že téměř všechny leasingové společnosti poskytují vč. povinného ručení mimo jiné i havarijní pojištění.

Operativní leasing

Co se týče operativního leasingu, je tato položka dokonce povinná a v drtivé většině případů je součástí kompletního balíčku služeb s automobilem spojených. Já jako zákazník beru tyto služby jako celek a jen těžko se od nich mohu odchýlit. To znamená, že operativní leasing možnost sjednat si jakoukoli náležitost vlastním úsilím prakticky nedovoluje. Neznamená to však, že nemám na výběr. Společnosti poskytující automobily „do pronájmu” mohou mít smlouvy s různými firmami, jež poskytují široké spektrum variant, a tím pádem si mohu vybírat z těch již nasmlouvaných. Další podstatnou položkou, kterou mohu ovlivnit, je výše spoluúčasti. Tu si upravím dle libosti, musím však počítat s tím, že se modifikace promítnou do výše měsíčních splátek. Čím bude moje spoluúčast na pojistné události nižší, tím budou splátky vyšší.

Finanční leasing

U finančního leasingu pak lze pozorovat velmi podobné tendence jako u operativního. Společnosti mají nasmlouvané firmy, v jejichž rámci poskytují mimo jiné i havarijní pojištění a jen ve výjimečných případech je možné odchýlit se od těchto leasingovou agenturou prověřených firem. Pro klienta to však může mít výhody. Firmy poskytující leasing nakupují ve velkých objemech, proto by logicky měly být schopny poskytnout levnější cenu, než kdybych si jej sjednával na vlastní pěst. Velmi často se také stává, že jako bonus dostanu poskytování asistenčních služeb nebo některé z výše zmíněných doplňků, které bych byl nucen za běžných podmínek doplácet. Nesporná výhoda také spočívá v situaci, kdy automobil nabourám v takovém rozsahu, že se stane nepojízdným. V případě, že bych neměl uzavřené havarijní pojištění, musím leasingové společnosti splatit celou dlužnou částku – platil bych tedy za věc, jež není možné užívat.

Vždy je možná změna

Pokud bych byl i přesto nespokojený s tím, co mi bylo nabídnuto, mohu to přirozeně změnit ve chvíli, kdy splatím poslední splátku, a auto se stává mým majetkem. Často se tak děje hlavně kvůli tzv. bonusovým bodům z minulosti, kdy jsem jezdil bez nehod. Body totiž nemohu při takto uzavřené smlouvě využít, neboť je uzavřena jménem leasingové společnosti.

Kolik to bude stát a kde naleznu potřebné informace?

Celková cena pojistky se odvíjí od několika faktorů, jako je pojistná částka, řidičská minulost, stav vozidla, jeho výkon nebo bydliště a věk žadatele. Dá se říci, že každá smlouva prokazuje odlišnosti jak náležitostmi, tak cenou a je šitá na míru.

V dnešní době však nemusím pracně komparovat nabídky všech poskytovatelů a vybrat si tu, která je pro mne nejvýhodnější. Ke srovnání nabídek pojišťoven mohu využít portál epojisteni.cz, kde naleznu přehledný a ucelený výčet všech potřebných informací.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}