.st0{fill:#FFFFFF;}

Jak se bránit rozhodnutí pojišťovny 

 22 února, 2021

Jana Vochková

Ohodnotit

Pojišťovna je od toho, aby vyřešila případnou škodu. Jenže co dělat, když vám z nějakého důvodu odmítne vyplatit pojistné plnění? Máte šanci se bránit? A jak?

Spory ohledně havarijního pojištění a povinného ručení

Klienti řeší rozpor s pojišťovnou velmi často a problém může vzniknout u celé řady pojistek, například i u životního pojištění.

Jedním z nejtypičtějších případů, které se v praxi objevují, je krácení či zamítnutí pojistného plnění z povinného ručení nebo havarijního pojištění. V roce 2017 šlo dle statistik o plnou polovinu případů z různě nespokojených klientů.

Převažují navíc ti, kterým se nelíbilo, jakým způsobem pojišťovna vyřešila jejich problém u povinného ručení. Což vytváří paradoxní situaci, kdy jsou postiženi řidiči, kteří škodu nezpůsobili. U havarijního pojištění dochází k menšímu podílu sporných případů.

Pojišťovny se především brání u poškození vozidla cizím předmětem. Typicky tak dochází k tomu, že se pojišťovna snaží krátit plnění u poškození čelního skla. Problém je však v tomto případě ten, že se viník velmi obtížně identifikuje. A na tom velmi často postaví i svou argumentaci.

Druhým typickým příkladem je poškození vozidla na parkovišti. I zde bývá velmi obtížné dohnat k zodpovědnosti konkrétního viníka. Zachránit vás tak může sjednané havarijní pojištění. V takovém případě pojišťovna nebude škodu z povinného ručení možná chtít řešit, ale havarijní pojistka vám ji uhradí bez problémů.

K posuzování škod je určena osoba likvidátora. Ten má za úkol posoudit, zda škoda vůbec vznikla, jak je vysoká a na jak vysoké pojistné plnění má poškozený spotřebitel nárok. Pojišťovna je obecně povinna své stanovisko klientovi vydat ve lhůtě 3 měsíců. Tuto povinnost jí stanovuje zákon.

Co může spotřebitel udělat, pokud s rozhodnutím pojišťovny nesouhlasí

Po ukončení likvidačního řízení a oznámení rozhodnutí má pojištěný právo nahlédnout do likvidačního spisu pojišťovny. Lépe se tento dokument označuje jako spis pojišťovny vedeného k nahlášené škodné, respektive pojistné události.

Platí, že pojišťovna musí umožnit nahlédnutí bez zbytečného odkladu. Měla by tak učinit poté, co po ukončení šetření obdržela žádost oprávněné osoby o takové nahlédnutí. Tato žádost se podává písemně.

Pojištěný, který se cítí poškozený, může z tohoto spisu dovodit okolnosti, které pojišťovnu k jejímu rozhodnutí vedly. Získává tak doklad k reklamaci, případně i materiál, který může použít u soudního sporu.

Jak podat nesouhlas

Pojištěný může písemnou cestou vyjádřit svůj nesouhlas s výší pojistného plnění. Stanovisko musí spotřebitel vždy řádně zdůvodnit a nesouhlas podat písemně. Tento nesouhlas zašle na adresu své pojišťovny.

Vhodné je podle odborníků odeslat tento nesouhlas doporučeně, případně s dodejkou. Je zcela na místě, aby měl odesílatel doklad o doručení.

A pozor, pakliže se pod vaše stanovisko podepíše právník, může to pomoci. Pojišťovna může spolupracovat mnohem ochotněji, než když jí nesouhlas zašlete sami jako běžný spotřebitel. Zvažte, zda se vám vyplatí oslovit společnost, která se přímo specializuje na řešení podobných případů.

Pojišťovna následně znovu prošetří případ a zašle své stanovisko. V případě, že opět nebude se stanoviskem souhlasit, lze se ještě obrátit na Českou obchodní inspekci. Ta je u neživotního pojištění oprávněná k mimosoudnímu řešení sporů.

V případě, že se svými argumenty neuspějete, můžete se obrátit na nejbližší soud. Ten následně o sporu rozhodne. Spotřebitel by tak měl oslovit v případě sporu s pojišťovnou jakožto poslední instanci schopného advokáta.

A pozor, v této situaci je nutné vyhodnotit účelnost a nezbytnost nákladů, které byly vynaloženy na uvedení poškozené věci do původního stavu. To znamená, že nemohou být uznány náklady nepřiměřené. Typicky se jedná o náklady vygenerované výměnou standardních dílů za kvalitnější.

Jak se bránit u totální škody

U totální škody dochází k tomu, že pojišťovna určí, že se oprava již nevyplatí. A to vzhledem k minimální zůstatkové ceně vozidla.

Možné jsou dva scénáře. Bránit se spotřebitel může tím, že bude rozporovat cenu, kterou měl vůz v době škodné události. Eventuálně lze požadovat uvedení vozidla do původního stavu, respektive lze požadovat úhradu nákladů, které byly na tento úkon vynaloženy.

Litera zákona, konkrétně se jedná o nový občanský zákoník, se k situaci staví preferováním druhého případu, tedy uvedením do původního stavu. Náhrada škody je až jako další alternativa. K té může dojít za předpokladu, že o to poškozený přímo požádá nebo proto, že uvedení do původního stavu zkrátka není možné.

I v případě totální škody je nutné se obrátit na soud v případě, že se svým požadavkem u pojišťovny neuspějete. Soud posuzuje každý případ individuálně a je tak šance, že vašemu stanovisku vyhoví.

Jak se bránit rozhodnutí pojišťovny

Které praktiky jsou nepřijatelné

V praxi častým, avšak neoprávněným postupem, je krácení z důvodu amortizace. Pojišťovny používají ve svém zdůvodnění jednoduchý argument: Poškozený by se mohl obohatit za předpokladu, že na starý automobil dá nové díly.

Jednoduše se pojišťovna se svým stanoviskem odráží od argumentu, že na starší vozidlo lze proplatit pouze starší díly. Pojišťovny k oceňování používají Znalecký standard č. I/2005. Velmi často argumentují tím, že by se poškozený takto mohl neoprávněně obohatit, protože by zvýšil hodnotu svého vozidla.

Při posuzování této situace se vychází z premisy soudu. Konkrétně Ústavní soud v tuzemsku rozhodl, že podobný postup je nepřípustný. Ten uvedl, že pojišťovna krátí pojistné plnění z důvodu amortizace neoprávněně. Platí to u povinného ručení i havarijního pojištění.

Klíčové je prokázat, že částka za provedenou opravu odpovídá obvyklé ceně. Nehoda však automobil vždy znehodnotí. Za všech okolností tak lze náklady na opravu považovat za účelně vynaložené, a to i za předpokladu, že se jedná o náklady na nové díly. Používat prostý odečet ceny použitých dílů od ceny nových součástek je proto nerelevantní, konstatoval dále soud.

Počty pojišťovnou prohraných soudních sporů jdou v současné chvíli již do desítek. Spotřebitel by se tak neměl stydět bránit. Spotřebitelé však často neznají svá práva a jsou ochotni se se stanoviskem pojišťovny smířit. Rozhodně si tak chování své pojišťovny nenechte líbit a braňte se podobným praktikám.

Výluky

Jako pojištěný byste si taktéž měl být vědom, že každé pojistné podmínky obsahují výluky. Parametry povinného ručení jsou konkrétně stanoveny zákonem č. 168/1999 Sb.

Tento zákon rovněž definuje výluky. Vymezuje je následovně:

 • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena
 • škoda, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škoda, již je pojištěný povinen nahradit svému manželovi/manželce nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti, s výjimkou újmy mající povahu ušlého zisku, pakliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením
 • škoda vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby
 • újma vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • újma způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události

Dále sem také spadá široká škála tzv. nestandardních výluk, které si každá pojišťovna stanovuje sama. Sem patří například újma, která je způsobena úmyslně či situace, kdy se pojištěný odmítl podrobit testu prokazujícímu přítomnost alkoholu či návykových látek

Podobně je tomu u havarijního pojištění. Systém výluk obsahuje například:

 • přirozené opotřebení vozidla
 • materiálová či výrobní vada na vozidle
 • nesprávná obsluha
 • špatná oprava
 • řízení osobou bez příslušného oprávnění
 • řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek

Znalost smluvních podmínek by tak měla být základní dovedností každého spotřebitele. Neměli byste se upisovat žádnému pojištění, pakliže jeho podmínkám nerozumíte. V případě, že máte dotaz, nechte si u vybrané pojišťovny kompletní parametry pojistky objasnit.

Jak vybrat nejlepší pojištění

Vybrat si vhodnou pojišťovnu, která vás takzvaně „nenechá ve štychu“ v okamžiku, kdy to budete potřebovat, může být velmi náročné.

Poskytovatelů, kteří v současné době v tuzemsku nabízejí havarijní pojištění či povinné ručení, existuje celá řada. Spotřebitelé se u pojistek běžně rozhodují zejména podle ceny. Vzít bychom však měli v potaz nejen tu, ale především rozsah krytí.

Pojistka by, zjednodušeně řečeno, měla poskytnout optimální poměr ceny a výkonu. Nechceme ji tedy příliš přeplácet, nechceme ale zjistit, že se rozsah krytí na způsobený případ nevztahuje jenom proto, že jsme si zvolili zbytečně úspornou variantu.

V takovém případě má smysl si nechat nejvýhodnější nabídku vygenerovat prostřednictvím internetových srovnávačů. To jsou weby, do nichž můžete jednoduše zadat požadované vstupní parametry a ony vám poskytnou relevantní výsledky. Vy se pak můžete rozhodnout, jaké pojištění si zvolíte. Jedním z těch, které jsou v současné době nejoblíbenější, je ePojištění.cz.

Odebírat komentáře
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}