.st0{fill:#FFFFFF;}

Jaký je územní rozsah havarijního pojištění vozidla 

 12 listopadu, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění představuje pojišťovací produkt, který pokrývá plnění v případě, že na škodě na automobilu nedojde v důsledku zavinění jinou osobou. Jedná se o dobrovolné pojištění, které si majitel vozidla sjednává na základě vlastního rozhodnutí. A to v takovém rozsahu, jež odpovídá předpokládaným rizikům škod, které v průběhu užívání na něm mohou vzniknout. Havarijní pojištění lze využívat prakticky na všechny typy motorových vozidel. Jeho krytí se však liší s ohledem na předpokládaný stupeň využití a také druh motorového vozidla. Aplikovatelnosti a obsah s ohledem na specifikace krytí jsou jiné pro automobily či motorky.

Charakteristika havarijního pojištění

Specifikem havarijního pojištění je především volitelnost základní typologie krytí. Motorová vozidla lze pojistit dvěma způsoby – povinným ručením a havarijním pojištěním. Zatímco rozsah povinného ručení závisí zejména na zákonných požadavcích na provoz vozidla a obsah primárně chrání třetí osoby, kterým je tímto provozem způsobena škoda, havarijní pojištění se orientuje na zajištění dostatečných prostředků pro kompenzaci škod, které vzniknou vlastníku vozidla nejen vlastním zaviněním, ale také při nepředvídatelných pojistných událostech. Základní obsah havarijního pojištění tak obvykle zahrnuje některý z následujících typů krytí:

  • škody způsobené nehodou zaviněnou majitelem (provozovatelem) vozidla
  • škody vzniklé v důsledku živelné pohromy (požár, povodeň, krupobití apod.)
  • škody vzniklé nárazem nebo pádem živého či neživého objektu (do této kategorie se řadí např. srážka se zvířetem, překážka v cestě nebo náraz do stromu apod.)
  • škody vzniklé odcizením (pojištění obvykle pokrývá pouze odcizení celého automobilu, nikoli jeho části)
  • škody vzniklé jako záměrné poškození neznámou osobou (vandalismus)

Tato základní pojištění mohou být různě kombinována a nemusí být vždy využita do plné výše. Havarijní pojištění je velmi flexibilní a lze jej velmi dobře individualizovat na potřeby pojištěného. A to jednak celkovou náplní, jednak finančními náklady. K havarijnímu pojištění se, stejně jako k povinnému ručení, vztahují také asistenční služby. Ty jsou aplikovány v kompletním balíčku, jehož rozsah je rovněž dán smluvními podmínkami.

Smluvní podmínky havarijního pojištění

Uzavření smlouvy o havarijním pojištění navazuje na vzájemnou dohodu obou stran, tedy pojistníka a poskytovatele pojištění. V současné době lze havarijní pojištění uzavírat velmi jednoduchým způsobem v případě, že se jedná o nový automobil. Pokud ovšem chcete pojistit touto cestou ojetý vůz, je potřeba počítat s prohlídkou. Tu bude automobil muset před uzavřením smlouvy podstoupit, aby byla stanovena jeho hodnota a případná rizika pro pojišťovnu vyplývající z opotřebení.

Jaký je územní rozsah havarijního pojištění vozidla

Pojistnou smlouvu lze tedy sjednat online. Její uzavření je následně podmíněno dalšími úkony a podmínkami. Standardně je možné se setkat se zmíněným požadavkem na prohlídku a také zabezpečení. Ty musí splňovat definovanou úroveň a kvalitu prvků. U pokročilejších typů pojištění, které umožňují výrazné snížení nákladů na poplatky, je vyžadována instalace zabezpečovacích prvků. Ty zajistí automobil zejména proti odcizení, případně umožňují sledovat opotřebení, ke kterému v průběhu provozu dochází.

Podmínky sjednání havarijního pojištění

Při uzavírání smlouvy o havarijním pojištění je kalkulována jeho cena na základě základních parametrů. Ty se vztahují k řidiči a majiteli, provozní zátěži, typu automobilu a lokalitě nejčastějšího užívání. Výše pojistného je tak závislá na tom, zda je automobil využíván pro soukromé účely, nebo v rámci podnikání, na zkušenostech řidiče a výkonové třídě vozidla, úrovni kriminality a také infrastruktury v daném regionu. Všechny tyto faktory udávají základní kritéria pro vyhodnocení cenové hladiny jednotlivých součástí havarijního pojištění. Jsou také podkladem pro jeho primární vyčíslení. Do toho pak vstupuje také celkový obsahový rozsah (co všechno si v rámci jednoho produktu sjednáte) a další aspekty. Obecně jsou rozeznávány 3 hlavní oblasti, které by měly být v pojistné smlouvě definovány, a to:

  • osobní rozsah pojištění – který určuje, na které osoby se pojištění vztahuje, tedy které osoby mohou následně žádat vyplacení náhrady škody
  • věcný rozsah – definující, co všechno a jakým způsobem lze v rámci pojištění uplatňovat
  • územní rozsah – charakterizuje platnost pojištění geograficky, tedy zda lze plnění požadovat v případě, že ke škodě dojde na určitém území

Územní rozsah havarijního pojištění

Kromě vlastního obsahu ovlivňuje cenu pojistného také jeho územní rozsah. Ten udává, pro jaké lokality je která součást pojištění platná. I v tomto případě je havarijní pojištění velmi flexibilní, jelikož umožňuje vytvořit customizovaný produkt. Ten jednotlivé kategorie pojištění vztáhne lokálně nebo globálně. V základu je havarijní pojištění vztaženo pouze na území konkrétního státu (tedy České republiky). Je však možné jej rozšířit také na další státy, přičemž obvykle je omezeno hranicemi Evropské unie, ale není to podmínkou. Pojištění lze navíc takto rozšířit sekvenčně, tedy pouze část ponechat v územním rozsah tuzemska a část rozšířit na celou Evropu.

Sjednávání havarijního pojištění s diferencovaným územním rozsahem

Územní rozsah havarijního pojištění je dán uzavřenou pojistnou smlouvou. Zatímco u povinného ručení je dán územní rozsah vyhláškou a vztahuje se na větší nebo menší region na základě typu pojištění, u havarijního pojištění je tento rozsah volitelný.

Rozdíly mezi územním rozsahem povinného ručení a havarijního pojištění

Obecně se počítá s tím, že majitel, resp. řidič automobilu zaregistrovaného v České republice, s ním bude jezdit mimo Evropu pouze ve výjimečných případech (na které si sjedná speciální autopojištění – ať už havarijní nebo povinné ručení). Pro povinné ručení vyhláška stanoví nutnost platnosti minimálně pro celý Evropský hospodářský prostor a další státy. Ty jsou zahrnuty v seznamu Ministerstva financí (nelze jej tedy sjednat pouze pro Českou republiku). Pro tento územní rozsah nemusí však povinné ručení platit jako celek, věcný rozsah však musí odpovídat běžné praxi náhrady za způsobenou škodu. U volitelného havarijního pojištění je rozsah plně v rozhodování pojistníka. Budete-li například vyjíždět do zahraničí pouze málo nebo provozujete-li automobil pro podnikatelské účely a vaše společnost má odbyt pouze na území České republiky, je zbytečné uzavírat havarijní pojištění s rozšířeným územním rozsahem na celou Evropu a přilehlé státy.

Nabídka havarijního pojištění s ohledem na územní rozsah

Variabilní územní rozsah havarijního pojištění nabízí prakticky každá pojišťovna působící v tuzemsku. Tento může být omezen od nejmenšího regionu České republiky až po celý svět. Z praktického hlediska se však využívá standardní rozsah po minimum stanovené vyhláškou pro povinné ručení. Sjednat si tak můžete bez větších komplikací nebo speciálních individualizovaných řešení havarijní pojištění v daném věcném rozsahu pro celý Evropský hospodářský prostor včetně asistenčních služeb. U většiny poskytovatelů je tento územní rozsah v základu nabídky. Tedy územní rozsah pro celou Evropu a Turecko. Výjimkou je spíše pojištění, které je vztaženo pouze na Českou republiku.

Sjednávání územního rozsahu havarijního pojištění

Při výběru havarijního pojištění a následném zadávání požadavku na jeho sjednání je dobré si prohlédnout a porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů. Územní rozsah je zpravidla uveden přímo v popisu konkrétního produktu. Platnost pojištění z geografického hlediska je důležitým parametrem, který ovlivňuje jeho cenu. Plánujete-li ve sém automobilu (ať už soukromém nebo firemním) často vyjíždět do zahraničí, rozhodně se na územní rozsah při sjednávání doptejte a zjistěte také, zda platí pro celý věcný rozsah pojištění, či pouze některou jeho část.

Výhodou havarijního pojištění je možnost variabilního uzavření územní působnosti, jehož prostřednictvím je možné si nastavit platby dle potřeby. Tzn., pokud neplánujete časté výjezdy do zahraničí, je možné relativně dobře prostřednictvím minimalizovaného územního rozsahu na havarijním pojištění ušetřit. Pokud ovšem budou vaše návštěvy zahraničí velmi časté (například dojíždíte-li přeshraničně za prací), nechte si aplikovat rozšířený územní rozsah na celý věcný rozsah pojištění. Do něj jsou pak zahrnuty i velmi výhodné asistenční služby zajišťované operátorem a smluvními partnery v jiných státech.

Konkrétní územní rozsah havarijního pojištění je vždy uveden ve smlouvě a může být buď generální, tedy platící pro celé krytí dané věcným rozsahem, nebo diferencovaný na konkrétní součásti pojištění. Výběr havarijního pojištění s ohledem na toto hledisko můžete provést buď osobně přímo na pobočce, nebo prostřednictvím webových stránek. Tam se dozvíte veškeré potřebné informace a můžete si nechat také zkalkulovat předpokládanou cenu pojištění.

Chcete-li mít jistotu, že vyberete opravdu takové, které se bude přesně hodit na vaši aktuální situaci, můžete využít služeb srovnávacích portálů, které do výběrových kritérií zahrnují také data, jež pojišťovny na svých webech běžně nesdělují. K tomuto účelu můžete použít například portál epojisteni.cz obsahující velmi přesný online kalkulátor.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}