.st0{fill:#FFFFFF;}

Jaké jsou výluky v havarijním pojištění 

 15 listopadu, 2020

Jana Vochková

Ohodnotit

Havarijní pojištění kryje celou řadu situací, při kterých dojde k poškození nebo zničení vozidla či dokonce ke krádeži. Pokud máme k vozidlu uzavřené havarijní pojištění, pojišťovna nám zaplatí škodu, kterou jsme na vozidle utrpěli. A to dle sjednaných podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě každé pojišťovny. Existuje však celá řada výjimek, které jsou z pojištění vyloučeny a které bychom měli znát, abychom nebyli později nemile překvapeni. Zde je výčet těch nejdůležitějších situací, na něž se výluka vztahuje. Jsou pro všechny pojišťovny jednotné a opravdu bychom si na ně měli dávat pozor.

Úmysl a trestná činnost

Asi nejznámější výlukou z havarijního pojištění je úmyslné jednání. Tato výluka se nevztahuje pouze na osobu, která pojištění sjednala, nýbrž i na osoby oprávněné užívat vozidlo. Ale také na osoby žijící ve společné domácnosti či na osoby, vůči kterým máme vyživovací povinnost. Jako úmysl je brán i fakt, kdy jedna z těchto osob podnítí jinou osobu k úmyslnému jednání na vozidle. Stejná pravidla platí i při využití vozidla k trestné činnosti, kde je výčet osob, u kterých je výluka vztahu stejná jako při úmyslném jednání. To znamená, že když například osoba z naší domácnosti úmyslně poničí pojištěné vozidlo nebo s ním spáchá jakoukoliv trestnou činnost, nebude nám škoda, kterou vytvořila, proplacena.

Řidič bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem

Není podstatné, zda jsme oprávnění zatím nezískali, přišli jsme o něj nebo jej máme pozastavené, v každém případě nemáme právo na zaplacení škody pojišťovnou. A to i za normálních okolností bychom toto právo neměli. Platí to i v případě, kdy nepůjde řidiče jednoznačně identifikovat, tudíž nebudeme moci řidičské oprávnění prokázat. Může jít například o případ, kdy bychom byli součástí havárie, ale utekli bychom od vozidla.
Podobně je tomu, i pokud budeme řídit v podnapilém stavu či pod vlivem různých omamných nebo psychotropních látek, a dokonce i pod vlivem léků, na kterých je uveden zákaz řízení.

Totéž by samozřejmě platilo, pokud bychom nebyli zdravotně způsobilí, čímž se myslí jak tělesná, tak duševní způsobilost. Tedy schopnost řídit vozidlo. V určitých případech má řidič povinnost se podrobit lékařské prohlídce u praktického lékaře, který posoudí zdravotní způsobilost řidiče. Jde například o řidiče starší 68 let, kteří musí na prohlídku pravidelně co dva roky.

Mimořádné události

Sem se řadí škody vzniklé v důsledku války, nepokoje, povstání, teroristického útoku, stávky nebo působením jaderné energie či různé chemické kontaminace.
Ačkoliv škody způsobené přírodními živly pojišťovny zaplatí, neplatí to při povodních, kdy úmyslně vjedeme do zaplaveného místa a následně nám voda vnikne do vozidla, kde způsobí jakoukoliv škodu.

Závady na vozidle

Výluka se vztahuje na vozidla, která nejsou technicky způsobilá k jízdě, nebo byla provedena změna, která nebyla schválena. A pokud nemají platný technický průkaz platný pro českou republiku. Totéž platí, i pokud technický průkaz vozidlo má, ale byl pořízen na základě nepravdivých informací.

Dále sem patří veškeré technické závady, které vznikly přirozeným opotřebením nebo funkčním namáháním, výrobní vadou a vadou materiálu či jeho únavou. Příkladem může být zrezavění materiálu. Z pojištění jsou vyloučeny i vady, jež nám byly známy v okamžiku pojištění. Přitom nezáleží, zda o závadě pojišťovna věděla.

Dále pokud se závada objevila při opravě či údržbě vozidla a zároveň se stala v přímé souvislosti s prováděnými výkony. Tzn., že pokud by se závada projevila, i kdyby vozidlo nebylo v danou chvíli v příslušeném zařízení, škoda proplacena bude. Například pokud odvezeme vozidlo do opravny, kde bude stát na nezastřešeném místě, dokud se neopraví. Přijde bouře a kroupy způsobí škodu na vozidle. Kdybychom neměli auto v danou chvíli v opravně, škoda by nám byla pravděpodobně taktéž způsobena. Proto se na tuto situaci pojištění vztahuje. Pokud však na vozidle vznikne škoda při samotném opravování vozidla, nebude škoda proplacena.

Výluka se rovněž vztahuje na neodbornou opravu nebo údržbu pojištěného vozidla, dále na postupování v rozporu s návodem, nejen k vozidlu ale i k veškerému vybavení vozidla, jež jsou jeho součástí. Pokud dojde k úniku pohonných hmot nebo úniku kapaliny do oblasti motoru, taktéž nebude škoda zaplacena.

Poslední situací je zničení či poškození pneumatik, avšak pouze v případě, kdy nedošlo zároveň k jinému poškození, kde by nastala povinnost pojišťovny zaplatit škodu. To znamená, že pokud při havárii dojde k poškození vozidla, kdy budou zároveň poškozeny i pneumatiky, škoda nám proplacena bude.

Neoprávněné využití vozidla

Všeobecně se dá říct, že je to situace, kdy využijeme vozidlo k jinému účelu, než ke kterému je určeno. Může se jednat například o využití vozidla jako pracovního stroje, kdy vozidlo užíváme k jinému účelu než k samotné jízdě. Například ke skládání nákladu. Dále využití k vojenským účelům anebo využití k závodům a soutěžím. Zde musíme brát rovněž v potaz přepravu na závody či způsobení škody při přípravách a trénincích.

Pokud budeme provádět jakékoliv testovací jízdy, ať už na okruhu nebo mimo silnici, platí na vzniklé škody také výluka. Co se týče nákladu, který vezeme ve vozidle, je potřeba, aby byl správně přepravovaný. V opačném případě, nebude rovněž škoda zaplacena. Platí to jak pro náklad přepravovaný ve vozidle, tak pro náklad přepravovaný na vozidle. Pokud vezeme jakékoliv zvíře, platí pro ně stejné podmínky.

Správnou přepravou se obecně myslí to, aby byl náklad řádně upevněn, byl stabilní, nikoho neohrožoval, neznečišťoval okolí nebo nám nevadil při řízení vozidla a výhledu při řízení. Pokud přepravujeme v pojištěném vozidle výbušniny nebo třaskaviny, které způsobí výbuch, taktéž nám nebude samozřejmě škoda zaplacena.

Na co dalšího se pojištění nevztahuje

I když nám vznikne právo na zaplacení škody pojišťovnou, pojišťovna nám nemusí zaplatit veškeré škody, které nám byly způsobeny.  Jedná se například o ztrátu jakýchkoliv dat z datových nosičů. Může se jednat o nosiče s hudbou, dokumenty, fotografie, videa atd. Dále se jedná o veškeré vedlejší újmy, jako je ušlý výdělek nebo zisk. Takže pokud kvůli havárii a následné nefunkčnosti vozidla nebudu moci vykonávat jakoukoliv práci, pojišťovna mi ztrátu, kterou díky tomu budu mít, nezaplatí. Také nám pojišťovna neproplatí náklady za vedlejší výlohy, zde se jde například o právní zastoupení.

Jaké jsou výluky v havarijním pojištění

Další věcí, která nám nebude proplacena, je škoda na polepech vozidla či elektrickém zařízení vozidla. Pokud však ve stejnou dobu a za stejné příčiny nevznikne škoda, při které nám vzniká právo na zaplacení škody. Například při středu s jiným vozidlem, kdy nám vzniká právo na pojistné plnění, bude poškozen i palubní počítač, který je považován za elektrické zařízení, bude škoda pojišťovnou proplacena. Stejná situace platí, i pokud bude elektronické zařízení poničeno díky působení blesku či přepětí anebo dojde ke zkratu.

Dále nemáme nárok na zaplacení škody za tzv. cenu zvláštní obliby. Jde především o výrobky, u kterých si myslíme, že je nelze nahradit ničím jiným a mají tudíž pro nás vyšší hodnotu. Může se jednat o naprosto obyčejnou věc, která nám byla zničena, ale my k ní máme určitý osobní vztah. Cenu zvláštní obliby je vždy velmi těžké ohodnotit, proto by nemělo smysl, aby byla součástí pojištění.

Poslední věcí, na kterou se pojištění nevztahuje, je tzv. nemajetková újma. Již podle názvu je zřejmé, že se jedná o jiné újmy, nežli ty majetkové. Může jít například o ztrátu soukromých informací nebo jakékoliv újmy na zdraví, které nastanou při konkrétní havárií.

Odcizení vozidla

Aby to nebylo tak jednoduché, některé výluky neplatí, pokud dojde k odcizení vozidla. Takže pokud například nám bylo odcizeno pojištěné vozidlo, které řídil řidič v podnapilém stavu bez platného řidičského oprávnění, pojišťovna nám škody zaplatí, ovšem je vždy potřeba nahlásit událost neprodleně na policii, v opačném případě bychom mohli přijít o nárok na zaplacení škody. Dále pojišťovna proplatí škody, pokud při odcizení nastane výbuch u přepravovaných výbušnin či třaskavin, nastane technická závada, vozidlo bude použito na účely, ke kterým není určené, vozidlo nebude technicky způsobilé nebo například způsobí škodu špatně přepravovaný náklad na nebo ve vozidle.

Doporučení

Existuje celá řada pojišťoven, které nabízejí havarijní pojištění. Každá z nich má vždy trochu jiné znění pojistné smlouvy a rozdílné ceny. Proto doporučuji nejprve vyzkoušet epojisteni.cz. Můžete zde porovnat ceny pojištění, benefity, které nabízejí, základní informace, na co všechno se pojištění vztahuje a různé možnosti připojištění, například připojištění skel. Stačí vyplnit základní informace o řidiči a o vozidle a systém automaticky přepočítá ceny na míru daného vozidla. Dávejte si pozor na příliš levná pojištění, kdy si zkontrolujte, zda je součástí pojištění každá nečekaná situace, kterou chcete pojistit. A také například, jaká je výše spoluúčasti, kterou budete muset zaplatit při každé uznané pojistné události.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}